KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

"FURKAN"

 • HAK İLE BÂTILI AYIRT EDEN AKIL

 • DOĞRULARLA YANLIŞLARI AYIRT ETME KUVVESİ-YETİSİ-BİLGİSİ

 • Âlemlere (tüm insanlar) bir uyarıcı ...

 • Korunmak isteyenler için bir ışık ve bir hatırlatıcı

 • Gerçeğe yönelesiniz diye verilen ayırt etme yetisi-bilgisi

 • Hakikate erdirici, doğru yolu gösterici

 • Hakikat ile aslı olmayanı ayırt edici...

 • Mübarek bir hatırlatma

 • Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi

 • Hak ile bâtılı, hayr ile şerr olanı ayırt eden akıl

 • Doğrularla yanlışları ayırt etme yetisi-bilgisi

 

 
     
 

 

ALLAH, TÜM İNSANLARA(Âlemlere) FURKAN'I İNZAL ETTİ

 
 • TEVRAT->Musa'ya gelen vahiyler-Varlığın Hakikati Bilgisi

 • ZEBUR->Hikmetler ihtiva eden BİLGİ

 • İNCİL->İsa'ya vahyolan

 • KURÂN->Hakikat ve Sünnetullah bilgisi

 • Senin ellerin arasındaki, geçmişten gelen Hak bilgileri tasdikleyen bu Kitabı (Hakikat ve Sünnetullâh bilgisini), Hakk'ın ta kendisi olarak, inzâl etti (bilincinde açığa çıkardı). Tevrat (Musa'ya gelen vahiyler) ve İncil'i (İsa'ya vahyolanı) de inzâl etmişti.

  Önceden insanlara bir Hüda (hakikate erdirici, doğru yolu gösterici) olarak. Furkan'ı da (Hak ile bâtılı, hayr ile şerr olanı ayırt eden) inzâl etti. Muhakkak ki Allâh'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) örten, inkâr edenler var ya, onlar için şiddetli bir azap vardır. Allâh Aziyz'dir, Züntikam'dır (yapılanın sonucunu acıma söz konusu olmaksızın yaşatan). (Âl-û İmran/3-4)

 

 ALLAH'IN "FURKAN"I OLUŞTURMASI

 
 • FURKAN'IN VERİLME  SEBEBİ->GERÇEĞE YÖNELESİNİZ DİYE...

 • Hani Musa'ya Kitabı (varlığın hakikati bilgisini) ve Furkan'ı (doğrularla yanlışları ayırt etme yetisini-bilgisini) vermiştik; gerçeğe yönelesiniz diye.(Bakara/53)

 • ALLAH, SEMÂLARDAKİ VE ARZDAKİ SIRRI BİLİR

 • İşte Allah! Semâda (gökte-bilinç boyutunda-melekî boyutta-maddenin hakikati kuantsal boyutta) ve arzda (madde boyutunda-bedende-yeryüzünde) hiçbir şey O'na (hafî) gizli değildir! (Çünkü O Esmâ'sı itibarıyla şey'in hakikatidir. Ki gizlilik veya açıklık şey'iyet için söz konusudur.) (Âl-û İmran/5)

 • HAKİKAT VE ASLI OLMAYAN

 • “HAK”->Gerçek-Varlığın hakikati bilgisi-Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat 

 • “BÂTIL”->Aslı olmayan

 • Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "Bu (Kur'ân) ancak O'nun uydurduğu bir yalandır. Başka bir kavim de (Yahudiler) bu konuda O'na yardım etmiştir"... Gerçek ki, büyük haksızlık ve yalancı şahitlik suçu işlediler.

          Dediler ki: "Bunlar, sabah-akşam okunması için kendisinin yazdırtmış olduğu, eskilerin

          masallarıdır."

          De ki: "O'nu semâlardaki ve arzdaki sırrı bilen inzâl etti! Muhakkak ki O Gafûr'dur,

          Rahîm'dir."(Furkan/1-6)

 • KENDİSİNE FURKAN VERİLENLER{Korunmak isteyenler-Gaybları olarak Rablerinden haşyet edenler ve o Saat'ten de titreyenler}

 • EĞER ALLAH’TAN KORUNURSANIZ, SİZİN İÇİN FURKAN(Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi) OLUŞTURUR.

 • ALLAH'TAN KORUNMAK(Fıtrî ahdine ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek)

 • KORUNMAK İSTEYENLER İÇİN BİR IŞIK VE BİR HATIRLATICI->FURKAN!

 • Andolsun ki biz Musa ve Harun'a Furkan'ı (Hak ile bâtılı ayırt edeni), korunmak isteyenler için bir ışık ve bir hatırlatıcı olarak verdik. Onlar ki gaybları olarak Rablerinden haşyet ederler... Onlar o Saat'ten de titrerler. Bu da inzâl ettiğimiz mübarek bir hatırlatmadır! Siz O'nu inkâr edenler misiniz?(Enbiyâ/48-50)

 • Ey iman edenler... Eğer Allah'tan korunursanız (fıtrî ahdinize ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmezseniz), sizin için Furkan (Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi) oluşturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar... Allah, Zül Fadlil Azîm'dir.(Enfâl/29)

 

"FURKAN GÜNÜ"

(Hak ve bâtıl uğruna ayrışıp savaşanların günü)

 

 

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org