KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"EL HAMDU LİLLAHİ RABBİL'ÂLEMİYN"

 • HAMD, "O"NA(Âlemlerin Rabbi olan Allah'a) AİTTİR!

 • HAMD EDEN->"O"DUR!

 • SONSUZ GELECEK YAŞAMDA DAHİ HAMD O'NA AİTTİR!

 

 • "EL HAMİYD"{Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendiren.}

 • "EL HAMD"("El Hamîd" ismi işareti-"Es Semî" ve "El Basîr"in özelliklerinin sonucu oluşan)

 • HAMD EDEN->"O"DUR!{Hamd; semâların Rabbi, arzın Rabbi, Rabb-ül âlemîn olan Allah'a aittir.(Câsiye/36)}

 • "HAMD" sadece Allah'a ait bir olgudur! Kendi kendini değerlendirmek durumundadır, gayrı olmadığı için!

 • "EL HAMDU LİLLAH"{"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir}

 • "ÂLEMLERİN RABBI"(Rabbül Âlemin-Ef'âl âlemi içinde mevcut bulunan varlıkların hepsinin, Rabbı)

 • Hamd, "Âlemlerin Rabbı"na(Rabb-ül Âlemîn Allah'a) aittir.

 • Hamd, insanların(Âlemlerin) Rabbi Allah'a aittir.

 • Allah, Âlemler ve içindekiler üzerinde  "RAB" olarak tasarruf eder.

 • BAŞTAN SONA HAMD, "O"NA AİTTİR! (Hamd yalnızca kendisine aittir!)

 • Semâlarda ve Arzda Hamd(Bilinç mertebelerinde ve bedende Hamd), Allah'a aittir! Arza (bedene-yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükselişi) urûc edeni bilir...

 • Hamd; semâların ve arzın Fâtır'ı (yaratış amacına göre belli bir programla icat eden), melekleri (şuurlu işlev kuvveleri) ikişer, üçer, dörder yönlü (işlevli) Rasûller olarak açığa çıkaran Allah'a aittir! Yaratılışta dilediğini ziyade eder.(Fâtır/1)

 • SONSUZ GELECEK YAŞAMDA DAHİ HAMD O'NA AİTTİR!(Sebe/1)

 • Hamd, vaadini gerçekleştiren ve iman edenleri arza vâris kılan Allah'a aittir(Zümer/74)-(Allah korunanları, açığa çıkardıkları başarılarla kurtuluşa erdirir! Onlara kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar-Zümer/61)

 • Melekleri de; Arş'ın (hükümranlık tahtının-El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamının) her yanından kuşatmışlar ve Rablerinin hamdini, münezzeh oluşunu dillendirirlerken görürsün.(Zümer/75)

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->{"El-Hamdu Lillâh! O size işaretlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız!" Rabbin yaptıklarından bîhaber değildir."-Neml/93}

 • “BİHAMDİKE”{Biz seni hamdinle (bizde açığa çıkardığın varlığını değerlendirme hâliyle) tespih (her an yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek) ve kudsiyetini (her türlü eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor muyuz?" -Bakara/30)}

 • BİHAMDİHİ->O'nun Hamdı olarak

 • İman edenlere, O'nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd'in açığa çıktığını yaşaması uyarısı

 • Râ'd (gök gürültüsü-İnsan-ı Kâmil'in düşünsel boyutta keşfettikleri {salsal-i ceres, Abdülkerim Ceylî, İnsan-ı Kâmil}) O'nun Hamdı olarak tespih eder; Melekler (kâinatta-insanda mevcut kuvveler) ise O'nun hükümranlığı altında (tespih eder-kulluklarını yerine getirir(Râ'd/13)

 • Sizi çağıracağı zaman (ölümü tattığınızda), O'nun Hamdı olarak (değerlendirmesine göre) olayı yaşayacak ve zannedeceksiniz ki (kabirlerinizde-beden yaşamında-dünyada) ancak pek az kaldınız!(İsrâ/52)

 • RABBİNİN HAMDI İLE TESBİH ETMEK{Fesebbıh Bi Hamdi Rabbike)->{Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) edenlerden ol! Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vahid-ül Kahhar'ın yaşanmasına) kadar, Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)!-Hicr/98-99}

 • RABBİNİN HAMDİ OLARAK(Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) TESBİH ET!{Sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek tespih et! (Tâhâ/130)}

 • Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan (şuurlu) kuvveler (Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri) Rablerinin Hamdı olarak (Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) tespih ederler(Mü'min/7)

 • Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler.(Şûrâ/5)

 • İman edenler, benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (Secde/15)

 • (Adn cenneti yaşamına girenler) dediler ki:"Hamd, hazanı (üzülmeyi) bizden gideren (tüm kuvvelerin sahibi) Allah'a aittir... Muhakkak ki Rabbimiz, Ğafûr'dur, Şekûr'dur.(Fâtır/34)

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->{"Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve âciz yüzünden velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!-İsrâ/111}

 • Akşam ve sabah Rabbinin hamdi olarak tespih et!(Mü'min/55)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org