KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

              Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı


 

“AN”

·         Zaman boyutu

·         “Allah katındaki zaman birimi”

·         “Dehr” boyutundaki zaman birimi

·         Sonsuz ve sınırsızın zaman birimi

 

 

·     "Şüphesiz Dehr Benim!"

·     Sayısız Evrenlerin içinde yer aldığı Tek Nokta, "Tek An"... Dehr!

·     Kuantsal boyut, Dehr boyutu değildir

·     Dehr(“An”),bir tür Evrensel Enerjidir(Kudret Sıfatıdır)

·     Herşey, Dehr Boyutu itibariyle olmuş bitmiştir

·  "AN"DAKİ HELÂK... (Dediler ki:"Zamanlı algılanan boyutta Biz ölürüz ve diriliriz... Bizi ancak Dehr(Zaman-AN) helâk eder!)

· "AN"DAKİ KIYAM (Ayağa kalkış-diriliş-hayat buluş-Hz. Muhammed Efendimizin zamanı)(Bkz.K/Kıyamet)

·     İkincisi olmayan bir "An"!

·     Yaşamakta olduğumuz "Şu Ân"...(“Allah”ın varolup, “O”nun dışında hiçbirşeyin var olmadığı “An”)

·     Sonsuz An, bize göredir... Ahad için yalnızca tek bir "An" geçerlidir

· "AN"IN SÜREKLİLİĞİ(“Ân-ı Dâim”-İlm-i Allah)-(Allah indinde sözkonusu olan, "An"ın sürekliliğidir)

·     Ân-ı Dâim, Zât ve sıfat tecellilerine erişmiş olan Zâtiyyun tarafından algılanabilir ancak...

·     “Tek Ân"ı değerlendirebilecek olan, "Saflaşmış Bilinç"tir

·     Bilinçte yalnızca "Yaşanan An"lar vardır (Bkz. Z / Zaman)

·     Ânını değerlendiremiyorsan eğer...

 

Word olarak yükle

   

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

  www.allahvesistemi.org

www.allahvesistemi.org