KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 
 

 

"HİDÂYET"
("ESMÂ ÇIKIŞI" VE "ŞEHÂDET HÂLİ")

 • ALLAH REHBERLİĞİ->"B" SIRRI

 • “İNSAN"IN NEFSİNDEN ZÂTINA GİDEN YOL

 • DOSDOĞRU YOL->"SIRAT-I MUSTAKÎM"

 • Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelme

 • Allah'a ve "Öz"üne(Hedefe giden yola) yönelme

 • Sünnetullah Bilgisi(İşletim Sistemi)

 • Kişinin varlığını meydana getiren Esmâ terkibindeki "Hadiy" isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesi

 • "Hayır olan gayeyi oluşturacak hedefe, lutfu letâfetle, varlığın yapısından, bünyesinden gelen bir yoldan erdirmek"

 • Yaratılmış her “şey”i, o şey hakkında “hayr” olan hedefine, "Lâtif" isminin sırrıyla, yönlendirip, o yolda yürümeyi ve hedefine ermeyi kolaylaştırmak

 • Her bir birimin kendisine takdir edilen hedefe ulaşmasının kolaylaştırılması

 • Gerçeği gösterme-değerlendirme

 • Kemâlâtını izhar için kılavuzlama

 • Hakikate erdirilme

 • Rablerinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)nin birimin üzerine olması...

 
 • ALLAH HİDÂYETİ->{Yaratış nimeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

 • Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir(Hedefe giden yol Allâh'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allâh hidâyet etmedikçe)

 • DOSDOĞRU YOL("SIRAT-I MUSTAKÎM")->{Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-Nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • YANLIŞ YOL{Allah’a varmayan yol-Deccalının renkli, şatafatlı dünyasına götüren yol}

 • HİDÂYET ETMEK("Hakikat"i bildirmek)

 • Nebi'nin görevi, tebliğ etmektir; hidâyet değil!(Zira Allah'ın hidâyet ettikleri hidâyet bulur, hidâyet etmediklerini ne kadar uyarırsan uyar, hidayet bulacak değildir!)

 

"HİDÂYET"İN OLUŞMASI

("Hadiy" isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesi)

 • "HİDÂYET" EDEN->ALLAH!

 • HİDÂYET KAYNAĞI->KUR'ÂN-I KERİM

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"-"EL MEHDİ"

 

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"-"EL MEHDİ"(Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!-Rabbinden sana ulaşan hidâyetin adı)

 • O'ndan gayrı "HÂDİY"(Hidâyet eden); O'ndan gayrı "Mehdi" mevcud değildir!

 • Hakikatin olan Rabbin Hadiy (hakikate erdiren) ve Nasîr (hakikate ermen için yardım eden, zafere ulaştıran) olarak kâfidir.(Furkan/31)

 • ALLAH, "HAKK"A HİDÂYET EDER(İşte Allah! Hak olan Rabbiniz-Yunus/32)

 • De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?" De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?"(Yunus/35)

 • ALLAH, DİLEDİĞİNE HİDÂYET EDER

 • Allah kimi saptırırsa, artık ona hidâyet edecek yoktur.(A'raf/186)

 • "HİDÂYET"İN OLUŞMASI

 • “HAKİKAT”E YÖNLERDİREN-“HAKİKAT”E ERDİREN(Hidâyet eden), ALLAH’TIR!

 • HİDÂYETİN KAYNAĞI KİTAP->KUR'ÂN-I KERİM{Kuşkulanılabilir hiç bir yanı olmayan "Kitap"-Apaçık Kitap-Korunmak isteyenlere hidâyet kaynağı-Gerçeği gösterici-"Hakikat"in yolunu gösteren-Rehber-Sünnetullah Bilgisi-Hakkani Vücud-"Kitap"-Kendisinde şüphe-kuşku olmayan(Hakk olduğu şüphe götürmeyen) "Kitap"-Korunmak isteyenlere, korunanlara idrâk etme kaynağı olan Kitap}

 • Evrensel Sistem Kitabı, "korunmak isteyenlere", hidâyet vesilesidir.

 • Allah, misâlî anlatımlarla, imanın gereğini yaşayanları gerçeğe hidâyet eder.

 •  Ey kullarım... Hepiniz dalâlettesiniz... Ancak Benim hidâyet ettiklerim müstesna!

 • Hidâyet, yıldız kanalıyla(Burçlardan inen tesirlerle) oluşur...

 • Yıldızlar  (yaydıkları dalgalarla) O'nun hükmünü yansıtarak hizmet verenlerdir.

 • Kişi, yıldızların yaydığı kozmik ışınımın beyin devrelerini açması ve Takdir-i Hûda ile hidâyete ulaşır.

 • Hidâyet, "Lâtif" İsmi yönünden oluşur.

 • "Öz"üne yönelme tesirleri ve Uranüs'ün işlevi...

 • ÂLEMLERE HİDÂYET KAYNAĞI{İnsanlar için kurulan ilk ev (mabet)}

 • Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere Rasûl'ün yöneldiği "Kıble"ye yönelmek çok ağır gelecektir.

 •  Hidâyete erenler, “Hanif” olan “İbrahim Milleti”dir.

 • HİDÂYET, DIŞARIDAN VERİLMEZ!{Onların hidâyet bulması senin işlevin değildir!.. Ne var ki Allah dilediğine hidâyet eder (hidâyet kişinin varlığını meydana getiren Esmâ terkibindeki Hadiy isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesiyle oluşur; dışarıdan verilmez)!(Bakara/272)}

 • MEHDİ’NİN “BİRİM”DE AÇIĞA ÇIKIŞI

 • Her insanın Mehdi'si, Deccal'i, İsa'sı vardır

 • “Mehdi”, “Hakikat”iNde mevcuttur.(Rabbinden sana ulaşan hidâyet, özünden açığa çıkar-"İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümleri, özünden i âşikâre çıkar)

 • Mehdiyet ile “Rububiyet Hakikati” idrâk edilir.{RUBÛBİYET HAKİKATİ->("Bi-Rabbi-HİM)-Her birimin özünde mevcud olan ve Esmâ terkibi şeklinde açığa çıkan Rubûbiyet boyutu-Birimin özünde "İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümlerini âşikâre çıkartma özelliği-Nefsin hakikatinin rubûbiyet kemâlinden meydana gelmiş olması)

 • SESLENENİN, İÇİNDEN SESLENECEĞİ SÜREÇTE DİNLE!{Şüphesiz ki bu hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!(Kaf/37-41)}

 

 
“İNSAN"IN NEFSİNDEN ZÂTINA GİDEN YOLA HİDÂYET EDİLMESİ
 
 • Kemâlâtını izhar(“Hidâyet) için kılavuzlama{O ki, takdir etti de kemâlâtını izhar için kılavuzladı(hidâyet etti)…Unutmayacağı biçimde “Oku”tturdu…En kolayı kolaylaştırdı}

 • Kim, varlığını oluşturan “Allah Esmâsı”na(gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.

 • Hidâyeti bulanların üzerine, “Rablerinin Salâvatı” (Hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve Rahmeti(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri) vardır

 • ·Cibrîl(Allâh ilminin inzâli işlevi), iman edenlerin şuuruna, hidâyet olanı  (“Kurân”ı) Biiznillah(varlığını meydana getiren Esmâ bileşiminin elvermesiyle) inzal etmiştir.

 • HİDÂYETİ BULAN{"Rabbinden olan bir hidâyet" üzere olan->{Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelen-Üzerine Rabbinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri) olan-Çeşitli olaylarla sınandığında sabreden (tepki koymayıp olayın nasıl sonuçlanacağını bekleyen)-Kendisine hoşlanmadığı bir olay isâbet ettiğinde, "Biz Allâh (Esmâ'sının açığa çıkması) içiniz ve O'na dönücüyüz (sonuçta bu gerçeği yaşayacağız)" diyen-Rabbinin en âlâ ismini tespih eden (Esmâ'sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşayan)-“Zikir”in(Hatırlatmanın) fayda verdiği-Haşyet duyan, hatırlayıp düşünen-Arınıp saflaşan-Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan)-Dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) değil;daha hayırlı ve kalıcı olan Âhireti (kudret-bilinç boyutunu) tercih eden}

 • Herkes, önceden takdir edilmiş işlere hazırlanmıştır!

 • Herkes, kendine takdir olan hedefe, "kendisine gelen Hidâyet" üzere ulaşacaktır...(O hedefe ulaşmak kolaylaştırılmıştır)

 • Eğer Allah ve Rasûlüne itaat ederseniz, hidâyeti bulursunuz!

 • HİDÂYET NURLARININ ZAYIFLAMASI

 • Hidâyet nurları zayıfladığında akla hâkim olan, duygulardır.

 • Kendisine hidâyet verilen, dar düşünü sınırlarını aşıp yeni ufuklara kanat çırpar...

 • İman nuru(“Hakikat İlmi”- İmanın açığa çıkması ve "Hakikat"ini müşahedeye yönelme-Algılayamadığını inkâr etmeyip, olabilirliğini düşünme ve inanma hâli)  olmayan kişi, ne kadar akıllı olursa olsun, hidâyete eremez.

 • Allah , zâlimler topluluğuna hidâyet etmez!

 • HİDÂYETE ENGEL OLMAK

 • Hidâyete engel olmaları(ve zulümleri) nedeniyle helal olan pek çok temiz nimeti onlara (Yahudilere) haram kıldık!

 • DALÂLETİ SATIN ALMAK{BilHÜDA (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman) karşılığında dışa yönelerek tanrı inancına sapmak--Mağfiret (hakikatindeki Esmâ inancı getirisi olan bağışlanma) yerine azabı satın almak-Allâh'ın Kitaptan inzâl ettiğini (varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisi) gizleyip, onu (hakikatlerini) az bir paraya (dünyasal değere) satmak-Bâtınını (içini-bilinç) ateşle (yakıcı) doldurmak}

 • HİDÂYET İLE ŞEFÂAT ARASINDAKİ FARK

 • Bizde, "Allah'a rağmen!" bir iş yapabilecek potansiyel mevcut mu?

 • İnsanlar, hidâyete sadece vesiledir...

 • İnkârda direnen yakınlarımıza ısrar etmeyip onları zorlamayıp, onlar için dua etmeli ve gerisini Allah'a bırakmalıyız...


KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

SEN DE ONLARIN GERÇEKLİĞİNE UY!

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg