KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

             Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

              

HZ.İSA ALEYHİSSELÂM

 • (İsmi) `El Mesih`

 • Meryemoğlu İsa

 • Oluşumu Adem'in oluşumu gibi olan kul

 • Allah'tan Bi-kelime

 • Özel kuvvelerin açığa çıktığı Allah kelimesi

 • Allah’ın âyeti”

 • Allah’ın Yüzü”

 • Âlemler için bir mucize

 • Allah’ın kendisini tanımladığı Esmâ'sından kendisine vasfettiği bazı mânâları açığa çıkaracağı bir kulu...

 • Varlığında O'na(Rabbine) dair işareti taşıyan...

 • Ruhullah”(“Allah’ın Ruhu”)

 • Ruh-ül Kuds”

 • Kudsî Ruh”-“Sâri Ruh”-“Tek Ruh”

 • Rasûlullah”

 • İsrailoğullarına gönderilen Rasûl

 • "Tevrat'tan (Musa'ya vahyolandan) önünde bulunanı (tahrif olmamış-orijinali) tasdik edici...

 • Saptırılarak İsrailoğullarına haram kılınmış bazılarının, helal olduğunu bildirmek için  Rablerinden bir işaretle-mucize ile gelen Rasûl

 • "Teşbih" hakikatını insanlığa açmış zât

 •  Hayat sıfatının mazharı”

 • Fiiller mertebesinin özünde mevcut olan hayâtiyet”

 • Biiznillah (onların hakikatlerini oluşturan Esmâ kuvvesinin elvermesiyle) ölüleri dirilten...

 • Dünyada ve sonsuz gelecek sürecinde vecîh (şerefi çok yüce kul)…

 • İkrama nail olmuş kul

 • Mukarrebun” (Allah’a Kurbiyet mertebesinde yaşayan {Allah’ın bazı kendine has isimlerinin mânâlarının bu yakınlık sebebiyle kendisinde açığa çıktığı} mucizelere vesile kişi)…

 • Sâlihlerden bir kul

 • Tasavvufta "kudret" sıfatının bir tezâhürü olan "Allah`a yakîn" hâlinin sembolü…

 • "Beşikte ve kehlde (olgunluk döneminde) insanlara konuşacak olan kul…

 • Şuur varlık

 • Öz”üne eren Nefs

 •  “Allah Kulu"

 

 
 • HZ.MERYEM-> Allah’ın {(kendi devirlerindeki) insanların üstüne seçip arındırdığı İmran neslinden-Annesinin(İmran'ın karısı) daha karnında iken Allah'a adadığı; onu ve neslini, taşlanmış şeytandan koruması için Allah'a bıraktığı-Rabbinin kendisini hoşnutlukla kabul ettiği ve nadide bir çiçek gibi yetiştirdiği, Zekeriyya'nın himayesine verdiği-Allah'ın, merhameti sonucu, indinden yaşam gıdası (rızık) verdiği-Allah’ın kendisi için saflaştırıp (Hakikatini hissettirip) seçtiği; şirk-ikilik necasetinden arındırdığı ve o çağdaki bütün kadınlardan üstün kıldığı-Huşû duyarak yaşayan…(Rabbine kanit)-Allah indînde varlığının yoktan var olmuş yokluğunu hisseden(Secde eden)-Varlığında açığa çıkan Rabbinin esmâsını hissederek itiraf eden(Rükû edenlerle rükû eden)-Allah'ın kendisinden Bi-kelimeyi (kendisini tanımladığı Esmâ'sından kendisine vasfettiği bazı mânâları açığa çıkaracağı bir kulunu(İsrailoğullarına Rasûl olarak göndereceği, ismi El Mesih-Meryemoğlu İsa olan sâlihlerden bir kul) müjdelediği-Âlemler için bir mucize olarak meydana getirdiği} BİR KULU...-[Sıddîka (Hakikati görüp şeksiz tasdik etmiş olan)-İffetini koruyan dişi]

 • Allah, İmran neslini(kendi devirlerindeki) insanların üstüne seçip arındırdı.

 • Rabbi, Meryem’i nadide bir çiçek gibi yetiştirdi ve Zekeriyya’nın himayesine verdi…

 • Allah, Meryem’i ve oğlu İsa’yı, Âlemler için bir mucize olarak meydana getirdi.

 • Melekler Meryem’e neleri bildirdi?(Allah’ın kendisini saflaştırıp (Hakikatini hissettirip) seçtiğini-(Şirk-ikilik necasetinden) tertemiz kıldığını-Rabbine kanit olmasını-Secde etmesini- Rukû etmesini…)

 • İSA’YA HAMİLE KALIŞI

 • Allah, Meryem’e Kendisinden Bi-Kelime”yi(İsa’yı) müjdeledi

 • Hz.İsa’nın yaradılışı ile ilgili işaretler ve hikmetli zikir[Gayb olan geçmiş olaylara dair işaretler-Hikmeti açıklanan olaylar-Üzerinde düşünülüp ders alınması gereken örnekler]

 • HZ.İSA’NIN OLUŞU da Âdem'in oluşu gibidir.

 • Hz.Meryem’in yaşadığı şerefe nâil olmış başka yaşamlar var mıdır?

 • Hz.İsa'nın düşünsel kişiliği(Mânevi Yüzü-Şuursal Kişiliği-İçyüzü-Hz.İsa’nın "Allah"a yönelişindeki bilinci)

 • "SEMÂNIN KRALLIĞI"(Düşünsel boyut-Enfüsî Kemâlât)

 • HZ.İSA'NIN DİNİ->İSLÂM! (“Sünnetullah”-“Allah’ın mevcûdatı, varlığı yaratma sistem ve düzeni”-"Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen’’)

 • Allah, Meryemoğlu İsa’ya “Kitab”ı, “Hikmet”i-Tevrat’ı ve İncil’i tâlim etti (Varlığına nakşetti-programladı) ve İsrailoğullarına Rasûl olarak gönderdi…

 • İsa, Tevrat’ın tahrif olmamış-orijinalini tasdik etti…(İsrailoğullarına, Allah’a kullukta olmalarının farkındalığına erip ona göre yaşamalarını bildirdi)

 • İNSANLIĞA “TEŞBİH” HAKİKATİNİ AÇTI. Sapmaları düzeltmek üzere görev aldı.

 • İnsanları "Kendi Hakikat"larını yaşamaya(Enfüsî Kemâlâta-Düşünsel boyutun özelliklerine-"Semâ'nın Krallığına) dâvet etti

 • Apaçık deliller olarak açığa çıktı…Sistem ve düzenin gerçeklerini getirdi.

 • Allah’tan başkasına kulluğu düşünmemelerini [Bazılarının bazılarını(Meselâ İsa’yı)] Allah yanı sıra İlâh-Tanrı edinmemelerini bildirdi.

 • Hz.İsa, "Tenzih" ile kayıtlanan Yahudilere yeni bir Din(Sistem) getirmemiş; "Sistem'e yeni bir bakış" getirmiştir(Musevîlerin yanlışlarını düzeltmiştir.)

 • İsa’ya verilen apaçık mucizeler(Allah'ın bazı kendine has isimlerinin mânâlarının yakınlık sebebiyle kendisinde açığa çıkması)

 • “RUH’ÜL KÜDS” (Onda açığa çıkarılan kuvve) İLE DESTEKLENMESİ (Teyid edilmesi)…

 • “B” SIRRIYLA (“Biiznillah”)->BEŞİKTE KONUŞMASI-ölüleri diriltmesi-(Saptırılarak) Haram kılınmış bazılarının helâl olduğunu bildirmesi-Anadan doğma köre ve cüzamlıya (Allah’In izniyle) şifa vermesi…

 • Hz.İsa a.s, Allah’ın izniyle şifa veriyor; Allah’ın izniyle ölüleri hayata çıkarıyordu

 • Semâdan Hakikat ve Mârifete ait ilimler(Mâide-zâhir anlamıyla, sofra) inzali

 • "İNCİL" [İsa'ya vahyolan-Hz.İbrahim'den sonra inzal olan-"Müjde"-Müjdelenen Hakikat-Müjde olan Bilgi -Öğüt olması için verilen, içinde Hüda (Hakikat ilmi) ve Nûr bulunan; Tevrat'tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu-Esmâ kuvveleriyle tasarruf]

 • Bugün mevcud olan "İncil", bir Hadis muadilidir( Kur'ân muadili değil!)

 • İçinde Hakikat İlmi (“Hûda”) bulunan-Tevrat’tan ulaşmış olanı tasdik eden-korunanlar için bir hidâyet kılavuzu mâhiyetinde olan İncil, öğüt olması için verildi.

 • İsrailoğulları, Hakikati dillendirenin ortadan kalkması için gizli hileye başvurdular.Allah, Hz.İsa’ya Hakikatinin yüceliklerini yaşattı ve kâfirler arasından alarak arındırdı.(Kendine ref etti)

 • Hz.İsa, bedenden kopukluğu yaşar (Kendini beden sanma hâlinden arınmıştır)

 • HRİSTİYAN (Nasara)

 • İman edenlere sevgi bakımından en yakın olanlar-> "Biz Nasarayız= Hristiyanlarız" diyenler[Derin ilim sahibi keşişler-Kendini Allah'a adamış rahipler(Ruhban)-Kibre sapmayanlar]

 • İSA ÖĞRETİSİNDEN SAPANLAR [“Göktanrı ile oğlu İsa” diye bir din anlayışı getirenler-“Üçtür” (baba-oğul-kutsal ruh) diyenler-"Biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz” diyenler-Hakikati inkâr edenler-Dinlerinde ölçüyü kaçırıp haddi aşanlar-Zâtına vardıran fenâ yolundan sapanlar-“Hakikatlarından sapanlar-Ruhani kuvvelerinden, semavi yasamdan mahrum olanlar-“Hak”sız yere ölçüyü kaçırıp haddi aşanlar-“Denge” noktasından sapanlar-Tenzih-teşbih dengesini yitirerek Vahdeti yaşayamayanlar-“Batın ile perdelenenler”-“Dün”de kalanlar]

 • Meryemoğlu İsa hakkında şüpheye düştükleri gerçek

 • İsa ve (Allah'ın kızları diye vehmedilen) melekler, ikrama nail olmuş kullardır.

 • Subhandır "HÛ", çocuk sahibi olma kavramından! “Üçtür” (baba-oğul-kutsal ruh) demeyin! Allah, Tek Ulûhiyet sahibidir!

 • İsa (ve mukarreb melâike) Allah'a kulluktan asla gocunmazlar.

 • Siz de Allah'ın yarattığı bir "Beşer"siniz.

 • RUHBANİYET (Allah’a erme)

 • RUHBAN (Kendini Allah'a adamış rahipler)

 • RUHBANİYET ÇALIŞMALARI (Çok büyük korku dolayısıyla sırf uhrevî-ruhanî yaşama dönük çalışma)

 • İsrailoğullarına ruhbaniyet mükellef kılınmamıştı…(Cennet nimetlerini) talep etmek için bunu kendileri başlattılar ama hakkıyla da riayet etmediler!

 • Allah dûnundaki ruhbanlarını (Rahiplerini) rabler edindiler.

 • "Meryemoğlu Mesih", ancak bir "Rasûl"dür... Annesi de, O da yemek yerlerdi.(Beşerdi!)

 • "ÎSEVÎ HAKİKAT”-“DAİRE-İ İSEVİYET” (“Enfüsî Seyr”-“Düşünsel boyutta yaşama”-“Bedensellik-birimsellik anlayışının kalkması ve “B” sırrının yaşanmaya başlanması”-“Hakikat’inde Hakk’ı görmek”-“Nefsinin hakikatının Mutlak "TEK"e ait olduğunu fark ediş”)

 • İsevî Meşreb (Teşbih hâli müşahedesi ağır basan-Müşahedesinde “Zâhir” İsmi ağırlıklı olan)

 • İsa Aleyhisselâm “Kudret” sıfatıyla zâhir olmuştur.

 • "Îsevi Hakikat" nuzül ettiğinde "B" sırrı açılarak yaşanmaya başlanır.  {Varlığın yalnızca, “Allah” adıyla işaret edilenin “esmâ mertebesi”nden ibaret olduğu hissedilir-Deccaliyet (tanrılık vehmeden benlik) eriyip yok olup gider-“El Mudil” isminin ağırlığı geriler-“VELΔ ismi seyri ağırlık kazanır}

 • Yaşam gerçeklerini örtenin yolu, "Deccal'in Cenneti"ne (Cehenneme) varır.

 • HZ.İSA VE KIYÂMET ("Bilinen o meşhur "An"-"Emrullah"-Kıyam edilen Gün-Ahiret Günü’nün birimin varlığında açığa çıkış süreci-Boyutsal dönüşüm-Bir yapının diğer bir boyuttaki yaşam biçimine dönüşme süreci-Ruh’u A’zam müsahadesi-Ruh boyutu yaşamının nurâni yaşam boyutuna dönüşme süreci-Uyarılma Günü-Teslim Günü(İslâm)-Mânevi Diriliş-Ruhani Diriliş-Hakiki Diriliş"Ölüm"-Fiziki ölümün akabi-"Bâ’s")

 • HZ.İSA, KIYÂMET İÇİN BİR “İLİM”DİR!

 • KATLEDİLMESİ

 • İsa katledilmedi! Onu ne katlettiler ne de haç’a astılar… Sadece (onlara) öyle benzetildi(asılan).

 • REF EDİLMESİ (Hakikatinin yüceliklerini yaşatılması)

 • İsa aleyhisselâm şu anda ruhani bedeniyle Berzah’ta yaşamaktadır.

 • DÜNYAYA TEKRAR GELECEK! Şam’da ortaya çıkacak…

 • Hz.İsa niçin bir beden sahibi olarak Dünya üzerinde bulunmak zorunda?

 • Hristiyanlar Hz.İsa öğretisini anlamadığı içindir ki Hz.İsa tekrar dönüp, yanlış anlaşılan gerçeklerin doğrusunu açıklayacaktır.

 • NASIL GÖRECEĞİZ?

 • İsa aleyhisselâm, beynin direkt olarak algıladığı dalgalar ile görülür.

 • Kâinatta mevcud olan tüm varlıklar "Kudsî Ruh"un mânâlarının birbiri tarafından görülmesidir.

 • Hz.İsa'nın yeryüzüne gelip Hz.Muhammed kaynaklı İlmi almasının diyeti, "Deccal"i öldürmektir

 • İsa aleyhisselâm "Deccal"i yeryüzünden kaldıracak...

 • Dalga bedenini("Ruh"unu) tekrar yoğunlaştırmak suretiyle aramıza dönecektir.(33 yaşın sûreti ve şekliyle)

 • HZ.MUHAMMED’İN(Aleyhisselâmın) GELECEĞİNİ MÜJDELEMESİ Bizi, İlâhi sıfatlarla tahakkuk edenlerin yoluna hidâyet et...(“Sırat-ı Mustakıym”e)…"Hakikat"larından sapanların(Bâtın ile perdelenenlerin-Nasaranın) yoluna değil!

 

Word olarak yükle

 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org