KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

İKİLİ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

"Şirk"

 • Algılama yanılgısı

 • Gerçeği örten fikir ve kabulleniş...

 • Derin düşünce yetersizliğinden doğan yanılgı...

 • Allah'ı bir Tanrı gibi düşünmek

 • İnsanın,  gökte veya yerde bir dış tanrı kabulü…

 • “Tanrı kavramına inanma”

 •  “Tanrı” var zannı

 •  “Tanrı”nın varlığını düşünme

 • Allah üzerine yalan uydurmak

 • O'nun işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlamak

 • "Bir Tanrı var bir de ben varım”!! düşüncesi

 • Benliğini ya da dışsal objeleri Allah’a eş koşmak

 •  “Ben” ve “tanrı” anlayışı…

 • (Bir yanda tanrı... diğer yanda her şey!) düşüncesi…

 • "Benliğini, Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşma

 • Ötede bir ilah edinmek…

 • ("Hakikat"ten-Vahid-ül AHAD-üs Samed ALLAH anlayışından) sapma...

 • “Allah” yanı sıra, O’ndan ayrı (benliği dâhil) bir başka güç kuvvet sahibi varlık kabulü…

 • (Yalnızca Allah İsimlerinin işaret ettiği mânâlardan oluşan âlemler içinde sizinde Hakikatiniz  "Allah Esmâsı"ndan meydana gelmiştir. Rabbiniz, Hakikatiniz olan bu Esmâ'dır. Dolayısıyla hem derûnunuzda hem de karşınızda Allah Esmâsının açığa çıkışından başka birşey yoktur. Bu Hakikate ters düşen bir şekilde) var gördüklerinizi, Allah dûnunda bağımsız-ayrı bir varlık(Tanrı) gibi düşünüp kabul etme.

 • "Semâlar ve arzın Fâtır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan gayrını (vehmedip onu) velî edinmek…

 • Misaklarına rağmen (yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen) sonradan Allah Ahdini (şartlandırılmaları yüzünden) bozma; Allah’ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİR’leştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparma…

 • (Varsandıkları, tanrıları veya benliklerini) eş koşarak Allah’a iman etme…

 • (Var sandıkları dışsal tanrılarını)  Rablerine (hakikatlerindeki El Esmâ mertebesine) denk tutma...

 • Şuura yerleşmiş olan isimlere varlık vermek...

 • Herhangi bir varlığa Tanrılık payesi verme...

 • Bazılarının bazılarını (mesela İsa'yı) Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmesi

 • Bilgisizlik yüzünden hayâlinde yarattığı tanrıya tapınma nedeniyle düştüğün hâl, ortam ve şartlar...

 • “Vahid-ül Ahad” olan “ALLAH” ismiyle işaret edilenin yanı sıra bir tanrı (bir varlık kabullenme

 • Hakikatlerindeki Allah esmâsı yanı sıra hayâlinde bir Tanrı yaratma

 • “Esmâ”yı “Tanrı” edinmek...

 • “Seyri enfüsî”yi tamamlayamamak…

 • Tüm yararlı fiillerin boşa gitmesine sebep olan anlayış ve yaşam biçimi

 • Aslı olmayan “vehmedilen”e düşerek, “çokluk algılanması ardındaki gerçek Tek’lik”ten perdelenme… Ve bunun sonucu, kendini yalnızca madde beden kabul ederek yaşamak, ölüp yok olup gitmek (küfür); ya da benliği yanı sıra gökte veya derununda bir tanrı kabullenmek …

 • Kişinin nefsine olan zulüm

 • Geri dönemeyeceği kadar uzak bir sapıklık

 • Kınanma

 • Aşağılanma

 • Terk edilme

 • Yardımsız kalma

 • Kebair (büyük suç-azim suç)

 • En büyük zulüm

 • Kişinin nefsine olan zulüm

 • Allah’ın asla affetmeyeceği tek suç

 • "Allah" adıyla işaret edileni anlamamış olanın, hayalinden açığa çıkan, dünyasındaki "bâtıl" yani aslı olmayan geçersiz fikirleri...

 • "Allah" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allah" yanı sıra varlık vermek!...

 • "Esmâ"sıyla yaratılmış, varlığı yalnızca "isim"den ibaret olanın, "Esmâ mertebesine" "eş" koşulması...

 • "Esmâ" hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın, kendisi gibi "Esmâ" hakikatinden var olmuş başka birini, "Esmâ" mertebesine eş düşünmesi...

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görememe...

 • "Vehim kuvvesi

 • Düşünce sisteminde vehim kuvvesinin tesiri

 • Dualizm

 • İkilik

 •  İkilik necaseti

 • "Şeytânî Düşünce

 

 

 
 • AZİM SUÇ{Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşmak}

 • ZÂT’I İTİBARİYLE ŞİRK VE TEVHİD KAVRAMLARINDAN MÜNEZZEH OLANIN BİLDİRDİĞİ ŞİRK!

 • "Esmâ mertebesine" "şirk = eş" koşulması{Hiçbir düşünülen, “O”na denk özellikler açığa çıkaramaz!{  "Allah" ismiyle işaret edilenin, "El AHAD-üs SAMED"dir- "HÛ"dur!-O'nun gayrı veya "dûnu" mevcut değildir! - O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı-"Es Samed"dir)("içine bir şey girmesi, katılması veya ondan bir şey çıkması, oluşması söz konusu olmayan som TEK'illik")}

 • ANLAYIŞINDA ŞİRK OLMAYANLAR{İbrahim milleti- İbrahim'deki hakikate en yakın olanlar; Onun anlayışı üzere yürüyenler- Nebi (Hz.Muhammed) ve Ona iman edenleri-Ne Yahudi idi ne de Hristiyan olanlar- Tanrıya (dışsal ötesinde bir ilâha) inanmayan (hanîf), yalnızca Allah'ın var olduğunun idrakında olarak O'na teslim olmuşlar (varlığında Allah'ın mutlak tasarrufu olanlar)}

 • ŞİRK EHLİ->ŞİRK KOŞAN-MÜŞRİK("Tanrı kavramına inananlar"Benliğini ya da dışsal objeleri Rabbine(Hakikat'i olan El Esmâ'ya eş koşan -Bilincindeki(nefsindeki), kendisinin bir beden varlık olup, bedensel zevklerini bilincinin zevkleri olduğu yolundaki vehmine tâbi olan- Bedensel beraberlikleri asıl kabul edip; kendini beden kabul etmenin getirisi olan bir  yaşam biçimi yaşayan)

 • Şirk ehli, ateşe davet eder!

 • ŞİRK SUÇU->AZİM SUÇ{Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a ("B"illahi) şirk koşmak}

 • ŞİRK SUÇUNU AÇIĞA ÇIKARANLAR{"Lâ ilâhe İllâllah" gerçeğini kabullenin denildiğinde, benliklerini öne çıkaranlar}

 • “ŞİRK”İN İKİ BOYUTU(Allah yanı sıra bir dış objeyi veya bedenini tanrı edinmek suretiyle apaçık şirk-Allah ismiyle işaret edilene “B” sırrını inkâr anlamına gelen şirk)

 • AÇIK ŞİRK{Gökte veya yerde bir öte-dışsal tanrı kabulü-Ötende bir "tanrı" vehminden kaynaklanan anlayış}

 • GİZLİ ŞİRK{"Allah" yanı sıra, O'ndan ayrı (benliği dâhil) bir güç kuvvet sahibi varlık kabulü- "Benliğini, rabbine (Hakikat'in olan El Esmâ'ya) şirk koşma" anlayışı-"Esmâ" hakikatinden yaratılmış, açığa çıkarılmış olanın, kendisi gibi "Esmâ" hakikatinden var olmuş başka birini, "Esmâ" mertebesine eş düşünmek}

 • "HAKİKAT"TEN SAPARAK, ZARARI YARARINDAN FAZLA OLANA YÖNELMEK

 • ALLAH İLE BAĞINI KOPARTMAK {Uydurulan gerçek dışı kabuller-“İlâh” varsayımı, tasavvuru-(Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretleri yalanlamak ve geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin boş hayallerine tâbi olmak- Dışsalı tanrı edinmek-Putlarını Rablerine denk tutmak-(Allah dûnunda övülen-yüceltilen-büyütülen ve bunların karşılığında kişiye istek ve arzuları istikametinde bağışlarda bulunacağı umulan varlık oluşturmak-vehmetmek-varsaymak)- Allah dûnundan, kendilerine ne fayda ve ne de zarar vermeyen şeylere dua edip yakarmak- Hayâlindekilerle ötende kabul ettiğin Tanrını bezemek ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olmak-Din’e ihanet etmek}

 • ALLAH DÛNUNDA RAB İTTİHAZ ETMEK{Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmek-Evliyaları, din adamlarını rab edinmek-Bazılarının bazılarını (mesela İsa'yı) Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmeleri-Allah'tan başkasına kulluğu düşünmek-Hakikatten yüz çevirmek-Fesat çıkarmak-Şirk koşmak-Allah’a teslim olduğu bilincinden yoksun olmak }

 • YERDE VE GÖKTE EDİNİLEN (oluşturulan-vehmedilen-varsayılan) İLÂHLAR(Yahûdilerin ilâhı-Hristiyanların ilâhı-Mecûsilerin ilâhı-Herkese bir diğerinin istek ve arzularına göre davranmak zorunda olan, aksi halde ilâhlığından şüphe edilen İlâhlar-İlâhlara tapanların,  karşısındakini tehdit ettiği "kendi yarattığı, tasavvurundaki Tanrıları"-Bir şey yaratmayan; kendileri de yaratılmış olanlar-Hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip olmayan ilâhlar- Bitmez tükenmez Rablar(!), dişi yaradılışlı Tanrılar(!)-Tanrısal, ruhsal planlar-Galaksilerdeki Rab mekanizmaları-Falanca filanca yıldız ya da galaksideki Tanrılar-Dost-Veli edinlen-Rab kabul edilen (Allah’a ortak koşulan) ‘’Uzaylı kurtarıcılar” (Cinler)-Bedenlenmiş Allah tasavvurları-Ulu Ruhlar-Büyük babalar-Allah'a nispet edilen-hoşlanılmayan kız çocukları(Melekler)-Hevâ ve hevesler-Boş hayâller-Kuruntular- Bedensel- Hayvani bilinç-Doğasal olay veya varlıklar-Burçlar-Melekler-Evliyalar-Din adamları}

 • KÂBE ÇEVRESİNDEKİ VE İÇİNDEKİ 360 PUT

 • MELEKLERİ VE NEBİLERİ RABLER EDİNMEK{Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a yakıştırmak (melekler kızlarıdır diyerek, kız çocuklarını Allah’a nisbet etmek)-Yalan söyleyip, en güzel geleceğin kendilerine ait olduğunu iddia etmek-Rasûllerin bildirdiklerini inkâr etmek(Şeytanın yaptıklarını süslemesi)-Velisi (şeytan-vehim) olmak}

 • Allah, melekler ve nebileri Rabler edinmenizi istemez! (O ilim sahibi beşer)

 • “BURÇLAR”I ilâh edinmek(Allah'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınmak)

 • DOĞASAL OLAY VEYA VARLIKLARI, Allah yanı sıra ilâh-tanrı konumunda düşünmek

 • İNSANLARI TANRILAŞTIRMAK

 • Bir de toplumsal gelişmeler vardır...Bunlar ise, insanların içinde bulunan bazı kişiler vasıtasıyla olur. Bu kişiler, kendi hakikatlarını bilmiş olup, öz yapılarının sahip olduğu güçlerle evrende dilediğini yapabilen, hadiselere dilediği şekilde yön verebilen hakiki mânâdaki insanlardır.Bunlar, insanlığın yeryüzünde görülüşünden bu yana mevcut olmuşlardır... Hattâ efsanelerdeki, meselâ Yunan Tanrıları diye bilinenlerden bazıları bile böyledir!..Onlar, kendi hakikatlarına vâkıf, özgüçlerini kullanabilme yetisine kavuşmuş kişiler olarak, dünya üzerinde tasarruflarda bulundukları zaman, hakikata vâkıf olmayan topluluklar tarafından tanrı gibi kabullenilmişlerdir!. Çünkü yaptıkları işler, toplum tarafından tanrıya yakıştırılan işlerdir. Ancak daha sonraki devirlerde, insanlar tanrıyı maddeden uzaklaştırarak imaja soktukları için, aynı işleri yapan kişilere bu defa aziz, rahip, evliyâ gibi isimler takmışlardır... Ancak gerçeği, bu isimlerden soyutlarsan, hepsinde de aynı esasın geçerli olduğunu görebilirsiniz...İşte bu gibi kişiler, zaman zaman topluma yeni istikametler tâyin için veya yeryüzünde belirli dengeyi sağlamak için, büyük hâdiseler meydana getirirler... Bunlar da toplumsal gelişmeler olur.

 • İNSANLARIN KURABİYELERİ VE TANRILARIN GÜCÜ{“Sen”deki Allah’ın yaratıcılığı!. Yöneliyorsun, vereceğine İNANÇLI olarak diliyorsun; oluşması için himmetini o konu üzerinde topluyorsun ve öylece talep ediyorsun… Dileğin oluyor!. Kurabiyen sana icabet etmiş oluyor!!!.Putuna yaktığın mum; türbeye bağladığın çaput; adadığın horoz ya da kurban, senin dileğini yerine getirdi sanıyorsun!. Alnındaki gözlüğü sokakta arıyorsun!. Oysa o şey, senin konsantrasyon objen!}

 • HEVÂSINI İLÂH EDİNMEK{(Rasûlü alaya almak-İçgüdüsel dürtülerini-bedenselliğini-kuruntuladığını tanrı edinmek)- En'am (koyun-sığır-deve) gibi olmak; belki tuttukları yol itibarıyla daha sapmak (insan olmaktan)-Yaşamı Dünya hayatından ibaret sanmak-Hakikati geçersiz kılmaya uğraşmak-Allah’ın asılsız zan içindekileri bilgisi(kabulü) doğrultusunda saptırması, algılaması ve hakikati hissedişini kilitlemesi-görüşüne perde koyması-İşittiklerini yahut akıllarını kullanmayanlar)

 • "BUZAĞI"YI İLÂH EDİNMEK (Bedensel-Hayvani bilincin hükmüne girmek)

 • Bedeni ilâhlaştırarak (Tagut) ona tapınma (Hem nefslerini (bilinçlerini/kendilerini) hem de ehillerini (kuvvelerini/yakınlarını) hüsrana uğratacak şekilde yönlendirme-Gerçekte var olmayıp var sandıkları kuvvelere, fikirlere tapınma)

 • CİNLERİ ALLAH'A ORTAK KILMAK{Cinleri dost–hâmi-veli-Rab edinmek-"Medyumluk” adı arkasında “Ruhlar” kisvesine bürünen “Cin”lerin bildirdiklerine tâbi olmak-Cinlerin vaadlerine-aldatıcı şeylere kanma-Olmayacak hayâllere, kuruntulara düşüp aldanmak-Sûreti Hakk`tan görünen cinlere uyarak İslâm’dan uzaklaşmak-İslâm`ın Tevhid ve akaid ilmine sahip olmamak, "Âmentü"de belirtilen hususları bütün detaylarıyla bilememek ve saptırıcı fikirlere tâbi olmak-Sahte Mehdilere-mürşidlere tâbi olmak- Reenkarnasyon(Tenâsuh-Birkaç defa çeşitli yapılarda dünyaya gelme) görüşüne inanmak(İslâm, reenkarnasyonu reddeder!)-Cinlerin insanları kendilerine bağlamak için yem olarak kullandıkları hümanist(insancıl) fikirler(!) ve spiritizma masallarına kanmak- Çeşitli "uçan daire, balon, insanımsı" görüntüler veren ve kendilerini hep Uzaydan, başka galaksi veya sistemlerden gelmiş varlıklar olarak tanımlayan (Cinler kendilerini böyle tanıtır) varlıklara kanmak(‘’İnsan’’ adıyla bilinen ve tanınan yaratık sadece dünya üzerinde yaşamaktadır. Bunların haricinde diğer gezegenlerde dahi, insan ve CİN`e benzer fizik-maddi bedenli yaratıklar mevcut değildir)-Cinlerin sanki yeni bir şeymiş gibi sunduğu eski Hint felsefelerine kapılıp İslâm'dan geri kalmak-"Hocalık" kisvesi altında fal ve büyü yapanlara inanmak-Kendini yok olup gidecek beden zannetmek-Şeytana (bedene-hakikatinden habersiz bilince) kulluk etmek-Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar yakıştırmak(Allah, Subhan’dır!)- "Altın Çağ" vaad ve hayâlleri-İnsanlığın beklenen önderleri(“Mehdi” veya “Mesih”)

 • Cinlerin günümüzde oluşturmaya çalıştığı YENİ NESLİN (Obsede edilmiş neslin)  YENİ-ESKİ KARIŞIMI FANTEZİLERİ

 • UZAYLI KURTARICILAR(!)

 • İNSANLIĞIN BEKLENEN ÖNDERLERİ(“MEHDİ” veya “MESİH”)-"ALTIN ÇAĞ" VAAD VE HAYÂLLERİ

 • ALLAH ŞİRK SUÇUNU AFFETMEZ

 • Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak Allah O’na Cenneti haram kılmıştır.Şirk dışında işlenmiş tüm suçları affeder -> ”EL AFÜVV”(Şirk hâli yaşamında “El Afüvv” İsminin özelliği açığa çıkmaz.)

 • Hakikatlerindeki “Allah Esması”na şirk koşanların kalplerinde korku oluşturulur.

 • ŞİRKİN ORTAYA ÇIKIŞI

 • ŞİRKE DÜŞMEK{Vehimle "çokluk algılanması ardındaki gerçek Tek'lik"ten perdelenmek-Geri dönemeyeceği kadar uzak bir sapıklığa düşmek}

 • MERYEM’İN ŞİRKTEN TEMİZLENMESİ

 • ŞİRK PİSLİĞİ(Ben ve tanrı anlayışı)

 • Şirk koştukları halde kendilerini temiz sayanlar (Şirk koştukları hâlde temiz olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar)

 • İMAN EDENLERE DÜŞMANLIK BAKIMINDAN EN ŞERLİSİ

 • ŞİRK ANLAYIŞINDAN KURTULMANIN YOLU->"Allah" adıyla işaret edilene iman

 • İÇİNDE ŞİRK OLAN İMAN(Allah'a "B" işareti kapsamıyla Allah'a iman)

 • İman edenlerde gizli şirki kaldıracak anlayış (Allah'a şirk koşmaksızın iman)

 • Allah, küçük suçlarınızı örter(Kerîm bir mekâna yerleştirir)

 • Dilediğini arındırır!

 • BİLFİİL ŞİRK İÇİNDE YAŞAYANLARDAN BİLE(Dünyalık yaşam hakkında) DAHA HIRSLI OLANLAR{Hakikatlerinden perdeli yaşam derekesine düşenler- Hakikati inkâr edenler (kâfirler)- Allah Nebilerini öldürenler-Zulmü açığa çıkaranlar-Haset yüzünden, Allah'ın fazlından (hakikatinden şuuruna) inzâl ettiği kullarından birini inkâr ederek, karşılığında nefslerindeki hakikati örtenler- "Allah'ın inzâl ettiğine iman edin" denildiğinde, "Biz bize inzâl olana iman ederiz" derler ve başkasına inzâl olanı reddedenler}

 • ŞİRK EHLİ TARAFINDAN İNCİTİLMEK

 • Sonsuza dek şirk kirinden arınmış eşler

TANRILAR VE TOPLUMU YÖNLENDİREN RÜZGÂRLAR,

O TOPLUMUN ZEKİ VEYA GÜÇLÜLERİNİN TOPLUMU YEME ARAÇLARIDIR! 

 
 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 

 

KIYAMET   SALÂT(Namaz)
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg