AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

ÂDEM İLE HAVVA’NIN CENNETTEN

YERYÜZÜNE İNDİRİLMESİ

(BEDENİ KAYITLAMALAR VE KISITLAMALAR YAŞAMI)

Cinsel yaşamla birlikte Âdem ve Havva`da kendi cinsiyetlerini fark etme, edep yerlerini örtme ve kendilerini beden olarak kabullenme vehmi güçlendi.

Seksin, kişide kendini beden olarak hissetme hâlini nasıl meydana getirdiğini anlayabilmek için bazı eski kaynaklara bakmak gerekir.

Bu eski kaynaklara göre, insan bedeninde yedi şakra vardır. Baş`tan vücudun alt kısımlarına, kuyruk sokumuna doğru sıralanmış yedi şakra... Yâni, yedi enerji merkezi mevcuttur. Bu yedi enerji merkezinin yedincisi de kuyruk sokumuna yakın bir noktada...

Bu enerji merkezinin harekete geçmesi, kişideki seks duygusunu, kendini beden kabul etme duygusunu kuvvetlendirir; ve bunun neticesinde de "Ruhânî güçlerini", mâneviyata yönelme duygusunu kaybetme sonucunu meydana getirir! Özellikle "anal seks"in yasaklanmasının gerçek sebebi de budur!

Her ne kadar, neslin devamı için seks gerekli olsa dahi; veya Hazreti Rasûlullah aleyhisselâmın:

"Bana dünya-nız`dan üç şey sevdirildi; güzel koku, gözümün nuru namaz ve kadın!"

şeklindeki açıklamasında, kadının erkekle birleşmesinin "İlâhi Tekliğe vuslat" anlamını taşımasını belirtmesine rağmen; belli bir düzeyde kendini bulamamış kişiler için seks, tamamen bedensel zevklerden ibaret ve de bu zevklerle kişinin kendisini kayıt altına almasına yol açan bir faaliyettir.

Belli bir kemâle ulaşmış kişi için seks, erkeğin kadında ilâhi vuslatı veya kadının erkekte ilâhi vuslatı olmasına karşın; kendini madde beden olarak kabul etmiş bir kişi için, bu kabul ediş, bedensellikte "kökleşme ve yerleşme" olarak değerlendirilebilir.

Yâni, ustura, çok yararlı bir biçimde kullanılan bir araç olduğu gibi, bir insanın ölümüne yol açan bir araç da olabilir...

Şimdi.. Âdem`le Havva`nın Cennet’te, Cennet yaşamı içinde iken, kendilerini beden kabul etmeye yol açacak böyle bir fiille kayıtlanmaları, hâliyle bazı özelliklerinin perdelenmesine yol açmıştır...

Bu hâl, Âdem`de belli bir idrâkı doğurmuş ve bu perdelenme hali,

"Rabimiz biz nefislerimize zulmettik" (7-23)

demelerini getirmiştir...

"Biz nefislerimize zulmettik" ifadesi çok anlamlı bir ifadedir.

Buradaki "Nefs`e zulmetme"nin mânâsı, konuyu derinlemesine bilmeyenlerin anladığı gibi; "Ben, Nefsime yâni bedenime zulmettim" demek değil...

"Nefsinize zulmetmeyin"in anlamı da "oruç tutup, aç kalıp bedeninize eziyet etmeyin" de değil!

"Nefs"in hakikatı, "İlâhi isimlerin işaret ettiği anlamlar ve bu ilâhi isimlerin hakikatı olan "Zâtî" Hakikat"tır!

Gerçekte, kişinin, "kendi hakikatını tanıyamaması, bilememesi, bunun hakkını yerine getirememesi", Din dilinde, tasavvufta "Nefs’e zulmetmek” olarak târif edilir...

İşte Âdem`in, "Biz nefislerimize zulmettik" demesi:

"Kendimizi bedensel varlık olarak kabul etmek sûretiyle yaptığımız bu fiîl, bizim hakikatımızın gereğini yaşamamıza engel olmuş, böylece hakiki benliğimizin gereğini yerine getirmekten perdelenmişiz. Eğer bu durumumuzdan geri dönmezsek, ebediyyen bundan perdelenmiş olarak azap duyarız" anlamındadır.

Nitekim, bu idrâkın sonucunda oluşan bu pişmanlıktan sonra ne çare ki, "Bir kere görülen şey hiç görülmemiş gibi olmaz" esasına dayalı bir biçimde, Âdem`de kendini beden olarak kabullenme esasını da oluşturmuş ve artık bunun neticesinde bedenî bir yaşam süre gitmiştir...

İşte, kendini bir beden olarak müşahede etme, tespit etme, değerlendirme ve bunun gereğini yaşama hâli, "Âdem ve Havva`nın, Cennet`ten Dünya`ya indirilmesi" diye târif edilegelmiştir.

Yâni, Âdem ile Havva`nın, Cennet`den Dünya`ya indirilmesi bir "mekânsal" indirilme olmayıp; içinde yaşadıkları "Ruhâni güçlerle" tahakkuk etme hâlinden, bedeni kayıtlar ve kısıtlamalar yaşamına geçmeleridir...

 "Ahsen-i Takvim"in, "Esfeli sâfiliyn"e indirilmeleri de denmektedir buna...

İşte bundan sonradır ki, Âdem nesli dünya üzerinde, dünyanın şartları içinde yaşamaya ve kendilerini bir beden olarak görme hâlini kolay kolay üstlerinden atamama cezasını çekmeye başlamışlardır; ki bu duruma;

"Dünya mü`minin sicciynidir"

şeklindeki Rasûlullah Aleyhisselâm açıklamasıyla işaret edilmiştir.

 

www.allahvesistemi.org