KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 
 

DUA

 • Zâtındaki "rubûbiyetin" harekete geçirilmesi...

 • Yeni tecellilerin açığa çıkması mekanizmasına dönük talep

 • Beynin  "yönlendirilmiş dalgaları"

 • "Öz"ündeki İsmi "Allah" olana ait kuvvet ve Kudreti, istenilenler istikametinde kanalize etme.

 • Özünde ve varlığının her boyut ve zerresinde kendisiyle kâim olduğun Allah’ın kudretinin ortaya çıkmasını talep

 • Nefsindeki Allah'a ait güç ile tahakkuk yolu

 • Yaratılış kemâlâtının sırlarını açığa çıkarma yolu

 • Gönlünden Rabbine açılan kapı

 • Senden sana açılan Rabbinin kapısı

 • Rabbine yöneliş ve hacet kapısı

 • "Ötedeki bir Tanrı"dan talep değil; varlığındaki ilahî gücün ortaya çıkartılması tekniği

 • Rahmet kapısı(Allah yönelişi algılayandır)

 • (Hakikati itibariyle) Allah'a ait olan bir istek...

 • Gönlündeki en güçlü silâh

 • Beynin yönlendirilmiş dalgaları

 • Yaratış sırrı

 • Allah'ın yaratış vesilesi

 • Dertli, sıkıntılı, hastalıklı, ezâ, çile çekenlerin kurtuluş-selâmet vesilesi

 • Fakîr ve  garîblerin nice zâlim sultanları helâk ettikleri silâh

 • Yoksulların zenginliklere erişme vesilesi

 • Sana, karşılıksız, bedava verilmiş bir mekanizma... Hîbe!

 • Seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey...

 • Beynine bahşedilmiş yüce güçleri harekete geçiren mekanizma

 • İnsana bahşedilmiş en mükemmel güç ...

 • Ruhu kuvvetlendiren ve ölümötesinde getirisi yaşanacak en büyük nimet

 • "Mümin"in silâhı

 • İbadetin özü

 • Kerâmet

 

 

 • DUA, ALLAH'A YAPILIR

 • Dua, âfâkta aranacak bir obje Tanrıya değil; Allah'a yapılır! (Allah, şah damarından yakın olan "ÖZÜNDE" de mevcut olandır! -Dua, ibadetin özüdür!)

 • Duanız, hakikati itibariyle Allah'a ait olan bir istektir!

 • Dua, beynin yönlendirilmiş dalgalarıdır!

 • Beyin dua anında "yönlendirilmiş beyin dalgaları" üretir

 • Dua, kerâmettir!

 • Gönlünden Rabbine açılan kapı, dua zikir kapısıdır!

 

"EĞER YÖNELİŞİNİZ OLMAZSA RABBİM SİZE ÖNEM VERMEZ!"(Furkan/77)

Rabbinize yalvararak ve derûnunuzla dua edin...  (A’râf/55)

 
 • YÖNELİP İSTEMEK->{Salât(namaz) ve} DUA!{"Ötedeki bir Tanrı"dan talep değil; şah damarından yakın olan "ÖZÜNDE" de mevcut olan “Âlemlerin Rabbı olan Allah”tan!}

 • (Varlığınızdaki Esmâ kuvvesine dayanarak) sabredin ve ona yönelerek (salât ile) yardım isteyin. (Bakara/45)

 

 

ALLAH’A YÖNELMEK

(İSTİKBALİ KIBLE-RABBİNE YÖNELMEK-ESMÂ MERTEBESİNE YÖNELİŞ)

 • Hakiki Faile yöneliş

 • Varlığın-ın hakikatine yönelme(Esmâ mertebesine yöneliş)

 • Hakikatiniz olan Esmâ mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede

 • “Yok“ olan “benliğin" deki "gerçek vücud sahibi"ni hissediş

 • (Derinliği itibariyle) Özündeki “ALLAH” a  yöneliş(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)

 

"KIBLE"

(ESMÂ MERTEBESİ)

 • Zât

 • Varlığın-ın hakikati (Esma mertebesi)

 • İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati

 • Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)

 • Rasûlün (Razı olduğu) “Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)

 • "Kâbe"

 

 • ESMÂ MERTEBESİ->"CENNET" YAŞAM BOYUTU{İnsana hakikatini hatırlaması için bildirilen İsim özellikleri(99 ile sınırlanmayan)-İnsana "Hatırlatıcı"nın hatırlattığı Hakikati-"Cennet" diye tanımlanan yaşam boyutu}

 • ALLAH, KENDİSİNE YÖNELİP İMAN EDENLERE OLGUNLUĞUNU YAŞATIR

 • Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!) ("Şahdamarından yakınım" âyetini hatırlayalım)... Yönelip isteyene (dua) icabet ederim. O hâlde onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler ki olgunluklarını yaşasınlar.(Bakara/186)

 • ALLAH'I "ÖZ"ÜNDE BULMAK->"HAKİKAT”E ERMEK {"Hakikat"i bulmak-Kişinin “Hakikat”ine ermesi-Kendi Özüne, içyüzüne, aslına(orijinine) vâkıf olması}

 

 
YÖNELİP İSTEYENE(Dua) İCÂBET EDER
 
 • DUAYA İCÂBET

 • “EL MUCİYB”-> Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek gereğini oluşturan!

 • ALLAH, DUALARI İŞİTENDİR(Yönelişi algılayandır)

 • “ES SEMİ”->Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an algılamakta olan. Farkındalığı ve kavramayı yaşatan. Bunun sonucu olarak Basıyr ismi özelliğini tetikleyen!

 • “EL BASİYR”->Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip, sonuçlarını oluşturan.

 • Dua, nefsindeki Allah'a ait güç ile tahakkuk yoludur!

 • Bilelim ki, Allah senden sana icâbet edecektir!

 • "O bir şeyin olmasını dilerse, "OL" der ve o şey olur!"

 • Duasına icâbet bekleyen ne yapmalı?

 • "Zül Celâli Vel İkram" İsmiyle yapılan duaya icâbet olunur!

 • “ZÜL’CELÂLİ VEL’İKRAM->Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.

 • Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin vechidir (Esmâ mânâları) Bakıy olan!

 • Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?(Rahman/27-28)

 

 

DUADA YARATIŞ SIRRI GİZLİDİR

(İnsan dua ettikçe Allah onunla yaratır!)

 “EL HÂLİK”… “EL BARΔ… “EL MUSAVVİR”

 
 • O Allah, Halik (mutlak yaratan-Esmâ özelliklerini fiile dönüştüren), Bari (her yarattığını, zaman ve özellik olarak tüme uyumlu tafsile getiren), Musavvir (sonsuz mânâ sûretlerini açığa çıkaran); Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir! Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allah'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) içindir; "HÛ" Aziyz'dir, Hakiym'dir.(Haşr/24)

 • “EL HÂLİK”->Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle birimleri "yok"ken "var" kılan! Halik'in "halk"ettiği her bir şeyin bir "hulk"u, yani yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı (doğasına göre davranışı) vardır... Bu nedenle "tehalleku BiAhlakıllah = Allah ahlâkı ile (Allahça) ahlâklanın!" buyurulmuştur ki bunun anlamı; "Allah Esmâ'sının özellikleriyle var olmuş olduğunuzun farkındalığıyla ve bunun gereğince yaşayın" demektir.

 • “EL BARΔ->Mikrodan makroya doğru her yarattığını kendine özgü program ve özellikle yaratırken, bütünsellikle de uyumlu olarak onu işlevlendiren. Saat dişlilerinin ahenkli düzeni misali!

 • EL MUSAVVİR”->Mânâları sûretler hâlinde açığa çıkarıp, algılayanda o sûretlerin algılanma mekanizmasını oluşturan.

 • Allah Rasûlü'nün çok dua etmesinin sebebi

DUANIN ZAMANI

 • Gece yapılan dua

 • Secdede yapılan dua son derece tesirlidir!

 • Rahmet Saati

 • Hassas olduğunuz saatler, Rahmet saatidir!

 • Duanın gerçekleşmesinde rol oynayan iç ve dış şartlar

 • Toplu yapılan duaların tesiri daha güçlüdür!

 • Dua ikidir

 • 1-Mekanik(Taklidî Dua)

 • 2-Hâl ile Dua

 • Kişinin düşüncesindeki ve hâlindeki dua, dilindeki duadan daha önemli ve geçerlidir!

 • "Dua" ederken bazı hareketler önemlidir!

 • Konsantrasyon ne kadar güçlü olursa duaya icâbet de o derece süratli olur!

 • Duanın ısrarla devamına müsaade olunması, o duaya icâbet edileceğinin göstergesidir!

 • Şüphesiz kabul olacağından emin olarak dua edin!

 • Dua'nın tesirini kesen güç, vehim-vesvese kuvvesidir!

 • DUA EDİLEN YERİN ÖNEMİ

 • DUA İLE İSTİDAT VE KÂBİLİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ

 • Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır!

 • Dua, Takdirdendir!

 • Kaderi ancak dua değiştirir!

 • Allah, kulunda ortaya çıkacak pek çok özelliği dua şartına bağlamıştır!

 • Dua fıtratı değiştirmez!

 • Dua ile Dünyanın ve ölümötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!

 • Dua edebilmek de lûtfu ilâhidir!

 • "KURÂN-I KERİM"DEN ÖRNEK DUALAR

 • Dünya ve âhiret güzelliklerini talep

 • İlâhi inâyeti talep için

 • Cenâb-ı Hakk tarafından icâbet sözü verilen dua

 • Nefse zulmetmek hâlinde yapılması gereken dua

 • Kişi isterse inanmayarak bu duayı yapsın Allah ona kâfi gelir!

 • Nuh aleyhisselâmın duası

 • Yunus aleyhisselâmın duası

 • Musa aleyhisselâmın duası

 • YAKUB A.S’IN GÖNLÜNÜN DUASI

  Ve dedi ki: "Ey oğullarım... Tek bir kapıdan girmeyin... Ayrı ayrı kapılardan girin... (Gerçi) Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi sizden savamam... Hüküm ancak Allah'ındır... O'na tevekkül (hakikatimdeki El Vekiyl ismi özelliğinin gereğini yerine getireceğine iman) ettim ve O'na yöneliyorum... Tevekkül edenler O'na tevekkül etsin."

  Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girmeleri, Allah hükmünü değiştirecek değildi... Ne var ki bu, Yakup'un gönlünün duasıydı; onu açığa çıkardı... Muhakkak ki O, kendisine bizim talim etmemiz dolayısıyla ilim sahibiydi... Fakat insanların çoğunluğu (bu gerçekleri) bilmezler.(Yusuf/67-68)

 • Hayırlı evlâd için...

 • Kurân-ı Kerim'deki namaz ile ilgili tek dua

 • Dertlerden sıkıntılardan selâmete çıkmak için…

 • Anne-baba için yapılacak dua

 • EN BÜYÜK DUA ÂYETLERİ

 • Koruyucu dua (Şeytanlara(Cinlere) karşı okunacak en tesirli dualar)

 • Özel 19 lu Hâcet Duası

 • Hâcet (İhtiyaç) namazı ve duası

 • İSTİHARE("Gayb"ı Allah'a danışmak)

 • İstihare namazı

 • İstihare duası

 • İstiharede görülenler

 • İstihare, bir tür otokontroldür!

 • Allah'a soran asla pişman olmaz!

 
RASÛLULLAH’IN DUALARINDA YER ALMAK
 
 • Bedevîlerden kimi vardır ki, infak ettiğini boşa gitmiş sayar ve sizde devranın belâsının açığa çıkmasını umarlar... Devranın belâsı üzerlerine olsun! Allah Semi'dir, Aliym'dir.

Bedevîlerden kimi de vardır ki, Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allah'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman eder ve infak ettiğini Allah indînde yakınlığa vesile olacak şeyler olarak düşünür; Rasûlullah'ın dualarında yer almak için vesile edinir... Dikkat edin, muhakkak ki o (infak ettikleri), kendileri için bir yakınlık vesilesidir... Allah onları rahmetine dâhil edecektir... Muhakkak ki Allah Ğafûr'dur, Rahıym’dir.(Tevbe/98-99)

 • ALLAH RASÛLÜNÜN SALÂTI VE DUASI, TEVBE EDENLER İÇİN HUZUR-GÜVEN KAYNAĞIDIR

(Sefere çıkmayanların) diğer bir kısmı ise suçlarını itiraf ettiler... Onlar doğru iş ile diğer kötü bir işi karıştırdılar... Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder... Muhakkak ki Allah Ğafûr'dur, Rahıym’dir.

Onların mallarından bir sadaka al ki, böylece onları temizleyesin; onunla kendilerini arındırasın. Onlara yönel, dua et... Muhakkak ki senin salâtın (yönelişin) onlar için huzur, güven kaynağıdır. Allah Semi'dir, Aliym'dir.

Anlamadılar mı ki Allah, kullarından tövbeyi kabul eden ve sadakaları alan "HÛ"dur! "HÛ" Tevvab, Rahıym Allah'tır!

De ki: "Çalışın! Allah, Rasûlü ve iman edenler sizin yaptıklarınızı görecek... Siz algılanmayan ve algılananın (gayb ve şehâdetin) Âlim'ine döndürülmenin sonuçlarını yaşayacaksınız! (O) size yaptıklarınızın anlamını bildirecektir."

 (Savaş için sefere çıkmayan) diğer bir kısım da Allah hükmüne bırakılmışlardır... Ya onlara azap yaşatır ya da tövbe nasip eder... Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.(Tevbe/102-106)

 • BÜYÜK HÂCET DUASI

 • Rasûlullah'ın gece namazında secdede yaptığı dua

 • Rızkın artması, borçlar için dualar

 • Çok faydalı bazı dualar

 • Bilincin mârifet nuruyla dirilmesi için

 • Gavs-ı A'zâm'ın öğrettiği dua

 • RASÛLULLAH'IN ÖĞRETTİĞİ ÇOK ÖZEL DUALAR

 • BELÂLARDAN MUHAFAZA

 • Allah'tan âcilen ve önemli olarak istenilmesi gereken hayati öneme haiz hususlar

 • Kim bu duayı yapar da sonra o gece içinde ölürse...

 • YANLIŞ DUA

 • Yanlış bir dua ile kendi kendimizi yaralayabiliriz!

 • Ölümötesi yaşamda görülecektir ki, kişiye "Dua"larının getirisini hiç birşey getirmemiş olacaktır!

 • Dua'dan en büyük verimi almak istiyorsak...

 • Dua'dan mahrum olan...

 Word olarak yükle