KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"KUR’ÂN”

 {(Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI}

 

 

 

NÜZUL

 (Kişinin orijin (Rububiyet) boyutundan bilinç/farkındalık alanına iniş)

 
 • Kur'ân-ı Kerîm'de, Rasûlullâh (sav) açıklamalarında ve dahi Hz. Musa ve Hz. İsa tarafından anlatılmış teşbih/benzetme, misal, mecaz yollu pek çok konunun mahiyeti ve oluş mekanizması artık fark edilebilir hâle gelmiştir. Mesel⠓sem┠kelimesi hem uzay anlamına gelir hem de kişinin boyutsal oluşum derinliğine işaret eder. “Nüzûl” kişinin orijin (Rububiyet) boyutundan bilinç/farkındalık alanına iniş anlamındadır. (Bu konunun tüm detaylı açıklamaları “Kur'ân-ı Kerîm Çözümü” isimli kitapta mevcuttur. www.ahmedhulusi.org adresinden okunabilir veya indirilebilir.) Buna rağmen bütün bildiklerimiz Allâh'ın bildirdikleri kadardır. Yani, TEK'in, bizler adı altında açığa çıkardığı bilgi kadarıyladır. Elin, beynin hükmü ve iradesiyle hareket etmesi misalinde olduğu gibi!

 

 

 

İRSAL

 • Risâlet işleviyle açığa çıkarma

 

 

 • İRSAL OLANLAR{“Nokta”nın(“Esmâ mertebesi”nin) “her an yeni bir şanda” olarak meydana getirdikleri(Açığa çıkanlar-algılayabildiğimiz (belki milyar kere milyarda bir’lik) alandakileri ve algılayamadığımız her şey-“çok boyutlu tek kare resim olarak” )}

 • ALLAH’IN İRSAL OLDUĞU MAHAL->Rasul-Allah!{“Allah İlmi”nin açığa çıkış sûreti”-“Allah” ismiyle işaret olunan mânânın açığa çıktığı mahal-Allah nimeti)

 • "Nokta", kendini seyretmek için "Beyin" adı altında irsal oldu.( Ve o “beyin”e (kalbe-şuura) ilim, “vahiy” adıyla inzal oldu!)

 • İÇİNİZDEN (hakikati dillendirmek üzere) RASÛL İRSAL ETTİK (açığa çıkardık).Âyetlerimizi (varlığın hakikati oluşumuza dair işaretleri) size tilavet ediyor (okuyup anlatıyor), sizi arındırıyor ve Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) Hikmeti (varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerinizi öğretiyor. (Bakara/151)

 • “Rasûlullah” insanlara irsal oluş amacına uygun olarak gerçeği dillendirir, bildirir.

 • İRSAL OLAN RÜZGÂRLAR(“Rahmani İlim”)

 • Allah, ölü bir bilince "Rahmani İlim"i(Rüzgarları) irsal etti{De, beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) sürüyor... }

 

 

VAHİY

 • BİRİM ADI ARKASINDA AÇIĞA ÇIKAN "ESMÂ MERTEBESİ" İLMİ

 • ALLAH İSİMLERİ(Esmâ ül Hüsnâ)

 • FITRÎ MELEKÎ BOYUTUN BEŞERİ BOYUTA MÜDAHALESİ

 • NÜBÜVVET İLMİNE DAYALI BİLGİLER

 • YENİ DÜZEN GETİRME YOLU

 • Allah İsimleri(Bilinç devrede olmaksızın şuurda açığa çıkıp, daha sonra bilinç tarafından değerlendirilmeye çalışılan evrensel -kâinat anlamında değil âlemler işareti doğrultusunda- özellikler)...

 • Birimin derûnundaki, hakikatindeki "ilim" boyutunun tanımlaması olan "Akl-ı küll"...

 • Allah'ın  insanın özündeki meleki güç kanalıyla-zâhirine doğru “Sistemi’ni” bildirme, yeni düzen getirme yolu...

 • "Velâyet” kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasûl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Dışardan değil; insanın özündeki meleki güç kanalıyla kendi zâhirine doğru oluşan anlayış, kavrayış, idrâk...

 • "İman"ın dayalı kılındığı "İlim"...

 • Varlığındaki sırrın açığa çıkışı...

 • “OKU”ma özelliğini oluşturan, melek aracılığıyla ulaşan "Sistem"e dair gerçekler...

 • Akıl, fikir, mantık kullanılmaksızın; kendi özündeki hakikatın, sende melek aracılığıyla açığa çıkması...

 • Nebi ve Rasûllerin, özünden gelen bir şekilde, varlığın hakikatının melek aracılığıyla açılması...

 • Nebi ve Rasûllerde aklı kullanmağa ihtiyaç bırakmayacak biçimde açığa çıkan güç...

 • Zâhire dönük ilmin adı ve aracısı...

 • Aklı kül boyutunun ilminin açığa çıkması...(Nebilerde açığa çıkan Vahiy)

 • “Velâyet “ kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasùl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Hakk’tan direkt olarak, herhangi bir çalışma sözkonusu olmadan kendisine nâzil olan ve kendisinde fışkıran ilâhi ilim...

 • Velâyeti hükmüyle yaşayan Nebi'nin, görevle birlikte aldığı ilâhi ilim...

 
 • "SİSTEM"(DİN), "VAHİY"E DAYALIDIR

 • Vahiy gücünün olduğu yerde aklî delillere ve imana yer yoktur.

 • NÜBÜVVET İLMİ(“SÜNNETULLAH” adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzen)

 • Vahiy, Nübüvvet İlmine dayalı bilgilerdir.

 • Allah, "Vahiy" ile insanlara "Sistemi"ni bildirir.

 

KURÂN "OKU"MAK

 
 • "OKU"MAK->HATIRLATMA->RAHMET(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)

 

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org