KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

 

“KİTABULLAH”

 • “ALLAH” KİTABI”

 • “İLMULLAH”( "Allah İlmi")

 • MUTLAK KİTAP(Ana Kitap)

 • “LEVH-İ MAHFUZ”

 • ORİJİN ANA KİTAP(Evren)

 • KORUNMUŞ LEVHA

 • “ÜMMÜL KUR’ÂN”

 • “ÜMMÜL KİTAP”

 • İLÂHİ KİTAP

 • KİTAPLARIN ANASI

 • “HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE”

 • “RUH-U ’ZAM”

 • “İNSAN-I KÂMİL”

 • “KİTAB-I MÜBİN”

 • İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı olan "Âlemler Kitabı"...

 • “Rab”bin(İlim sıfatının mazharı olan "Salt şuur"un) “Mânâ Boyutu”nda “Kozmik Kalem” ile yazdığı Rabbani özellikler ve genetik yazgı…

 • "Kalem"[“Kalem-i Evvel”-“ Kozmik Bilinç”-“Salt Şuur”-Akl-ı Evvel”-“Melekî Güç”-Boyutsal plandaki Kozmik Işınlar)in yazdığı Kitap...

 • Allah'ın hıfzettiği(sakladığı) “Kitap”

 • Hıfzedilmiş, korunmuş İlim(“Allah ilk defa ruhumu yarattı…  Allah ilk defa aklımı yarattı” )..

 • Ezelden Ebede tüm boyutları alır bir şekilde Evren içre Evrenlerde mânâların(ilmin) kayıtlı olduğu yer...

 • Tahriften, yanlışlıktan mâsun “Kitap”…

 • Değişmeyen “İlâhî kitap”( Burçlar, yıldızlar âlemi)

 • "Allah İsmi”yle işaret edilenin ilminde yarattığı âlemleri oluşturan "Ana Kitap"…

 • Tüm boyutları itibariyle Evren…

 • “Oku”nması gereken “Ana Kitap”…

 • ”Yakîn” nisbetinde “Oku”nan Kitap…

 • Kur’ân’ın sâbit ve mahfuz olduğu(Saklı olduğu-hıfz edildiği); Allah'ın hıfzıyla tahriften, yanlışlıktan mâsun “İlmulllah”(“Ümmül Kitap”)

 • Bilgi ve bilinç boyutu...

 • Asla ve kesinlikle değişmeyen bilgi ve bilinç boyutu…

 • Ezelden ebede kadar mevcut olan her şeyin bilgi olarak(Tasarım olarak)mevcut olduğu boyut…

 • “Kesret”i yani çokluk kavramlarını meydana getiren esmâ terkiplerinin “Kaza ve Kader” boyutu…

 • Yerler ve gökler yaratılmadan önce her şeyin yazıldığı Kitap...

 • Allah’ın  ezelde verdiği hükmünü, silinmesi bozulması kâbil olmayan bir yazı ile tesbit ettiği Kitap…

 • Âlemde cereyan edecek olan her “Şey”in her hâlinin yazılı olduğu boyut… Sahife-i Vücud…

 • Allah İlmindeki “Hüküm ve Takdir”in fiiller âlemindeki görüntüsü…

 • Geçmiş ve gelecek kanunlarının kalplere nâzil olduğu-sezildiği “ Ana Kitap”…

 • Bütün musibetlerin yazılı olduğu Ana Kitap…

 • (Bugünki tanımla)Külli mânâda  burçlar ve yıldızlar âlemi ...(Bir minyatüriyle  de beynin! İstidat ve kâbiliyeti tesbit edilmiş olan beyin...)

 • Bizlerin bilgi olarak tüm varoluş gerekçemiz ve programımızla-tasarım olarak mevcud olduğumuz boyut...

 

"KUR’ÂN”
"KORUNMUŞ LEVHA”DADIR(`LEVHİ MAHFUZ`DADIR)

 

 

"KUR’ÂN”

 {(Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI}

 • Zâtın, sıfat ve esmâsıyla kesret (çokluk) âlemine tenezzülü; bu sûretle algılanan ve algılanamayan her şeyin, elbette ki “cin” (tüm görünmez varlıklar) ve insanlığın oluşumunu sağlamasının genel adı...

 • "Allah Kelâmı"

 • Allah’ın vahdaniyetini, Tek’liğini, Ahadiyetini anlatan Kutsal Kitap

 • "Allah" İsmiyle işaret edilenin sonsuz kelâmından bir Kelâm, bir "Kelime"...

 • Allah indinden gelmiş Kitap

 • Zâtî ilim

 • Zâtın sıfat ve esmâsı ile kesret âlemine tenezzülü

 • Ulûhiyet boyutunun vahyi

 • "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı(İnsanın "hatırlaması" istenilen, kendisine talim edilmiş olan "esmâe külleha"- "Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı")...

 •  İsmi Allah olanın, evreni, yani orijin “ANA KİTABI” oluşturmuş olduğu sistem ve düzenin, oluşum ve işletim programlanması

 • "Rahman'ın zikri"

 •  "Hakikat'i ve Sünnetullah'ı içeren BİLGİ"

 • Âlemlerin Rabbinden öğüt... “Rabbül Âlemiyn”den indirilen bir ders

 • Âlemlerin Rabbi olanın irsal ettiği (risâlet işleviyle açığa çıkardığı) Rasûlüne, (boyutsal derinliklerinden bilincine) inzal ettiği "Hakikat Bilgisi" ve "Sünnetullah" açıklaması...

 • “Evrensel Sistem”i açıklayan ve "Sistem bilinci"ni oluşturan Kitap

 • "Sistem bilinci"ni-Sistemli tefekkür aklını- herşeyin hakkını verecek işlev bilgisini oluşturan Kitap...

 • Tek bir Hâkim-i Mutlak'ın herşeyi varoluş amacına göre oluşturduğunu ve herşeyin isteyerek veya zorunlu olarak yaradılış amacına hizmet etmekte (kulluk etmekte) olduğunu açıklayan Kitap...

 • “Semâvi” (Semâdan yani belirli bir mekândan) gelmeyen Kitap…

 • “Boyutsal ” derinlik ifade eden “Allah’ın Evrensel Kitabı”

 • "Âlemlerin Zikri"

 • Âlemler için zikir

 • Âlemler için öğüt

 • (Tüm mertebeleri kapsayan) bir zikir ( Allah) ve (tüm kemâlâtları cami) mübiyn

 • Arapça dillendirilmiş “Allahça Mesaj”

 • Beşer olan birimsel terkibin eseri değil, Ulûhiyet boyutunun vahyi olarak Allah tarafından Allah Rasûlü’nün ağzıyla bize ulaşan Kitap

 • Rasûl’ün(Hz.Muhammed aleyhisselâmın)özünü-hakikatını oluşturan Rabbin'den inzal olan Kitap...

 • Allah ilminin Rasûlullah’ta özünden gelen bir ilimle açığa çıkışı sonucu “IKRA=OKU”nuşu

 • Bütün indirilmiş “Kitap”lar’ın sırrı

 • “İsmi Allah” olanın, evreni, yani orijin “Ana Kitabı” oluşturmuş olduğu sistem ve düzenin, oluşum ve işletim programlanması…

 • Her boyut için rehber, hidâyet kaynağı

 • "Varlığın mutlak tekilliği"ni vurgulayan ve "Sistem"ini anlatan muhteşem "Bilgi"

 • İçinde hiçbir ihtilaf/çelişki olmayan hükümler bütünü

 • Hikmet dolu Kitap…(Doğru-sistemli-akıllı tefekkürü, herşeyin varoluş gerekçesini, sebepleri-oluş sistemini, neyin niçin olduğunu, din ilmini öğreten Kitap-İnsanlara hakikati idrak ettiren ve gerçekle yanlış arasındaki farkları açıklayan Kitap)...

 • "Sünnetullah” adıyla işaret edilmiş sistem ve düzenin insana gerektiği kadarıyla açıklanan mekanizmaları

 • Zâhiri ve Bâtıni Hükümler bütünü

 • Zengin ve cömertçe (Kerîm) açıklayan Bilgi Kaynağı...

 • “Sırlar Kitabı”

 • “Sırlar Bütünü”

 • Evrensel sırlarla dolu mucize

 • “Bilgi Kitabı”

 • “Bilgi Kaynağı”

 • Evrendeki en geniş "Bilgi Kaynağı"...

 • Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem bilgi kaynağı

 • Gökten değil; Allah indinden gelmiş Kitap

 • Gökten inmiş ciltli kitap değil; Evrensel hakikatin insanlığa açtığı ve yeniden değerlendirip; işaret yollu bildirdiklerini deşifre etmesi gereken "Bilgi kaynağı"

 • Gökteki bir tanrının yeryüzündeki postacı-peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyruklar veya ferman değil; Âlemlerin Rabbi olanın irsâl ettiği (risâlet işleviyle açığa çıkardığına) Rasülüne, (boyutsal derinliklerinden bilincine) inzâl ettiği Hakikat Bilgisi ve "Sünnetullah" açıklaması…

 • Rabbin'den(hakikati olan esmâ mertebesinden) bilincine inzâl olan (boyutsal açığa çıkış) Hakikat ve "Sünnetullah" BİLGİ'si

 • "İnsan"a, insanların gereklerine göre gelen "Allah" İsmiyle işaret edilenin sonsuz kelâmlarından bir Kelâm...

 • Önündekileri (kendinden önceki Kitabları) tasdikleyen Kitap...

 • Bizden öncekilerin yaşadığı olayları, ibret olsun diye anlatan; ve o bilfiil yaşanmış olan olaylarda özellikle bizlere örnek olacak görevli kişiler olan Nebi ve Rasûllerin nasıl davrandığını açıklayan bilgi kaynağı

 • İçinde yaşadığımız sistem ve düzeni bize anlatan bir kitap…

 • “Oku”manın vahiylerle tafsil yollu topluma nakli...

 • "Hakikat BİLGİSİ" oluşu itibariyle birimin, algılanan veya algılanamayan her şeyin "Hakikati"ni açıklarken; "Sünnetullah BİLGİSİ" olması itibariyle de, "birimin sonsuza dek içinde yaşayacağı boyutların varoluş ve işleyiş sistem ve düzenini" bildiren "Kitap"…

 • Nefsinden (özünden-zâtından)gelen hitâbı anlayabilmen için âfâkından gelen Kitap

 • Birimin Zâtından(Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan-Rabbül âlemiynden) gelen bir boyutsal derinlik ihtiva eden program...

 • "İnsan"ın "Kendi özünü-"Hakikatı"nı oluşturan Rabbin"den("Rabbül Âlemiyn"den) inzal olan...

 • “Şirk” düşüncesinden(“Bir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı var” anlayışından - “necis” (pis) olandan) kurtulmadan (“tâhir” olmadan-Abdest almadan-temizlenmeden) teması mümkün olmayan "Bilgi"("İnsanın eline alamayacağı" Bilgi)

 • Kişinin kendi hakikatını(“Allah” ismiyle işaret edileni) açıklayan Kitap

 • İşaret ettiği gizli sırları deşifre edilerek “öz”ümüzdeki gerçeklere-kuvvelere ermemize vesile olacak “Bilgi Kitabı”

 • İnsan boyutuna hitâp eden ("İnsan"a gelmiş olan) Allah'ın kelâmlarından bir tanesi…"İnsan"lığa hitaben nâzil olmuş "BİLGİ"

 • İnsanlık yaşadıkça, onlara ışık tutacak ve âhıret saadetini sağlayacak bilgileri ihtiva eden Bilgi kaynağı

 • Cehennem ve cennet boyutlarında dahi sonsuza dek yararlanılacak bilgi ve yaşam gereklerini kişiye açan Kitap

 • Tüm “Evrensel sistem ve düzen”in işleyiş mekanizmasını anlatan Bilgi Kaynağı

 • Yaratılanları ve sistemi anlatan bilgi kaynağı

 • “Yaşam ve değerlendirme kılavuzu”

 • OKU”nası “KİTAP’ın–Ümmül Kitap”ın deşifre edilebilmesi için; “ALLAH” Adıyla İşaret Edilen’in yaratısı SİSTEM ve DÜZEN’e göre, insana kendini tanıtan ve sorunlarına çareler sunan bir “yaşam ve değerlendirme kılavuzu”

 • Gönüller derdine bir şifa

 • İnsanlara bir kılavuz ve rahmet

 • Hakikat rehberi

 • İçinde yaşamakta olduğumuz Allah Sistem ve Düzenini farketmemiz için elimize verilmiş kitap

 • İnananlara kemâlâtlarını açığa çıkarır bir kılavuz ve rahmet

 • Kendilerine ilim verilmiş olanların derûnlarındaki apaçık işaretler...

 • Öğüt

 • Düşündürücü

 • Arındırıcı

 • Hatırlatıcı(İnsana Hakikatini hatırlatıcı)

 • İdrak ettirici

 • Uyarıcı

 • Müjdeleyici

 • Hak ile Bâtılı ayırt edici...

 • Açık seçik bilgi...

 • Rabbinizden Basiretler

 • "Hakikat"...

 • "Hazine"...

 • “Nur”

 • “Işık”

 • Karanlıkta kalmış beyinlere gerçekleri görmeleri için tutulan ışık

 • Evrenin mikrosu

 • “İnsan”a “Ayna”

 • "Zikir = insana hakikatini hatırlatıcı"

 • “İnsan”ın "Zikri"(“İkiz kardeşi”-ÖZ" kardeşi)

 • İnsanın "hatırlaması" istenilen, kendisine talim edilmiş olan "esmâe külleha"...

 • İnsanın "var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"

 • (Tevrat'ı) tasdik eden

 • İnsanlığın Tek kurtuluş yolu...

 • Sana, sen"SİZ- “Sen”dekini anlatan "Bilgi kaynağı"

 • "Teklif" görünümünde "tespit"("Ulül Elbâb" indinde)

 

 • KUR’ÂN’IN “OKU”NDUĞU BOYUT{Rahman, Kur’ân’ı talim etmiştir!. Bu talim işlemi, bir sistem ve düzen ile tüm evren içre evrenlerin meydana gelişini oluşturmuştur!.(Ey görünmez varlıklar ve insanlar!) Varlığınızı meydana getiren Rububiyet boyutunuzun “siz” olarak açığa çıkardığı nimetleri nasıl yalan sayarsınız? (Rahman Suresi’nde 31 defa tekrarlanan bir uyarı!) Buna ancak hakikat ehli tasdik ve şehadet edebilir!.“Kur’ân OKU”mak işte bu boyutta olur hakikatiyle!.}

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
KIYAMET   SALÂT(Namaz)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın
www.allahvesistemi.orgg