KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 
 
 

 

 

BEDEN

 • Micro Evrenin oluşturulduğu yapı

 • Biyolojik yapı

 • Hücrelerden("Balçık"tan) oluşmuş yapı...

 • Pişmiş kuru balçık(elementler)

 • Madde yapı

 • "Toprak"

 • Atomik kitle...Atomlardan meydana gelmiş bir kitle...

 • Dabbe(Maddeden-arzdan oluşmuş biyolojik yapısı itibarıyla)

 • En'am(Hayvansı-insansı özellikleri itibarıyla -yeme, içme, uyuma, seks, duygular vs. yönü itibariyle)

 • Şeytan[Hakikati olan "Esmâ" itibarıyla ölümsüz şuur varlık olan "insan"ı, birimselliğe ve bedenselliğe çekmesi itibarıyla...-Şeytani fikirler(şartlanmaları kabul etmesi-değer yargılarını buna göre oluşturması-duyguların bundan kaynaklanması-hormonların duygulardaki etkisi-beden kabullenmenin getirdiği hırs ve maddeye dönük kabuller) nedeniyle]

 • Zâlimler için bir sınav objesi

 • Ağaç

 • Cehennemî (yanmayı oluşturan) kaynaktan oluşan bir ağaç...

 • Zakkum ağacı

 • Hayâli varlığın...

 • Emaneten kalma yeri...

 • İçinde gelişeceğiniz geçici kullanım aracı("Beşik")

 • DünyaN...

 • "Gemi"

 • "Arz"

 
 • "VÜCUD"

 • Tüm boyutlarıyla "Tek bir beden ve yapı" olan Evrende "Tek bir şuur-Tek bir irade-Tek bir Kudret" hüküm sürmektedir.

 • "BEDEN"

 • Rahman, bedende Micro Evreni(Mahlûkatı) oluşturdu.

 • "O", bedeninizi("Arz"ı), bilincinize tâbi oluşturdu.

 • Beden niçin yaratılmıştır?

 • BİYOLOJİK BEDEN

 • Beden, hücrelerden(Balçık’tan) meydana gelmiştir.

 • Biyolojik bedenin(hücresel yapının) görevleri

 • Bedene iki tür enerji girer

 • BEDENİN ORGANLARI(Sâbit işlevli organlar-"Arz'daki sabit dağlar")

 • Bedendeki çakılı dağlar misali olan sâbit işlevli organlar, sürekli yenilenme ve değişim içindedir.

 • BEDENİN TABİATI (İçgüdüsel Davranışlar-Biyolojik Bedenin Hücresel Dürtüleri-Bedene ait tüm özellikler)

 • Bedenin tabiatı ortadan kalkar mı?!

 • Bedensel dürtülere karşı niçin mücadele gereklidir?

 • Organlarının varoluş sebebi...

 • "Bedenin tabiatı” ile “Terkibi tabiat” farklı şeydir!

 • ARZDA (yeryüzünde-bedende) BİRBİRİNE YASLANMIŞ KOMŞU KITALARIN(veya organların) HAYATİYETLERİNİN DEVAMI(TEK BİR İLİM'in kendilerinde açığa çıkmasıyla) sulanır (beslenir-hayatiyetini devam ettirir)

 • BEDENİN SONU(Âhiri)-> Toprak!

 • Her bedendeki nefs-bilinç, ölümü tadar.

 • Bedeniniz "Dünya"; bilincinizde hissedip yaşadıklarınız "Âhiret"tir!

 • Bedensel ortaya koyduğumuzun âhiretini, bir an sonra bilincimizde yaşamaktayız!

 • Beden ölümden sonra niçin dağılır ve çürür?

 • Bedenin... Hayâli varlığın!

 • “Beden boyutu” da ebedidir!

 • Bedenin yok olduğunda...

 • BEDENİN DERİNLİKLERİ(Toprağın altı)

 • "Madde bedenden ibaret olma düşüncesi"nin esirleri[Boyunlarında halkalar olanlar-Ateş(yanma) ehli]

 • ZAKKUM AĞACI(Cehennemi(Yanmayı oluşturan) kaynaktan oluşan bir ağaç-Zâlimler için bir sınav objesi-Kendini yalnızca beden kabulünün meyvesi-bilincin içgüdüsel dürtüleri-sanki şeytanların kafaları ...)

 • Hoş kokulu bitkiler...( insanî hakikatin getirisi davranışlar)-(Bkz.Beden secdededir)

 • İnsan, niçin beden varlık değildir?

 • Beden secdededir(Esmâ indînde "yokluk" hâlindedir)...

 • BEDENSEL YAŞAM

 • Bedensel yaşamda ne varsa tümü, şuurunuza hizmetle işlevlendirilmiştir.

 • Bedensel yaşamda kim varsa hepsi fânidir.

 • "Bedensel Kişilik”

 • Beden üzerinde hükmünü yürüten, "Nefs"tir!(Bkz.N/Nefs)

 • Bedeni bütün hâlinde koruyan, beynin yaydığı bioelektrik enerjidir!

 • Kendini sırf beden olarak kabullenip, toprak olunca yok olacağını sanma hâli(Ölü hükmünde yaşam)...

 • İnsan, kendini niçin “madde beden” olarak kabul eder?

 • Allah’tan bîhaber yaşamak için yaratılan, bedene dönük yaşar!

 • Kişinin kendisini “Beden” kabul edişinin neticesi nedir?

 • “BEDENİN KANUNU”

 • Bedenin zarûri ihtiyaçları

 • Bedeni meydana getiren, besleyen ve büyüten, “Beyin”dir!

 • Beden niçin ağrı, acı, sancı, ızdırap çeker?

 • Bedenin eskime yaşı vardır.

 • Bedenle bağını kesmek [“Hakikat”e yönelmek-Allah dûnundaki ne yararı ne de zararı olmayan şeylere yönelmemek-Allah’a (adıyla işaret edilene) kulluğun bilincinde olmak-(Tefekkürle) semâya (bilincine) yönelmek, sonra (bedensiz sırf bilinç olarak) bakmak-Allah'ın (hakikatindeki Esmâ kuvvelerinin) kendisine dünyada ve gelecek yaşamında yardımcı olması]

 • BEDENİ KURBAN ETMEK

 • Bedensellik dünyasından (Allah'a) firar...

 • Bedensel sınırlamalar ötesindeki, "Hakikat"inize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutu(“Selâm Yurdu”)

 • "BEDEN"İN ASLI (Nur yapı-Melekî yapı)

 • Hücrelerden oluşmuş biyolojik bedenimizin tamamı, atomlardan meydana gelmiş bir kitledir.

 • Bedendeki tüm hücrelerin  hayâtiyeti, beynin yaydığı bioelektrik ile kâimdir.

 • "Atomik kitle" dediğimiz bu beden esasında kuantsal bir kitledir.

 • BEDEN, BİLİNCE TÂBİDİR

 • O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!(Mülk/15)

 • RUH BEDEN (Ölümötesi beden-Taşıyıcı Dalgalar-Işınsal Beden- Hologramik Mikrodalga Beden, Lâtif Beden-Nârî Beden-Nârî Ceset-Ateşî Beden)

 • Ruh Beden nasıl meydana gelir? (Bkz. B / Beyin/ Beyin “Dalga Beden”i (Ruh’u) kaç bölümde üretir? )

 • Ruh bedenin oluşturulması, meleki güçlerledir!

 • Ruh, bedende nasıl muhafaza edilir?

 • Ruh Beden’in görüntüsü

 • Beden hayâtiyetini koruduğu sürece, Dalga Beden’in Madde Beden’den ayrılması sözkonusu değildir!

 • Kozmik ışınlar, “İnsan Ruhu” denilen dalga üretimini ne zaman ve nasıl başlatırlar? (Bkz. B / Beyin/ Beyin bedeni nasıl üretir?)

 • Ruh Beden dünyadayken yeterli gücü elde edememişse...

 • Kişi, kendini hologramik Dalga Bedende hangi özelliklerle bulur ve neler hisseder?

 • Ruh Bedendeki âfâkî ve enfüsî görüş

 • Ruh Beden ne zaman terkedilir?

 • Ruh, asla yok olmaz!

 • Ne zamanki bu bedeni yitirir, ruh yapı içinde yalnızca bir bilinç olarak varlığımızı hissederiz... O zaman neler kaybettiğimizi anlarız!

 • NUR BEDEN

 • Nur bedene kimler sahip olabilir?

 • Nur Bedenin sâbit bir görüntüsü, şekli yoktur!

 • Yaşarken biyolojik bedenden bağımsızlığı elde etmek mümkün mü?

 • Ruh'a atfedilen tüm haller, zâhirde beyne ait fizik bulgulardır!

 • Sen, bir "Ruh" da değilsin!

 • BİLİNCİN BEDENİ

 • KABİR HAYATINDAKİ BEDEN

 • MAHŞERDEKİ BEDEN

 • CEHENNEM BOYUTUNDAKİ BEDEN

 • CENNETTEKİ BEDEN

 • CİNLERİN BEDENİ

 • İnsan ve cinlerin bedeni, Kurân’da nasıl târif ve tavsif edilmiştir?

 • Atomaltı Boyuta ait “Dalga Bedenli Canlılar”

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg