KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

HAYAT

 • Ölümsüzlük(Ebedi Hayat)

 • İlim yaşantısıyla hakikati müşahede ederek sürdürülen yaşam

 

 
 • "HÛ"DUR, ÖLÜMSÜZ DİRİ!(Esmâ âleminin kaynağı)->"EL HAYY"(Tanrı yoktur; sadece "HÛ"!)

 • Hayat, yaradılmış için gereklidir… Mutlak Zât, “Hayat Sıfatı”ndan de münezzehtir!

 •  "HAYAT"IN KENDİSİDİR "O"! (Ve Âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder. (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettirendir) -> "Allahu la ilâhe illâ HUvel Hayy’ul Kayyum"

 • "HÛ"DUR ÖLDÜREN(Ölümü tattıran)!{“EL MUMİT”... Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirten!}

 • "HÛ"DUR, "HAYAT"A(ölümsüzlüğe) KAVUŞTURAN(DİRİLTİCİ)->"EL MUHYİ"{İhya edendir-Ölüleri hayata(ölümsüzlüğe) kavuşturandır-İlim yaşantısıyla hakikati müşahede ederek yaşamını sürdürmeyi oluşturandır-Bilgisizlikle yaşayan ölüyü ve (diğer) ölüleri de diriltendir.}

 • O, ölüleri elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuşturandır! "HÛ" her şeye Kaadir'dir.(Rûm/50)

 • YENİ YAŞAM BOYUTLARI

 • "HÛ"DUR, SÜREKLİ YENİ YAŞAM BOYUTLARINA DÖNÜŞTÜREN!("EL BÂİS")

 • Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allah onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder, sonra O'na döndürülürler.(En’âm/36)

 • “HAYAT IRMAĞI”->”KEVSER”{“Esmâ Özellikleri havuzu”-Kurân-ı Kerim’de sık sık geçen "BİZ" tanımlı anlatım-"Rabb-ül Âlemîn"("Âlemlerin Rabbı")-Esmâ özelliklerinden meydana gelmiş âlemler ve âlemleri meydana getirmiş olan "Esmâ" mertebesi-Sonsuz sınırsız Esmâ mânâlarının kaynağı ve âlemlerde açığa çıkaranı-Oluşumu, "El Esmâ"sıyla açığa çıkan oluşumdan oluşturan}

 • O güvenli ortamdakiler, orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar (ölümsüzdürler)! Rablerinden bir lütuf olarak yanma azabından korunmuşlardır. İşte bu, aziym kurtuluşun ta kendisidir! (Duhan/55-57)

 • Onların çevrelerinde ölümsüz genç hizmetliler dolaşır.(İnsan/19)

 • Ölümsüz Diri'ye (özellikleriyle hakikatin olana) tevekkül et; Bi-HamdiHİ (O'nun Hamdı olarak) tespih et!(Furkan/58)

 • HAYAT SIFATI{"EL HAYY"->Esmâ âleminin kaynağı! Allah'ın "Hayy" Esmâsı-Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!-Yaşam ışığı-Yaşam enerjisi}

 • İlgili Âyetler

 • Her “şey”, Hayat sahibidir.

 • HAYATİYETİMİZİN CEVHERİ-"HAYAT SIFATI"NIN ZUHURU->“RUH’U ’ZAM”-ALLAH’IN RUHU{“Ruhullah”-Allah’ın Yüzü-Ruh’ul Kuds-Kudsî Ruh- Sâri Ruh,Tek Ruh}

 • RUH adlı melek (kuvve) dahi,(Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle) "Hayy"dır!(Çünkü o dahi "şe'n" olarak vücud sahibidir!)

 • Efal mertebesinin özünde mevcut olan hayâtiyet, o varlıktaki Kudsi Ruha, Ruh-ül Kuds’e aittir! Tüm varlık, O’nun hayatı ile hayattadır.

 • EVRENİN HAYATİYET VASFI

 • Evrenin hayatiyet vasfı dahi, bilincin imajından ortaya çıkar.

 • Kozmik Bilince göre bütün mevcûdat “Salt enerji”den ibarettir… Maddi varlıklar ise “Salt Enerji” dalgalarının yoğunlaşıp varlığa bürünmüş hâli! (Salt enerji, “elektromanyetik dalgalar” adıyla varlığa bürünüp, yoğunlaşır)

 • ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU(Gelecek Yurdu-Güvenli ortam)

 • ÖLÜMSÜZ BİLİNÇ VARLIK->"İNSAN"!

 • İnsan, yaratılış özelliği dolayısıyla ölümsüzdür! "Ölümü yalnızca tadar" ve çeşitli "Bâ's" aşamalarından geçerek "ölümsüz" olarak sonsuza dek yaşamına devam eder!

 

ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTUNUN("Gelecek Yurdu"nun) OLUŞTURULMASI

 • Ölümsüzlük boyutu(Gelecek Yurdu), (Allah için) korunan-başkalarına üstünlük taslamayan ve düzene uyanlar için oluşturulur.

 • `HAYY` İSMİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI

 • "Hayy" İsmi özelliğiyle, (Hakikat İlmi yoksunu olan "Ölü"den), ölümsüzlüğünü fark edeni("Diri"yi) çıkarır!

 • Birim, algılamayla "hayat" bulur.

 • İNSANLAR İÇİN HAYAT UNSURU->“MESCİD-İ HARAM("KÂBE”-“BEYTULLAH"-ZÂT)->{"EL Beyt"-Haram Mescid-Haram kılınmış “Ev”-Varlığın-ın hakikati-Esma mertebesi-Kalp makamı-Gayrına haram ev-İnsanlara güvenilir sığınak-Muharrem-Beyt-i Atik-"Emin Belde"-En eski şerefli hür(özgür) ev)-Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı-İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer-(Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi-Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)-Rasûlün (Razı olduğu)“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)-İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal-Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-İnsanlar için konulan İLK EV-Allah'ın insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)-İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati-Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev-"Rabbül Âlemiyn"e secde edilen mahal-Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi}

 • “BEYTULLAH"IN SAHİBİ->ALLAH!

 • Allah, "Beytullah"ı("Kâ'be"yi) insanlar için kıyam yaptı(Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne yaptı)

 • HAYAT, “İLİM”LE(“Nur” ile) VARDIR

 • İlim sahipleri Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür.

 • O'na; "İsimler"in mânâlarıyla yönelin! (A'râf/180)

 

ESMÂ İLE HAYAT BULMAK

 • ESM İLE HAYAT BULMAK("İsimler"in mânâlarıyla yönelmek-"Yok"tan "Var" olmak-Âdem’in yaratılışı(“yok”tan “var” oluşu)->{Varlığını oluşturan “Allah isimleri”nin işaret ettiği özelliklerin(mânâların) kendisinde açığa çıkışı-Meleklerin “yok”tan “var” olmuştaki Esmâ'dan meydana gelmiş varlığa(Esmâ mertebesine) secde etmeleri}

 • "Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de!" (Hicr/23)

 • EY İMAN EDENLER!. HATIRLAYIN...

 • "Allah İsmi"ni hatırlayın...

 • Size bağışlanan Allah nimetini hatırlayın(Verilen ilim dolayısıyla  hatırlatılan varoluşunuzdaki hilâfet nimetini hatırlayın)

 • Size verilen(hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın(Bakara/63)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • Allah hükümlerini önemsememezlik yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Kitap ve Hikmetten inzâl ettiğini hatırlayın.(Bakara/231)

 • Sizler düşman iken şuurlarınızda aynı idrakı oluşturarak sizi bir araya getirişini; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oluşunuzu hatırlayın…(Âl-û İmran/103)

 • Üzerinizdeki nimetiyle sizi bağladığı sözleşmeyi hatırlayın; Allah için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... (Mâide/8)

 • İçinizde Nebiler meydana getirdiğini ve sizi melîkler kıldığını; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdiğini hatırlayın(Mâide/20)

 • Hatırlayın… Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti.(Mâide/11)

 • Hatırlayın, düşünün ki sizi, Nuh halkından sonra halifeler kıldı ve sizi, yaratılışta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa kavuşturdu... Allah nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluşa eresiniz."(A'raf/69)-[Hud aleyhisselâmın kavmi olan Ad Kavmine hitap]

 • Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.(Enfâl/26)-{Ey iman edenler... Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)}

 • Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı.(İbrahiym/6)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • (Hendek savaşında) size ordular geldiğinde onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettiğini hatırlayın…(Ahzâb/9)-(İman edenlerin imtihan edildikleri ve şiddetli bir sarsılışla sarsıldıkları savaş)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)-(İsrailoğullarına hitap)

 • Hep birlikte varlığınızdaki "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILIN VE AYRILIĞA DÜŞMEYİN!

 • O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin... Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır!(Dini O'na has kılarak, O'na yönelin artık!)

 • "O"NUN YAŞAM GIDASINDAN NASİPLENİN{O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!-Mülk/15}

 • ALLAH’I HATIRLAMANIZ İÇİN “SALÂT”I YAŞAYIN!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz! (Cumu’a/10)

 • ALLAH ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ TAMAMLIYOR ki, Müslimler olasınız!

 • Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!."(Tâhâ/52)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsiyn/82-83)

 • Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken-mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye-bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur!(En’âm/95)

 • (“HAYY” İSMİ İLE) ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜ FARKEDEN(Diri-Hakikat Bilgisini yaşayan-Mülhime kavrayışı içinde olan)

 • ALLAH’IN “HAYAT SIFATI”NIN "SİSTEM"DEKİ ZUHUR KAYNAĞI-> GÜNEŞ!

 • YAŞAM IŞIĞI(Yaşam enerjisi)->GÜNEŞ

 • Güneşten gelen ışınlar, her canlının “Hayat Kaynağı”dır

 • Allah’ın “Hayat Sıfatı”, Güneşten gelen ışınlarla ulaşır.

 • Hayatın oluşmasına sebep olan bir etken de Güneşten uzaklıktır.

 • Atmosfer tabakası, uzaydan gelen ve canlıların ölümüne sebep olacak kısa dalga ışınımları durdurur.

 • SİZİ SEMÂDAN VE ARZDAN YAŞAM GIDASIYLA BESLER

 • GÜNEŞİN VE AY’IN ENERJİLERİNİ (ve farkında olmadığınız çeşitli özelliklerini) KULLANMAKTASINIZ.(Tam bir devamlılıkla işlevini yapmakta olan Güneş ve Ay, size hizmet eder)

 • "SU"DAKİ HAYATİYET SIFATI

 • ÖLÜ BİR BELDEYE SEVKEDİLEN MÜJDECİ RÜZGÂRLAR(Rasûller)

 • "HÛ", ki rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak irsâl eder.

 • Ölü beldenin nebatı(o beldenin)Rabbinin izni ile (Bi-izni RabbiHİ) çıkar...

 • ARZDA (yeryüzünde-bedende) BİRBİRİNE YASLANMIŞ KOMŞU KITALARIN(veya organların) HAYATİYETLERİNİN DEVAMI(TEK BİR İLİM'in kendilerinde açığa çıkmasıyla) sulanır (beslenir-hayatiyetini devam ettirir)

 

YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)

 

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->"Semâlar ve arzın Fâtır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan gayrını mı (vehmedip onu) velî edineyim?"...

 • "BEN TESLİM OLANLARIN İLKİ OLMAKLA HÜKMOLUNDUM!"(En’âm/14)

 

 Word olarak yükle

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 
 

 

 

 

SALÂT(Namaz)

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

 
www.allahvesistemi.org