KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"HAKİKAT"E ERDİRMEYEN YOLLARIN SONUCU

(GAZAP VE ŞİRK)
 

 

GAZAP

 • GAZAP(Âlemlerin ve nefsinin hakikatini göremeyip benlikleriyle kayıtlanmak-Şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmeti-Zulmedenin fiilinin neticesini oluşturma düşüncesi)

 • GAZABA UĞRAYANLAR ("Mağdubin" diye işaret edilen "şirk" ehli olan "müşrik"ler yani "tanrı kavramına inananlar")

 • GAZAP MELEKLERİ

 • “RAHMAN” İSMİ, GAZAB ANLAMI TAŞIYAN FİİLERDEN KORUNMAMIZI SAĞLAR{"RAHMAN" ismi hem ilâhî rahmete nâil olmamızı sağlar, hem de gazâb anlamı taşıyan fiîllerden korunmamızı temin eder. Çünkü gazâb, şiddet ateşini kesen Rahman'ın rahmetidir.}

 • GAZABI DOĞURAN ŞEY->Şirk!

“ŞİRK”

 • “ŞİRK”{Gerçeği örten fikir ve kabulleniş-Derin düşünce yetersizliğinden doğan yanılgı-İnsanın, gökte veya yerde bir dış tanrı kabulü-“Tanrı kavramına inanma”-“Tanrı” var zannı-“Tanrı”nın varlığını düşünme-Allah üzerine yalan uydurmak-O'nun işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlamak-Benliğini ya da dışsal objeleri Allah’a eş koşmak-“Ben” ve “tanrı” anlayışı-(Bir yanda tanrı... diğer yanda her şey!) düşüncesi-"Benliğini, Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşma-Ötede bir ilah edinmek-("Hakikat"ten-Vahid-ül AHAD-üs Samed ALLAH anlayışından) sapma}

 • ZÂT’I İTİBARİYLE ŞİRK VE TEVHİD KAVRAMLARINDAN MÜNEZZEH OLANIN BİLDİRDİĞİ ŞİRK!

 • "Esmâ mertebesine" "şirk = eş" koşulması{Hiçbir düşünülen, “O”na denk özellikler açığa çıkaramaz!{  "Allah" ismiyle işaret edilenin, "El AHAD-üs SAMED"dir- "HÛ"dur!-O'nun gayrı veya "dûnu" mevcut değildir! - O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı-"Es Samed"dir)("içine bir şey girmesi, katılması veya ondan bir şey çıkması, oluşması söz konusu olmayan som TEK'illik")}

 • ANLAYIŞINDA ŞİRK OLMAYANLAR{İbrahim milleti- İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler- Nebi (Hz.Muhammed) ve Ona iman edenleri-Ne Yahudi idi ne de Hristiyan olanlar- Tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf), yalnızca Allah'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuşlar (varlığında Allah'ın mutlak tasarrufu olanlar)}

 • ŞİRK EHLİ->ŞİRK KOŞAN-MÜŞRİK("Tanrı kavramına inananlar"Benliğini ya da dışsal objeleri Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşan -Bilincindeki(nefsindeki), kendisinin bir beden varlık olup, bedensel zevklerini bilincinin zevkleri olduğu yolundaki vehmine tâbi olan- Bedensel beraberlikleri asıl kabul edip; kendini beden kabul etmenin getirisi olan bir  yaşam biçimi yaşayan)

 • Şirk ehli, ateşe davet eder!

 • ŞİRK SUÇU->AZİM SUÇ{Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşmak}

 • ŞİRK SUÇUNU AÇIĞA ÇIKARANLAR{"Lâ ilâhe İllâllah" gerçeğini kabullenin denildiğinde, benliklerini öne çıkaranlar}

 • “ŞİRK”İN İKİ BOYUTU(Allah yanı sıra bir dış objeyi veya bedenini tanrı edinmek suretiyle apaçık şirk-Allah ismiyle işaret edilene “B” sırrını inkâr anlamına gelen şirk)

 • 1-AÇIK ŞİRK{Gökte veya yerde bir öte-dışsal tanrı kabulü-Ötende bir "tanrı" vehminden kaynaklanan anlayış}

 • 2-GİZLİ ŞİRK{"Allah" yanı sıra, O'ndan ayrı (benliği dâhil) bir güç kuvvet sahibi varlık kabulü- "Benliğini, rabbine (Hakikat'in olan El Esmâ'ya) şirk koşma" anlayışı-"Esmâ" hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın, kendisi gibi "Esmâ" hakikatinden var olmuş başka birini, "Esmâ" mertebesine eş düşünmek}

 • ALLAH ŞİRK SUÇUNU AFFETMEZ

 • Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak Allah O’na Cenneti haram kılmıştır.Şirk dışında işlenmiş tüm suçları affeder -> ”EL AFÜVV”(Şirk hâli yaşamında “El Afüvv” İsminin özelliği açığa çıkmaz.)

 • Hakikatlerindeki “Allah Esması”na şirk koşanların kalplerinde korku oluşturulur.

 • ŞİRKİN ORTAYA ÇIKIŞI

 • ŞİRKE DÜŞMEK{Vehimle "çokluk algılanması ardındaki gerçek Tek'lik"ten perdelenmek-Geri dönemeyeceği kadar uzak bir sapıklığa düşmek}

 • ŞİRK PİSLİĞİ(Ben ve tanrı anlayışı)

 • Şirk koştukları halde kendilerini temiz sayanlar (Şirk koştukları hâlde temiz olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar)

 • İMAN EDENLERE DÜŞMANLIK BAKIMINDAN EN ŞERLİSİ

 • ŞİRK ANLAYIŞINDAN KURTULMANIN YOLU->"Allah" adıyla işaret edilene iman

 • İÇİNDE ŞİRK OLAN İMAN(Allah'a "B" işareti kapsamıyla Allah'a iman)

 • İman edenlerde gizli şirki kaldıracak anlayış (Allah'a şirk koşmaksızın iman)

 • Allah, küçük suçlarınızı örter(Kerîm bir mekâna yerleştirir)

 • Dilediğini arındırır!

 • BİLFİİL ŞİRK İÇİNDE YAŞAYANLARDAN BİLE(Dünyalık yaşam hakkında) DAHA HIRSLI OLANLAR{Hakikatlerinden perdeli yaşam derekesine düşenler- Hakikati inkâr edenler (kâfirler)- Allah Nebilerini öldürenler-Zulmü açığa çıkaranlar-Haset yüzünden, Allah'ın fazlından (hakikatinden şuuruna) inzâl ettiği kullarından birini inkâr ederek, karşılığında nefslerindeki hakikati örtenler- "Allah'ın inzâl ettiğine iman edin" denildiğinde, "Biz bize inzâl olana iman ederiz" derler ve başkasına inzâl olanı reddedenler}

  HER REKÂTTA "FÂTİHA SÛRESİ" "OKU"NUR

 • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg