Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

"CİN"

·Cin, her türlü göze görünmez varlığın genel adıdır!

·Cinler "dumansız ateş"ten (ışınlardan-rasyasyondan-dalgadan) yaratılmıştır!

·Cinlerin yaratıldığı radyasyon, mesamete(gözeneklere, maddeye) nüfuz edici ve zehirleyicidir!

· Somut âlemin en lâtif sureti olarak cin sınıfı, kendinden kesif olan tabakadakilerin en büyük imtihan aracıdır

·Cinler konusunda şunları asla gözardı etmeyelim...

·Bazı İslâm düşünürlerinin "Cin" hakkındaki görüşleri...

·Cinler insanları aldatmak ve onları kendi hükümleri altına almak suretiyle birbirlerine karşı üstünlüklerini ispatlamaya çalışmaktadırlar!

·Cinlerin yaratılma sebebi de Allah'a kulluktur!

·İblis'in önderliğini kabul eden cin nesilleri, "Şeytan" ismiyle anılır! (Bkz. Ş / Şeytan / İblis'in şeytâniyet vasfı ne zaman ve nasıl açığa çıktı?)

·Cinlerin mülhime nefs irfanından gelen tasarruf gücüne karşı insanın tek savunma silâhı, imandır!(Bkz. Ş /Şeytanın mühlet istemesi)

·Cinler, terkiplerinde bir kısım esmânın zâhire çıkmaması dolayısiyle Allah'a şirk koşanlardandır!

·Cinler de hesap gününde yaptıklarından sorumlu olacaklardır!

·Yaratıcısının emrine uymamış olan cinler de cehennemde azâba uğrayacaklar!

·Cinler de aynen insanlar gibi Nebi ve Rasûllere tâbi olmakla yükümlüdür!

·Cinler arasında bir grup, bazı cinlerle "Allah" arasında hısımlık akrabalık iddia etmişlerdir!

·Cinlerin şerlilerinden Allah'a sığınmak icab eder!

·Cinlerin büyük bir kısmı kâfirdir!(Gerçeği örtücüdür)

· Cinlerin Kurân dinlemeleri ve kavimlerini imana davet etmeleri

·Cinlerin bir kısmı Kurân'ı dinler dinlemez iman ettiği halde bir ksımı da Emre uymamışlardır!

·İnsanlar yaratılmadan önce yeryüzünde yaşayan cinlerin lideri...

·Azâzil, İlm-el yakin mertebesindeki "Tek"lik bilgisine sahipti!

·Cinlerin irfanı, Cehennem ortamında yok olup gidecektir!

·"Cin"lerin yapıları ve özellikleri

·1-"Can"

·Bilinç mükemmeliyeti olarak Evrende "İnsan"dan sonra gelmektedir.

·Cinlerin doğumu ve ölümü

·Şeytâniyet, cinlerin vasfıdır!

·"Cin" ayrı "şeytan" ayrı değildir. Cinler Kurân-ı Kerim'de "Şeytan" ismiyle tanımlanmıştır!

·2-Perisperi(Ruh-u Hayvani)

·Cinler geçmişi tamamen bilebilirler. Gelecek hakkında ise detaya inemezler!

·Cin sınıfı insana secde etmemiştir... Etmez de!

·Cinler niçin insanlardan daha uzun ömürlüdür?

·Cinlerle ilgili bazı hadisler

·Bu hadislerden çıkan hükümler

·Cinlerin evliyası var mı? (Bkz.V / Veli)

·Cinlerin silâhı fikirdir!

·Bilim, cinleri tesbit edecek araçlar geliştirebilecektir!

·Her insanın yanında daima varolan "iki"liden birisi "Cin"dir... Diğeri "melek"!

·Cinlerin en rütbelisi, fitnesi en büyük olandır!

·"Medyumluk" adı arkasında "Ruhlar" kisvesine bürünen "Cin"lerin bildirdiğine tâbi olan kişi artık sonu pişmanlık olan kendi âkıbetine karar vermiş olur!

·Cinleri inkâr edenler, onların yönetimi altına girmiş kişilerdir!

·Cinler, gözden beyne giden mesajlarla değil; beynin direkt algıladığı bir kısım dalgalarla o kişiye "görülür" olmaktadır!

·Cinler, insan gözünün göremediği varlıklardır!

·Cinlerin ilim için sohbet dinlemeleri

·Cinler karşınızdan beş duyuya hitap etmez. Onların mesajlarını beyninizin içinde hissedersiniz!

·Cinlerin aldatma ve yönetme sistemleri nelerdir?

·Cinlerin insanlarla sufli yoldan ilişki kurmaları

·Cinler insanları kolaylıkla kandırıp etkileyebilmek için onların İslâm kaynaklarından gelen bilgilerle bağlarını kopartmak için telkinlerde bulunurlar!

·Cinlerin suret-i Hak'tan gözükerek insanları İslâm'dan uzaklaştırmaları

·"Cin" adıyla anılan varlıklardan uzak kalmanın en başta gelen tedbiri, sigaradan uzak durmaktır!

·Cinler akıl zayıflıkları nedeniyle "Vahdet" ve "Kader" konularından mahrumdurlar!

·Cinlerin farkettirmeden insanları yönetmeleri

·Âhir zaman Mehdi(!) ve İsa(!)sı Ahmed Kadyani

·Cinlerin değişik namlarla insanları yönlendirmeleri (İslâmi yoldan)

·Cinlerin spiritizma masalıyla insanları yönetmeleri

· "Cinci"lik Ve "Büyücü"lük (Bkz."Büyü'' Ve ''Büyücülük")

·''Cin Yakmak'' nedir? Niçin ve nasıl Cin yakılır? (Bkz.Büyü   ve Büyücülük nedir?)

·Cinlerin zamanımızdaki en büyük aldatmacası, kendilerini "uzaylı varlıklar" olarak tanıtarak bağlantıda oldukları medyum kanalıyla insanları hükümleri altına almalarıdır!

·Cinler Dünya atmosferi içinde ve Dünya üzerinde yaşamakta olan varlıklardır!

·Dünyada insan ve cin içiçe yaşamaktadır. Diğer gezegenlerde ise "İnsan" ve "Cin"e benzer fizik-madde bedenli yaratıklar mevcut değildir!

·Cinler çeşitli eski felsefeleri sanki yeni şeylermiş gibi ileri sürerler!

·"Uzaylılar" konusunun bilim adamı mevcut değildir!

·Göksel çizgileri ve şekilleri yapan Ufo'cular yakalandı!

·İster uzaylı deyin, ister hayâlet, peri, ruh, dev... Bu varlıklar Din terminolojisinde "Cin" ismiyle anılan varlıklardır.

·Kendilerini "Uzaylı varlıklar" diye tanıtan cinlerin yalanları nasıl ortaya çıkartılabilir?

·Cinler istedikleri anda ve yerde, arzu ettikleri bir şekilde insanlara maddeötesi olan yapılarını maddi görüntüsüyle gösterebilirler

·Niçin "cin" olduklarını saklıyorlar?

·Kendi açıklamalarına göre "Cinler"...

·Cinler Kurân'ın hükümsüz olduğunu ve insanların "ibadet" adı verilen çalışmaları bırakmalarını önerir!

·Cinler Din'i ve Nebileri redderlerler!

·Cinler, Hz. Muhammed aleyhisselâmın "Allah Rasûlü" olduğunu reddederler!

·Cinlere göre, Musa ve İsa Nebi, Muhammed Mustafa ve Mustafa kemal uzaylıdır(Cindir)!!!

·Cinlere göre Kıyâmet gelmiştir!!!

·Cinler insanların karşısına tükenmez Rablar(!), Tanrılar(!) çıkartırlar!

·Cinler "Cennet" ve "Cehennem"i, "Cin" ve "Şeytan"ı da reddederler!

·Cinlerin yapısal özelliklerinden biri de "çelişkili ifade"dir!

·Cinleri tanıtan dört önemli özellik

      Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur!

      Cinlerde "büyüklük duygusu" aşırı gelişmiştir!

      Cinlerin insanları kandırma taktiği; her topluma, inançlarına göre hitap!

      Cinlerde kendilerini kontrol mekanizması çok zayıftır!

      Cinler belli kelimeleri sürekli tekrar eden cümleler kullanırlar!

·Kurân-ı Kerim mi doğru söylüyor... Yoksa cinler mi?!

·Cinler, kendilerinin "Allah" olduğunu iddia edip, "Allah" kavramını basitleştirerek insanları ateistliğe sürüklerler!

·Uzaylılar(cinler), "bedenlenmiş Allah"(!) yalanıyla mesajlar uydurup insanları kandırırlar

· Kurân cinlere inananları uyarıyor... "Cinleri Allah'a ortak koşuyorlar (Rab kabul ediyorlar). Oysa cinleri de Allah yaratmıştır!"

· "Ufo"lar (Uçan Daireler)

·Cinlere göre bugün yeryüzünde pek çok peygamber(!) yaşamaktadır. Kimi insanları uzay dinine kimi de falanca yıldız ya da galaksideki tanrısına davet etmektedir!

·Cinler, kendilerini "uzaylı kurtarıcılar" olarak tanıtarak insanların gururlarını pohpohlayıp seçilmiş varlıklar olduklarına inandırarak hükümleri altına alırlar.

·Türkiye'de nasıl teşkilatlar kurup yayılmaya çalıştıklarına bakalım...

· Uzaylıların(!) fikir özgürlüğü olmayan, tartışmanın yasak olduğu hürriyet ortamı!!!

·Uzaylılar(!) ölüm gerçeğini nasıl saptırıyorlar?

· Cinlerin mantık oyunlarından kurtuluş yolu, iman ipine sarılmaktır!

·Kişi Allah'ı zikrettikçe cinler ondan uzak durur; vesvese vererek düşüncelerini bulandıramazlar! (Bkz. Z / Zikir)

· Cinler alıcıları güçlenmiş beyin sahiplerini kendilerini birşey zannettirerek yoldan çıkartırlar! (Bkz. K / Kulluk / "Allah kulu" olmaktan dha üstün bir derece asla yoktur!)

·"Okuma"nın cinler üzerindeki tesirleri nelerdir?

·Görünmezlere karşı aktif ve pasif korunma sistemleri

·Rüyada bile "kâbus" adı verilen görüntüler anında okunacak "koruyucu manyetik alan oluşturan zikirler"

 

 
 

www.allahvesistemi.org