AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 


 

 

AKIL

 • Kozmik Bilinç(orijini itibariyle)

 • "Alim" ismiyle işaret edilen Allah`ın "İlim" sıfatının, kesret âleminde terkiple açığa çıkışının adı...

 • Çokluk algılamasının oluşması için yaratılmış olan beyin işleyiş düzenine verilen isim...

 • İlim sıfatının yaratılmışta zâhir oluşunun adı...

 • Şuurun algılama aracı...

 • Üst Bilinç

 • Alt bilinci kontrol eden mekanizma...

 • "Hakikat"in hizmetlisi...

 • "Bağlamak"

 • "Ukl"

 • İnsanı "İman" şerefine ulaştıran özellik...

 • Hakikatini, değerlendirebilme

 • İbret alan...

 • Bir şeyi. diğer bir şeye bağlayarak, aralarında bir bağlantı kurarak, bir sonuç çıkarma özelliği...

 • Dıştan, bizim farkında olarak ve üzerinde değerlendirme yaparak bir sonuç çıkarttığımız olayları irdeleme özelliği...

 • "Bellek dalgaları" şeklinde "Ruh"a yüklenen beyindeki özellik...

 • Kişiyi madde dünyasından çıkartıp mânevi âleme sokan özellik

 • Âlemlere dönük ilmi idrâk, değerlendirme ve zâhire çıkarma hâli...

 

 
 • İMAN NURUNA DAYALI ÇALIŞMALAR BÜTÜNÜ->TASAVVUF

 • SADECE AKIL GÜCÜNE DAYALI ÇALIŞMA->FELSEFE

 
 
 • AKLIN KAYNAĞI

 • Akıl, İlâhi İsimlerin mânâlarının dayandığı Zât'a gider!

 • Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel akıl ve fiiller boyutunda) ne varsa hepsi O'nundur.

 • Akıl, şuurun algılama aracıdır.

 • Akıl, kişiyi madde dünyasından çıkartıp mânevi âleme sokar.

 
 • AKIL->“HAKİKAT"İN HİZMETİNDE OLUR...

 • ZEKÂ->"EGO"YA DÖNÜK ÇALIŞIR!

 
 • İNSAN AKLININ ORİJİNİ(Kozmik Bilinç)

 • Akıl, Satürn ve Uranüs tesirleri ile meydana gelir.

 • "Üst Bilinç"->"Akıl"!

 • Akıl, alt bilinci kontrol eden mekanizmadır.

 • AKIL-RUH İLİŞKİSİ

 • Beyindeki "Akıl" dediğimiz özellik, bellek dalgaları şeklinde "Ruh"a yansır, yüklenir.

 • AKLIN BOYUTLARI

 • "AKL-I EVVEL" ("Kalem"-“Rahim” isminin mânâsı ilim sıfatından kaynaklanan bir biçimde âlemlerde zâhir olduğu zaman aldığı isim…-Allah’ın “ilim sıfatı”nın zuhuru...-"Kozmik Bilinç"-Evreni vareden Tümel akıl...-"Öz" akıl... Vehimden arınmış-"Hakikat-ı Muhammedî" denilen varlığın ilmine işaret eden özellik...)

 • Akl-ı Evvel, Âlemlerde değişik isimler alır!

 • Akl-ı Küll'e tenezzül eden, "Akl-ı Evvel"dir!

 • Akl-ı Evvel'in İlmi (İlim sıfatından kaynaklanan ilim-"TEK"in sahip olduğu özelliklere olan ilmi)

 • Vahiy gücünün olduğu yerde aklı kullanmağa ihtiyaç yoktur!

 • Evreni var eden tümel akıl, burada enerji birimlerine, öz vasfı olan kudret ve aklı bağışlamıştır...

 • Tümel akıl için ilkellik veya gelişmişlik sözkonusu değildir: O her an yeni bir şey icad eder!

 • Tümel Aklın icad vasfı, birimin varoluş noktasıdır!

 • (Vehimden arınmış)"Öz akıl" sahiplerine "Hikmet" verilmiştir.

 • "AKL-I KÜL"(Küllî akıl-Tek akıl-“Sistem”in aklı-Uranüs'ten yansıyan akıl-Melekùt âleminde mevcut olan akıl)

 • Akl-ı Küll'den yansıyan akıl(Uranüs'ten yansıyan akıl)...

 • Akl-ı Küll'ün("Sistem"e dönük aklın)sureti... Cebrâil!

 • "AKL-I CÜZ"(Terkipsel şuur boyutu-"Akıl"ın, birimde terkipsel özellikler altında açığa çıkışında aldığı isim-Cüzler âlemindeki, birimler âlemindeki muhatap-Vehmin hükmündeki akıl...)

 • Akıl, Akl-ı Küll'e nasıl yaklaşır?

 • Akıl, ne zaman Akl-ı Küll'den ilham almaya başlar?

 

 

"AKL-I CÜZ”ÜN SINIRLARINDAN KENDİNİ KURTAR...

"AKL-I KÜLBUL, VARLIĞI DEĞERLENDİR 

"AKL-I EVVEL"E EREREK GERÇEĞİ YAŞA!

 
 • Akl-ı Cüz'ün sınırlarından kendini kurtar... Akl-ı Küll'ü bul, varlığı değerlendir ve Akl-ı Evvel'e ererek gerçeği yaşa!

 • "AKIL" İLE "İMAN İLİŞKİSİ

 • "HAK" ile "BÂTIL"I AYIRT EDEN AKIL->"FURKAN"!

 • Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!(Bakara/42)-Hani Musa'ya Kitabı (varlığın hakikati bilgisini) ve Furkan'ı (doğrularla yanlışları ayırt etme yetisini-bilgisini) vermiştik; gerçeğe yönelesiniz diye.(Bakara/53)-Andolsun ki biz Musa ve Harun’a Furkan’ı (Hak ile bâtılı ayırt eden aklı), korunmak isteyenler için bir ışık ve bir hatırlatıcı olarak verdik. Onlar ki gaybleri olarak Rablerinden haşyet ederler... Ve onlar o saat (kıyamet)ten de titrerler. Bu da inzâl ettiğimiz mübarek bir hatırlatma-uyarıdır!.. Siz O’nu inkâr edenler misiniz?(Enbiya/48-50)}

 • EĞER ALLAH’TAN KORUNURSANIZ(fıtrî ahdinize ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmezseniz), SİZİN İÇİN "FURKAN" OLUŞTURUR

 • Ey iman edenler... Eğer Allah'tan korunursanız (fıtrî ahdinize ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmezseniz), sizin için Furkan (Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi) oluşturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar... Allah, Zül Fadlil Aziym'dir. (Enfâl/29)

 • Aklın kendi başına Hakikati bulması imkânsıza yakın zordur! (Akıl duyularla elde ettiği verilere dayalı hüküm verme durumundadır.)

 • İnsan, akıl ile iman şerefine ulaşır!

 • Akıl imanla bütünleştiğinde insanı zirveye çıkartır, eşrefi mahlûk durumuna sokar!

 • Hüküm vermeyi, yargılamayı Allah'a bırakabilmek, aklın "iman kapasitesi" ile ilgilidir!

 • Akıl ehlinin kurtuluşu olan fark ediş...

 • Kendine yön verme sırasında imanını kullan... Ama o yolda yürürken de akılla yürü ki sağlam olsun!

 • Akıl ile imanın kenetlenmesi...

 • İnsanların en âlimi, en çok ibadet edeni, en faziletlisi, en akıllı olandır!

 • Akıl yolu kapandığı anda tek geçiş köprüsü....

 • İman nuru olmayan kişi ne kadar akıllı olursa olsun hidâyete eremez!

 • AKIL İLE TEFEKKÜR İLİŞKİSİ

 • Akıl derin tefekküre yöneldiğinde...

 • Kuvvetli akıl, tefekküre götürür!

 • Akıl, bir bilineni diğer bir bilinene bağlamak suretiyle tefekküre ulaşır!

 • Akıllı kişi ilim biriktirmek için uğraşır!

 • Akıl, tefekkür ve ibrete yönelmezse, vehmin hükmü altına düşer ve herşeyi ters değerlendirir!

 • AKLIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ...Düşünülen şeyi eyleme geçirmek!

 • AKIL GÖZÜ

 • Akıl gözü ile ders alarak görmek(Nazar etmek)

 • DERİN DÜŞÜNÜR AKIL SAHİPLERİ("Öz" ermişler-Ulül Elbab-Rabbinin hakikatindeki delillerine iman eden-Rabbinden gelen delilleri değerlendiren-İbret alan)

 • Derin düşünebilen akıl sahiplerinin hatırlayıp değerlendirmesi istenen “Hakikat”...

 • Hz.İbrahim'in akıl gözü ile yıldızlara bakıp düşünmesi

 • Akıllı insanlar için önemli olan, "Kavram" dır; İşlevdir... Düşünemeyenler ise "isim"lere takılır kalır!

 • Akıllı insan "Allah"a iman eder!

 • Akıllı insan hiç değilse akşamdan akşama Allah'la konuşur!

 • Akıllı karşısındakini davranışıyla değerlendirir.

 • Akıllı düzeyinde(!) neler yapıyorsun?

 • Aklı olan topluluk

 • Aklı olan topluluk için Semâda ve Arzda işaretler(Âyetler)vardır.

 • AKIL GÜCÜ

 • Her türün kendine özgü akıl düzeyi vardır.

 • Sadece akıl gücüne dayanan çalışma...

 • Akıl daima bir şeyi, bir şeye bağlayarak, yâni sentezler yoluyla bir yeniyi ortaya çıkarır... Misâl ve benzeri olmayan konuda ise akıl hükmünü yitirir!

 • Akıldan daha büyük zenginlik olmaz!

 • AKLIN KAVRAYAMADIĞI YÜCELİK("O, Subhan ve yücedir!”)

 • AKLIN(karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp) GÜCÜNÜ YİTİRMESİ(Güneşin dürülmesi-Kişinin kıyametini yaşadığı süreçte ölümü tadmasıyla birlikte karşılaştığı hakikat)

 • AKLA GELEN

 • “Aklına gelen” açığa çıkmış demektir; dile veya ele getirmesen de ve bu geri dönüşle beyinde veri tabanını yeniden etkileyerek başka bir gelişmeyi doğurur!.

 • AKLIN ARTMASI

 • Akıl, yasaklardan kaçınmak ve emirleri tutmakla arttırılabilir ancak!

 • AKLIN TASARRUFU

 • Akıl "sistemli düşünce"ye yönelir.

 • Aklı kullanacak yaşa gelince hüküm ve ilim verilmesi...

 • Akıl, uzun vâdeli bakışlar ve değerlendirmeler getirir.Akıllı, "Hakikati"ni değerlendirebilendir.

 • Olan akıl gelişir!

 • Akıllı, ibret alandır.

 • Akıllı, olmuş bitmişe razı olur!

 • Akıllı adam, sıkıntılı ânı keyfe dönüştürür...

 • Akıl, terk etmeyi emreder!

 • Aklın tasarrufunun zayıflığı

 
 • Akla tahakküm eden, aklı bastıran güç->DUYGULAR!

 • Aklın iradeye söz geçirememesinin sonucu->ZAAFLAR!

 • Aklın gücünü kesen->"VEHİM"!

 
 • AKIL İLE DUYGU İLİŞKİSİ

 • Akla tahakküm eden, aklı bastıran güç->DUYGULAR!

 • AKLINI KULLANMAYAN[(Hakikatindekini bırakıp)Allah dûnunda kendisine hiçbir yarar ya da zarar da veremeyen şeylere tapınan..."Sistem"i göremeyen akıl-Hayâllerine tâbi olan-Kendisinde cinnet olan-Akılsız]

 • "Sistem"i göremeyen akıl, gerçekleri lokalize inkâr eder.

 • Aklın iradeye söz geçirememesinin sonucu->ZAAFLAR!

 • Aklın gücünü kesen-aklı pasifize eden-insanın ânını değerlendirmesini engelleyen->"VEHİM"!

 • Allah, aklını değerlendirmeyenlerde düşünsel pislik meydana getirir!.

 • Aklı sınırlı olanlar[(Düşünemeyen-Düşünmeden yaşayan-Anlayamayan-Hakikatleri olan Allah’ı anlamamakta ısrar eden...-Basîretsizlikleri dolayısıyla Allah'ın azgınlıklarına müsaade ettiği...-Gerçeğe (bilhüda) karşılık dalâleti (kendi hakikatini fark edememe) satın alan...-Kendi hakikatlerinden gelen nûr açığa çıkmadığı için, karanlığa terkedilen; göremeyen...-Algılamaları kilitlenmiş(Sağır)...-Hakikati dillendiremeyen(Dilsiz)-Apaçık hakikati fark edemeyen(Kör)-Hakikatine dönemeyen...-Olayları olması gerekenden saptıran...-Varoluş amacına uygun olmayan şekilde hareket etmeyen(Fesad çıkaran)...Süfeha)]

 • Aklın en kısası...

 • Aklın zayıf noktası... Zekâ oyunlarına gelerek vehmin hükmü altına düşmesi!

 • Zayıf aklın savunma kalkanı->"Herkes"! (Kapsamlı düşünen akıllı beynin "herkes"e ihtiyacı yoktur.)

 • İnsanlara akılları kadar söz söyleyin!

 • Aklı-fikri eğlencede olanlar(Nefslerine zulmedenler)

 • AKLIN DURMASI

 • Akıl durursa, beden hareket eder zeka çalışır.

 • AKLIN ALINMASI

 • Allah kazasını yerine getirmek istediğinde kişinin aklını başından alır!

 • Aklın sukût ettiği nokta...

 • Akıl durursa...

 • Akıl, terk ederse...

 • AKILSIZLIK(Cinnet)

 • AKLIN ÖRTÜLMESİ

 • Aklı örtülmüş olan(Mecnun)

 • AKIL HASTALIĞI

 Word olarak yükle

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

www.allahvesistemi.org