KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“BİLGİ”

·  “Nefh” olmuş “Nefes-i Rahman”

·  Ceberût âlemi

·  Algılanan(Madde) ve algılanamayan(Mânevi) tüm katmansal boyutları kapsayan tek boyut

·  “Çok boyutlu Tek kare resim”in mürekkebi

·  "Yok'tan var edilen İlmî Sûretler"

·  “Çok boyutlu Tek kare resim”in figürleri

·  Âlem içre Âlemler

·  Evren içre Evrenler

·  Hayatın kaynağı

·  String boyutu

·  “Melekût” boyutunun anlamları

·  Evren içre evrenler ve varlıklarının algılayana göre var olan bedenleri

·  İlâhi ilmin ilk zuhuru

·  “Allah İsimleri”  diye açıklanmış olan özelliklerin mânâ sûretleri

·  Bilincin sureti

·  Evrensel “Salt Bilgi”

·  Henüz işlenmemiş salt bilgi

·  Açığa çıkmamış haliyle “Esmâ mertebesi”!

·  Evrenin özündeki, onu meydana getiren “bilgi”

·  Tüm anlam ve kavramların anası-aslı

·  İlâhi İlmin ilk zuhuru

·  Sınırlı İlim

·  Veri

·  Varlığın özü ve hakikati olan, anlam oluşturan veri

·  Bilinç

·  İnzal olan “ilmin hakikati”

·  “Tek Bilgi Kaynağı”ndan "Oku"nanlar (İçsel veya dışsal kendine ulaşanların sentezi)

·  "Kitab"ıN

·  Birimi ayakta tutan nesneler(Allah’ın sizin için Kıyam yaptığı mallarınız-Yıkılıp düşmeme aracınız-"İlim ve mârifetleriniz")

·  Beyninizi kuşatan surları yıkan güç...

·  “Nokta”

·  “Ben”

·  “Can”

·  “Dalga”

·  “Data”

 

 

 

 

“BİLGİ”

"SALT BİLGİ"-Sonsuz dönüşüm içindeki String Boyutu-Varlığın özü ve hakikati olan anlam oluşturan veri(Edinilmemiş Bilgi)-Sûretsiz, şekilsiz, mekânsız “Vücud”...-Tüm anlam ve kavramların anası-aslı, fakat bir anlama bürünmemiş hâli...-Ceberût âlemi....-İlâhi ilmin ilk zuhuru...İlk ve tek tecelli...“RUH” veya “Ruh-u ’zâm” -“Akl-ı evvel”-"Nokta"-"Hakikat-i Muhammedî"-“Allah” ismiyle işaret ettiğinden açığa çıkan; "Evren içre Evrenler" suretinde algılanan, “nefh” olmuş “Nefes-i Rahman”...)

"BİLGİ"NİN VARLIĞINI OLUŞTURAN-Hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, semi, basar vasıfları-“Esmâ mertebesi”

"BİLGİ OKYANUSU"(Kozmik Okyanus)-Sonsuz dönüşüm içindeki “String Boyutu” olarak anlatılan sonsuz yapı-Dalga hareketi

BİLGİ İLE "YOK"TAN VAR EDİLEN İLMÎ SURETLER- “Çok boyutlu tek kare resmin” figürleri... -Âlem içre âlemler…-Evren içre evrenler…Paralel Evrenler

“BİLGİ HAREKETİ VE AKIŞI”-Evren içre Evrenler

“BİLGİ” PAKETLERİ-Enerji dalgaları

“BİLGİ”NİN BENLİĞİ-”Bilinç”

“BİLGİ"NİN SURETİ-Dalga

"BİLGİ BİRİKİMLERİ"-Okyanus(DNA, Nöronlar)-"Çok kare” algısı- Düşünenler için süslenen, Üst bilinç boyutunda("Semâ"da) oluşturulan mertebeler(Burçlar)

"BİLGİ DALGACIĞI"- Herşey...

“BİLGİ KİTABI”-“Kur’ân”(“Işık”-"Nur")

VARLIĞIN MUTLAK TEKİLLİĞİNİ VURGULAYAN VE SİSTEMİNİ ANLATAN MUHTEŞEM “BİLGİ”-"Bir âlemler, bir de Gökte-ötelerde bir yerde İlâh-Tanrı yok; yalnızca “Allah İsmi” ile işaret edilen Mutlak Zât var” anlayışı

"BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN UYARISI"-Sizin  anlayamadığınız, “Her Şey”in “O”nu zikri….

“BİLGİ EVRENİ”NDEKİ BİLGİN-Varlığın…Kendini tanıyıp ne olduğunu fark edişin...

"BİLGİ KOZASI"-İnsanın kendi “nokta”sının oluşturduğu…

“BİLGİ HAZİNESİ”(Bilgi Yumağı)-Beyin("İnsan")

"BİLGİ"("Ben”)- “Can”(Anlam oluşturan veri)…

"BİLGİ CAN"-DNA'daki Bilgi-"Bilgi"nin enzimde açığa çıkışı

“BİLGİ”NİN ENZİMDE AÇIĞA ÇIKIŞI-“Bilgi Can”

BİLİP DE UYGULANMAYAN "BİLGİ" -Taşa dökülen ve akıp giden su misali….

"BİLGİ"NİN TEKRARI-Ezber-Taklid

“BİLGİ HAMMALI”-Öğrendiğini tatbik edemeyen

"BİLGİ KÖRÜ"-”A’mâ”-Gözleri kadar yaşayan

 

 

 

 

 

 

 

 

Algılanan ve algılanamayan, bilinen ve bilinmeyen her şey,

bu şuurlu ve bilinçli “NOKTA”nın varlığındaki isimlerin işaret ettiği özellikler ile

gene ilimde varolmuş “ilmî suret”lerdir.

 

 

 
 
 

."HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli ("HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor)

 

.ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak (Allah size işaretlerini gösteriyor)

 

.RAHMAN'IN NEFESİ->(Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

 

.RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

 

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org