KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

"OKU"->HATIRLA!

(Zikret-Düşün-An)

 • Hakikatindeki özellikleri(Esmâ'nın açığa çıkış seyri güzelliklerini) hatırla

 • Deşifre et

 

 

 

 

“ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"Bİ-ZİKRİLLAH"

 • Tüm mertebeleri kapsayan zikir

 • Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı

 • Hakikatindekini anma, yaşama

 • "Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek

 • Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği

 • Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği

 • Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi

 • Cuma Salâtı

 • Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir

 • Fenâ

 • Vahdet

 

 

 

ALLAH’IN KULUNU ZİKRİ

Beni zikredin (anın-düşünün) ki

sizi zikredeyim.(Bakara/152)

 

 

 

HATIRLA...

EY İMAN EDENLER! "ALLAH İSMİ"Nİ HATIRLAYIN...

 
 • "ALLAH İSMİ"Nİ HATIRLAYIN...

 • SİZE BAĞIŞLANAN ALLAH NİMETİNİ HATIRLAYIN(Verilen ilim dolayısıyla  hatırlatılan varoluşunuzdaki hilâfet nimetini hatırlayın)

 • Size verilen(hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın(Bakara/63)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • Allah hükümlerini önemsememezlik yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; Kitap ve Hikmetten inzâl ettiğini hatırlayın.(Bakara/231)

 • Sizler düşman iken şuurlarınızda aynı idrakı oluşturarak sizi bir araya getirişini; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oluşunuzu hatırlayın…(Âl-û İmran/103)

 • Üzerinizdeki Allah nimetini ve sizi onunla bağladığı sözleşmeyi hatırlayın; hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...  Allah'tan korunun! Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)

 • İçinizde Nebiler meydana getirdiğini ve sizi melîkler kıldığını; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdiğini hatırlayın(Mâide/20)

 • Hatırlayın… Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti.(Mâide/11)

 • Hatırlayın, düşünün ki sizi, Nuh halkından sonra halifeler kıldı ve sizi, yaratılışta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa kavuşturdu... Allah nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluşa eresiniz."(A'raf/69)-[Hud aleyhisselâmın kavmi olan Ad Kavmine hitap]

 • Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.(Enfâl/26)

 • Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı.(İbrahiym/6)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • (Hendek savaşında) size ordular geldiğinde onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettiğini hatırlayın…(Ahzâb/9)-(İman edenlerin imtihan edildikleri ve şiddetli bir sarsılışla sarsıldıkları savaş)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)-(İsrailoğullarına hitap)

 • Hep birlikte varlığınızdaki "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILIN VE AYRILIĞA DÜŞMEYİN!(Kim varlığını oluşturan Allah Esmâ'sına (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.)

 • Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır. O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin...

 • O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Şirke düşenleri-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri)  terk edin! (A'râf/180)
 • ALLAH’I HATIRLAMANIZ İÇİN “SALÂT”I YAŞAYIN!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz! (Cumu’a/10)

 • Arafat'tan hep birlikte akıp dönerken, Meşari Haram'da (Müzdelife) Allah'ı zikredin. O'nu, hidâyetinin sizde açığa çıktığı kadarıyla zikredin.(Bakara/198)

 • ALLAH ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ TAMAMLIYOR ki, Müslimler olasınız!

 • "Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!."(Tâhâ/52)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsiyn/82-83)

 • Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken-mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye-bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur!(En’âm/95)

 • "DİRİ"(Gören)->{Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark eden-"İnsan"-"Halife"(yeryüzünde açığa çıkışı itibarıyla)-"Şuur" boyutu itibarıyla  hakikat boyutunu algılayıp yaşayan("Çokluk" âlemlerinde "yok"tan "var" kılınmış her şeyin, "Allah" adıyla işaret edilenin "El Esmâ ül Hüsnâ"sıyla varlığını sürdürüp işlevini yerine getirdiği gerçeğini hisseden, yaşayan}

 • DİRİLTEN ŞEY(Hakikat ilmi)

 • UNUTTUĞUNDA RABBİNİ  (Hakikatin olan Esmâ mertebesini)  HATIRLA!(Zikret)..(Kehf/24)

 • Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O'na yönel!(Müzemmil/8)-Sabah-akşam Rabbinin ismini zikret (hatırla)!(İnsan/25)

 • Rabbini nefsinde, haddini bilerek, hissederek ve gizlice, gösterişsiz, sesini yükseltmeden, sabah-akşam zikret, hatırla ve derinliğine düşün! Gâfillerden olma!(A'râf/205)

 • İŞLERİN SONU, ALLAH'ADIR!

 • Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (O'nun Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için)...(Lukman/26)

 

 
KIYAMET   SALÂT(Namaz)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg