KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"İYYÂKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTA'İYN"
SADECE SANA KULLUK EDERİZ VE BUNUN FARKINDALIĞI İÇİN YARDIMINI NİYAZ EDERİZ

(El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)

 

 

“FEN FİLLAH”IN SIRRI,

“İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYAKE NESTÂİN”DEDİR!

 • “Âlemlerin Rabbı olan ALLAH'ın bizim Rabbimiz olduğunun bilinciyle her an O'nun varlıkta tasarrufunu seyretmekte olduğumuzu itiraf eder; ve bu bilinçli kulluğumuzun devamı için de O'ndan yardım bekleriz”.

 • “FEN”->“ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"Bİ-ZİKRİLLAH"{Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Vahdet}

 • “FEN FİLLAH“->İSMİ “ALLAH“ OLANI TANIMA VE İDRAK YOLCULUĞU{“Allah” adının işaret ettiğinin, kendi kendineliğinin adı(Hakikatı itibariyle-Allah’ın varlığı yanında kendi yokluğunu hissetme ve yaşama hâli-Fakr hâli}

 • “FEN FİLLAH“IN BAŞLANGICI(Mutmainne)

 • Mutmainne ve Mutmainne‘yi takiben Râdiye “Fenâfillah”dır...

 • FEN FİLLAH’IN SONU{ESM’DA SEYR HÂLİ!}

 • Yarım dairenin tamamlanmasıyla Fenâ Fillah gerçekleşmiş olur.

 

HÛ ESMÂ'SIYLA HER YARATIŞI ALİYM'DİR

("Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir"-Yâsiyn/79)

 • KULLUK

 • MUTLAK(Gerçek) KULLUK}->{FITRÎ KULLUK= Fıtrî ibadet [(Tüm varlığın, Allah'ın esmâsının işaret ettiği özelliklerle holografik gerçeklik sistemiyle varediliş program-Birimin mânevi sureti(Oluşturulma programı-Asla değişmeyen programı-Esmâ terkibi-kaderi)]-Yaradılmışın, Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefine ulaşması-Her ne mânâ için var olmuşsa, eninde sonunda, o mânânın gerektirdiği hâl ile hallenmesi-o mânânın oluşacağı ortama dönmesi-ne mânâ için var olmuşsa, o mânâyı yerine getirmesi, o mânânın gereği olaylarla o sûrete bürünmesi, o mânânın gereğini yaşaması-Birimin, varoluş gayesine ve programına göre, davranış ortaya koyuşu- "Fâtiha"daki "İyyake na'budu ve iyyake nesta'iyn" sırrı->"Sadece Sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz" sırrı (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz.)-Allah'ın dilediği özelliklerle ve KENDİSİNİ düşünebilecek bir kapasite ve özellikle düşünebilme kapasitesiyle yaratılmış olmak-"Allah" İsmi ile anılanın bir gayeyle yarattığı varlıkların, varoluş gayeleri dışına taşmamalarının asla mümkün olmaması("Yürür her bir mahlkûkun her birini alnında çekip yürütmesi")-Bütün ilâhi isimleri cem etme(Kemâli ahlâk)-Allah'ın ahlâkıyla ahlaklanma(Tabiat kökenli davranışların kalmaması)-Üst bilinç sahipleri (Bilinçli enerji -Meleki Ruh-İnsani Ruh-Nefs-i Natıka- Ruh-u Nurani-Akıl sahipleri)nin, alt bilince(vehme) kulluk etmeyenlerin kulluğu-Saadet istikametinde kulluk-Dua  ve Zikir(En basit anlamıyla)-Birimin varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesi(En geniş anlamıyla)-Esmâsına sınır koymamak- Allah'a ârif olma- İslâm'ın temel manâsı}

 • "ABD"{"Kul"-Köle-Varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren-"Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevine devam eden}

 • ALLAH'A KULLUK(Sistem ve düzeninde O'ndan başka etken görmemek üzere kulluk-Her "Şey"in ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine kulluk-"Din"i O'na hâlis kılarak (vahdet bilinci ile) kulluk-Sadece Ulûhiyeti TEK olana("Allah İsmi" ile işaret olunan mutlak varlığa) kulluğunun farkındalığını yaşamak)

 • SEMÂDA VE ARZDA ALLAH'A KULLUK EDENLER(Bilse de bilmese de)->{Mukarreb melâike-Evren içre evrenler(11 boyutlu evren-paralel evrenler topluluğu)-Rasûller-Mesih (İsa)-Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm-İstisnasız tüm insanlar ve cinler-Algılanan ve algılanamayan tüm yapı-İlminde ilmî suretler halinde kendi sıfat ve esmasıyla yaratılan, "yok"tan "var" kılınan tüm yaratılmışlar-varlıkta, var olan her şey}

İLK DEFA YARATILDIĞI(durumdaki) GİBİ (orijininin farkındalığı)

 (Benliksizlik yaşam)

"FERD"

 • ANDOLSUN İLK DEFA YARATTIĞIMIZ(durumdaki) GİBİ (orijininizin farkındalığıyla) FERD’LER OLARAK BİZE GELDİNİZ!(En’am/94)-{İlâh yok, sadece "HÛ"! Her şeyin Yaratanı'dır (âfakından değil boyutsallığından)! O'na kulluğunuzun farkındalığına erin! O, her şeyin Vekiyl'idir.(En’am/102)}

 • Onların hepsi, kıyamet sürecinde O'na TEK olarak gelir.(Meryem/95)

 • İKİ KERE ÖLMEK (Bedenden ayrılma ile yaşanan yaşam-Mahşerdeki benliksizlik yaşam)-(Mü’min/11)

 • İKİ KERESİNDE DE DİRİLTİLMEK(Kendindeki eksiklikleri itiraf ederek yeni bir benlikle bâ's edilmek)-(Mü’min/11)

HER ŞEYİN MELEKÛTU(Esma Kuvveleri) ELİNDE OLAN SUBHAN'DIR!

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)

 • Semâları ve arzı yaratan, onların benzerini Esmâ'sıyla ,,,yaratmaya Kaadir değil midir? Evet! "HÛ"; Hâllak'tır, Aliym'dir.

  Bir şeyi irade ettiğinde, O'nun hükmü, ona "Kün = Ol!"dan (olmasını istemesinden) ibarettir!.. (O şey kolaylıkla) olur.

  Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsin/81-83)

 

 

SİZE AHDETMEDİM(bildirip bilgilendirmedim)

ŞEYTANA(bedene-hakikatinden habersiz bilince) KULLUK ETMEYİN

BANA KULLUK EDİN(hakikatin gereğini hissedip yaşayın)!

Sırat-ı müstakim budur” (diye?)-(Yâsiyn/60-61)

 

ALLAH'A VERDİĞİNİZ

"VAROLUŞUNUZDAKİ HİLÂFET SÖZÜ"NÜ HATIRLAYIN!

 • "AHDALLAHİ"->"ALLAH AHDİ"{Allah'a verilen söz-İnsanın varoluşundaki hilâfet sözü-Allah'tan bir ip-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği}

 • FITRÎ AHD(Yaratılış fıtriyeti-Allah'tan korunmak-Varoluşundaki hilâfet sözüne ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek)

 • BİAHDİLLAHİ->"ALLAH AHDİ"NE UYMAK{Allah'a verilen sözü yaşamak-Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-"Rabbimiz sensin" Ahdi(Hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğu)-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereğini yaşamak-Allah'ın varlığında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmamak-Allah'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirmek-Rabbinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duymak; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkmak-Rabbinin vechini (cennet yaşamı olan rabbanî kuvvelerin açığa çıkışı yaşamını) arzulayarak sabretmek (mevcut şartlarına)-Salâtı ikame etmek ve Allah'ın kendilerinde açığa çıkardığımız yaşam gıdasından gizli ve açık olarak bağışta bulunmak-Yaptıkları yanlışları (arkasından yapacakları) güzel fiillerle yok etmek}

 • "ALLAH AHDİ"NE UYANLAR(Rablerine icabet edenler (hakikatlerine yönelenler)-Hakikate erenler-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmayanlar)

 • BİAHDİHİ{Söz verdiğinde verdiği sözün arkasında durmak ve korunmak}

 • Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır... Allah uğruna savaşıp, öldürürler veya öldürülürler... Tevrat'ta, İncil'de ve Kurân'da, üstlendiği Hak vaattir! Kim Allah'tan daha kuvvetli, ahdini yerine getirebilir? O hâlde O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş işte budur!(Tevbe/111)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)

 • Sözleştiğiniz zaman, Allah adına olan ahdinizi hakkıyla yerine getirin... Yeminleri, kesinleştirdikten sonra bozmayın... (Zira yeminlerinizle) Allah'ı kefil kıldınız! Muhakkak ki Allah işlediklerinizi bilir.(Nahl/91)

 • Az bir pahaya Allah ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allah indîndeki sizin için daha hayırlıdır.(Nahl/95)

 • Söz verdiğinizde tutun! Muhakkak ki söz veren sözünden sorumludur!(İsrâ/34)

 • Kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, şüphesiz ki Allah korunanları sever.(Âlû İmran/76)

 • RAHMÂNÎ AHD

 • RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)

 • GÖRÜRCESİNE ALLAH'A YÖNELENLER{Şuurunu(Vechini) Allah'a teslim edenler-En sağlam kulpa tutunanlar(Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olanlar (içten dışa çıkış olarak)-Yakîn ehli-Allah’a ermek için ermek için nefsine karşı savaş veren-"Muhsin"-İhsan ehli}

 • ALLAH AHDİNİ BOZMAK{Allah'a verdiği sözü, şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozmak-Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparmak-arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapmak-Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlerine bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşmek)

 • KENDİ YARADILIŞINI UNUTMAK("Çürümüş hâldeki şu kemiklere kim diriltip hayat verecek?" diye misal getiren-Yâsiyn/78)

 • ŞEYTANA KULLUK ETMEK{Hakikatinin gereğini hissedip yaşayamamak-(Bedene-Hakikatinden habersiz bilince kulluk etmek)}

   

 

ÜZERİNİZDEKİ ALLAH NİMETİNİ

VE SİZİ ONUNLA BAĞLADIĞI SÖZLEŞMEYİ HATIRLAYIN;

hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...

ALLAH'TAN KORUNUN!

Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)

 

 

 

BENİ FITRATLANDIRANA NASIL KULLUK ETMEM?

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)

 
 • "Rabbim... Beni hayatta tek başıma bırakma (bir vâris ihsan et)! Sen vârislerin en hayırlısısın" (Enbiyâ/89-Zekeriya Aleyhisselâmın duası)

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org