KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

   

 

FETİH

("BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ)

 • Nasrullah

 • Allah Nusreti

 • Allah'ın kulunu asılsız Din anlayışından kurtarması[Kuluna bilmediklerini öğretmesi-"İlmi Ledün"(Allah nuruyla anlayış)]

 • "Salât"ı yaşamak

 • "Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama

 • Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması

 • Tekâmülün sonu

 • “Mânevi Ölüm”

 • Fiili ölüm

 • Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması

 • Bilincin "ölümü" tatması sırasında yaşanılan olaylar

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılması

 • Allah’a rucû etmek

 • Mutlak açıklık

 • Yakınlık (Kurb)

 • Kurbiyet açılımı

 • Yakîn açıklığı

 • Ruh bedenle yaşam anına geçiş

 • Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli

 • Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli

 • İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme

 • Işık hızını aşma

 • Ölmeden evvel ölme

 • Bâtınî kapanıklıkların açılması

 • “Şuursal Şehidlik”

 • Şuur bakışı

 • Tekâmülün sonu

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek

 • Allah hükmünün fark edileceği süreç

 • Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı

 • Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih

 • “Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)

 • "Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı}

 

 
 

 

"BERZAH"

(Boyutsal fark)

 

 
 • "BERZAH ÂLEMİ"{Şehidlerin, Evliyaullahın ve Nebilerin içinde serbestçe gezerler dolaştıkları ve mertebelerine göre de birbirleriyle iletişim kurdukları yaşam boyutu}

 • BERZAH ÂLEMİ YAŞAMI("FİYSEBİLİLLAH" ALLAH yolunda ŞEHİD olmuş kimseler ile, "ölmeden ölmüş" diye tarif edilen evliyaullah ve nebilerin, kabir âlemi kısıtlamalarından kurtulmuş olarak, "RUH BEDENLERİYLE" serbest dolaşım şeklinde süren yaşam şekli)

 • "KABİR ÂLEMİ" İLE "BERZAH ÂLEMİ" ARASINDAKİ FARK

 • "KABİR ÂLEMİ YAŞAMI

  Bu âlem, aynen aynen rüya alemine benzer; ne var ki, kişi rüya gördüğünün farkında değildir ve yaşamını aynen dünyada yaşıyormuşçasına değerlendirir.. Nasıl dünya yaşamını gerçek yaşammıs gibi algılarsa kişi dünyada yaşarken; ayni sekilde, kendi kabir âlemine geçen kişi de o boyutu gerçek yaşam gibi hisseder...

  Bu ya "kabir cenneti" denilen şekilde son derece huzur ve zevk verici rüyalar şeklinde devam eder; ya da "Kabir Cehennemi" denilen biçimde kâbus türünden son derece korkunç, ıstırap verici görüntüler içinde sürer..

  Bu devre kıyamete kadar böylece devam eder...

  Bu, kabir içindeki kişinin, kabir âleminin yaşantısıdır.

 • KABİR ÂLEMİ NAMAZI(Evliyaullahın Berzah âlemindeki şuur boyutu namazı

 

 

"EL FETH"

(Mutlak açıklık-şuur bakışı)

 • FÂTİH->Kulunu asılsız din anlayışından kurtaran ALLAH!

 
 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)

 • NASRULLAH(Allah Nusreti)

 • Yoksa siz, sizden öncekilerin başlarına gelen mesel olmuş sıkıntılarının sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle sıkıntı, belâ gelip çattı, sarsıldılar ki, Rasûlleri ve yanındaki iman edenler "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek" dediler. Haberiniz olsun ki Allah nusreti yakındır!(Bakara/214)

 • Tâ ki Rasûller ümitlerini yitirdiler ve (azap uyarıları gerçekleşmeden önce) zannettiler ki kendileri yalanlandılar, (işte o zaman) nusretimiz onlara geldi... Dilediğimiz kimseler kurtarıldı... Suçlular toplumundan azabımız geri çevrilmez.(Yusuf/110)

 • ALLAH SİZE ÖĞRETİYOR(Allah Bi-küllî şey'in Aliym'dir. Allah'tan korunun)

 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETEN-> ALLAH”(“ Âlemlerin Rabbı”)

 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETENİN ÖĞRETİSİNCE ALLAH’I ZİKRETMEK(O'nun Esmâ'sının âlemlerde açığa çıkışını düşünmek).

 • Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en hayırlı Fatih'sin!"(A'râf/89)

 • FETİH ÖZELLİĞİ

 • Fetih özelliği, ışık hızını aşmaktır.

 • Fetih, "Hakkel Yakîn"in sonucudur.

 • FETİH EHLİ{(Mutlak kulluğunu itiraf eden-Kurb Ehli-"Hakkel Yakîn" ehli-Ölmeden evvel ölümü tadarak şuur boyutunda kıyameti yaşayan-İlâhi vasıflarla tahakkuk eden-Fetih ehli-"Mi'râc"ını yapan bilinç-"Samediyyet" tecellisi mazharı olan kul-Mardiye nefs-Şirk-i Hafînin kalktığı bilinç-"Oruçlu"-"İlm-i Ledün"nü yaşayan bilinç-Vâhidiyyet mertebesinde kendini tanıyan Nefs-Enbiyâ velâyetinin kemâlâtından hisse alan Veli-Varlığın bir takım sırlarına vâkıf olan, "Kalp gözü" açık olan-Vehim perdesi kalkmış, Allah nuruyla anlayış ikram edilmiş kul-Allah'a rücû eden kul-Allah'a eren, "Hakikat"i yaşayan-Mukarreb-Daimi namaz ehli-Ricâl-i Gayb ehli-Mânevi görevli-Tasarruf sahibi Veli-Verâseti Muhammediyi devam ettiren Ehlullah-Vâris-i Muhammedî-"Sistemi okuyarak" müşahede yolundan yürüyen vârisleri-Hazreti Muhammedi tasdik edip gereğince yaşayanlar-"Îkan" yollu Hazreti Muhammed takipçileri-Fiysebilillah" ALLAH yolunda ŞEHİD olmuş kimseler ile, "ölmeden ölmüş" diye tarif edilen evliyaullah ve nebiler}

 • "BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

 • Fetih, fiilî ölümün neticesinde meydana gelir.

 • Fetih, "Berzah âleminin fethi”dir; ki bu fetih ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşir.

 • "FETİH"İN AŞAMALARI

 • Fetih 7 aşamadır

 • Fethin 7 derecesi, Evliyaullah arasındaki 7 mertebeye tekâbül eder.

 • Fetih iki türlüdür

 • 1-Zâhir Fetih

 • 2-Bâtın Fetih

 • Fetih kişinin "Ruh"taki özelliklerle yaşamını bu Dünyada sürdürmesi hâlidir.

 • Nurâni Fetih sahiplerinin sayısı, Yeryüzünde 40 ı bile bulmaz.

 • A-FETH-İ ZULMÂNİ

 • B-FETHİ NURÂNİ(Feth-i Mübîn-Feth-i Karîb)->{Yakınlık {kurb} fethi-Kurbiyet açılımı-Yakîn açıklığı-Ölmeden Evvel Ölmek}

 • "Feth-i Mübin” odur ki, kişi bu fethi kaldırabilir.

 • ALLAH'IN KULUNA İKRAMI->ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM{Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.}

 • Rablerinden korunanlar, Hakikatleri olan "Allah Esmâsı"nın bilinçlerine inzâl(Boyutsal geçiş) ettiği kuvveler ile (Allah indînden inzâl olan ile) sonsuza dek yaşarlar.

 • Dünyada bir kişide açığa çıkacak en büyük nimet, "Fethi Nurâni"dir.

 • Fetih, çalışmaya bağlı değildir.

 • "FETİH"İN YAŞANDIĞI SÜREÇ ("El Feth"-Mutlak Feth-ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması)

 • RASÛLLER FETİH İSTEDİLER...(Nitekim) her inatçı zorba kaybetti.

 • FETİH EHLİNİN İLMİ

 • Fetih ehlinde yaşanılan ilim, "Ledün İlmi"dir.

 • "FETİH EHLİ"NİN HÂLİ(İKAN)->{Gördüğünün gereğini yaşama-"Gözündeki perde kalksa da artmayacak olan yakîn"... -Basiretinin görüşü ve tasdiki... -İman ettiğin şeyi görür hâle gelmek... -"İman"dan sonra gelen, *"İhlâs"ı "Oku"makla başlayan, gördüğünün gereğini yaşamakla devam eden yakîn hâli... -Kesin olarak bilme hâli... -Başka türlüsü mümkün olmayan kesin gerçeği tesbit etme... -Olay hakkında hiç kuşku olmayan ve gelecekte de olmayacak idrâk hâli... -Kesin idrakten kaynaklanan kabul... -Dünya hayatından sonraki yaşam boyutunu görmek ve gereğini yaşamak... -"Ölüm ötesi yaşam" gerçeğini tartışma götürmeyen bir kesinlikle kavrama... -"Göremediğine-aklının ermediğine iman ve kabullenme"-den sonraki aşama... Gördüğünün gereğini yaşama... -Ölüm ötesi yaşamın tüm aşamalarına karşı kesin bilinç sahibi olmak(tüm Allah Rasûlu’ne imanı olanlarca kabul edildiği gibi tasdiki)...}

 • HAKKEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ-> Daimi Namaz(Şuurda her an Allah'a yönelişi yaşamak)

 • "Fetih ehli", fetih kendilerinde açığa çıktığı sırada kabir sorgulamasını yaşadığı için artık ikinci bir defa daha bu sorgulamayı yaşamaz.

 • Fetih gelmiş kişiler, diledikleri takdirde ışınsal bedenlerini yoğunlaştırarak aramızda biyolojik bedenle görünebilirler.

 • Fetih ehli, "Vechullah"ı daimi müşahede içindedir.

 • Fetih ehlinin geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmıştır.

 • Fetih ehlinde günahın hatırası dahi çıkmıştır.

 • SANA YAKÎN GELENE KADAR RABBİNE İBADET ET!

 • Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) edenlerden ol! Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vahid-ül Kahhar'ın yaşanmasına) kadar, Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)! (Hicr/98-99)

 • FETİH(İlâhi sıfatlarla  tahakkuk) ancak "ZİKİR"LE MÜMKÜNDÜR

 • “Reşid" İsmi, en alt sınırdan başlayıp, İlahi Sıfatlarla tahakkuk hâli olan "Fetih" hâline kadar devam eder...

 • Sıfat mertebesinde güç oluşturma ismi ise, "Mürid"dir.

 • Bâtın kapanıklıkların açılması, "Fettah" İsmi ile mümkündür.

 • "OKU"DUKLARINI YAŞA!("KUL": DE Kİ!")->Bu gerçekliğin yaşanması, "Salât"tır(Namazdır)

 •  “OKU”MANIN SONU-> “ÂLEMLERİN RABBI OLAN ALLAH"A “SECDE”!

 • "Oku"yabilen , “Tek Kare Resmi” görmeye başlar… Gören, Allah’ın azâmeti karşısında “Hiç”liğini  hisseder ve “Rabbül Âlemin”e(Âlemlerin Rabbı olan Allah’a) “Secde” eder(Secde hâlini yaşar)!

 • NASRULLAH(Allah Nusreti) VE "EL FETH" GELDİĞİNDE RABBİNİ TESBİH ET(ve O'ndan mağfiret dile!)

 • Nasrullah (Allah nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık-şuur bakışı) geldiğinde, İnsanların öbek öbek Allah'ın dinine girer hâlde gördüğünde, Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile!(Nasr Sûresi)

 • SUBHANEHÛ!(“Subhan”dır "Hû"! onların tanımlamalarından berî ve yücedir!) SUBHANALLAH!(Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir)…"SUBHANEKE(Tenzih ederim seni)!

 • "EL HAMDU LİLLAH"!{"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbı olan Allah'a aittir...(Fâtiha/1)-Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allah'a aittir! Sonsuz gelecek yaşamda dahi Hamd O'na aittir!(Sebe/1)}

 • "ALLAHÛ EKBER”! Basiretler O’na ulaşamaz…Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)!

 • BÜYÜK CİHAD->“ALLAH İSMİ” ZİKRİ{Cihad-ı Ekber-"Bi-zikrillah"-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • Elbette ki Allah zikri (hatırlanışı) Ekber'dir (Ekberiyeti hissettirir)!

 • "Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve âciz yüzünden velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!

 • Mü’minler ağaç altında sana biat ettiklerinde Allah hoşnud oldu!. Gönüllerinde olanı bildi de onlara huzur ve itminan verdi. Onları pek yakın bir fetih ve zafer ile mükâfaata mazhar kıldı.(Fetih/18)

 • Muhammed, Allah Rasûlüdür!. Onunla beraber bulunanlar, gerçeği örtenlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ve secde halinde görürsün; Allah’ın fazlını ve hoşnudluğunu isterler. Onları yüzlerindeki secde izinden tanırsın.(Fetih/29)

Word olarak yükle

 

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

ÖLÜM

KIYAMET

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org