kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

 Edeb, esmânın hakkını vermektir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

EDEB, DÜŞÜNSEL BOYUTTA,

VARLIĞINI VE HADDİNİ BİLMEKTİR!

Edeb, ayağını altına alıp da oturmak, elini önüne bağlamak değildir!

Edep;düşünsel boyutta, varlığı ve haddini bilmektir!

Ancak ilim sahipleri haddini bilir; edebini takınır.

Câhilin bildiği edep ise, elini önüne bağlamaktır.

Allah’ın sonsuz ve sınırsız varlığını idrak eden insanın farkedeceği şey Evrendeki HİÇLİĞİDİR!

ara.jpg (366 bytes)

EDEBE RİAYET EDENLER

Edebe riayet edenler, haddini bilenlerdir.

Bulunduğunuz yeri idrâka çalışınız... Ki, haddini bilenlerden olasınız.

Gerçeği bil; ve edebe riayet edicilerden ol!.

ara.jpg (366 bytes)

 

“ALLAH” İSMİYLE İŞARET EDİLENİ

BİLMEYEN HADDİNİ BİLMEZ!

 Allah adıyla işaret edileni bilmeyen HADdini bilmez!.

Nefs nefs'tir sâfiye bile olsa!. Allah ulûhiyeti beşerde zâhir olmaz!

 ara.jpg (366 bytes)

 

EDEBSİZ KEMÂL OLMAZ…

EDEBSİZ KİŞİ “VELİ” OLAMAZ!

Eskiler, “Edeb” üzerinde çok durmuşlardır...

“Edebsiz kemâl olmaz”!. yani, edep olmadan kemâl olmaz, demişlerdir... Orada kemâlden murad, “Mutmainne” bilincidir.

“Edeb”, gerçekte, bizim bugün anladığımız mânâda karşındakine hürmet etmek, el-etek öpüp boyun kesmek değildir... Biz, edebi çok dar ve kısıtlı ve sınırlı anlıyoruz.

Beşiktaş`taki Yahya Efendi Dergâhının girişinde şu yazılıdır :

“Edeb Ya Hu!..”

“Edeb” haddini bilmektir!.

“Edeb” hakkını vermektir!.

Her şeye karşı, olması gereken bir edeb  vardır..

Daha dar mânâda ise...

“Edeb”sizlik, özellikle “Mülhime”de başlar. Her ne kadar “Levvame”de kısmen varsa da edebsizlik hali; edebe riayet etmeme hali, özellikle “Mülhime”de oluşur..

Bir yönüyle “Edeb” kelimesinden murad, “Nefs”in tabiata tâbi olmamasıdır!.

Çünkü, Nefs aldığı ilhamlar sonucu, kendi hakikatına yönelip, Rubûbiyetin hakikatını idrâk etmeğe başladığında, zamanı Rubûbiyet hakikatları ve sırları ile dolu geçer. Bilinci bununla meşgulken, bedende doğası gereği kendi hükmünü icra ederek, dilediği gibi at koşturmak ister...İşte, Nefsin bedenin doğası gereği arzularına tâbi olması hali “Edebsizlik” diye anlatılan haldir!.

Bedenle, “tabiatla mücadele” hâli, “edeb edinme” hâli diye târif edilmiştir.

Bu yüzdendir ki “Edeb” olmadan “Mutmainne” hali olmaz!. Ve kişi, “Veli” olamaz!..

“Edebsiz kişi veli olamaz”, derler ki, bunun mânâsı budur!.

Bu ifadeyi dar mânâda anlayıp da, çevrendekilere hürmet etmek diye yorumlamak çok yanlış ve hatalıdır...

İşin hakikatına ermek, velâyet sırlarına vâkıf olmak, Allah`a yakîn elde etmek için, ne pahasına olursa olsun, Nefs`in bilincini arındırması ve bedenin tabiatına tâbi olmaktan kendini kurtarması zorunludur!.

Başka türlü Allah`a yakîn elde edilemez!.

ara.jpg (366 bytes)

 

HAKİKATİN EDEBİ

Hakikatin edebi, hakikate sadâkattir.

ara.jpg (366 bytes)

 

EDEB EDİNME

 Bedenle, "tabiatla mücadele" hali, "edeb edinme" hâli diye târif edilmiştir.

yazdir

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org