kavramlar2.jpg (4171 bytes)

 

·Câhil

·Câhilllerin en câhili

·Cehâleti en az olan

·Câhil, kaderi reddeder!

·Herbirimiz bilemediğimiz sayısız hususların câhiliyiz!

·Câhil suçlar!

·"Câmi" Esmâsı

·İnsan, "Câmi" isminin mânâsı itibariyle tüm isimlerin zuhur mahalli olabilecek kâbiliyet ve istidatta yaratılmıştır. (Bkz. İ / İnsan)

·Sonsuz sınırsız Varlık, bütün mânâları cem etmiştir!

·"Can" ("Can suyu")

·"Canlılığın" başlangıcı salt enerji; maddeye dönüşüm noktası atomik yapı; bedene göre "Canlılık" ise hareket hâlindeki madde birimleridir!

·Her canlının hayat kaynağı... Güneşten gelen ışınlar!

·Beyin, Güneşten yayılan hayat enerjisi olan "Can" la beslenir ve gelişir!

·Bedeninde can, heryerde eşit olarak mevcut... Kâinatın her noktasında da aynıyla mevcut!

·Yeryüzünde ve Evrenin her noktasında mevcut olan Can, "Bilinç" kelimesiyle işaret edilen mânâdır!

·Evrendeki her nesne canlıdır. Dolayısiyle bir üst ya da alt boyutta yeni bir yapıya dönüşerek -ama asla geldiği boyuta geri dönmeksizin- sonsuza dek yaşamına devam eder!

·"Cebbar" Esmâsı

· Ceberut âlemi

·Cebrâil (Cibril) aleyhisselâm

·Cennet ve Cehennem

·Cennet ve Cehennemin bâtını ve zâhiri

·"Cennet" ve "Cehennem" diye bildirilen âlemler, çeşitli İlâhi İsimlerin kuvveden fiile çıkışıdır!

·Cennet ve Cehennemi inkâr eden, Allah'ı inkâr etmiş olur!

·"Cennet" ve "Cehennem"i günümüz anlayışı ve diliyle farkedelim...

·Cennetin tüm esintileri ve Cehennemin tüm azap verici güçleri aynı anda insan beyinlerini etkilemektedir!

·Cehennem hayatını meydana getiren ters etkilerden tek kurtulma şansı, bu Dünya yaşamıdır!

·Cennet ve Cehennem boyutları, o boyuta geçenlerce madde ortam olarak algılanacaktır!

·Cennet ve Cehennem boyutlarında sonsuza dek yararlanılacak bilgi ve yaşam gerekleri Kurân'da açıklanmaktadır!

· Kurân'daki "Cennet" ve "Cehennem" anlatımı bize belli anlayışları bildirmek üzere bizim anlayışımıza göre yapılmış târif ve tanımlamalardır!

·Cennetlik ve Cehennem ehlini  simalarından tanıyan erler!

· Cennet ve Cehennem ehli, Allah'tan perdelidir!(Bkz. H / Hakikat / Cennet ve Cehennem, “Hakikat” tâlipleri için en büyük perdedir!.

·Deccal'in cennetini seçmek.. Veya Deccal'in cehennemine atlamak…

·Cehennem

·Şüphesiz Cehennem istisnasız herkesin güzergâhındadır!

·Cennete girecek olan herkes de Cehennem ortamından geçmek mecburiyetindedir!

· Herkes inancına göre Dünyada kazandığı ilim ve güç nisbetinde kaçmaya başlayacak!

·Mümin, Sırat aşamasında Cehennemden kaçmayı başarır

·Önemli olan, geçiş sürecini en az zararla kolaylaştırmak!

·Her varlık Cehenneme gitmeyecek... Sadece insan Cehenneme gidecek!

·Cehennemde ebedi yaşayacak olan, "İnsanSI"dır!

·Cinlerden de emre uymamış olanlar Cehennemde azâba uğrayacaklar!

·Cehennemde "İnsan" kalmayacaktır!

· "İnsansı", Dünyadayken Öz cevherini boşa harcadığı için ebediyyen Cehennemde kalır!

·Cehennem boyutu için yaratılanların oranı

·Bilinçli olarak intihar eden ebedi olarak cehennemdedir!

·Cehennem, zindandır!

·Cehennem bir mekândır!

·Cehennemde ölüm yoktur... Acıklı sonsuz bir ızdırap vardır!

·Cehennemde dedikodu ve gıybet gıdalarından meydana gelmiş irin ve zakkumla beslenenler!

·Kabirde cehenneme bir pencere açılır! (Bkz. K / Kabir Âlemi)

·Dünyada yanmaktan kurtulamayan ölümle birlikte "Kabir Cehennemi"ne girer! (Bkz. K / Kabir Âlemi)

·Cehennemlik kabir ehli, Cehennemi ve zebânileri görür! (Bkz. K / Kabir Âlemi)

·Kabirdeki azap tek yönlüdür; Cehennemdeki azap ise üç yönlü!

·Sırat köprüsü Cehennemin tam ortasına kurulacak! ( Bkz. S/ Sırat Köprüsü)

·Sırat'tan sonraki evrede cehennemden kaçmak mümkün değildir!

·Cehennem ateşinin orijini nedir?

·Özümüzdeki varlığın Allah olmasına rağmen düşünce boyutundaki birimsel varlığımız itibariyle Cehennemde yanarız!

·İnsanların Cehennemde azap çekmelerinde en büyük faktör nedir?

·Yanmamak için yapılması gerekenlerin başında gelen şey, "namaz"dır!

·Bugün yanan, yarın da yanar! Bugün azap çeken yarın da çeker!

·Cehennem ehlinin tüm yakarışları cevapsız kalır... Çünkü onlar "Allah Sistemi"ne ters düşmüşlerdir!

·Cehennemin azap ve sıkıntılarından kurtulmak ancak Allah'ı bilmek ve O'nun var ettiği "Sistem ve Düzen"i idrak etmekle mümkün olur!

·Cehennem şeriata (Emir ve yasaklara) uymamanın neticesidir!

·Kişi Dünyada yaşadığı Cehennem bütünüyle açığa çıktığında öyle bir pişmanlığa düşer ki... O pişmanlık ateşinin şiddeti hiçbir zâhiri ateşle ölçülemez!

·Din'in (Sistem'in) hakkını vermeyen, sonucuna Cehennemi yaşayarak katlanır!

·Cehennem azâbını oluşturan şartlar nelerdir?

·Cehennemdeki en büyük azap Allah'tan mahrum kalmanın azâbıdır!

·Cehennemde nasıl bir beden olacak?

·Cehennem ortamında kişinin o âna ulaşmış karakterine göre yeni bedeni meydana gelir

· Cehenneme gidenlerin bedenleri çok büyüktür ve ancak sürünerek hareket edebilirler

·Cehennemde madde beden olmadığı halde kişi nasıl azap çeker?

·Cehennemde nasıl bir yaşam olacak?

·Cehennemde yanmanın boyutları

·Cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taşlardır!

·Bedensel yanma

·Cehennemin dev alev dilimleri (Semûm-zehirleyen ve tahrip eden radyasyon)

·Hakikat bilgisine sahip olduğu halde gerekli çalışmaları ihmal edenler ruh gücü yetersizliği sebebiyle azap verecek ortamın şartlarıyla kuşatılırlar! (Bkz. M / Mülhime Bilinç/ Kişide Hakikat bilgisini değerlendirecek ruh gücü yoksa, yüklendiği tüm bilgiler cehennem ortamında tükenir gider.)

· İnsanlar Dünyayı kuşatan Cehennemden kurtulmak için Rasûl ve Nebilerin peşine takılarak yola çıkacaklar... Ve ancak iman nuru olanlar bu geçişi başarıp Cennet boyutuna geçebilecek!

·Dünyadayken beşeri, hayvani duygulardan arınmamış olanlar Cehennem çukurlarında seyahatlerine başlarlar!

·Cehennem çukurlarında tek şans, o olayla karşılaşa karşılaşa bağışıklık kazanmak!

·Kişi ölüm sonrasında mikrodalga beyin üzerinde değişiklik yapamayacağı içindir ki Cehennem çukurlarına sayısız defa girer ve çıkar!

·"Mâlik"

·"Zebâni"

· Cehennem pusuda!... Cehennemin pusuda bekleyen varlıkları ise "Zebâniler"!

·Zebâniler bir tür melektir ve nur yapılıdır!

·Zebânilerin herbiri dev boyutlu varlıklardır

·Zebâniler 19 türdür!

·Zebâniler niçin eziyet eder?

·Mânevi Cehennem(Düşünsel azap-şuursal yanma)

·Mânevi Cehennemin sebebi kişinin Öz'ündeki kendini bilebilme hasletini ortaya koyamamasındandır!

·Yanınızda götürdüğünüz ateşiniz vicdanınızda gizlidir!

·Mânevi Cehennemin yakışı Dünyada başlar!

·İnsan Dünyada bedene dönük yaşadığı sürece farketse de farketmese de Cehennem hayatı içindedir!

·Ne kadar gerçekçi olabilir ve Evrensel bakabilirsek o kadar Cenneti yaşarız!

· Kendisindeki üst boyuttan gâfil olan, kesret görüşünün getirdiği yaşamla dünyasında-Cehenneminde perişan olur!

·Yanmalar yanlışlar yüzündendir!

· "Ene", Cehennem için yaratılmıştır!

·Enfüsi Cehennemin odunu

·Cehennem odunlarını ateşliyoruz.... Ellerimizle!

·Değer mi?...

· Mânevi yanmanın süresi

·Ancak Öz'ündeki Allah'a ait  güçlere iman eden ve bu güçleri harekete geçirebilecek ve Cehennemden kurtulacak güce erişebilecektir!

·Kişi Cehennemin manyetik çekim alanından kurtulup uzaya açılabilmesi, beynin antiçekim dalgaları üretebilmesiyle mümkündür ancak!

·Belli çalışmalar yaparak kendindeki güçleri ortaya çıkartabilirsen neticede kendini Cehennemden kurtarabilirsin!

· Şu anda yaptığımız çalışmalar kendimizi Cehennemden kurtarma çalışmalarıdır!

·Cehennem ateşini söndüren, iman nurudur! Cehennem imanı olmayana iman kazandırmaz!

·Cehennem, "Tanrıya tapma"nın sonucudur... Tanrıya tapınanın Cehennemden çıkması mümkün değildir!

·Kişide iman nuru olmazsa Cehennemden çıkamaz. Eflâtun'un Cehennemde kalışının sebebi iman nurunun olmayışıydı!

·Cehennemden kurtulup cennete yaklaşmanın en kısa formülü

·Kişi üzüldüğü sıkıldığı yandığı anda şuuru bulanmış, şuurda iman nuru kalkmıştır!

·Yanma, imansızlıktandır!

·Yanmayı söndüren ise iman bilgisi değil; iman yaşantısıdır!

·Allah'a iman edenler Cennete girer... İman etmeyenler ise Cehennemde yanmaktadır, şu anda!

·Değiştiremeyeceği şeyler olduğu gerçeğini idrâk edemeyenlerin Cehennemi gelecek boyutsal yolculuklarında da sönmeyecektir! (Bkz. K / Kadere ve Takdire iman)

·Vehim duygusunu kontrol altına alabilenin yaşamı Cennet, vehminin esiri olanın yaşamı ise Cehennemdir!

·Dünyadayken Cehennemden azâd olanlar kimlerdir?

·Cehennem terk edilenlerin. koparılanların varacağı yerdir!

·Gününü Cehenneme döndürüyorsan eğer...

·Cehennemden kurtulmak imana; Cehennemde az azap çekmek ise amele bağlıdır!

·Cennet ehli fiillerinin sonunu Cennet ehlinin işlediği fiillerle tamamlar. Cehennem ehli de cehennemliklerin fiilerini işleyerek tamamlar!

·Kişinin kesinleşmiş eceller ve takdir edilmiş rızıklar yerine Cehennem azâbından kurtulmayı istemesi daha hayırlıdır!

·Cehennemde herkes birbirini görür. Ancak herkesin azâbı farklıdır!

·Cehennem ehli Allah'ı tanımaya fırsat bulamaz!

·Gizli şirki atabilmiş olanın ateşi, azâbı, Cehennemi biter!

·Kayıt Cehennemdir!

·Cehennem ve gurur

·Cehennemden kurtuluşun yolu şefâate nâil olmaktan geçer!

·Bütün reddettiğin Veliler ve Rasûllerin şefâati seni yarın Cehennemden çıkartamayacak! (Bkz. Ş / Şefaat)

·İmanlı kişiler Cehennemde şefâate nâil olurlar!

·Kişiyi Cehennemden kurtaracak şefâat  yanlış bilgiden arındırarak gerçeği idrâk ettirmedir!

·Rahman'ın rahmeti Cehennemdekilere bile erer!

·Sonsuza dek Cehennemde kalacakların azapları da bir gün biter!

·Cehennemden çıkmanın zamanı

·Yanma, arınma sürecidir!

·Yanma araç, boyut değiştime sonuçtur!

·Cehennem, altının saf hâle gelme evresidir!

·Cehennemde zaman vardır, kendi şartlarına göre!

·1 Cehennem yılı, Dünya senesi itibariyle 255 milyon yıldır!

·Cennet ve Cehennemin dışında gidilecek bir yer yoktur!

·Öyleyse bir gün gelecek, Allah'ın varlığında "yok" olduğunuzu farkedeceksiniz... Ve Cehenneminizin ateşi sönecektir!

·Cehennemde yanıp yanmayacağımızı şimdiden bilebilmenin bir işareti var mı?

·Cehennem azâbı sona erdiğinde İkizler burcu Dünyayı teslim almış olur.

·Cehenneme girip de çıkamayanlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar!

·Kimler Cehennem boyutu dostların?.. Kimler Cennet boyutu dostların?..

·Cehennemden kurtulup Cennete girmekle nimet tamam olmuştur!

·Cehl-i Azim (Bkz. H / "Hiçlik" Noktası)

·Celâl ve Cemâl nurları

·Celâl ve Cemal sıfatları (Bkz. S / Sıfatlar)

·Celâl  Tecellisi

·"Celil" Esmâsı

·"Cem" makamı

·Kıyâmet günü ile Kadir ve Cuma günleri-geceleri "Cem" makamıyla ilgilidir

·Bilinç, "Cem" makamında Hakk'tan gayrı olmadığını müşahede eder!

·Cenâze

·Cenâze niçin yıkanır?

·Cenâze namazı niçin kılınır?. (Bkz.N / Namaz)

·Cennet

·Cennet boyutu, "Düşünce boyutu"dur. (Işık hızı boyutu-nur boyut) Bu boyutta varlık bir dalgaboyu şeklindedir!

·Cennetler ebedidir. Kıyâmet, Cennet boyutunu kapsamaz!

·Cennet mekân değil, bir yaşam boyutudur!

·Cennette farklı boyutlar yoktur. Farklı boyutlarında yaşayan insanlar vardır!

·Cennetler Samanyolu içindeki yıldızların boyutsal derinliklerinde mevcuttur!

· İman ehli olan herkes arındıktan sonra Cennet boyutuna geçecektir!

·Cennet boyutuna geçmeyi sağlayan "İman"; Cennete yüksek mertebeli bir yaşam edinmeyi sağlayan ise "İslâm"dır!

·Cennetin anahtarı "İman nuru"dur; akıl değil!

·Cennete girecek olanlar, "İnsan"dır; "İnsanSI"lar değil!

·Her said olan Cennete girer!

·Cennete giriş Takdire bağlıdır!

·Kişinin Cennet yaşamına ulaşabilmesi ancak beynindeki antiçekim dalgası üreten devrenin açılmasıyla mümkündür

·Cennetlik olanlar ergeç ilme ulaşır; cinlerin şerlerinden ve saptırıcı bilgilerinden kendilerini korurlar!

·Cennet amelleri işleyen kişi nasıl olur da yaşamını cehennemlik ameli işleyerek noktalar?

·Yaşamı boyunca cennetliklerin amelini işleyip, ölüme bir karış kala cehennemliklerin amelini ortaya koyup o hâl üzere ölenler, "İnsanSı"lardır! (Bkz. İ / İnsanSI)

·Bütün Hak Nebi ve Rasûllerin bildirdiklerini kabullenmiş ve onların gösterdiği yoldan gitmiş olan herkes hangi ırk ya da topluluktan olursa olsun neticede Cennete girer!

· İnsanın Dünyaya geldiği anda Cennete gidip gitmeyeceği belirlenmiştir ve bu daha sonra kesinlikle değişmez!

·Cennet, "İnsan" için yaratılmıştır!

·Cennete girecek kişiler ancak Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olanlardır!

·Kişinin Cennete girmesi ibadetine bağlı değildir. Ancak Allah Cennete gireceklere ibadeti kolaylaştırmıştır!

·Cennete girmek imana bağlıdır. Ancak Cennetteki mertebenin yükselmesi sadece ve sadece Dünyadayken yapılacak  ibadetlere, çalışmalara bağlıdır!

·Cennete girecek en düşük mertebeli insan

· Cennetteki mertebe farkı, beyindeki veri tabanı kapsamına bağlıdır!

·Kişinin veri tabanı ne kadar geniş kapsamlı ise Cennneteki mertebesi o kadar yüksektir!

· "Onlar dünyada iken Cennet nefhalarını almaya başlarlar"

·Allah'ın vechi Cennette görülür!

·Bedensel alıcılara göre kabul ettiğimiz "Evren" kavramı Cennete girenler için tamamen değişecektir!

· Hazreti Nebiyullah makamı sizde örtülü kalırsa Cennetteki basiret ehlinden olmazsınız!

·Cehennem ortamından kurtulanlar yeni bir bâ's daha geçirerek "Nur beden"e dönüşürler

·Cennette yaşlanma yoktur!

·Herkes Cennete 33 yaşında girecek!

·Cennet, meleki etkiler sonucu yaşanan mutasyonla oluşan genetik nihayetinde geçilen ortamdır!

·"Cennetliklerin iliklerinin gözükmesi"

·Cennette nur yapılı birimlerin sâbit bir görüntüsü yoktur. Lâtif bir yapı vardır. Bilinç tahayyül ettiğini canlı olarak anında yaşar!

·Cennete kişiye üzüntü verecek hiçbir şey yoktur!

·Allah'a yakınlık kazanmışların Cennetteki yaşamlarını normal beyinlerin tahayyül etmesine bile imkân yoktur!

· Cennet seni sınırlayan tüm beşeri değer yargıları ve duygulardan arınmış kendindeki ilâhi özellikleri bulmuş olarak dilediğin herşeyi yaratabilme özelliğidir!

·Cennet ehlinde "Hâlık" isminin mânâsının açığa çıkışıyla "O her an yeni bir yaratıştadır" hükmü yaşanır!

·Cennete zaman kavramı kalkar, ışık hızına erişilir! Kişi veri tabanına göre zaman kavramları oluşturur ve onu yaşar!

·"Dün" ve "yarın"ı olanın Cenneti olmaz! "Korku"ların ve "tutku"ların olduğu sürece de cennete giremezsin!

·Cennette tadılan nimetler Dünyada tadılanlara benzetilse de tamamen farklıdır!

·"Cennet", "Rahim" İsminin en geniş ve kapsamlı ortaya çıktığı mahaldir. Bu yüzdendir ki Cennet anaların ayağı altındadır!

·İnsanın düşündüğü, hayâl ettiği herşeyi gerçekleştirebildiği ortam... İşte, en alt sınırlarıyla Cennet hayatı!

·"Cennet hayatı" kişinin Öz'ünün hükümleriyle yaşamasıdır!

·Kişinin cennete erişebildiği nimetler Dünyada erişebildiği düşünme kapasitesi kadardır!

·Cennet yaşamını görülen güzel bir rüya gibi değerlendirmek, "Bühl"lerin işidir!

·Cennet yaşamı tamamen meleki bir yaşamdır. Oraya sadece melekler girecek!

·Allah Cennete müminler için öyle bir nimet hazırlamıştır ki, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir dil söylememiş ve hiç kmse onu hayâl etmemiştir! 

· Rableri gerçek aşkı tatırır onlara...

·Rasûlullah, Cennete giriş müjdesini nasıl veriyor?

·Cennet ehlinde "Akıl" niçin önemlidir?

·Cenneti kazanman için tek sermayen...

·Cennet ehli 2 tabakadır; İrfan sahipleri ve ahmakları!

·"Vehim" duygusunu kontrol altına alabilenin yaşamı cennet yaşamına döner!

·Araştırmacılık, sorgulama ve ilim Cennetinizi genişletir!

·Ulaşacağın Cennet aklına yön vereninki kadardır!

·Ahmaklar Cennetinden kurtulup İrfan Cennetinde yer almanın yolu "Allah" İsmiyle işaret edilende kendini bulmaktır!

· Cennet boyutunda Allah'ın isimlerinin özellikleri o kişinin ilmiyle sınırlı olarak açığa çıkar!

·Ateşte benliğini yakma korkusunu atıp içine dalabilenler ilim ve irfan Cennetine girebilirler!

· Eğer sen cennet için yaratılmışsan, Cennet ehlinin sana kolay gelecek ve Cennete ulaşacaksın!

·İnsanlar düşünce- değerlendirme ve yaptıklarıyla Cenneti yaşayacaklar!

·Cennette kişinin kudreti

·Cennette azap yoktur!

·Cennet ehli, Zât-ı İlâhiye'den perdeli kalmaktan Allah'a sığınırlar!

·Cennet ehli Cennet nimetlerinin hesabını yaparak en büyük nimeti kaçırmaktadır!

·Astrolojik etkiler Cennette de devam eder

·Ölümü tadan "Cenin"in âkibeti nedir?

·Cennet lisanı

·Cennete giden kişi Cehennemdeki yakını ile birlikte olmak isterse...

·"Rıdvan"

·Cennetin Evreleri

·Cennetler birbirinden ayrı dört mekân olmayıp, boyutsaldır

1-Ef'al Cenneti

2-Esmâ Cenneti

3-Sıfat Cenneti

A'raf ehlinin yaşadığı Cennet hâli

Mevhibe (Kesib) Cenneti

"Adn" Cenneti

4-Zât Cenneti

·Bühl (Ahmaklar) Cenneti

·Kabir âlemi Cenneti

·Âdem'in yaşadığı" Yeryüzü Cenneti"

·Âdem tâlim edilen tüm esmâların özelliklerini ortaya koyabilecek kemâlâta ulaşarak "Cennet yaşamı"na geçti!(Bkz. A / Âdem )

· Cevâmiül Kelâm

·Ceza

·Her kişi ve toplum elleriyle ürettikleriyle yaptıklarının, beyinleriyle ürettiklerinin sonuçlarını yaşıyor. Yani karşılığını(cezasını) alıyor!

·Ceza(Amellerinin neticeleriyle karşılaşma) "Sistem" gereği otomatik olarak oluşmaktadır!

·İslâm'ı kabul eden için en büyük cezalandırma, taklitte kalmadır!

·Hepimiz yaptıklarımızın cezasını tam hakkıyla göreceğiz... Bundan kesinlikle kuşku duymayın!

·Cihad-ı Ekber

·Cihad dışa dönük değil, içe dönüktür!

·"Cimri"

 

"CİN"

·Cin, her türlü göze görünmez varlığın genel adıdır!

·Cinler "dumansız ateş"ten (ışınlardan-rasyasyondan-dalgadan) yaratılmıştır!

·Cinlerin yaratıldığı radyasyon, mesamete(gözeneklere, maddeye) nüfuz edici ve zehirleyicidir!

· Somut âlemin en lâtif sureti olarak cin sınıfı, kendinden kesif olan tabakadakilerin en büyük imtihan aracıdır

·Cinler konusunda şunları asla gözardı etmeyelim...

·Bazı İslâm düşünürlerinin "Cin" hakkındaki görüşleri...

·Cinler insanları aldatmak ve onları kendi hükümleri altına almak suretiyle birbirlerine karşı üstünlüklerini ispatlamaya çalışmaktadırlar!

·Cinlerin yaratılma sebebi de Allah'a kulluktur!

·İblis'in önderliğini kabul eden cin nesilleri, "Şeytan" ismiyle anılır! (Bkz. Ş / Şeytan / İblis'in şeytâniyet vasfı ne zaman ve nasıl açığa çıktı?)

·Cinlerin mülhime nefs irfanından gelen tasarruf gücüne karşı insanın tek savunma silâhı, imandır!(Bkz. Ş /Şeytanın mühlet istemesi)

·Cinler, terkiplerinde bir kısım esmânın zâhire çıkmaması dolayısiyle Allah'a şirk koşanlardandır!

·Cinler de hesap gününde yaptıklarından sorumlu olacaklardır!

·Yaratıcısının emrine uymamış olan cinler de cehennemde azâba uğrayacaklar!

·Cinler de aynen insanlar gibi Nebi ve Rasûllere tâbi olmakla yükümlüdür!

·Cinler arasında bir grup, bazı cinlerle "Allah" arasında hısımlık akrabalık iddia etmişlerdir!

·Cinlerin şerlilerinden Allah'a sığınmak icab eder!

·Cinlerin büyük bir kısmı kâfirdir!(Gerçeği örtücüdür)

· Cinlerin Kurân dinlemeleri ve kavimlerini imana davet etmeleri

·Cinlerin bir kısmı Kurân'ı dinler dinlemez iman ettiği halde bir ksımı da Emre uymamışlardır!

·İnsanlar yaratılmadan önce yeryüzünde yaşayan cinlerin lideri...

·Azâzil, İlm-el yakin mertebesindeki "Tek"lik bilgisine sahipti!

·Cinlerin irfanı, Cehennem ortamında yok olup gidecektir!

·"Cin"lerin yapıları ve özellikleri

·1-"Can"

·Bilinç mükemmeliyeti olarak Evrende "İnsan"dan sonra gelmektedir.

·Cinlerin doğumu ve ölümü

·Şeytâniyet, cinlerin vasfıdır!

·"Cin" ayrı "şeytan" ayrı değildir. Cinler Kurân-ı Kerim'de "Şeytan" ismiyle tanımlanmıştır!

·2-Perisperi(Ruh-u Hayvani)

·Cinler geçmişi tamamen bilebilirler. Gelecek hakkında ise detaya inemezler!

·Cin sınıfı insana secde etmemiştir... Etmez de!

·Cinler niçin insanlardan daha uzun ömürlüdür?

·Cinlerle ilgili bazı hadisler

·Bu hadislerden çıkan hükümler

·Cinlerin evliyası var mı? (Bkz.V / Veli)

·Cinlerin silâhı fikirdir!

·Bilim, cinleri tesbit edecek araçlar geliştirebilecektir!

·Her insanın yanında daima varolan "iki"liden birisi "Cin"dir... Diğeri "melek"!

·Cinlerin en rütbelisi, fitnesi en büyük olandır!

·"Medyumluk" adı arkasında "Ruhlar" kisvesine bürünen "Cin"lerin bildirdiğine tâbi olan kişi artık sonu pişmanlık olan kendi âkıbetine karar vermiş olur!

·Cinleri inkâr edenler, onların yönetimi altına girmiş kişilerdir!

·Cinler, gözden beyne giden mesajlarla değil; beynin direkt algıladığı bir kısım dalgalarla o kişiye "görülür" olmaktadır!

·Cinler, insan gözünün göremediği varlıklardır!

·Cinlerin ilim için sohbet dinlemeleri

·Cinler karşınızdan beş duyuya hitap etmez. Onların mesajlarını beyninizin içinde hissedersiniz!

·Cinlerin aldatma ve yönetme sistemleri nelerdir?

·Cinlerin insanlarla sufli yoldan ilişki kurmaları

·Cinler insanları kolaylıkla kandırıp etkileyebilmek için onların İslâm kaynaklarından gelen bilgilerle bağlarını kopartmak için telkinlerde bulunurlar!

·Cinlerin suret-i Hak'tan gözükerek insanları İslâm'dan uzaklaştırmaları

·"Cin" adıyla anılan varlıklardan uzak kalmanın en başta gelen tedbiri, sigaradan uzak durmaktır!

·Cinler akıl zayıflıkları nedeniyle "Vahdet" ve "Kader" konularından mahrumdurlar!

·Cinlerin farkettirmeden insanları yönetmeleri

·Âhir zaman Mehdi(!) ve İsa(!)sı Ahmed Kadyani

·Cinlerin değişik namlarla insanları yönlendirmeleri (İslâmi yoldan)

·Cinlerin spiritizma masalıyla insanları yönetmeleri

· "Cinci"lik Ve "Büyücü"lük (Bkz."Büyü'' Ve ''Büyücülük")

·''Cin Yakmak'' nedir? Niçin ve nasıl Cin yakılır? (Bkz.Büyü   ve Büyücülük nedir?)

·Cinlerin zamanımızdaki en büyük aldatmacası, kendilerini "uzaylı varlıklar" olarak tanıtarak bağlantıda oldukları medyum kanalıyla insanları hükümleri altına almalarıdır!

·Cinler Dünya atmosferi içinde ve Dünya üzerinde yaşamakta olan varlıklardır!

·Dünyada insan ve cin içiçe yaşamaktadır. Diğer gezegenlerde ise "İnsan" ve "Cin"e benzer fizik-madde bedenli yaratıklar mevcut değildir!

·Cinler çeşitli eski felsefeleri sanki yeni şeylermiş gibi ileri sürerler!

·"Uzaylılar" konusunun bilim adamı mevcut değildir!

·Göksel çizgileri ve şekilleri yapan Ufo'cular yakalandı!

·İster uzaylı deyin, ister hayâlet, peri, ruh, dev... Bu varlıklar Din terminolojisinde "Cin" ismiyle anılan varlıklardır.

·Kendilerini "Uzaylı varlıklar" diye tanıtan cinlerin yalanları nasıl ortaya çıkartılabilir?

·Cinler istedikleri anda ve yerde, arzu ettikleri bir şekilde insanlara maddeötesi olan yapılarını maddi görüntüsüyle gösterebilirler

·Niçin "cin" olduklarını saklıyorlar?

·Kendi açıklamalarına göre "Cinler"...

·Cinler Kurân'ın hükümsüz olduğunu ve insanların "ibadet" adı verilen çalışmaları bırakmalarını önerir!

·Cinler Din'i ve Nebileri redderlerler!

·Cinler, Hz. Muhammed aleyhisselâmın "Allah Rasûlü" olduğunu reddederler!

·Cinlere göre, Musa ve İsa Nebi, Muhammed Mustafa ve Mustafa kemal uzaylıdır(Cindir)!!!

·Cinlere göre Kıyâmet gelmiştir!!!

·Cinler insanların karşısına tükenmez Rablar(!), Tanrılar(!) çıkartırlar!

·Cinler "Cennet" ve "Cehennem"i, "Cin" ve "Şeytan"ı da reddederler!

·Cinlerin yapısal özelliklerinden biri de "çelişkili ifade"dir!

·Cinleri tanıtan dört önemli özellik

      Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur!

      Cinlerde "büyüklük duygusu" aşırı gelişmiştir!

      Cinlerin insanları kandırma taktiği; her topluma, inançlarına göre hitap!

      Cinlerde kendilerini kontrol mekanizması çok zayıftır!

      Cinler belli kelimeleri sürekli tekrar eden cümleler kullanırlar!

·Kurân-ı Kerim mi doğru söylüyor... Yoksa cinler mi?!

·Cinler, kendilerinin "Allah" olduğunu iddia edip, "Allah" kavramını basitleştirerek insanları ateistliğe sürüklerler!

·Uzaylılar(cinler), "bedenlenmiş Allah"(!) yalanıyla mesajlar uydurup insanları kandırırlar

· Kurân cinlere inananları uyarıyor... "Cinleri Allah'a ortak koşuyorlar (Rab kabul ediyorlar). Oysa cinleri de Allah yaratmıştır!"

· "Ufo"lar (Uçan Daireler)

·Cinlere göre bugün yeryüzünde pek çok peygamber(!) yaşamaktadır. Kimi insanları uzay dinine kimi de falanca yıldız ya da galaksideki tanrısına davet etmektedir!

·Cinler, kendilerini "uzaylı kurtarıcılar" olarak tanıtarak insanların gururlarını pohpohlayıp seçilmiş varlıklar olduklarına inandırarak hükümleri altına alırlar.

·Türkiye'de nasıl teşkilatlar kurup yayılmaya çalıştıklarına bakalım...

· Uzaylıların(!) fikir özgürlüğü olmayan, tartışmanın yasak olduğu hürriyet ortamı!!!

·Uzaylılar(!) ölüm gerçeğini nasıl saptırıyorlar?

· Cinlerin mantık oyunlarından kurtuluş yolu, iman ipine sarılmaktır!

·Kişi Allah'ı zikrettikçe cinler ondan uzak durur; vesvese vererek düşüncelerini bulandıramazlar! (Bkz. Z / Zikir)

· Cinler alıcıları güçlenmiş beyin sahiplerini kendilerini birşey zannettirerek yoldan çıkartırlar! (Bkz. K / Kulluk / "Allah kulu" olmaktan dha üstün bir derece asla yoktur!)

·"Okuma"nın cinler üzerindeki tesirleri nelerdir?

·Görünmezlere karşı aktif ve pasif korunma sistemleri

·Rüyada bile "kâbus" adı verilen görüntüler anında okunacak "koruyucu manyetik alan oluşturan zikirler"

 

 

 
 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org