KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

UNUTULANLAR

 • İnsanın kendi "Hakikat"i->Yaratanı->Allah!(“Rabb-ül Âlemîn”)

 • Fıtrî Ahd(Yaratılış fıtriyeti)

 • "AhdAllahi"(Allah Ahdi-Allah'a verilen söz-Varoluşundaki Hilâfet sözü-Allah'tan bir ip-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği)

 • Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç

 • Hak Din (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • “El Emânet”(Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Esmâ şuuruyla yaşama)

 •  Rasûlullah ile ulaşanlar(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler)

 •  "Allah Zikri"-Kurân

 

 

 

 

UNUTMAK

 • "Allah Zikri"nden(Hatırlatılan Hakikatinden) yüz çevirmek

 • Allah âyetlerini(Delilleri) bile bile inkâr etmek

 • Rabbinin hakikatindeki delillerine iman etmemek

 • (Halifelik istidadını açığa çıkarıcı ömrünü) israf etmek

 • Din anlayışını eğlence ve oyuna çevirmek

 • (Sefil) Dünya hayatına aldanmak

 

 

 

HATIRLATMA->RAHMET

("OKU"MAK)

 

(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)

        

 • Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi

 • Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatmak

 • Hakikatinden şuuruna yansıtmak

 • Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu

 • Meleklerin tenezzülü

 • El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}

 
 • "ÂYATULLAH"(Allah işaretleri)

 • Bunlar Allah işaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allah âlemlere zulüm dilemez.(Âl-û İmran/108)

 • “HAKİKAT”İN DİLLENİŞİ OLAN HATIRLATICI->KURÂN-I KERİM{("Zikir=insana hakikatini hatırlatıcı")-Tümüyle "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı}

 • İnsanın tüm yaptıkları Evrensel Hâfızada kaydedilir ve o Saatin geldiği süreçte, Hak olarak dillenir.

 • HATIRLATICIYI (Zikri) GETİREN RASÛLLERİN AÇIĞA ÇIKIŞI(Ve "insan"a, "şuur" olan hakiki varlığına iman etmesini teklif edişi)

 • “HATIRLATICI”YI(“ZİKİR”i-Allah için yaratılmış olma gerçeği) OKUYANLAR(İlkâ edenler)-{Allah Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Mele-i Âlâ”-Alûn melekler-"Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkaran kuvveler -Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa edenler}

 • “HAKİKAT”İN DİLLENMİŞİ(Nûru Muhammedî)->{(Hak-hakikat olarak irsal olunan)-“Hakikat”in zuhuru olan o sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH-ALLAH adıyla işaret edilenin “Hüviyeti”nin “ABD”ı ve “RASÛLܔ-Rabbinizden size gelen bir burhan-"Sistem"i "OKU"yan, Vahdeti açıklayan Rasûl-Üzerinizdeki şâhit-Son Nebi}->HZ.MUHAMMED MUSTAFA Aleyhisselâm

 • İNSANIN HATIRLAMASI İSTENİLEN->"Esmâe külleha" ("Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "EL ESMÂ" -“Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"!) kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa ederler.

 • "HATIRLATICI"NIN ŞUURDA AÇIĞA ÇIKIŞI{"RAHMÂNİ" hakikat üzere yaratılmış bulunan “beşer”in, RAHMÂNİYET" üzere "OKU"masi}

 • "Mele-i Alâ", özür(kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere "Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkarır.

 • Hatırlatma("Oku"ma-Meleklerin tenezzülü) sırasında "Sistem"e dair gerçekler kişinin beyninde açığa çıkar.(Görenin veri tabanına GÖRE sûretlenmiş olarak)

 • Sen, Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi nedir, iman neyedir bilmezdin!  Ne var ki, biz Onu (ruhu, kendisiyle hakikate erdirdiğimiz nur (ilim) olarak meydana getirdik, kullarımızdan dilediğimize!

 • Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!(Rabbin için unutma kavramı geçersizdir!)

 • Hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!(Kaf/37)

 • De ki: "Eğer Rabbimin kelimeleri (açığa çıkardığı mânâlar) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce elbette deniz tükenirdi! Velev ki onun (o denizin) bir o kadarını daha getirsek!"(Kehf/109)

 • "HATIRLATICI"YI GETİREN RASÛLLERİN İNSANA YAPTIKLARI TEKLİF->"Şuur" olan hakiki varlığına iman etmesi!

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
KIYAMET   SALÂT(Namaz)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın
www.allahvesistemi.orgg