.

 

 

 

 

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

"HALİFETULLAH"

 • "Allah Halifesi"

 • "Allah kulu"

 • Evrende Halife

 • "Ruh-u A'zâm"

 • "İnsan-ı Kâmil"

 • Kozmik Bilinç

 • Evrensel Öz

 • Evren

 • Tüm evrenlerde Allah adına sözsahibi...

 • ”Allah"ın tüm isimlerinin bizâtihi zuhur mahalli…

 • "Allah"ın bütün isimlerinin işaret ettiği mânâların ortaya çıkış mahalli...

 • Varoluş kâbiliyet ve istidat itibariyle Allah'ın dilediği, takdir ettiği bütün mânâları âşikâre çıkartabilecek durumda olan Evren...

"HALİFE"

 • Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi varlık...

 • Esmâ’nın programlanışı, Esmâ bileşiminin açığa çıkışıyla yoktan yaratılan...

 • Yoktan var olmuş, Esmâ ile hayat bulmuş olan...

 • Varlığını oluşturan "Allah İsimleri"nin işaret ettiği mânâlardan haber veren ("Allah İsimleri"nin özellikleri kendisinde açığa çıkan)...

 • "İnsan-ı Kâmil"in ("Halifetullah"ın) minyatirüzesi...

 • "Semâ"da("Evrende her boyutta"), o boyutun yapısal özelliklerine ve kapasitesine göre "halife" özelliğiyle donatılmış olarak yaratılan...

 • "Abdullah" ismiyle tanınan, "Abdiyyet sırrı"na ermiş kişi...

 • İnsâni Mânâ

 • İlâhi vasıfları-Zâtî vasıfları tanıyabilme yetisine istidadına ve kâbiliyetine sahip varlık...

 • ÖZÜNDE Allah’ı bulma-Allah’ı tanıma-Allah’a ait olma-varlığının Allah’ın varlığıyla kaim varlık olduğunu hissedip yaşayabilme-Allah’ı zâtında bulup tanıyabilme özelliğine sahip olan varlık...

 • Yerlerin ve göklerin kabullenmediği "Emânet"i("Halife"lik emânetini) kabullenen "İnsan"...

 • "Fıtraten Halife"

 • "Âdem"

 •  Âdem nesli("Adem evlâdı")...

 • "Halife" olarak yaratılan...

 • "Halifelik" görevini haiz olan...

 • İlâhi özellikler( "Esmâullah"-"İnsânî Mânâ") ile bezenmiş olan...

 • "Hakikat"ini tanıma ve yaşama özelliğine sahip olan...

 • Kendisindeki "Hilâfeti" sezen, hisseden, anlayan, idrâk eden ve bunun gereğini yaşayabilen...

 • "Öz"ünde Allah'ı bilip bulduğu nisbette "Hilâfet" görevini yerine getiren...

 • Yeryüzünde "Şuur"lu("Kalp sahibi") olarak yaşayan tür...

 • "İnsan"

 • "Emanet"i yüklenen...

 • "Beyân"ın tâlimiyle(Allah esmâsının zuhûruyla) yaratılan  en şerefli varlık...

 • "Hilâfet" göreviyle donatılmış(Halife olarak eşit özelliklere sahip olan) her erkek ve kadın...

 

 

 

·       "HALİFETULLAH"

·       Halife, "İnsan-ı Kâmil"dir... O'nun minyatürizesi, "Yeryüzünde adı bile olmayan Âdem"!...

·       Evrende her boyutta("Semâ"da) Halifeler vardır...

·       "Rasûllerin Halifesi"

·       "HALİFE-İ TAM"("Abdullah" ismiyle tanınan, Abdiyyet sırrı`na ermiş kişi)

·       "HALİFE"

·       Arz'da(Yeryüzünde) Halife... "İnsan"!

·       Melekler yeryüzünde halife değildir...

·       Cinler de yeryüzünde halife değildir...

·       "İnsan"ın Arz'da("yeryüzü"nde) Halife olmasının sebebi...

·       Evrende değil... "Allah'ın yaratması"yla,Yeryüzünde Halife!

·       "FITRÎ HİLÂFET"-HİLÂFET SIRRI("Esmâullah"-"Allah İsimleri"-"İnsâni Mânâ"-"Halife" özelliği-"Allah İsimleri" formülünün oluşturduğu program-"Halife"lik özelliği sebebiyle insanın bezendiği sınırsız güçler)...

·       İnsanın "halife" olması, Allah'ın 99 İsminin, Öz olarak varlığında mevcud olmasından kaynaklanmaktadır.

·       İnsan, Allah'ı Zâtında tanıyabilme özelliğini sahip olduğu için "Halifetullah" olmuştur.

·       "Hilâfet sırrı"nı oluşturan, "Allah isimleri"

·       "Halife" özelliği, "İnsâni mânâ"dır("Allah İsimleri" formülünün oluşturduğu programdır)

·       "Hilâfet sırrı"nı oluşturan, "Allah isimleri" dolayısıyla insanın gaybı, "Mutlak Gayb"tır!

·       Hakikatindeki el Vekiyl isminin özelliğine iman eden, Allâh'ın tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş olur!

·       “Hilâfet sırrı"nın zuhuru

·       “Hilâfet sırrı", Allah'a yakînin neticesinde zuhur eder.

·       "HALİFE"LİK GÖREVİ("Hilâfet" emâneti)

·       "Halife"lik görevinin("Hilâfet" emânetinin) ifası

·       Âdem ve nesli, kendisindeki mevcut isimler formülünün oluşturduğu program yönünden "Hilâfet" görevini yerine getirmektedir.

·       "Halife"lik idrâk ve yaşantısının Dünyada elde edileceği gerçeği(“Hilâfet Sırrı”na lâyık olabilme)...

·       İnsanın "Hilâfet" sırrına lâyık olması için, bir bilinç varlık olduğuna iman etmesi ve gereğini yaşaması gerekir.

·       “Hilâfet"i yaşayabilmenin yolu, önce "hakikat"ini tanımak ve yaşamaktan geçer... Bunun da yolu, ilim ve zikirdir.

·       "Hilâfet" emânetinin îfa edilmesi, "Derin tefekkür ve muhakeme gücü" ile yerine gelir.

·       "Halife" olarak yaratılman sebebiyle bezendiğin sınırsız güçleri israf etme!

·       "Halife"lik özelliği ve "Mi'râc" zorunluluğu...

·       İnsanın "Hakikat"ine ererek "Halifetullah" olabilmesi için önce "Mi'râc" yapması zorunludur.

·       "Halife" özelliğini "Ayna"da seyretme...

·       "Halife" olma özelliği, bir "Ayna"da seyredilerek tanınır...(İnsan, kendindeki Halife olma özelliğini bir aynada seyrederek tanımak zorundadır.)

·       Zâten âşikârdır Yaradan... Bu gerçeği görüp anladığın zaman, "Halife" aynasında Kendini seyreden, Allah olmuş olur!

·       "Halife" Muhakkik...“Halife” olma bilinci…

·    "Halifelik" yaşamı("Hilâfet" sırrına lâyık olabilme) ve yaşama bakış açısı

·       "Hilâfet"i tam hakkıyla yaşayabilme hâli("Abdiyyet" sırrı-"Halife-i Tam")

·      Gökten inecek bir hokus-pokus değneği, sizi halife yapmayacaktır... Çünkü bu, bir yaşam ve bakış açısının adıdır.

·       Levvame ve Mülhimenin buharlaşan sularında can verme savaşında olanlar... Ve Mardiye okyanusunda "Görür gözü-işitir kulağı--söyler dili..." olarak tahakkuk eden Zât!

·       Silâhlı bir halife değil... "Allah Halifesi"... "Allah Velisi"... "Allah kulu"!...

·       "Hilâfet" görevi ve "Kadın"

·       Kadın da İlâhi özelliklerle("Halife" özelliği ile) bezenmiştir.

·       Kadın ve erkek, "Allah'ın Halifesi" olma yönünde eşittir.

·       Kadın da "öz"ünde Allah'ı bilip bulduğu nisbette "Hilâfet" görevini yapar.

·       Kadının "Sistem"i kavrayışını etkileyen fiziksel özellik...

·       "Halife" lik kemâlâtından mahrum kalmak

·       "Halife" özelliğini oluşturan İlâhi güçlerin inkârı, insanı bu güçlerden mahrum bırakır.

·       Dünyada Halife olduğunun idrâkını ve yaşantısını elde edemeyen, ölümötesi yaşamda da elde edemez.

·       "Onlar belki hayvan sürüsü gibidirler... Belki de daha da aşağı!" (Kurân'ın, "halife" olduğu idrâkından uzak yaşam biçimini tarifi)

 

Rabbin meleklere: “Ben arzda (bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi) meydana getireceğim” dedi. Onlar da: “Orada fesat çıkarıp kan döken birini mi meydana getireceksin; biz seni tespih (her an yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek), hamdinle (bizde açığa çıkardığın varlığını değerlendirme hâliyle) kudsiyetini (her türlü eksiklikten berî oluşunu) dillendirmiyor muyuz?” dediler.  (Buyurdu): “BEN sizin bilmediklerinizin Alîmiyim!..”

Sonra Adem’e (Esmâ’nın programlanışı, Esmâ bileşiminin açığa çıkışıyla yoktan yaratılana) bütün Esmâ’yı (Esmâ ül Hüsnâ’sının anlamlarını açığa çıkarmayı ve kavramayı) talim etti (programladı).  Sonra melâikeye: “Eğer dediğinizde ısrarlı iseniz bana (Adem’in) varlığındaki Esmâ’nın neler olduğunu anlatın” dedi.

 (Bunu algılayan melâike): “Subhaneke (her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayansın)! Bizde açığa çıkarttığın ilimden başkasını bilmemiz asla mümkün değil! Şüphesiz ki sen Mutlak İlim (Alîm) ve bunu bir sistem içinde (Hakîm) açığa çıkaransın!”

 (Hitap etti): “Yâ Adem (yoktan var olmuş, Esmâ ile hayat bulmuş) varlığındaki isimlerin hakikatinden onlara söz et.” Adem onlara (varlığını oluşturan Allah) isimlerinin işaret ettiği mânâlardan haber verince (yani bu isimlerin özellikleri kendisinde açığa çıkınca); Allah onlara fark ettirdi: “Demedim mi size ben, muhakkak ki bilirim semâlar (şuur boyutu) ve arz (beden) boyutunun gaybını (açığa çıkmamış sırlarını, özelliklerini)... Ve ben bilirim gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı!” (Bakara/30-33)

 

Word olarak yükle

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org