KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“İLİM”

 
 • Allah’ın kendini tarifi...

 • Arz ve semâların yaratıcısının kendini bildirmesi

 • Allah’ın yarattıklarına bakışı…

 • Melekî Özellik

 • Güç

 • “Nur”

 • Işık

 • "Allah’ın ilim sıfatı”...

 • "İçinde hiçbir tutarsızlık ve çelişki olmayan, bir fikrî bütünlük içinde-bir sistem ve düzeni yansıtan, "Allah indinden" gelen ilim…

 • Holografik esasa göre her zerrede, parçacıkta, dalgada tümüyle mevcut olan ilim…

 • "Yaşamdaki "Sistem"in nasıl var olduğu, nasıl işlediği, bu işleyişin gereği, neler yapman gerektiğini fark ettiren ilim…

 • Evreni meydana getiren bilinç

 • “Mâhiyeti netleşmiş enerji”

 • Sûretsiz, şekilsiz, mekânsız! "Vücud"...

 • Sıfat mertebesindeki var oluş

 • "Alim"(Zâti sıfat)

 • Kâinatın beyni.. .

 • "Esmâ mertebesi"nin tenezzülü ile, "Anlamlar"ın "Evren içre evrenler" sûretinde belirginlik kazandığı "Melekût" boyutun(sanal seyir boyutunun) ilmi…

 • "Nokta"lar düzlemindeki, ilmî-şuursal açılımlar…

 • Çokluk görme basîretsizliğini imha eden algılama...

 • "Hakikat-ı Muhammedî" denilen varlığın ilmi…

 • Kendini seyretmek için "beyin" adı altında irsal olan "Nokta"nın, o "beyin"e (kalbe-şuura) "Vahy" adıyla inzal olarak-gözü olanlara "beyin" adıyla göründüğü ilim…

 • Mânâların ne olduğunu bilme, yaşama, hissetme, kendinde bulma...

 • Açığa çıkması, topluma dönük olarak; Muhammed aleyhisselâm ile gerçekleşen sıfat…

 • Hz.Mehdi'de de açığa çıkan ilim…

 • Diyeti, "Deccal"i öldürmek olan Hz.Muhammed kaynaklı ilim…

 • Geçmişte medeniyet ve teknoloji olarak bizden çok daha ileri olmasına ve kudret sıfatının açığa çıkmasıyla büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen geçmiş toplumların ulaşamadığı( yalnızca Muhammed Ümmetinde zuhura çıkmış olan) ilim…

 • "Bilgi"nin(Esmâ mertebesinin-"Data"nın) varlığını oluşturan 7 sıfattan biri

 • Allah`ı bilme, görme, idrâk etme, yaşama…

 • “Algılanabilen”...

 • Algılama ve değerlendirme kapasitelerinin yeterliliği...

 • Basiret

 • Baktığını görmeni sağlayan idrak...

 • Gördüğünün anlamını çözüp değerlendirme vesilen...

 • Beynin veri tabanı

 • Her şeye ârif olan Zât’ın ("Ârif-i Billah"ın) varlığındaki Allah`ın ilmi…

 • Bir içinde yaşadığımız âlemler, kâinat mevcut; bir de bunların ötesinde, bunlardan ayrı, bunların dışında bir "Tanrı mevcut" anlayışının, tümüyle bâtıl olduğunu bildiren ilim…

 • Bir Allah, bir de, yanısıra kâinat gibi iki ayrı yapının mevcut olmadığını bildiren ilim…

 • Ef'âl âlemi denen fiiller âleminin (yani meleklerin, cinlerin ve insanların da içinde yer aldığı kâinatın), bu varlıkların algılama araçlarına, duygularına göre mevcut olup; Allah'ın "İndinde" mevcut "İlmî Sûretler" olduğunu bildiren ilim…

 • "Hakikat ilmi"…(İster madde gözüyle, ister rüya şeklinde görülmesi sözkonusu olmayan ilim)

 • Çokluk (kesret) âlemindeki en geniş kapsamlı ilim…

 • Tüm mevcûdatın özünde saklı olan SIRRI bildiren ilim…

 • Tafsili, "Külli akıl" denen "Tek akıl" olan ilim…

 • Seni, "Tanrı" kavramından kurtaran gerçek...

 • Birimin ihatası yoluyla değil; Allah'ın o mahalde izhar ettiği "ilmi"…

 • Kendisinin var olduğunu ve ne olduğunu bilme hâli…

 • "Haşyet"i oluşturan ve tüm ilimleri kapsamına alan ilim…

 • Yaşadığımız kâinâta ait olarak bilinen her "şey"in, gerçekte, vücut, varlık sahibi olmayıp; sadece ve sadece "Allah'ın İlminde" mevcut, basit anlayışımıza indirgenmiş ifadesiyle "hayâl olan" varlıklar olduğunu bildiren ilim…

 • “Perde”ni kaldıran bilgi

 • Mânevi Rızık

 • Ruhsal gıda

 • Seni “uyku”ndan uyandıran hakikat...

 • Ganimet

 • Delil

 • Yakîn

 • Yaşamına yön veren gerçek...

 
   

www.allahvesistemi.org