KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"DİN"("SİSTEM)-> KURÂN VE HADİS BÜTÜNÜ!

(Anayasa ve Rasûlulah'ın tatbikatı!)

 • Allah’ın ezelde yaratmış olduğu düzen...

 • İlâhi hükümler bütünü

 • ‘’Allah’’ adıyla işaret edilenin yaratmış olduğu sistem...

 • Ölümötesi yaşam gerçeğini; ney-nasıl hazırlanmak gerektiği konusunu ele alan saha...

 • ”Yapılan işlerin karşılığına ermek”...

 • ”Kesin itaat, boyun eğme”...

 • Her aklı olan insana Allah Rasûlü tarafından yapılmış olan bir teklif ve uyarı...

EVREN VE İÇİNDEKİLER TÜMÜYLE ALLAH’A TESLİMDİRLER.

Kİ, DİN (SİSTEM) BUDUR!

 

 • "DİN"İN KURUCUSU

 • "DİN" KONUSUNUN TEMEL TAŞI("Allah" kavramı)

 • "Din" adı altında fark edilmesi gereken gerçek…

 • Din konusundaki yanlışların kökeninde Hz. Rasûlullah'ın bildirdiği "Allah" İsmiyle işaret edilen varlığın ne olduğunu anlamamamız yatar! (Bkz. A / Allah)

 • Din, Kurân ve Hadis bütünüdür!

 • Din kapsamında öğrendiğiniz herşey gerçekte birşeylerin sembolüdür!

 • “Evrensel Din” (Bkz. İ / İslâm)

 • DİN HÜKÜMLERİ

 • Din hükümleri "İlâhi" olmak zorundadır; beşeri hükümler olmaz!

 • Beşer, ancak ve ancak İlâhi Din ile kurtuluşa erer!

 • Evren ve içindekiler tümüyle Allah'a teslimdirler. Ki, Din (Sistem) budur!

 • "DİN"İN TEBLİĞ EDİLİŞİ

 • "Din"in tebliğ edilişinin sebebi

 • Din, kendini arayanlara ayna olarak tebliğ edilmiştir!

 • Din, “Hakikat”in zâhire çıkması hâline verilen isimdir.

 • Din, insanın aslını-orijinalini tanımaya mâtuf hükümler bütünüdür!

 • Din, insana şuur boyutunda Hakikatini bulmak suretiyle Allah'a ermesi için    bildirilmiştir!

 • Din, "Evrensel Sistem ve Düzen" ile onu yaratan kuvveyi açıklar!

 • Din konusunu ele almadan evvel yaşadığımız “Sistem”i fark edip kavramamız gerekir.

 • Din'in mekândan değil, boyuttan geldiğini farkedelim!

 • Din, algıladığımız ya da algılayamadığımız bir boyuttaki bir "Sistem"i anlatmaktadır!

 • Din, tümüyle komplike bir "Sistem"dir!

 • Din, "Sistem"in değerlendirilmesi içindir!

 • Din'i anlamayan, yaşadığı günü değerlendiremez!

 • Din'in hakkını vermeyenler, bunun sonucuna yanarak katlanmak zorundadırlar!

 • Din, "fizik", "tabiat" ya da "İlâhi Kanunlar" diye bildiğimiz kanunlara dayalı yaşamın üzerine bina edilmiş bir sistemdir!

 • Âdetler, dinî uygulama olamaz!

 • Din, fizik-kimya-astronomi-biyoloji gibi bilimsel gerçeklere dayanır!

 • Din, hükümlerinin geçerli olduğu devri kapsar!

 • "Din" kişiye içinde bulunduğu şartlara göre özel hitap eder.

 • Din'de iki tür beyan vardır.

 • Din, her aklı olan insana Allah Rasûlü tarafından yapılmış olan bir teklif ve uyarıdır.

 • Din, insanların o günkü anlayış seviyesine göre onlara ulaştırılmıştır!

 • Din bir bütündür. Ya tümüyle kabıul edilir; ya da reddedilir!

 • Din, umûmi selâmeti inkişaf ettirmek içindir.

 • Din iki tür inananına hitap eder.

 • Milyarlarla sene öncesinde kurulmuş ve çalışmakta olan "Sistem" karşısında kişinin iki seçeneği vardır!

 • İnsan buluğdan sonra dinen mesuldür!

 • "DİN"İ KABULLENMEK

 • Din'i kabullenmek iki tür olur.

 • Din'de öyle sırlar vardır ki, bunlara muttali olan kişinin bütün hayatı değerlendiriş şekli mutlaka değişir!

 • Din, âhiret işi değildir!

 • Din'in temeli

 • Hz. Muhammed'in getirdiği Din anlayışında insana bakış açısı

 • DİN'DEKİ YASAKLAR

 • Din kapsamındaki yasaklar, “olabilirler”in olmamasını tekliftir!

 • ALLAH İNDİNDEKİ DİN(Kıyâmete kadar geçerli olan Din)

 • "DİN"İ TECDİD ETMEK

 • Dine form veren Allah'tır. Forme edicisi Allah olan DİN'de reform olmaz!

 • Din'de reform olmaz. Çünkü Din "Ebeden değişmez Sünnetulllah" üzerine bina edilmiştir!

 • Din'i "Anlama"da reformun gerçekleşmesi için Din'i temelden anlayışın yeniden yapılandırılması gerekir!

 • İSLÂM DİNİ (Evrensel Din)

 • SPRİTÜEL DİN ANLAYIŞI

 • TANRI VE TANRILIK KAVRAMINA DAYALI DİN ANLAYIŞI->Bâtıldır!

 • Veri tabanının oluşturduğu Tanrın... Tanrının Peygamberi... Ve Peygamber şeriatı!..

 • Din'in bir "Sistem ve Düzen" olduğu gerçeği değerlendirilmedikçe ne göktanrı kavramından kurtulunur; ne şirkten arınılır; ne de Hakikat görülür!

 • ZORLAMACI DİN ANLAYIŞI

 • Din'i kullanarak insanlara zorla yön vermeye çalışanlar

 • Din'in uygulanmasında zorlamaya yer yoktur!
  Militarist Din anlayışının nedeni, hükmetme ve gütme arzusudur!

 • Zorlamak, ilmî yetersizliğin itirafıdır!

 • "Sen tebliğ et...Onlar üzerinde zorlayıcı değilsin!"

 • İnsanlar olacaktır, daima hükmetmek ve güdülmek isteyen... İnsanlar olacaktır, daima güdülmek isteyen!

 • Zorlamacı Din anlayışı dışında kalan müslüman kitle her türlü terörist eyleme karşıdır.

 • DİN ÂLİMİ... DİN NAKİLCİSİ...DİN ADAMI...DİN ADAMLARI SINIFI... "KURTARICI"LAR!

 • Câmi'de imama gerek var mı?

 • Sakal, cübbe, fes gibi şeylerin Din'de yeri yoktur!

 • "Kadınlar...Sizin Dininiz eksiktir!"

 • Din'de para karşılığı yapılan herşey geçersizdir!

 • Dünyalığını ve çıkarlarını Din'e tercih edenler

 • Hayâlinde "Din Adamı Sınıfı" yaratırsan, iyi bir müşrik olursun!

 • Verdiğiniz pâyelerle "Din Adamı Sınıfı" oluşturuyorsunuz!

 • Her devirde var "Barabbas"lar!

 • Biri Galata Kulesini satar, öteki de Cennetin anahtarlarını!

 • Din'in muhatabı, din adamları değildir!

 • Hiçbir din adamı, hiçbir şeyh, hiçbir hoca, hiçbir müftü, kurtarıcı ve mâzeret bahanesi olamaz!

 • Din adamının görevi

 • Herkes ilmi kadar Allah ve İslâm "hakkında" konuşabilir; fakat "adına" asla!

 • Hiçbir ferdin, insanlar tarafından verilmiş dinî bir hüviyet ve mertebesi olamaz!

 • DİN'DE KİŞİNİN MUHATABI

 • Muhatabınız, size Din'i tebliğ eden Allah Rasûlüdür!

 • Allah "adına" konuşma yetkisi, Hz. Muhammed aleyhisselâmda idi... O'nun boyut değiştirmesiyle birlikte insanlıktan alınmıştır! (Bkz. A /Allah)

 • "DİN"DE SORUMLULUK

 • Tüm insanlar yalnızca Allah’a karşı sorumludurlar!

 • DİN KARDEŞLİĞİ İLİŞKİSİ

 • Allah'tan (hakikatinizin yaşanmaması hâlinde, bunun yaşatacağı sonuçlarından) korunun ve aranızdaki din kardeşliği ilişkisini (birbirinizin hakikatini görerek) düzeltin.

 • YARGILAMA YETKİSİ

 • Din adına yargılama yapılamaz!

Word olarak yükle

 

 

SALÂT(Namaz)

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg