kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

HOLOGRAFİK EVREN... VE HOLOGRAFİK BEYİN...

"EVRENSEL ÖZ"...  VE "İNSAN"

 

"EVRENSEL ÖZ"

  ·         "Evrensel Kuantsal Bütünlük"

  ·         "Kuantsal Boyut"

  ·         "Orijin Boyut"

  ·         "Evrensel Tek Şuur"

  ·         "Salt Bilinç Boyutu"

  ·         “İlim” sıfatının mahzarı olan “salt şuur”

  ·         "Kozmik Bilinç"

  ·         "Akl-ı Evvel"

  ·         "Kalem"

  ·         "Hakikat-i Muhammediye"

  ·         "Ruh"

  ·         "Ruh" Adlı Melek

  ·         "Ruh-u Â'zam"

  ·         "Evrensel İnsan"

  ·         "İnsan-ı Kâmil"

  ·         "Hakikat"

  ·         "Birimin Hakikati olan"Tek"lik Boyutu"

  ·         “Allah”ın tüm isimlerinin işaret ettiği mânâların ortaya çıkış mahalli”

  ·         "Vitriyet Mertebesi"

  ·         "Zamansızlık ve Mekânsızlık Boyutu"

  ·         "Nokta"

 

·         Evrensel Öz”den meydana gelen ve o "Öz”le mevcut olan bilinç, meçhul frekanslı bir  dalgaboyudur!

·         O, Allah’ın ilk tecellisidir!. "Nokta"dır!

·         Sanmayın ki, “Allah” O’nunla kayıtlanır...

·         O, Allah'ın Zât'ına göre sonradan yaratılmıştır!

·         O, Cennet ehlinin Ay'ın 14ü gibi göreceği "Rabbi"dir!

·         Evrensel Öz, “Allah”ın bütün İsimlerinin işaret ettiği mânâların ortaya çıkış mahallidir!

·         O, Rabbin zuhur hükmüdür!

·         O, bir "An"daki yaratışıdır “H۔nun!.

·         Hz. Rasûlullah'ın Hakikati-aslı-orijini-kaynağı, "O"dur!

·         Bâtını ve Zâhiri itibariyle...

·         Canlılık yönü, varoluş yönü itibariyle...

·         Ruhu itibariyle...

·         "Nefs"i itibariyle...

·         Sıfatları yönüyle...

·         Sahip olduğu mânalar itibariyle...

·         Varlığında mevcut olan kudret itibariyle ...

·         O, bir kuvvedir. Kuvve olması itibariyle de "melek"tir!

·         O, "Nurların Nuru"dur!

·         O, soyutun somuta dönüşmesi sınırında oluşan varlıktır!

·         O, cüzlere ayrılmaz!

·         O, gerçekte hiç açılıp saçılmamış..."Ahad"dır!

·         O, Evren varolmadan önce de var idi..

·         O’nun fevkinde hiçbir şey yoktur… Gerisi, “ALLAH’ın İLMİ”dir!

·         O, her kuantta yerini bulan “Öz”dür ve  aynı zamanda şuur kaynağıdır!

·         Özbenlik noktasında tüm Evren ve içindekiler, “tek bir Bilinç”ten ibarettir!

·         Evrende  meydana gelen herşey, aynı "Öz"den meydana gelmiştir!

·         Bütün varlıklar "O"nunla diridir ve mevcuttur!

·         O, ölmez!

·         O'nun ilminin tenezzülü

·         Aklı itibariyle..

·         Kâinatın Özü, cevheri, hammaddesi, “Evrensel İnsan”dır!(Kozmik Bilinç’tir!)

·         Öz noktasında Allah "Kalem"i halk etmiş, "Kalem" de olmuş ve ebeden olacak herşeyi yazmıştır!

·         O, insanın "Alın yazısı"nı yazan "Kozmik Kalem"dir!

·         Öz noktasında insanın beynine mânâlar yazılmış, bilmedikleri yapısında ortaya çıkarılmıştır!

·         O'nun tecellileri...

·         "O"nun indinde Evren içre Evrenler...

·         O, ilmi ve kudretiyle Galaktik bilinçleri-ruhları kendi varlığından meydana getirmededir... Hâlâ!

·         Bedeni, “uzay” adıyla tanıdığımızdır!.

·         Bedeninin organları, milyarlarla galaksiler... Organların hücreleri, yüzmilyarlarla yıldızlar, hücrelerdeki dizinler, yıldız sistemleri!

·         O, Evren.!.. O âlemler!... O, "Ruh" adlı Melek... O'nun da "Nefs"i var... O'nun da "Kalb"i var... O'nun da "Sır"rı var... O'nun da "Hafi"si var!...Ve "Ahfa"sıyla "Nokta"!

·         da Yaradanı tesbih etmede... Yüz milyarlarca organı, yüzmilyarlarca diliyle!

·         "O" da, "Allah"a Kulluk ("Abd"lık ) etmede.... (Bkz. E / Evren / Göresel Evrenler / Paralel Evrenler-Âlemler-11 Boyutlu Evren / Evren İçre Evrenler, Hologramın konusu olan "Kül"dür. Ve zerre de bu Küll"ün aynasıdır!)

·          "Mi'râc"a eren, "O"na erer!

·         "İnsan", "O"na ayna olmuştur!

·         Şirk kavramı kalmaz orada... Varlığını kaldıran ise, "Nokta"da seyredenle seyreder projeksiyonu... O Tek "Nokta" Kendi hayâlini seyretmiş olur!

·         da gidiyor bir semti meçhule...

·         Evrenin Zâtı

·         Evrenin Zâtı, Kayyum olanın Zâtı ile kaimdir!

·         Evren, Tanrı değildir!

·         “Kuantsal boyut”uyla tekil bir yapı olan Evren, “Allah” İsmiyle işaret edilene bağlanır!

·         “Kâinat” ismi altında Zât’ından başka bir varlık yoktur!

·         “Ahad” olan Allah’ın Ulûhiyet kemâlâtının ortaya çıktığı yer,  orjinaliyle “Evren”dir!

·         Evrenin yapısını ancak “Allah” İsminin mânâsını anlayabildikten sonra kavrama şansına sahibiz!

·         “Kâinat” diye Allah’tan ayrı kendi başına vücud ve varlığı olan bir yapı yoktur!

·         Bir Âlemler, Kâinat, bir de Allah mevcud değil!

·         Âlemlerde tasarruf sahibi, “Allah” İsmiyle işaret edilen Zât’tır!

·         Evrenin Mânâ yapısı-Evrensel Dalgasal Boyut-Evrenin Işınsal yapısı ("Mikrodalga Evren"- "Atomaltı boyut"-"Mikrodalga boyut"-"Mânâ Âlemi"-"Semâ"-"Katlar"-"Âhiret"-"Berzah"-"Ruhlar Âlemi")-Bilinçliyaşam kesitleri-"Âlemler"

·         Varlığımızı oluşturan, evrensel yaygın boyut...

·         "Ruh"ları oluşturan ve içinde kişiliklerin sözkonusu olmadığı salt "Ruh" boyutu...

·         Allah’ın sayısız sonsuz güçleri Evrende çeşitli dalgaboyları şeklinde açığa çıkar!

·         Evrende mevcut olan her şey, bir alt boyutumuzda ışınsal yapı hâlindedir!

·         Dalgalar âleminde gerçek, mutlak somut madde varlıktan söz edilemez.

·         “Bütün Âlemlerin aslı, hayâldir!”

·         Evrenin ışınsal ana yapısı, “Hayâl” olarak nitelendirilmiştir!

·         "Hayâli Mutlak" içinde oluşan hayâli birimlerin kendi hayâli arz ve semâları vardır!

·         Her biri bir "mânâ" ifade eden dalga boylarından oluşan yapı, ‘’yaratılmışlar boyutu’’dur...

·         Bu “hayâl” nasıl meydana gelmiştir?..  Ve biz, nasıl oluyor da bu “hayâl”i gerçekmiş gibi algılıyoruz?..

·         Evrende her şey, salt bilinç boyutundan mikrodalga boyuta yolculuk etmektedir!

·         Evrensel Kudret ve ilim, hologramik bir biçimde Evrenin her katmanındaki her birimin her noktasında aynı şekilde mevcuttur!

·         Holografik gerçekliğin birimlerde (Zerrelerde) anlattığı sistem (Evrensel Doğurganlık)

·         Kâinat, “İlâhi İsimler”in mânâlarıdır!

·         Allah’ın dilediği-takdir ettiği bütün mânâları âşikâre çıkartabilecek zuhur mahalli… Evren! (Bkz. E / Evren / Evrenin istidat ve kâbiliyeti / Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!)

·         “Âlemler” İsminin müsemması

·         Âlemler, bürünülmüş mânâlardır!

·         “Evrensel İnsan”(Kozmik Bilinç) madde varlık değildir!

·         İlâhi İsimlerle anılan mânâlar, âlemlerin ötesinde-Âlemlerden ayrı bir Tanrının İsimleri değildir! (Bkz. E / Esmâ)

·         "Evren" ismi ve resmi ardında, dilediğini var kılan "Rabbül Âlemiyn" vardır!

·         Allah, âlemler ve içindekiler üzerinde “Rab” olarak tasarruf eder!

·         Hak, “Âlem” adı altında kendi isimlerinin mânâlarını seyreder

·         Kâinatta yaratılmış ne varsa hepsi de-hepimiz de-herşey de Allah’ın Esmâsıyla varlık ve hayat  buluruz!

·         Dünya üzerinde ve Evrende varolan her şey meleklerden meydana gelmiştir

·         Algıladığımız ya da algılayamadığımız tüm Evrensel katmanlardaki her birim ve şey canlı ve bilinçli  ve anlamlıdır!

·         Mânânın maddeye dönüştüğü âlem

·         Vahdet ve kesret âlemleri ayrımı, anlayış yetersizliğinin oluşturduğu ikidir!

·         İlâhi İsimlerin mânâları âlemlerde bir terkip şekliyle âşikâre çıkar.

·         Âlemlerin Rabbı Allah’tır! Fakat Allah, Âlemlerden Ganidir! (Bkz. A / Allah)

·         Bir başka Kâinat hayâl dahi edemeyeceğimiz bambaşka mânâlardan oluşmuştur!

·         Ölümü tadan kişi, ışınsal yaşam boyutuna geçer ve ışınsal yaşam boyutu Onun gerçek dünyası olur!

·         Yıldızların ikizi.... (Bkz. E / Evren / Yıldızların "mikrodalga ikizleri", onların "Ruh"larıdır!)

·         Galaksi içi yıldızların dalga ikizi... ("Cennet")

·         "Güneş"in ikizi.. ("Cehennem")

·         "Dünya"nın ikizi... (Dalga Dünya-"Berzah âlemi")

·         Evrenin Oluşumu (Kâinatın yaratılması -Âlemlerin  Varolması- Mânâların Seyri)

·         Kâinatın hammaddesi

·         Evren ve içinde varolan her şey, “Yok”tan varolmuştur!

·         Kâinat Allah'ın zekâtıdır!

·         "Nokta"da olup bitmiştir herşey... "Elif" ve gerisi ise sadece hayâl!

·         Allah, Kâinatı Kendi ilminde Kendi varlığındaki özelliklerle Kendisi yaratmıştır!

·         Kâinatın yaratılması, Kâinatın ana mânâsı olan varlığın Kendi mânâlarını müşahede etmesidir!

·         Kâinat ve Kâinatın içindeki olan her şey, Ef’al mertebesi itibariyle yaratılmıştır!

·          “Allah İsimleri”nin mânâlarının kuvveden fiile çıkışıyla âlemlerin yaratılması başlamıştır!

·         İlim boyutu, Evren enerji boyutunda yoğunlaşınca makrokozmosa dönüşür!

·         Bigbang

·         Bigbang, Esmâ dönüşümleri nedeniyle meydana gelen olaylardan biridir!

·         Evrendeki değişim ve dönüşümler, bizim bedensel algılayışımızdan doğan kısır yakıştırmalardır!

·         Evrenin Genişlemesi

·         Evrenin algıladığımız boyutu genişliyor!

·         Evren niçin genişliyor?

·         Evrensel Mutlak "Ben" (Nefsi Küll)

·         Evrenin Ruhu

·         Kâinatın Ruhu, hayatiyetin menşei ve cevheridir!

·         Evren Tek bir Ruh’tan meydana gelmiştir! (Bkz. E / Evren / İnsan için Evrenin gerçeğine vardırıcı  tek yol, yine insanın kendi bilinci ve özüdür!)

·         Evren, tek bir canlı gibidir…Sanki tüm boyutsallıklarıyla; ya da Evren içre Evrenleriyle!

·         Kâinat ilk varolduğu andan itibaren “Ruh”a sahip olup, yok oluşuna(Kıyâmete) kadar da sahip  olacaktır!

·         Evrenin ruhu, tüm mânâları kendinde toplamıştır!

·         Evrendeki Holografik Bilinç (Salt Bilinç)

·         Evreni meydana getiren Bilinç

·         Orijini itibariyle Kâinat “İlim”den ibarettir!

·         Evrendeki holografik bilinç, “Allah”ın İlim sıfatındandır ve her zerrede-parçacıkta-dalgada tümüyle mevcuttur!

·         Kâinat, Allah’ın “İlim Sıfatı”nın zuhurudur!

·         "Kâinat, Allah'ın "ilim sıfatı"nın mânâsıyla oluşmuştur, diğer esmâlar da bunu pekiştirmiştir..."

·         Evren bedeninde tek bir şuur hüküm sürmektedir!

·         Evrende bilgi, mekân kavramı olmaksızın Tümde eşit olarak dağılmıştır! (Bkz.E / Evren / Evrende Mekân)

·         Evrensel Tek Şuur, Genetiğin Evrensel boyutlardaki yapısını düzenlemiş olandır!

·         Evrende her birim kendi boyut ve yapısının bilinç ve şuuruna sahiptir!

·         Biz insanlık, Evrendeki sayısız boyutlardaki sayısız katmanlardan yalnızca birini oluşturuyoruz

·         Evrendeki İrade

·         Evrende Tek bir İrade hüküm sürmektedir! (Bkz. E / Evren Bedeni / Evren Bedeninde Tek bir şuur hüküm sürmektedir!)

·         Evrensel Kudret ("Kudretullah"-Allah’ın Kudret Sıfatı-Yaratan Güç-Varlığın Özünü meydana getiren kaynak enerji-Mutlak Enerji-Evrensel Enerji-"Ruh")

·         Enerji, Allah’ın "Kudret" Sıfatıdır! (Bkz. E / Enerji)

·         Evrende algılanan ne varsa, hepsi de "Kudretullah"tan (Evrensel Enerjiden) meydana gelmiştir!

·         Evren, tekil bir enerji yumağıdır

·         Kâinatı meydana getiren enerji aynı zamanda bilinçli-şuurlu bir “Kudret”tir! (Bkz. E / Enerji)

·         Kâinat, enerjinin yoğunlaşmasıyla meydana gelmiştir!

·         Kâinatın ilk varoluş nüvesi (Bkz. E / Enerji / Daha enerji boyutuna gitmeden, “Zaman” ve “Mekân” kavramları ortadan kalkar!)

·         Evren Bedeni

·         Evren ve içindekiler, “İnsan-ı Kâmil”in özelliklerinin ortaya çıktığı “beden”dir!

·         Evren, tüm boyutlar ve o boyut varlıklarıyla “Tek bir beden”dir!

·         Bedenin kendisi Kâinat, özü-Ruhu da Kozmik Bilinç!

·         Evren Bedeninin Beyni

·         Kâinatta her an tasarruf eden, tek bir beyindir!

·         Evrenin Beyninin Hâfıza Merkezi

·         Evrenin istidat ve kâbiliyeti

·         Mutlak Evrenin algılanan sıfatları-esmâsı ve müşahede edilen ef’ali, “Hû”nun her an yeni bir şende oluşundan kaynaklanır! (Bkz. E / Evren / “Nokta” Evren… Ve İndindeki sayısız öte “Nokta”lar… /“Nokta”nın “Allah” İsmiyle işaret edilenden gayrı bağımsız bir varlığı ve vücudu söz konusu değildir!)

·         Kâinat, Allah’ın varlığının Zâtı ve sıfatı itibariyle fiilde âşikâr olabileceği en şerefli mahal olmuştur!

·         Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!

·         Evren, her An yeni olmak üzere sayısız özelliklerini ortaya koyar!

·         Kâinat, “İnsan”ın sayısız vasıf ve özelliklerinin ortaya çıkması için meydana getirilmiş yapıdır!

·         Evrende “Zaman”

·         Kâinat, tek bir zaman boyutundan ibarettir!

·         Sayısız Evrenlerin içinde yer aldığı açının yaratıldığı Tek An… “Dehr”!

·         Evren boyutunda "GÜN"

·         Evrende “Mekân”

·         “Mekân”, hariçte mevcut olan bir şey değildir!

·         Evrende mekânı olan bir Tanrı yoktur!

·         “Mekân” kavramı, Galaksiye kadar uzanır!

·         Zaman ve mekânın olmadığı bir âlem içindeyiz!

·         Bütün parçacıklar, mekânsız olarak birbiri ile ilişkidedir! (“Mekânsızlık”)-( Bkz. E / Evren / Uzay / Uzayda her yer eşittir…)

·         Bir şey holografik olarak organize edilirse, orada her türlü mekân anlayışı kalkar! (Bkz. E / Evren / Holografik Evren / Günlük yaşamımız da gerçekte bir holografik görüntüdür!)

·         “Mekân” diye bildiğin, “Allah’ın varlığıyla kâimdir!

·         “Kendim” kelimesinin bir anlamı da “Mekân”dır!

·         İnsan mekânı üretebilecek yetenektedir!

·         Evrende Yaşam

·         Tüm Âlemler, birer bilinçli yaşam kesitleridir!

·         Yaşam, Evrenin bütünlüğü içinde sarmalanmıştır

·         Canlılar Evreninin belirli skalaları

·         Tek’lik gerçeğine karşılık, içinde yaşadığımız âlem, bize göre kesin-mutlak-açık-çok yönlü bir yaşantıdır!

·         Farklı yaratık türlerinin algılama sistemlerine göre farklı evrenler sözkonusudur!

·         Evrende yaşam sayısız katmanlardaki dönüşümler ve boyut değiştirmeler şeklinde sürekli devam eder!

·         Ebedi hayatınızı Evrensel yasaların ışığı altında inşâ edeceksiniz!

·         Evrende “Halk Edilmişler”

·         “Siz”leri (“İsimlerinizi”) ve fiilerinizi halk etmiştir!

·         Sınırsız platformda sadece bir “Nokta”dan meydana gelen sonsuz açı… “Halk Edilmişler”!

·         Evrendeki tüm boyut ve katmanlardaki varlıklar ancak ve sadece İlim boyutunda ve “ismen” vardır!

·         Evrendeki milyarlarca tür sayısız anlamlar taşıyan dalgaboyları farklı mikrodalga yapıdan ibarettir!

·         Dalgalar âleminde gerçek, mutlak somut madde varlıktan söz edilemez.

·         Evrende mevcud olan varlıklar 3 sınıf olarak insanlara tanıtılmıştır!

·         Kâinat içinde varolan her bir varlık, İlâhi İsimlerin mânâlarının fiile dönüşmesidir! 

·         Kâinatta var olan herşey, O "RUH" adlı Meleğin gücünden, "O"nun ilmiyle meydana gelmiştir!.

·         Makrokosmostan mikrokozmosa kadar her şey, birbirini meydana getiren terkipsel katmanlardır!

·         Tüm boyut ve katmanlarda ortaya çıkan suretler, "Allah İsimleri"den oluşan terkipler hâlinde ortaya çıkar!

·         Allah'ın yarattıklarının tamamı, melekler ve meleklerin varlığından oluşmuş varlıklardır....

·         Kâinat ve içindekilerin hepsi Allah indindeki bir “An”lık yaratıştır!

·         Evrende sayısız boyutlar ve o boyutlara ait sayısız değerler ve o değerlerle kendine özgü canlılık sahibi sayısız türler mevcuttur!

·         Evrende varolan her şey, sadece Allah’ı tesbih için yaratılmıştır!

·         Evreni vareden tümel akıl, enerji birimlerine öz vasfı olan Kudret ve Aklı bağışlamıştır! (Bkz. E /  Enerji / Her birim, idrâkının kapsamı oranında enerjiye ulaşır)

·         Evrende birbirinden kopuk, ayrı, mustakil varlıklar ve onların özgür benlikleri ve  iradeleri  mevcut değildir!

·         Madde ve Mikrodalga boyutların kendine özgü sistemleri ve bu boyut varlıklarının bir diğerini etkilemeleri sözkonusudur!

·         Evrende Ölüm

·         Kâinatın boyutsal olarak sonu yoktur! Kâinatın sonluluğu, hükmî bir sonluluktur!

·         Âlemlerin sonu kabulü Zât’a nisbetledir!

·         Kâinatın izâfiliği, yokluğundandır!

·         Algılayan varlıklara göre sonsuz, Allah’ın varlığına göre hükmen sonlu olan bir Evrende yaşıyoruz!

·         Evrende ölüm yoktur!

·         Evrende bir şeyin “Yok” hükmünü alması

·         Evren içre Evrenlerin ve Evren dışı Evrenlerin ne başı vardır, ne de sonu... Sürekli bir dönüşüm  sözkonusudur!

·         “Evrenin başı ve sonu yoktur” derken, bu mevcut Evreni kastetmedik!

·         “NOKTA” Evren … Ve İndindeki sayısız öte “Nokta”lar…

·         “Nokta”nın “Allah” İsmiyle işaret edilenden gayrı bağımsız bir varlığı ve vücudu söz konusu değildir!

·         “Nokta” ötesine işaret eden indindeki sayısız “Nokta”ları fark ettirme amacıyla işaret edilen “Allah İsmini düşünün…

·         Tüm göresel ve Mutlak Evrenler, “Hû”nun indinde yalnızca bir “Nokta”dır… Bize göreyse, bir çıkış “Nokta”sı!

·         “Nokta”da, bir “Nükte”dir!

·         Okyanusta bir kaşık su misâli

·         1-Mutlak Evren

·         Mutlak mânâsıyla “Evren”… “Arş’ın boyutsal altı”

·         2-Göresel Evrenler

·         Evren içre Evrenler…Paralel Evrenler... Âlemler... Boyutsal Katmanlar... 11 boyutlu Evren

·         Evren içre Evrenler, hologramın konusu olan “Kül”dür… Ve “Zerre”  de bu Kül’ün aynasıdır!

·         Âlemler, Evrendeki boyutsal katmanlardır

·         Âlemler dörde ayrılır

·         Evren içre Evrenler, holografik gerçeklik doğrultusunda her “Zerre”de mevcuttur!

·         Sayısız “An”lardan oluşan sayısız kâinatların her birisi, Allah’ın sonsuz yaratıcılık ilminin eseridir!

·         Sayısız boyutlardaki sayısız Evrenler, Allah indinde bir “Hiç”tir!

·          “Nokta”lar sayısız… Sayısız “Nokta”lardan oluşan sayısız açılımlar!

·         Sayısız “An”lardaki sayısız “Nokta”lardan yalnızca bir “An”daki bir “Nokta”dan yaratılmış Evren içre  Evrenlerden birindeyiz!

·         Biz o bedenin içinde bir “Hiç” mesabesindeyiz! (Bkz. E / Evren / Galaktik şuur.. Galaktik Ruh… Galaktik Varlık)

·         Bu Kâinatın bünyesinde bizim algılayamadığımız özelliklerle varolmuş bir başka evren varsa, onu bu kâinattaki hiçbir varlık bilemez!

·         Yaşadığımız Kâinata ait olarak bilinen herşey, Allah İlminde “Hayâl” olan varlıklardır

·         Kendi minik Evreninizden konuşuyorsunuz… Gerçek “Evren”e asla vukufunuz olmadı!

·         Algıladığımız Evren, sadece “İnsanın Evreni”dir!

·         Evrenin algılayabildiğimiz kesiti

·         Âlemler, iç içe boyutlar şeklinde varolmuştur!

·         Âlemler, birbirinden kopuk-bağımsız katmanlar değil; İndi İlâhide “Tek bir âlem”dir!

·         Âlemlerin farklılığı algılama kapasitemizin son derece sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır!

·         Uzay (Sonsuz Enerji Denizi)

·         Uzay boş değil, doludur! İki yıldızın arasındaki boşluk, boşluk değil; doluluk

·         Evrenin ana dolgusu (Bkz.E / Evren / Evren , akan dev bir hologramdır!)

·         Uzayda her yer eşittir!

·         Sonsuz enerji denizi, kuantlardan kişinin beynine kadar her şeyin aslıdır… Ve bunun gerisinde de varoluşun sonsuz basamakları mevcuttur!

·         Evrenimiz, derinlerdeki bir gizli iradenin soluk gölgesi ise, gerçeğin atkı ve çözgüleri içinde başka neler gizli acaba?

·         Uzayımız…

·         Beşinci elementimiz “Uzay”dır! Uzay’dan geldik, Uzay’a gideriz; varabilirsek!

·         “Esmâ”dır Uzay!... Mahzarı sıfattır Uzay… Hayâldir Uzay!

·         Kurtarırsan beşinci elementini dördünün kaydından, algılarsın ki, her şeyindir Uzay!

·         Tekliği bilmeyen, Rasûl’e kulak vermeyen, Kurân’a yönelmeyen, “Uzay” bilesi değil!

·         “Kozmik” (Boyutsal)

·         Kozmik Işınlar

·         Kozmik Işınım Etkileri (Meleklerin Tasarrufu-Astrolojik Etkiler)

·         Yıldızlardan gelen tesirler, yalın tesirlerdir!

·         Kozmik Işınlar, Uzayın boyutsal katmanlarına ait varlıkların yaydıkları dalgalardır!

·         Dalga boyları

·         Dalgaboyları, kendine has bilinçli birimlerdir

·         Yıldızlardaki mânâlar, kozmik ışın dalgaları ile Dünyaya ulaşır... (Melekler, gökteki Emirleri Yeryüzüne taşır...)

·         “Dalgalar âlemi”nde bizim beş duyu ile tesbit edebildiğimiz dalgalar-ışınlar

·         Beyin, pek çok kozmik dalgaları değerlendirebilecek kapasitede bir yapıdır!

·         Boyutlar

·         İsmi "ALLAH” olan da, her bir zerrede, Zâtıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla, arşıyla, kürsîsi ile, 7 kat semâvât ve 7 kat arzıyla mevcuttur!.

·         "Arş" (İlim Boyutu-Bilinç Boyutu-Evrensel Doğurganlık Boyutu-Sayısız Oluşumlar Boyutu-Mânâ ile çokluk arasındaki sınır-Esmâ ve Ef'al arasındaki sınır-Melekût ile Ceberut Âlemi arasındaki muhayyel sınır)

·         Milyarlarla Galaksiyi ilminde barındıran yapının ilim boyutu...

·         Arş, boyutsal derinliktedir, mekânsal değil!

·         Sayısız oluşumlar boyutunun tekil düşünsel boyutla kesişme noktası...

·         Düşüncenin, İlmin, bilincin eyleme dönüş sınırı...

·         "Melekler, Arş etrafında tesbih ve hamd ile müminler için dua ederler!"

·         400 milyar Güneşin yer aldığı Samanyolu Galaksisi, Arş'ın içinde çöle atılmış bir yüzük halkası gibidir!

·         "Arş'ın Üstü"

·         "Arş'ın Altı"

·         "Allah'ın Arş'ı ıstıvası"

·         Arş'ın boyutsal altı, mutlak mânâsıyla "Evren"dir!

·         Arş'ın üstünde Melekler yoktur!

·         Arş'a yükselme

·         Rahman ve Rab'bın Arş üzerinde yer alması

·         Rahman'ın Arş üzerine ıstiva etmesi...

·         Burçlar

·         Burçlar, gerçekte “Melekî varlıklar”dır!

·         Yıldızların, takımyıldızların dahi birer ruhları vardır...

·         Burçların bedenleri sürekli dönüşür... Ruhları için ise ölüm yoktur!

·         “Burçlar” hakkında Tasavvuf ehlinin görüşleri

·         Seyyarelerden her biri kendi semâsı dahilinde bir Arz(Yeryüzü) gibidirler ve onlarda da Allah’ın bir takım mahlûkatı vardır!

·         Takımyıldızların yaydığı kozmik ışınlar birbirlerini ve bu arada Dünyamızı da etkilemektedir!

·         Burçların beyin üzerinde etkileri (Bkz. B / Beyin / Beynimiz nasıl programlanıyor?)

·         Burçlar, hayvan ve nebatların yapıları ve davranışları üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır!

·         Berzah Âlemi, Cehennem ve Cennet dahi Burçların hükmü altındadır!

·         Burçlardaki güçlerin idaresi de, Allah'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle meydana gelmektedir.(Burçlar, Tanrı değildir!)

·         Bütün yıldızlar da “O”nun Emrindedirler… “Ve yıldızla onlar hidâyet bulurlar!”

·         Kozmik Varlıklar

·         Bedenimizden geçmekte olan röntgen ışınlarını (X-Ray ışınlarını) Kur’ân nasıl açıklıyor?

·         Kozmik Yağmur

·         “Burçlar İlmi” (Astroloji)

·         Astroloji, “Gayb”ı bilmek değildir!

·         Astroloji, İlâhi Düzen’in nasıl işlediğini, insanlığın oluş düzeni ve sistemini gösteren “İlim”dir!

·         “Yıldızlara tapınma” devri ne zaman ve nasıl açıldı?... Buna mukabil, Nebiler insanlara neyi idrâk ettirmeye çalıştılar?

·         "Burçlar İlmi” denilen “Sistem”i açıklayan İbrahim Nebi, ulaştığı gerçeği (Burçların Tanrı olamayacağı gerçeğini) nasıl dile getirdi?

·         Burçların yaydığı ışın türleri

·         Takımyıldızların tesirleri dahi İlâhi İrade içinde Kudret-i İlâhi ile meydana gelmektedir!

·         Kaza ve Kaderin “Sistem”deki işleyiş şekli, "Burçlar İlmi" ile anlaşılabilir ancak!

·         Allahû Teâlâ’nın kaderi, “Her AN” nasıl uygulanmada?

·         Astroloji, insanın yapısını tanıması için önemlidir.

·         Astrolojinin ispatı, kendinizdedir!

·         Astroloji İlmini öğrenmenin yararları nelerdir?

·         Burçların oluşturduğu gruplar ve özellikleri

·         Yükselen Burç

·         Yükselen Burca göre fiziki yapılar

·         “İç” ve “Dış” Burçlar, neyi ifade eder?

·         Astrolojik etkiler(Kozmik Işınım Etkileri-Meleklerin Tasarrufu)-(Bkz.E / Evren / Uzay /Kozmik Işınım Etkileri)

·         Tür ve ırk sıçramalarının temelinde astrolojik etkiler yatmaktadır

·         Astrolojik tesirler, insanları nasıl etkiler?

·         İnsan ilişkileri, birimlerin beyinlerinin Burçlar tarafından programlanma biçimine bağlıdır!

·         Yıldızlar

·         "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "Melek"ler, varlığa sayısız mânâlar yayarlar!

·         Yıldızlar arasında boşluk yok! (Uzay boş değil, doludur! İki yıldızın arasındaki boşluk, boşluk değil; doluluk!)

·         Yıldızların ruhu (Bkz. E / Evren / Burçlar / Yıldızların, takımyıldızların dahi birer ruhları vardır...)

·         Yıldızların "mikrodalga ikizleri", onların "Ruh"larıdır!

·         Yıldızlarda yaşayan melekler

·         "Yıldızla onlar hidâyet bulurlar!" (Bkz. E / Evren / Burçlar / Bütün yıldızlar da “O”nun Emrindedirler… “Ve yıldızla onlar hidâyet bulurlar!”)

·         "Onlara, o yıldızın ruhâniyeti ile tesir ederiz!"

·         Galaksi… Gökada… Galaktik Varlık… Galaktik Şuur…  Galaktik Ruh…

·         “Yıldızlar Feleği” (Galaksiler)

·         "Atlas Feleği"

·         Milyarlarla Galaksi var Evrende…

·         Galaktik Bilinçler /Galaktik Melekler

·         Galaksilerin her birinde sonsuz sayıda âlem ve canlı- bilinçli varlık türü mevcut!

·         Galaktik Birimler de doğuyor, büyüyor ve yaşam boyutlarını değiştiriyorlar!

·         Gökadamız “Samanyolu ve diğer Gökadalar…

·         “Allah”ın azâmeti ve Evrendeki yerimiz…

·         Algılama alanımız içinde kalan tüm varlıklar, bizim bir alt veya bir “Üst boyut"umuzda yaşayanlar arasında bir “hiç” durumundadır.

·         Biz o bedenlerin içinde bir “Hiç” mesabesindeyiz!

·         Samanyolu, çöldeki bir yüzük halkası gibidir!

·         Samanyolu Galaksisi, “Kürsî” diye tanımlanır.

·         "Kürsi", Rahmaniyetin zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen "Rahim"den açığa çıkmaktadır!

·         Milyarlarca Güneşten(Yıldızdan) oluşan bir Sistem

·         Galaksinin de bir ruhu var!

·         Galaksideki her bir yıldızın kendine has sistemleri var!

·         Galaksi içi yıldızların dalga ikizi... ("Cennet")... (Bkz. E / Evrensel Dalgasal Boyut)

·         Galaktik hafıza (Bkz. H / Hafıza)

·         "Semâ" (Esmâ Mertebesi)

·         Evrensel Dalgasal Boyut, Kurân'da "Semâ" diye tanımlanır!

·         "Semâ", atomaltı kuantsal boyuta doğrudur!

·         "Secde edilmedik bir karış yer yok Semâda'"

·         "7 Kat Semâ", Güneş Sistemindeki gezegenlerin yörüngeleridir!

·         "Dünya Semâsı" (maddeye dönük fikirler ve değerler dünyası)

·         Dünya Semâsının kapısında...

·         Semâ, algılaman dışında kalan boyuttur

·         Semâda "Esmâ"nın mânâları zuhur ediyor...

·         Semâ'nın sırrına erenler...

·         "Semânın Krallığı"

·         Rasûl-Nebi-Veli ve Şehidler, Semâda serbestçe dolaşırlar!

·         "Semâ Ehli", aklıyla yaşayandır!

·         Semâ Melekleri

·         Semânın Katları

·         Güneş…  Ve Sistemi

·         Güneş… Samanyolu Galaksisindeki 400 milyar Güneşten sadece bir tanesi!

·         Güneşin Hacmi

·         Güneşin Çapı

·         Güneş enerjisinin kaynağı

·         Güneşin yüzey ısısı ve yüzeyinden yükselen alevlerin boyu

·         Güneşteki püskürmelerin Dünyaya etkisi

·         İlkel birimlerin Dünya-Güneş-Âlemler anlayışı...

·         Güneşin Galaksi çevresindeki turu

·         Güneş zaman birimi

·         1 Güneş yılı

·         Güneş zaman birimine göre insanın ömrü, 8.6 saniye!

·         "Güneş"in ikizi.. ("Cehennem")...  (Bkz. E / Evrensel Dalgasal Boyut)

·         Güneş Sistemi

·         “Sistem”in üyeleri

·         İnsandaki zihinsel fonksiyonlar ve gezegen etkileri

·         Galaksideki 400 milyar Güneş..

·         Sistem dışındaki tüm Güneşlerin de Dünya ve canlılar üzerinde sayısız tesirleri vardır

·         Güneş Sisteminin de bir Ruhu var…

·         “Güneş” isimli yıldız Allah’ın “Hayat Sıfatı”nın “Sistem”deki zuhur kaynağıdır!

·         Tüm uydulardaki canlıların hayat kaynağı, Güneş ışınları-Güneş enerjisidir… (Güneşin boyutsal derinliğindeki meleki kuvvetlerdir!)

·         Beyin, Güneşten yayılan hayat enerjisi olan “Can”la beslenir ve gelişir.

·         Güneş asla doğmuyor ve batmıyor…

·         Güneş, atomaltı boyuta ait ışınsal ikizi itibariyle “Cehennem”dir! (Bkz. C / Cehennem)

·         Güneş Dünyayı kuşatacak… Ve biz hâlâ ötelerde bir cehennem arıyoruz! (Bkz. C / Cehennem)

·         Güneşin “Cehennem” olduğu niçin belirtilmemiştir? (Bkz. C / Cehennem)

·         Güneşin radyasyon alanı

·         Cehennemin radyasyon  azâbı, mikrodalga bedenini darmadağın eder; yakar! (Bkz. C / Cehennem)

·         Güneşin nurunun alınması

·         Güneşin Kaderi

·         Güneş Platformu (Güneş yaşam boyutu-Berzah Âlemi-Güneşin atomaltı boyuta ait ışınsal ikizi)

·         Ölümü tatmış birimler, Güneş zaman birimine tâbidirler; Kıyâmete kadar!

·         Güneş platformunda yaşarken fark edebileceğimiz gerçek…

·         Güneş yaşam boyutuna geçen kişinin Dünyaya dönme ve Dünyadayken yapamadıklarını yapma şansı asla yoktur!

·         Güneş tutulmasının insan beyni üzerindeki etkisi

·         Atmosfer

·         Atmosfer, Uzaydan gelen kısa dalga ışınımları durdurarak canlıların oluşmasını sağlayan tabakadır.

·         Atmosfer tabakaları

·         Her beyinden dışa yayılan dalgalar, kendi şifresine göre sanki bir “Kitap” gibi Atmosferde muhafaza olur!

·         Madde bedeni terk eden kimi mikrodalga bedenler, Dünyanın atmosferi içinde-çekim alanı içinde hapis kalırlar!

·         Arz

·         1-Arz, algıladığın-farkettiğin-hissettiğin boyuttur!

·         2-Arz'ın bir mânâsı da "Beden"dir!

·         Arz'ını ve içindekileri tesbit edersen, "Semâ"ya yol ararsın!

·         Herkesin Arzı kendine göre değişir!

·         Arz'da Arz'ın sistem ve düzeni-kuralları geçerlidir!

·         Yer

·         7Kat Yer

·         Yeryüzü Sultanlığı

·         Dünya

·         Dünyanın Yaşı

·         Dünya Atmosferi (Bkz. E / Evren /Atmosfer)

·         Dünyanın Çekirdeği

·         Dünya, sayısız İlâhi İsimlerin mânâlarının kuvveden fiile dönüşmüş hâlidir!

·         Allah indinde “Dünya”nın yeri…

·         Dünya varolmadan evvel de “Evrensel Yasalar” yürürlükte idi…

·         Evrensel Yasalar, Dünya ve içindekiler için değişmez!

·         "Dünya"nın ikizi... (Dalga Dünya-"Berzah âlemi")... (Bkz. E / Evrensel Dalgasal Boyut)

·         Dünya… Ve “DünyaN”…

·         Kur’ân’da geçen “Dünya” kelimesi fizik Dünyayı değil; “DünyaNI” anlatır!

·         "Dünya Sureti"

·         Hiçbirimiz dışarıdaki Dünyayı değil, beynimizdeki “DünyaMIZI” görüyoruz!

·         Herkesin “DünyaSI” farklıdır…

·         "Dünyanın gölgesi"

·         Dünya, fânidir....

·         Dünya yaşam boyutu…

·         Bedeni kısıtlamalar yaşamı- Perdelenmeler ortamı-“ Aşağıların aşağısı”

·         Maddeye dönük fikirler ve değerler Dünyası…(Bkz. E / Evren  / Evrensel Dalgasal Boyut / "Dünya Semâsı"

·         Dünya üzerinde insan gözünün göremediği sayısız varlık türleri vardır

·         Dünya atmosferi ve Dünya üzerinde yaşayan bu varlıklar insanları nasıl kandırmaktalar?

·         Biliniz ki.. Dünya hayatı bir oyuncak, bir eğlence, bir bezenme ve aranızda öğünmedir!

·         Yaşam ve yaşanılanlar, fânidir...

·         Dünya üzerindeki her birim, Dünyanın manyetik çekim alanına tâbidir!

·         İnsan, Dünyanın çekim alanından kendini kurtarabilir ve Cennet yaşamına ulaşabilir!

·         Dünyaya gelmekten gaye…

·         Dünya saltanatından, düşünsel boyutun özelliklerine geçiş (Bkz. E /Evren / "Semânın Krallığı" ve "Dünya Semâsının Kapısında")

·         Dünya nimeti ile yetinen…

·         Evren Kitabı (Sünnetullah-"Ümmül Kitab"-Din- Allah’ın Yaratış Kanunu, Düzeni, Sistemi-“Allah Sistemi”nin değişmez yasaları- Evrensel Yasalar-Ebedi yaşama yön veren Allah ve Sistemi-Yaşam Sistemi-Doğa Kanunları-Tabiat Kanunu-İlâhi Kanun)

·         Evren, tüm boyutlarıyla "Ümmül Kitap"tır! ("Ümmül Kur'ân"dır!)

·         İnsan bedeninden Kozmosa kadar herşey, İlâhi Kanunlara dayanan bir Sistem içinde oluşmaktadır.

·         Evrendeki her şeyin oluş planı ve programı “ilk An’’daki Seyr”de mevcuttur!

·         Evrenin oluşum ve işletim programlanması

·         Evrensel düzen, bu düzeni kurmuş olan ve Evrende hükmünü icra eden “Kozmik Bilinç”in eseridir!

·         Evren, makrokosmostan mikrokozmosa kadar tam bir bütünlük ve düzen içindedir!

·         Evrende meydana gelen her şey ve her olay, “Bilinçli güç” terkiplerinin yapısal oluşumları sonucudur!

·         Allah Kâinatı “Ezeli Sistem ve Düzen” ile varetmiştir! (Bkz. E / Evren / Evrende Ölüm / Evrende ölüm yoktur; dönüşüm vardır!)

·         Tüm Evrenler yaratılış amacına göre, “Sünnetullah” Kanunlarına göre işlevlerini oluşturmaktadırlar!

·         Kâinatı meydana getiren yüce Kudret, bize göre “Her An”, Kendine nisbetle “Tek Bir An” içinde tüm varlıkta hükmünü icra etmektedir! (Bkz. İ / İlâhi Hüküm / Varlığın tümü, Allah katında bir ilmî hükümden başka bir şey değildir!)

·         Tek, “Evren” İsmiyle tanımladığımız yapı olarak, zaman kavramının olmadığı bir mânâda, her An Kendi sistemiyle yaşamını sürdürmektedir!

·         Evrendeki “Görünür” ve “Gizli” düzen…(Bkz. E / Evren / Holografik Evren / Günlük yaşamımız da gerçekte bir holografik görüntüdür!)

·         Evrendeki her şey programlıdır… Ve birbiri ile iletişim hâlindedir; birbirini etkilemektedir!

·         Kâinatta varolan her hareket, asla tesadüfi değil; düzenlidir!

·         Evrende oluşan her şey, fizik, şimik-kozmik sebepler sonuçlar dizisidir… Mucize dahi!

·         Kâinatta eşitlik yoktur!

·         Kâinatta zıt yoktur! Çünkü Allah’ta zıt yoktur!

·         Makrokozmos olan Evreni oluşturan işletim programı, aynen mikrokozmos olan “İnsan” a da uygulanmıştır!

·         Bilinç ve beden boyutunun kuralları

·         Evrende geçerli olan sistematik düzende duygusallığa yer yoktur!

·         Evren Anayasasının ilk maddeleri

·         Evreni yargılamaya kalkarsanız eğer...

·         Evrensel bakış ve sonucu

·         Evrendeki her bir yoğunlaşma ve aktivite, hiç düşünmediğimiz bir noktada bambaşka şeyleri etkilemekte ve harekete geçirmekte...

·         Mikrodalga Evren (Bkz. E / Evren / "Evrensel Dalgasal Boyut)

·         İnsanın Boyutları

·         İnsanın boyutları, "İlâhi Varlık Boyutları"na göre meydana gelmiştir!

·         İnsanın boyutları da birbirinden ayrılmaz, compact bir sistemdir!

·         İnsan, bedeni-ruhu-vasıfları ve Zâtı itibariyle hangi boyutlarda yaşar?

·         Holografik Evren... Ve Holografik Beyin....

·         “Evrensel Öz” ("Hakikat") ve "İnsan"…

·         Evren akan dev bir hologramdır!

·         Evrenin aslı, kuantsal yapıdan oluşan ve holografik özellik gösteren bir tümelliktir!

·         Varlık, “Evren” kavramı ötesinde bölünmez-parçalanmaz-parçaların bütünü olarak meydana gelmemiş “Tek bir yapı”dır!

·         "String"ler veya dalga yapı içinde varlık, yaratıcı Kudret önünde "TEK"tir ve dahi  gerçekte "Yok"tur!

·         Bütün âlemler, fâni, "yok"dan var olmuş ve "yok"luğa gidici olan, denizin üstündeki dalgalar gibidir!.

·         "Şey" yoktur... Yalnızca "O" vardır!

·         Evrende varolan her mertebe ve boyut ve katman, her zerrede mevcuttur!

·         Evrensel Yapının Küll'ü (Tümel Tek)

·         Evrendeki her şey, bir halının motifleri gibi “Tüm” e bağlıdır… Her şey, aynı şeydir… Som, bölünmez, Tek!

·         Hologramik gerçeklik, "Allah" adıyla işaret edilen değildir

·         "Zerre", Kül'ün aynasıdır... Ama asla zerre Kül değildir; Kül kendisinde varolmuş olsa dahi!

·         İsmi “ALLAH” olan, her bir zerrede, Zâtıyla, sıfatlarıyla, esmasıyla, arşıyla, kürsîsi ile, 7 kat semâvât ve 7 kat arzıyla mevcuttur!. (Bkz. E / Evren / Boyutlar)

·         Günlük yaşamımız da gerçekte bir holografik görüntüdür!

·         Her "Şey"in orijini ve hakikati, aslı olan Kuantsal boyutta-Evrende her parçacık çift olarak vardır!

·         İnsan, Mikrodalga Evren gerçeğini fark edebilir ve bu dalga yapıyla ilintisini güçlendirebilir!

·         Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olanlar, Âlemlerin bir dev ağaç olduğunun seyri içindedir!

·         İnsanın bütün özellikleri, genetik yapıda bilkuvve gizlidir!

·         “Evrensel Düzen” nedeniyledir ki, insanlar, ötesindekine değil; Özündekine yönelmek zorundadır!

·         “Kül”ü, “Zerre”de, “Zerre”yi “Kül”de gören holografik bakış

·         "İnsan", Evrenin boyutlarını ve katlarını ihâta edebilecek bir güce sahip olmakla birlikte, "Öz"ünde (Zâtında) Allah'ı bulup tanıyabilme özelliğine de sahiptir...

·         "ZÂTIM" dediğin, "Öz"ündür... Ve "Öz"ün de Hakk'a aittir ve O'nun varlığıyla mevcut ve kaimdir!

·         "Sen", bir "yaratılmış"sın... Ancak... "Sen"in "O"nun dışında bir cevherin, bir "Öz"ün yoktur!

·         Holografik bakış aynasında "Öz"ündeki kuvveleri keşfet... "B" sırrı ile! (Bkz. E / Evren / Evrensel Öz ve İnsan...)

·         “Öz”ünde, Ekrem olan Rabbinin İsmiyle işaret edilen mânâlarla halkoldun...

·         Beyninde, "Allah İsimleri"nin mânâlarını anlayacak; yaşamı-"Sistem"i-"Allah Düzeni"ni "Oku"yacak güç ve kuvvet mevcuttur... İşte bu yüzden "OKU"!

·         O, Uzaydaki değil; Hakikatindekidir!

·         Yardımı, "Öz"ünüzdeki Ulûhiyet Hakikatinden isteyiniz!

·         Ulûhiyet mertebelerinin özellikleri, holografik sistem üzere "İnsan"da mevcuttur! (Bkz."Sen", bir "yaratılmış"sın... Ancak... "Sen"in "O"nun dışında bir cevherin, bir "Öz"ün yoktur!)

·         Vücudumuzdaki her hücre tüm Kozmosu içerir... Her yağmur damlası ve her yaprak da...

·         Bedeniniz, Kâinatın tamamı... Aklınız ise "Tümel Akıl"dır! ("Kozmik Bilinç"tir!)

·         Sırrı "B"... "B"i-iznillah... "B"iz-zât... "B"il Hakk... "B"i-Rabbi-ke... "B"i nasiyetiha... "B"i-Rabbi-Him... "B"il kader..."B"i-llahi...  "B"il-fiil...

·         Düşündüğünüz herşey, Melekî boyutun sizde yansıması... Gerçekleştirdiğiniz herşey, sizdeki melekî boyutun kuvveti iledir!

·         Organlarının çalışması dahi meleki tesirledir...

·         Senin hücrelerinin, organlarının varlığı dahi "Melekler"in varlığından oluşmuş olup, atomaltı boyuttaki kuantsal yapıdan ("Öz"den) oluşan bir yapısı vardır!

·         Her organın da kendine has bir bilinci var... Ama beynimizde oluşan bilinç, bu bilinç türlerini algılamak için gerekli kapasiteye sahip değildir!

·         Bize, sürekli bir “Evrensel Yenilenme” uyarısı yapılmaktadır!

·         İnsan, Evrenselliğe, "Öz"ünden gelen Evrensellik boyutundan açılabilir; dışardan bedensellikten  değil!

·         Kâinat, makrokozmostur!

·         Âlemdeki her yapıda, ruh ve nur boyutları mevcuttur!.

·         “İnsan”, zamansızlık ve mekânsızlık boyutunda, o boyuttan, o boyut için yaratılmıştır!.

·         “Evrensel öz” ve ondaki tüm özellikleri hologramik bir biçimde kendinde barındıran beyin!

·         Biz, varlığını “Evrensel öz”den alan ve “O” “öz” ile varolan bir bilinç titreşimiyiz!

·         Evrenin gerçeğine vardırıcı tek yol, insanın kendi bilinci ve Özüdür!

·         Ruhumuzu güçlendirebilirsek eğer, nelere varabileceğimiz müjdeleniyor...

·         İnsan, şuur boyutuna yönelir...

·         İnsan, "ÖZ"üne doğru bir yolculuğa çıkarsa eğer...

·         İnsan, kendi Hakikatini anladığı anda "Melekî Boyut"ta kendini tanımaya başlar!

·         Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?) ile, algıladıklarımız ve algılayanlar oluşmuştur.

·         "Melekler"i inkâr edersen, "Öz"üne giden yolu kapamış olursun!

·         Holografik bakış aynasında Öz’ündeki kuvveleri keşfet… “B” sırrı ile!

·         Melekî kuvvetlerin zuhuru, dışarıdan-öteden değil; içerden, "Öz"ümüzdendir!

·         Kuantsal yapı boyutundan Üstmadde boyutuna kadar sayısız bilinç birimleriyle iletişim kurma imkânına sahibiz!

·         Melekût âlemine nüfuz eden kişi müşahede etmeye başlar ki, pek çok varlıktan oluşan bu âlemde faili hakiki TEK’tir!

·         Salt Bilinç boyutunda olaylar dizsi, "Zamansızlık"ta görüntüsüz seyredilir!

·         “İnsan” kendi hakikatine yolculuğunu tamamlarsa eğer…

·         “Nokta’dan gelmiş Noktayım ben... Bir koniyim ki, her noktam noktalardan başka bir şey değildir... Açılıp saçılıp nice noktalar meydana getiren NOKTA’yım ben...”

·         Diğer boyutlar yaşandığında, içinde bulunulan âlem ortadan kalkar mı?

·         "Evrensel Özün"ün ne olduğunu idrak etmiş olsan da yine de beden ve ruh boyutunun şartlarına göre yaşamına yön vermek zorundasın!

·         Evrensel ÖZ'den mahrum kalan...

·         Evrensel Gerçeklere Dünyada iken vukûf elde edemezsek, ölümle birlikte o boyutları değerlendirmemiz asla mümkün olmayacaktır!

·         HOLOGRAFİK BEYİN 

 

BURÇLAR KUANTUM POTANSİYEL
Allah İslâm Kalem İman İbadet İstidat Ulûhiyet
Nebi İlim Ezan Abdest Beyin Kalp
Fâtır Rasûl Hakikat Câmi Namaz Bilinç Beden
İlâh Evren Kitabı Semâ İmam Hac Akıl Nefs
Rahman Kurân Arz Mescid Kurban Fikir Kaf Dağı
Rahim Besmele Âdem Kâbe Oruç Dua Korunma
Rab Hidâyet Kulluk Kıble Salâvat Zikir

 

 

Kurân-ı Kerim Çözümü Tüm Kavramlar Programı 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org