kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

 “FÂTIR”

  • İlk “hayâl”i düzenleyip sistematize eden...

  • Dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratan...

  • m esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmekte olan...

  • Tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymakta olan...

  • Gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratan...

  • "TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden "İsim"...

 “FÂTIR”IN İŞLEVİ

Fâtır, ilk “hayâl”i düzenleyip sistematize edendir... Ve tüm esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmektedir...

Dikkat!.

Her boyutta her an işlevine o boyutun gerektirdiği şekilde devam etmektedir...

Ve tüm isimlerle işaret edilen özellikler dahi böyledir!.

"FÂTIR", dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratandır!

ara.jpg (366 bytes)

 

 “FÂTIR” İLE “HÂLIK” ARASINDAKİ FARK

ALLAH’ın “FÂTIR olması, tüm canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış, yaratılış programları gereği olarak “kulluk” etmekte oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.

”Fâtır  Allah, insanları o fıtratla oluşturmuştur ki, hepsi de yaradılışları itibariyle Allah Dini üzeredirler”

hadisi Enes radiyalllahu anh’ten bize naklolmuştur.

TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama “gibi “yaratma”öncesi (kavramlarını da) içine alan “yaratma” sözkonusu olduğunda hep, aynı anlama işaret eden şu isimle yüzyüze geliriz…”FÂTIR”

“FÂTIR”, gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratmış ise, o yaratılmış olanların da o gayenin dışına çıkan işleri yapması asla mümkün olamaz!

"HÂLİK" Türkçe’deki karşılığıyla "YARATAN" anlamınadır... “Öyle bir şey ortada yok iken, o şeyi vareden, ortaya çıkartan anlamınadır”...

Ama, nasıl, hangi ölçüde, hangi gayeye yönelik olarak dedik mi, burada karşımıza "FÂTIR" çıkar... "TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden şu isimle yüzyüze geliriz... "FÂTIR"!.

ara.jpg (366 bytes)

 

 FÂTIR GÖKLERİ VE YERİ NİÇİN YARATMIŞ İSE,

O YARATILANLARIN O GAYENİN DIŞINA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

-Duman hâlindeki semâya iradesini yönelterek ona ve yeryüzüne dedi: isteyerek veya istemeyerek hükmüme gelin!. İkisi de, isteyerek geldik; dediler. (41-11)

Göklerin ve yerin "FÂTIR"ının ALLAH" olup; onları “fıtrat” üzere yaratmış olduğunu düşünürsek; elbette ki, onların, fıtratlarına göre yaratılış görevlerini, yerine getirmemeleri düşünülemez!.

Nitekim, aşağıdaki âyet de, her şeyin, “fıtratları sonucu olarak kendi varoluş programları doğrultusunda fiiller ortaya koyduğuna” işaret eder.

-"Kul, küllün ya'melu alâ şâkıletihi!." (17-84)

-De ki: HEPSİ DE PROGRAMLARI DOĞRULTUSUNDA FİİLER ORTAYA KOYARLAR!.

Yani, "ALLAH"ın "FÂTIR" olması, tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymaktadır.

Bu konuya en büyük açıklığı getiren şu âyeti hemen hatırlayalım:

-"Kadâ rabbüke ella ta'büdu illa iyyahu"  (17-23)

-RABBIN HÜKMETTİ Kİ, KENDİNDEN GAYRINA KULLUK EDİLMEYE! (17-23)

Şimdi burada dikkat edelim;

-"RABBIN HÜKMETTİ Kİ"; denilmekte....

Peki, "RAB"bın "HÜKMÜ", yani, " KAZASI " değişebilir mi?

Hemen Hazreti Rasûlulllah Aleyhisselâm’ın duasını hatırlayalım:

-Allahumme lâ mânia lima a'teyte, ve lâ mutıe limâ manâ'te, ve lâ râdde limâ kadâyte!

-Allah’ım, verdiğine mâni olamaz; vermediğini verecek de yoktur; KAZÂNI  yani HÜKMÜNÜ reddedecek, yani değiştirecek, bir güç de mevcut değildir. (hadîs)

Yani, "RAB"bın "KAZÂSI"="HÜKMÜ" asla değişmez!. Ve kesinlikle yerine gelir!.

-Semâda ve yerde ne varsa hepsi O'nundur!. HER ŞEY HÜKMÜNE BOYUN EĞMEKTEDİR! (30-26)

Eğer, Allah, kendinden gayrıya kulluk edilmemesini hükmetmiş ise, -ki böyledir-, artık hiç bir birimin, O'ndan gayrına kulluk etmesi mümkün olmaz!.

Ki, geçmişte yaşamış değerli “öze ermişlerden” birisi bu konuda şunu söylemiştir:

-Allah, kendisinden gayrına kulluk edilmemesini KAZA ettiği içindir ki, bütün varlıkları kendi esmâsıyla yaratmıştır!. Tâ ki, kim, neye kulluk ederse etsin, gerçekte, hep, daima, bütün kulluklar O'na yapıla!.

İşte "FÂTIR", gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratmış ise, o yaratılmış olanların da o gayenin dışına çıkan işleri yapması asla mümkün olamaz!.

ara.jpg (366 bytes)

 

 TÜM VARLIK, “HAKİKATİ MUHAMMEDİYE” İÇİN

TASARLANMIŞ VE SURETLENMİŞTİR

Bütün bu varlık, "Hakikat-ı Muhammediye" denilen, Hazreti "Muhammed`in hakikatı" denilen, kendini seyreden "Akl-ı Evvel" için dilenilmiş, tasarlanmış, sûretlenmiş bir yapıdır.

ara.jpg (366 bytes)

 

FÂTIR, BEYİNLERİMİZİ “TEK”İ “ÇOK” OLARAK

ALGILAYACAK ÖZELLİKTE YARATMIŞTIR

FÂTIR, beyinlerimizi, "TEK"i çok olarak algılayacak bir özellikle yarattığı içindir ki, biz "TEK"i çok görmeye sonsuz dek devam edeceğiz!.

Ancak, şuurda, bunu aşıp, "TEK"i hissetme" imkânımız da yok değil!...

ara.jpg (366 bytes)

 

 FÂTIR’IN FITRATINDAN SÖZ EDİLEMEZ

(Soru: Geçen günkü Chat'te Bireysel Fıtrat’ın, bizim anlayışımızdan doğduğunu söylemiştiniz..?)

Bireyin veya birimin fıtratından sözedilebilir de, "TEK"in yani "FÂTIR"ın fıtratından sözedilemez gibi geliyor bana... Bilmem yanılıyor muyum???..

yazdir

 Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır

www.allahvesistemi.org