KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

İDRAK MELEKESİ->İDRAK KUVVESİ

(RUH'TAKİ İDRAK)

 • Ruh beden şuurundaki idrâk özelliği

 • "Ruh"taki idrâk kapsamı, kapasitesi

 • İdrâk Gücü

 • Birimde açığa çıkan melek(salt bilinçli enerji)

 • Enerji-madde sıralamasında bir katman

 • Allah İsimlerinin bileşimi

 • Esmâ hakikatini şuurunuza yansıtıcılar

 • “Müdrike”

 • "Fuad"

 • “Kalb Gözü”

 • Şuur Gözü

 • “Basiret”

 • Kavrama gücü

 

 

 

 

İLK ÂYET->"OKU"(İKRA)

Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak;

Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU!(Alâk/1)

YARATAN RABBİN,

RABBANİ ÖZELLİKLERİ VE GENETİĞİNİ

"KALEM" OLARAK PROGRAMLADI

(İnsana bilmediğini talim etti)

 

 

Hz. Muhammed (aleyhisselâm)'ın eline verilmiş herhangi bir yazılı metin yoktu!..

Eline verilmiş, ya da önüne koyulmuş hiçbir yazılı metin olmadığı hâlde; sormadı Hz. Muhammed şu soruyu:

 - Neyi okuyayım?..

 Çünkü biliyordu, neyi "OKU"MASI gerektiğini!.. Zaten, onu "OKU"yamamasının getirdiği sıkıntı içinde, aylardır bu mağarada âdeta çile doldurmaktaydı!

 Bu yüzden, bu sıkıntısını, çaresizliğini dile getirir şekilde cevap verdi:

 - "Oku"yabilenlerden değilim!.. "Oku"yamıyorum!

 Bu cevap üzerine Cebrâil (aleyhisselâm), O'nu tekrar "sıktı" ve uyarısını tekrarladı:

 - İKRA!..

 Ne çare ki, hâlâ "oku"yabilmiş değildi!.. "Oku"yamıyordu! Tekrar cevapladı:

 - "OKU"yamıyorum!.. "Oku"yanlardan değilim!

 Nihayet üçüncü defa "SIKTI" Cebrâil O'nu ve şöyle dedi:

 "İKRA' Bismi Rabbikelleziy halak; Halekal insane min 'alak; Ikra' ve Rabbükel Ekrem; elleziy alleme BilKalem; allemel insane ma lem ya'lem!.." (96.'Alak: 1-5)

 

ALLAH RASÛLÜ VE SON NEBİ'Sİ "SİSTEM"İ "OKU"DU,

"OKU"DUKLARINI MECAZLARLA-İŞARETLERLE-SEMBOLLERLE DİLLENDİRDİ!

 

“OKU”nan “Hakikat” neydi; ve dahi mecazlarla, işaretlerle, misâllerle anlatılmaya çalışılanlar nelerdi acaba?

Gerçekte, “görülenler” mi vardı, yoksa “OKU”nanlar mı?

“OKU”mak harfleri yan yana algılamak mıdır; yoksa, içsel veya dışsal ulaşıların beyin tarafından deşifre edilmesi midir?

Beyin “görmekte” miydi, yoksa, “OKU”duklarının (data) sentezini mi açığa çıkarmakta idi “bilinç” adı altında?

 

 

İDRÂK

 • "Mânâ"

 • İlâhî isimlerin mânâsı...

 • İlâhi İsimlerin mânâlarından oluşan terkip...

 • İlâhi İsimlerden oluşan bir mânânın açılması

 • İsim mertebesinde meydana gelmiş bir mânânın, fiil mertebesindeki ifadesi...

 • Sistemli Düşünmek

 • Kavrayış

 • İlim

 • Basar(Hakiki görme)

 • Beyindeki hücreler grubunun deşifresi...

 • Beyindeki sentez kapasitesi...

 • Beyin sentezinin sonucu ve deşifresi…

 • İçgüdüsel davranışları kontrol altına alan-bilinçli yaşamı oluşturan beyin sentezi sonucu…

 • "Hakikat"ı bilgi yolu ile algılamak...

 • Görmek değil…Tanımak!

 • Gördüğünü çözebilmek...

 • Analiz gücü

 • Yaşamın ilk basamağı...

 
 • "İDRAKIN ASLI(İlim-Mânâ-Elle tutamadığın, gözle göremediğin, 5 duyu ile tesbiti mümkün olmayan…)

 • İdrâk, "Mânâ"dır.

 • İdrâkın Aslı, "İlim"dir.

 • İdrâkı ne elle tutabilirsin, ne de gözle görebilirsin...

 • İdrâkta inanç olmaz!

 • OLUŞUMU

 • "Ruh"unda belli idrâkları ortaya koyan, "Allah İlmi"dir...

 • İdrâk melekesi, Esmâ mertebesinde meydana gelir.

 • Kişide idrâk ilerlemesinin neticesinde belli kuvvetler gelişir.

 • İdrâk (kavrama) gücünü Güneşin ruhaniyeti verir.

 • İdrâk, bilinçte açığa çıkar.

 • İdrâk, "İdrâk gücü"ne dayanır.

 • İdrâk merkezine, beş duyu verileri olmadan da mesaj oluşur.

 • Beyindeki hücreler grubunun deşifresi, "İdrâk"ı meydana getirir

 • İdrâk, beyin sentezinin sonucu ve deşifresidir.

 • İdrâkın oluşması için, fikirleri beynimizde hayâl ederiz.

 • Otomatik olarak şekillenen fikirler, "İdrâk gücü"(melekesi) ile idrâk edilir

 • İdrâk edemediğin konuda aklın stop etmesi dolayısıyla durmayıp ilerlemeye devam etmek için gereken, "İman"dır!

 • Mikrodalga boyutta, "Ruhundaki idrâk kapsamı" oranında enerjiye ulaşırsın...

 • Değerlendirerek şükredenlerden olasınız diye, size idrak kuvvesi(Fuad)  verdi.

 • GÖRDÜĞÜ->"MÂNÂ"!

 • ALLAH'I FARK ETME İDRAKI

 • Allah'ı idrâk edebilecek varlık mevcud değildir.

 • Allah'ı idrâk, O'nun kavranılamayacağını fark etmektir

 • İdrâk, Zâtı itibariyle Allah'ı idrâk edemez fakat O, görüşleri idrâktadır.

 • Allah'ı fark etme idrâkının oluşması için...

 • HAKİKİ İDRAK(Hüda)

 • GERÇEĞİ İDRAK ETME KAYNAĞI

 • İDRAK GÜCÜNÜ ARTTIRAN->"NUR" İSMİ!

 • "KESİN İDRAK"TAN KAYNAKLANAN KABUL->"İKAN"

 • Yeni idrâklar (İdrâk edilenin fiile dönüştürülmesi-Şükür)

 • Beyinde zikir ile açılan ek kapasiteye yeni veriler yüklenir. Bu veriler de yeni idrâklara yol açar.

 • İnsan, kendi sandığı bedeni vasıtasıyla Evrende idrâkı kadar yer kaplamaktadır.

 • İnsanın bilinçli yaşamı, idrâkı kadarıyladır.

 • Tatbikat, idrâka bağlıdır. Tatbikat olmuyorsa idrâk yeterli bir biçimde yoktur!.

 • İdrâk edilen fiile dönüştürüldükçe, yeni idrâklar oluşur.

 • Kişi, idrâkının sonucunu yaşar.

 • Ölümden sonra idrâk kapasitesinde dikey genişleme yolu kapanır.

 • İDRAK VE "HİLÂFET SIRRI"

 • İdrâk kapasiteni arttırarak "Hilâfet Sırrı"nı yaşayabilirsin ancak...

 • İDRAK YOLCULUĞU

 • İSLÂM DİNİ'NİN AÇIKLADIĞI  "İDRAK YOLCULUĞU"NUN AŞAMALARI [Fenâfillah(İdrâkın yok olduğu nokta…-Tefekkürün sözkonusu olmadığı mertebe)-Bekâbillah(“Sünnetullah”ta yaşam) aşamaları]

 •  İDRAKIN DOĞAL SONUCU

 • İdrâk, kişiyi Allah'a teslimiyete götürür.

 •  İnsanın doğal davranışı, idrâk ettiklerine göre oluşur.

 • İdrâkın sonucu olan yaşamın açığa çıkması için "Önce yaşamak"tan-> "Önce düşünme"ye geçmek!

 • İdrâkın kadar yanlışlardan korunursun.

 

 

İDRAKI HÜKMÜ ALTINA ALAN->VEHİM KUVVESİ!

 • İblis'in insandaki varlığı

 • Şeytan

 • Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvve

 • Evham

 • Negatif varsayım...

 • İnsan denen varlıktaki en perdeleyici kuvve...

 • "Varsayım"

 • Birimsellik şuuru...

 • Varsayılan bireysel benlik...

 • "Vahdet"i idrak edememe-"Yakîn"e erememe-Allah nuru ile bakamamanın sonucu olan perdeler...

 • Ahlâk ahlâkıyla ahlâklanamamış bilincin zan kişiliği...

 • Kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri...

 • Azaba sebep olacak fikirler...

 • Mücahededen mahrum bırakan kayıtlar...

 • Birimsellikten kaynaklanan, korkuyu meydana getiren, "Hakikat"ten perdeleyen şey...

 • İşin doğrusunu bilmene rağmen, bir an içinde akıl ve irade boşluğunu yakalayıp fikirler ilka ederek nefsi tahrik edip onun  üzerinde hükmünü icra eden kuvve...

 • Bilincin madde kabulünün sonucu...

 • (Eski deyimle)"Şer"...

 • Yeterli düşünebilme-tefekkür kapasitesine sahip olmayan, kendi özünü hakikatini bilemeyen  kişinin kendini anavarlığın dışında O'ndan ayrı bir varlık kabulü…

 • Aklı pasifize edip, insanın ânını değerlendirmesini engelleyen özellik…

 • Var olmayan şeyi varsanmak... Var olan şeyi de yoksaymak…

 • Zan…

 • Çeşitli konulardaki gerçekleşmesi asla mümkün olmayan şeyleri, sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünüp, yaşama ona göre yön verdiren zanlar...

 • Kişinin hayalinde, düşüncelerinde, duygularında, hükmederek, kendisini şu beden, şu birim olarak kabul etmesine yol açan varsayım...

 • Gerçekçi olamama...

 • Uydurma, hayâl ürünü şey...

 • Doğruyu yanlış-yanlışı doğru gösterip; kişiyi akıl ve ilim yolundan saptırıp “hayal dünyası”na yönelten hayâller...

 • Hiç birşey yapmadan büyük hayâller peşinde koşmak...

 • Bilinci esir edip yaşamı cehenneme dönüştüren duygu…

 • İnsanın en büyük zaafı…

 • İnsandaki en büyük şer güç…

 • Tagut

 • Şeytâniyet... Dışarıdaki “şeytâniyet” vasfının insan bedenindeki karşılığı olan kuvve...

 • İblis'in insandaki varlığı...

 • Saptırıcı...

 • Peşine takılanı saptıran ve alevli ateşin azabına yönlendiren saptırıcı fikirler...

 • Yalnızca iman gücü ile pasifize olan kuvve...

 • Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultası (gücü) olmayan kabuller...

VEHİM KUVVESİNİN TASARRUFU  VE SESLENİŞİ->VESVESE

 
 • VESVESE, “HANNAS”TAN GELİR 

 • “EL VESVAS’İL HANNAS”(Sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi

 • (Allah) buyurdu: "Git! Onlardan kim sana tâbi oldu ise, muhakkak ki cehennem sizin yaptığınızın sonucudur! Tam karşılık! "GÜCÜN YETTİĞİNİ SESLENİŞİNLE(vesveseyle) YERİNDEN OYNAT(İsrâ/63-64)

 • VESVESE GÖKTE BİR TANRI KABULÜNE YÖNLENDİRİR

 • VESVESE, İNSANLARIN İÇİNDE VESVESE ÜRETİR

 • VEHMİ TAHRİK EDEN FİKİR(İblis-Kendini beden kabul etme fikri)

 • VEHİM, "KIYAS"I KULLANIR(Vehim, kıyası kullanarak muhakeme yapan aklı saptırabilirken, iman karşısında güçsüz ve etkisiz kalır.)

 

 

İDRAK MELEKESİNİ KİLİTLEMEK
 • Taklitle yaşamak

 • Robotik yaşam

 • İnsanlığını yitirmek

 

İDRAK KÖRLÜĞÜ

 • "Sistem"li düşünememe

 • A’mâlık

 • “Oku”yamamak

 • “Oku”duğunu anlamamak

 
 • İDRAKTAN NASİBİ OLMAYAN

 • İnsan, idrâkı ve idrâkının sonu fiillerin karşılığını alacaktır ölümötesinde...

 • Geçen zaman neyi idrâk ettirdi?

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org