KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI

ALLAH YARATIŞI(ALLAH FITRATI)

(İnsanları o program üzere yaratmıştır)

 

 

ALLAH DİNİ

Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

 • ALLAH YARATIŞI(ALLAH FITRATI)->Tek "Din"-Allah Dini-Haniflik-Haniflik tabanlı Fıtrat Dini-Din-i Kayyım(Hep payidar, daim geçerli Sistem)-Allah’ın varettiği “Sistem Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-İnsanların ekseriyetinin bilmediği “Sistem”-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu}

 • "FITRATALLAH"(Allah Fıtratı)-"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"->{"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdi}

 • "FÂTIR"(Fıtratı meydana getiren Allah Esmâsı-İlk “hayâl”i düzenleyip sistematize eden-Dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratan-Tüm esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmekte olan-Tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymakta olan-Gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratan-Sizi, hem kendi nefsinizden (hakikatinizden) eşler (şuur+bilinç); hem de en'amdan (hayvansal bedenden) çiftler (biyolojik+ışınsal {ruh} beden) hâlinde oluşturan...(Şûra/11)-"TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden "İsim")

 • SEMÂLARIN VE ARZIN FÂTIRI{İşlevlerine programlayarak yaratan-Her şeyi yaratış amacına göre programlayarak yaratan-Yaratış amacına göre belli bir programla icat eden-(1. Evrensel anlamda: Evrenin hakikati olan ilim boyutu ve yaradılmışlarının algılamalarına göre var olan madde boyutu; 2. Dünyevî mânâda: Gökler (boyutsallığı ile) ve yeryüzü; 3. İnsanî mânâda: İnsandaki bilinç boyutları (yedi nefs mertebesi bilinci) ve beden)}

 • Fıtratı meydana getiren, "Fâtır" İsminin özelliği, kişinin yapısındaki Esmâ mertebesinde yer almaktadır.

 • SEMÂLARIN VE ARZIN ANAHTARLARI (özellikleri açığa çıkaran kuvveler) “O”NUNDUR! O'nundur! Yaşam gıdasını dilediğine göre yayar, genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla şey'i meydana getirmiş olan olarak) Aliym'dir (bilen).

 • Semâların ve arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve işitmesi akılla kavranılamayandır O! Onların, O'nun dûnunda bir Veliyy’i de yoktur! O'nun hükmüne ortak olacak da yoktur!"(Kehf/26)

 • Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esmâ'sından Mubdi' ismi anlamına göre, tüm yaratılmışları, muradı doğrultusunda topluca ve birimselliksiz yaratır)(Yunus/4)

 • "HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en âlâ misaller O'nundur!(Rûm/27)

 • Hüküm O'nundur... O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına) döndürüleceksiniz!(Kasas/88)

 • "Şefaat tümüyle Allah'ındır! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü O'nundur! Sonra O'na rücu ettirileceksiniz."(Zümer/44)

 • "FÂTIR" İSMİNİN MÂNÂSININ ORTAYA ÇIKIŞI

 • O ki, bütün çiftleri (gen çift sarmalını) yarattı ve sizin için gemilerden (bilinçler) ve en'amdan (biyolojik beden) bindiğiniz şeyleri oluşturdu.(Zuhruf/12)

 • "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ", "O"NUNDUR!

 • SubhanAllahi amma yesıfun = Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir(Mu’minûn/91)- "O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin. O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri) terk edin!(A’râf/180)

 • O ALLAH, MUTLAK TEK YARATAN-BÜTÜNSELLİKLE İŞLEVLENDİREN VE MÂNÂLAR SÛRETİNDE AÇIĞA ÇIKARANDIR... “EL HÂLIK… EL BÂR΅ EL MUSAVVİR”!

 • FITRAT(İlk yaratış- Yaratılışın ilk tarz ve hey’eti- “İlâhi isimler terkibi-bileşimi”- Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı ve yaratılışı)

 • Tek bir Fıtrat vardır. "Birimsel fıtrat", bizim anlayışımızdan doğmaktadır.

 • FITRAT DİNİ(Din-Allah Dini-Allah’ın varettiği “Sistem-Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-“İslâm Fıtratı”-Ana Program-Rabbini bilme yetisi-Haniflik-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu)

 • Din, "Allah Fıtratı"dır.

 • “İSLÂM FITRATI"(Ana Program-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi, Birime genetik olarak intikal etmiştir.

 • Her insan, "İslâm Fıtratı" üzere doğar.

 • "Herkes yaratılış programı (fıtratı-şâkılesi) doğrultusunda fiiller ortaya koyar! İşte bu yüzden (Fâtır'ınız olan) Rabbiniz yol itibarıyla kimin hakikat yolunda olduğunu en iyi bilendir!"(İsrâ/84)

 • "BİRİM"İN FITRATI(Birimin mânevi sûreti-Varoluş programı-Esmâ(İsimler) bileşimi-Takdir edicisi-Kolaylaştırıcısı- “Rab”bi-Terkibi-Kaderi)

 • Birimin Fıtratı, asla değişmez! Tüm yaratılmışlar, fıtratlarına göre tekâmüle başlarlar; fıtratlarına göre tekâmül ederler; ve sonunda da asıllarına rucû ederler.

 • Fıtratında olup-bilincinde açığa çıkmamış olanların sayısı bilinemez!

 • Kendi kaderini yaşamak üzere, bu fıtratla yaratılmışsın...

 • Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücû ederler.

 • "FÂTIR"IN BEYNİ PROGRAMLAMASI

 • Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyni programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)(Hûd/56)

 • FITRÎ TESBİH{Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek}

 • FITRÎ KULLUK(Fıtrî İbadet)

 • Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefi"ne ulaşmak, birimin "Fıtrî Kulluğu"dur.

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org