KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“ALLAH RASÛLÜ"NÜN AÇIKLADIĞI “SIR”->"SÜNNETULLAH"(ALLAH FITRATI->TEK DİN)

 • Ana Program

 • Varoluş Programı

 • Allah Yaratışı

 • Evrensel Sistem ve düzen

 • "RİSÂLET" BİLDİRİSİNE İMAN EDİLİR…

 • "NÜBÜVVET" BİLDİRİMİNE "TESLİM OLUNUR"!

 • "HAKİKAT"İN İDRÂKI->"İSLÂM" (Tüm varlığın Allah'a teslim olarak yaratılmışlığı idrâkı)

 • "HAKİKAT"İN YAŞAMI->"SALÂT"!("Hakikat"in yaşanması için bildirilen "Mutlak Sistem" ve Sünnetullah bİlgisi)

SEN DE ONLARIN GERÇEKLİĞİNE UY!(En’am/90)

 

("FITRÎ HİLÂFET")

 

Kim İslâm'dan (teslim olunmuşluğun idrakından) başka bir Din (sistem ve düzen) arayışındaysa, bu geçersizdir!

 

 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 • "Kurân'ın sırrı

 •  Yönelişin anahtarı

 • "Mi'râc"ın kapısı

 Euzü Billahi mineş şeytanir racim

1-) BismillahirRahmânirRahiym
("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ'sıyla varlığımı yaratan ismi Allah olanın Rahmaniyeti ve Rahıymiyeti ile...
2-) El Hamdu Lillahi Rabbil'âlemiyn
"Hamd"
(Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir... 
3-)
Er Rahmân-ir Rahiym
Rahman ve Rahıym'dir.
(Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır.)
4-)
Mâliki YevmidDiyn
Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu sonsuz sürecin Mâlik - Melik'idir.
5-)
İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn
Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz.
(El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)
6-)
İhdinas Sıratal'müstakıym
Bizi sırat-ı müstakime
(Hakikate erdiren yola) hidâyet et.
7-)
Sıratalleziyne en'amte aleyhim
Ki o, in'amda bulunduklarının
(nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yoluna...
Ğayril'mağdubi aleyhim
Gazabına uğrayanların
(âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlananların)
Ve laddaaalliyn
Ve
(Hakikatten - Vahid-ül AHAD üs Samed olan Allah ismiyle işaret edilen, anlayışından) saparak şirk koşanların yoluna değil.

 

 

HER REKÂTTA "FÂTİHA SÛRESİ" "OKU"NUR

 • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg