KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

BOYUTLAR

(ÂLEMLER)

 

 • Bürünülmüş Mânâlar

 
 • Boyut- Boyutsallık

 • Din’de hangi tanımlamalar, “Boyutsallık”a işaret etmektedir?

 • BOYUTSAL KATMANLAR-> Âlemler”

 • Tüm boyutlarda ve katmanlarda sûretler nasıl ortaya çıkar?

 • ATOMÜSTÜ VE ATOMALTI BOYUTLAR

 • Evrende “Madde” ve “Madde Ötesi Âlemler” mi var?!

 • EVRENSEL ZAMAN BOYUTLARI

 • Boyutlarda “Zaman Birimi” değişir mi?

 • Sayısız boyut algılayıcılarının algıladığı sayısız evrenlerin içinde yer aldığı boyut

 • Herşey “Dehr” boyutu itibariyle, olmuş bitmiştir!

 • BOYUTLAR

 • LÂHUT ÂLEMİ (Zât âlemi-"İnsan"ın "Zât"ı itibariyle yaşadığı âlem-"Ben varım!" bilinci...)

 • Ahadiyet-Vâhidiyet-Rahmâniyet-Melikiyet-Rubûbiyet-Ulûhiyet

 • ARŞ-ARŞ'IN ÜSTÜ VE ARŞ'IN ALTI

 • KUANTSAL BOYUT (Orijin Boyut-Levhi Mahfuz”-“Sonsuz dönüşüm içindeki String Boyutu-Hayatın kaynağı-“Allah” ismiyle işaret ettiğinden açığa çıkan; "Evren içre Evrenler" suretinde algılanan, “nefh” olmuş “Nefes-i Rahman"-Bilgi Okyanusu-Kozmik Okyanus-Varlığın özü ve hakikati olan anlam oluşturan veri(Edinilmemiş Bilgi)-Sûretsiz, şekilsiz, mekânsız “Vücud”-Tüm anlam ve kavramların anası-aslı, fakat bir anlama bürünmemiş hâli-Kaza ve Kader Boyutu-Bilgi ve Bilinç Boyutu-Allah İlmi’ndeki “Hüküm ve Takdir”in fiiller âlemindeki görüntüsü-"Nokta"-"Ruh"-"Ruh-u Â'zam"-"Akl-ı Evvel"-"Hakikat-i Muhammediye"-İlâhi ilmin ilk zuhuru-İlk ve tek tecelli-İnsan-ı Kâmil'in Âlemi-"Vitriyet mertebesi”-“Salt Bilinç Boyutu"-Evrensel “Salt Bilgi” -Açığa çıkmamış haliyle “Esmâ mertebesi”-Evrenin özündeki, onu meydana getiren “bilgi”-Bilincin sureti-"Zamansızlık ve Mekânsızlık Boyutu"-Âlem içre Âlemler-Evren içre Evrenler-“Melekût” boyutunun anlamları-Evren içre evrenler ve varlıklarının algılayana göre var olan bedenleri-“Allah İsimleri” diye açıklanmış olan özelliklerin mânâ sûretleri-“Çok boyutlu Tek kare resim”in mürekkebi-"Yok'tan var edilen İlmî Sûretler"-“Çok boyutlu Tek kare resim”in figürleri-Tüm algıladığımız ya da algılayamadığımız her şeyin hakikati olan TEKİL bir yapı-Algılanan(Madde) ve algılanamayan(Mânevi) tüm katmansal boyutları kapsayan tek boyut-Her parçacığın "Çift" olarak bulunduğu boyut-Ceberût Âlemi-Henüz işlenmemiş salt bilgi-Vâhidiyet Mertebesi-Hakikat âlemi-Esmâ ve Sıfat Boyutu- Mücerret (Soyut) âlem-“NEFS” yâni Mutlak BEN”liğin, kendini, isimlerinin mânâları yönünden seyri, tanıyışı-"Mardiyye nefs" ismiyle işaret edilen bilinç düzeyinde yaşanmaya başlanan boyut-Kesretin "hükmî" nihâyeti dolayısıyla erişilen Tek'lik mertebesi)

 • Mânânın Çokluğa Dönüştüğü Boyuttaki İlk Varlık (İlk Mânâ Sûreti)

 • “Maddeötesi”ni değerlendirmekten âciz, “madde” ile kayıtlı düşünce yapısı, “Ruh”u kavrayamaz!

 • “Kuantsal Boyut”ta herşey, “Tek Bir Şuur” hâlindedir!

 • İnsan, “Zamansızlık ve Mekânsızlık Boyutu”nda, o  boyuttan, o boyut için yaratılmıştır!

 • “Kuantsal Boyut’un Kuantları” ve “Madde Boyut’un Genleri”

 • Kuantsal Boyutta “Zaman” ve “Mekân yoktur!

 • “Salt Bilinç Boyutu”nda olaylar dizisi,” Zamansızlık”ta görüntüsüz seyredilir...

 • “Melekût Âlemi” ve “Ceberût Âlemi” diye anlatılan, “Tek Bir Kozmik Bilinç”tir.

 • Kuantsal Boyut, “Vitriyet” Mertebesi"dir.

 • Evrenin gerçek yapısı...

 • Cennet ve Cehennem, hangi boyuttur?

 • Âlemdeki her yapıda “Ruh” ve “Nur” Boyutları mevcuttur!

 • Evrende herşey, Salt Bilinç Boyutundan Mikrodalga Boyuta yolculuk etmektedir!

 • İnsan-ı Kâmil’in âlemi... “Ceberût”!

 • Ceberût âlemi ne zaman yaşanmaya başlanır?

 • Ceberût âlemi, Zâtî sıfatlarla ve Esmâ yollu kendini tanıma ve seyretme mertebesidir!

 • Ceberût âleminde yaşayanın gayesi nedir?

 • Ceberût Âlemi’ne ait mânevi sûretler, madde âleminde nasıl ortaya çıkarlar?

 • Ceberût Âlemi’nin perdesi nedir?

 • Ceberût Âlemi, sırf İlim mertebesidir! Kesrete yer yoktur.

 • Ceberût   Boyutu ve Lâhut Boyutu, farklı boyutlar mıdır?

 • Ceberût Âlemi’nin Orucu

 • Ceberût Âlemi’nin Orucu nasıl bozulur?

 • Şuurun, kendini Ceberût Boyutu”nda tanımasının sonucu nedir?

 • “MELEKÛT ÂLEMİ"(Kudret-i İlâhi-Melekler âlemi-Mânâ'nın maddeye dönüştüğü âlem-Teklik âlemi ile Ef'al âlemi arasındaki elçilik boyutu-Akl-ı Kül boyutu-Mikrodalga kökenli kozmik âlem-Allah’ın isimlerinin işaret ettiği mânâların zâhir olduğu bâtın âlemi-Varlığımızı oluşturan, evrensel yaygın bir boyut)

 • YARATILMIŞLAR BOYUTU->EF’AL ÂLEMİ

 • Melekût Âlemi nerededir?

 • Melekî Boyutunuzu kendi dışınızda aramayın!

 • Melekût Âlemi de Ef’al (Fiiller Âlemi) içine girer!

 • Çokluk Âleminin meydana geldiği-oluştuğu ilk boyut... "Melekler Âlemi"!

 • Melekût Âlemi, “Mânânın Maddeye Dönüştüğü Âlem”dir!

 • Ef’al Mertebesi, tümüyle hayâldedir; hayâldir!

 • Tüm olup bitenler, gerçekte, Esmâ Mertebesinde olup bitmektedir.

 • Sanki, bir “Ara Boyut”ta yaşıyoruz!

 • Âhiret (Mikrodalga Boyut), farklı bir boyut mu?

 • Evrende, canlı-bilinçli başka varlıklar var mı?

 • “Âlemler”, birbirinden kopuk-bağımsız katmanlar değil; gerçekte “Tek Bir Âlem”dir!

 • Tüm boyutlarda var olan, sadece Allah’tır!

 • Her boyutta, her zerrede var olan sadece Allah ise, gördüklerimize “Allah” diyebilir miyiz?!

 • Aynı boyutlara sahip birimlerden neden farklı mânâlar açığa çıkmaktadır?

 • BOYUTSAL GEÇİŞ

 • BOYUTSAL "ÖZ"EİNİM (Bkz. B / Boyutlar /“Evrende tek canlı varlık türü, insan mı? Farklı boyutlarda canlı- bilinçli başka varlıklar var mı?”)

 • BOYUT FARKI

 • Bilinç ve Beden Boyutunun Kuralları

 • İNSANIN BOYUTLARI

 • İnsanın boyutları, “İlâhi Varlık Boyutları”na göre meydana gelmiştir!

 • İnsanın boyutları da birbirinden ayrılmaz, compact bir sistemdir!

 • İnsan kendini ne zaman Melekî Boyutta tanımaya başlar?

 • “Mülk Âlemi”nden, “Melekût Âlemi”ne geçiş...

 • Melekût Âlemine nüfuz eden kişi neyi müşahede eder?

 • Melekût Âleminin sırları dahi, Ârif için perdedir!

 • İnsanda “Ef’al Mertebesi” nasıl yaratılıyor?

 • İnsan, niçin “şuursal Boyut”a yönelir?

 • Şuur Boyutuna yönelen kişi, hangi gerçekleri fark eder?

 • İnsan, hangi boyutta yaşar?

 • Diğer boyutlar yaşandığında, içinde bulunulan âlem ortadan kalkar mı?!

 • Gelecek Boyutlarda kimler mutsuz olacak?

 • “Zâhir” ve “Bâtın” diye iki ayrı boyut yoktur!

 • Yaşam, sonsuza dek, nitelikleri birbirinden farklı da olsa “Madde” âlemleri içinde süre gidecek!

Word olarak yükle

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org