KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"Mİ'RÂC"IN OLUŞMASI

"EL FETİH"-"FETİH"İN YAŞANDIĞI SÜREÇ

(Mutlak Feth-Ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması)

 

  • GERÇEĞE YÖNELME KAPILARININ AÇILMASI->"EL FETİH"{Nasrullah-Allah Nusreti-"Salât"ı yaşamak-"Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama- Kişinin kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi-Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması-Tekâmülün sonu-"Berzah Âlemi"nin fethi-“Mânevi Ölüm”-Fiili ölüm-Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması-Allah’a rucû etmek-Mutlak açıklık-Yakınlık (Kurb)-Kurbiyet açılımı-Yakîn açıklığı-Ruh bedenle yaşam anına geçiş-Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi-Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli-İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme-Işık hızını aşma-Ölmeden evvel ölme-Bâtınî kapanıklıkların açılması-“Şuursal Şehidlik”-Şuur bakışı-Tekâmülün sonu-Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek-Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak-"Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih-“Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”}

ALLAH,

Rasûlüne ve iman edenlere sekine inzâl etti ve onları

"KELİME-İ TAKVA"("LÂ İLÂHE İLLALLAH") ANLAYIŞINDA SÂBİTLEDİ!

KELİME-İ TEVHİD”->Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur; sadece Allah vardır... )

  • O, TAKVANIN EHLİDİR (dilediğinde korunmayı izhar eder) VE MAĞFİRETİN EHLİDİR (dilediğinde mağfiretini oluşturur).(Müddesir/56)

  • TAKVA->KORUNMA{El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik etmek-“Allah’dan korunmak"-Kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak-Allah'ın kurallarına saygı duyup uyma-“Kişinin, yaratılmış olduğu “Esmâ”sı gereği elleriyle yaptıklarının sonucunu, kaçınılmaz bir şekilde yaşamak” durumunda kalacağı realitesi nedeniyle, hoşlanmayacağı şeyleri yaşamaması amacıyla, yanlış davranışlardan korunması-Allah için beşerîyetinin noksanlarından korunma-Benlik duygularından, beşeri birimsellik özelliklerinden korunma-Hazreti Rasûlullah’ın bildirdiği şekilde karşılaşılması mukadder olan ölümötesi yaşamın sayısız tehlikelerine karşı zaruri "korunma" tedbirlerini almak-Varlığında, özünde mevcut olan Allah’dan mahrum kalmaktan "korunma" tedbirlerini almak-“Şirk”ten korunma: Allah yanı sıra tanrı kabullenmekten kaçınma-“Günah” kabul edilen hususlardan uzak kalmak suretiyle korunma-"Allah"ın "Kulu"na yakışmayan düşüncelerden arınmak suretiyle korunma-İmanın gereği olan fiiller ile ölümötesi yaşamın sıkıntı ve azaplarından korunma hâli-Korunma Tedbirleri-Kendini koruma-Karşılaşacağı bir tehlikeden korunma}

 

İNSANLARI ALLAH DİNİ'NE GİRER GÖRDÜĞÜNDE

RABBİNİN HAMDİ OLARAK TESBİH ET!

Sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek tespih et!

  • Nasrullah (Allah nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık-şuur bakışı) geldiğinde, İnsanları öbek öbek Allah'ın dinine girer hâlde gördüğünde, Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile! Muhakkak ki O, Tevvab'dır.(Nasr Sûresi)

  • "EL HAMDU LİLLAH"{"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir}

HER REKÂTTA "FÂTİHA SÛRESİ" "OKU"NUR

  • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org