AHMED HULÛSİ'DE KAVRAMLAR

 

 

"İSLÂM"

 

·  Allah Dini

·  Allah indindeki Din

·  Tek Din

·  Din-i Kayyım

·  “Sünnetullah”

·  Fıtrat Dini

·  Tek bir yaratış Sistemi

·  Allah’ın yaratış kanunu-düzeni-sistemi

·  “Allah’ın mevcûdatı, varlığı yaratma sistem ve düzeni”

·  “Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen’’

·  Tüm varlığın "Öz"ünde işleyen Sistem

·  Haniflik

·  Allah Hükümleri bütünü

·  “Evrensel yasalar”

·  “Doğa kanunları”

·  Tüm Râsul ve Nebilerin “OKU”duğu ve bize bildirdiği Allah ismiyle işaret olunanın yaratmış olduğu içinde yaşamakta olduğumuz sistem ve düzeni

·  Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

·  Allah Rasûlü’nün ferde tebliğ ettiği yaşam sistem ve düzeni-inanç sistemi(1400 yıllık yorumlar bütünü değil!)...

·  “Allah” kavramına dayalı Din anlayışı

·  Evrensel Sisteme dayalı Din

·  Allah indindeki zamanüstü evrensel Sistem ve Düzen

·  Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla açıklanan boyutsal sistemini açıklayan insanlığın tek kurtuluş reçetesi…

·  Allah’a teslim olma

·  Tüm birimlerin kendi özgür iradeleriyle “Allah”a teslim olduğu değil; “Fıtratıyla” yani var oluş şekli ve programıyla zaten Allah’a teslim olarak yaratılmış olduğu gerçeği

·  Evrenin tüm yapısında, her zerrede, her noktada bütün varlıkların Allah`a teslim olduğu gerçeği...

·  “Allah”ın, dilediği mânâları ortaya koymak üzere, kâinatta mevcut tüm birimleri kendi ilmiyle, ilminden, dilediği yapı ve özelliklerle; dolayısıyla da kendine “Teslim” bir halde halk etmesi; ve birimlerin de bu gayeye yönelik davranışları doğal olarak ortaya koymaları...

·  Varlığın, Malik'el Mülk olan “Allah”ın hükmü-iradesi-kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği…

·  Allah’a teslim olunmuşluğun idraki

·  Tüm varlıkların   Allah'a “doğal ve zorunlu teslimiyeti” gerçeği

·  “Evrenin tüm içindekileriyle “ Allah”a teslim olduğu gerçeği

·  Şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız nizam, gerçeği itibarıyla, ilâhi hükmün aşikâre çıktığı bir nizam ve düzen

·  Dünyada sadece belli bir kavmin veya insan topluluğunun dini değil; kâinatta geçerli olan nizam, ilâhi düzen

·  Allah'ın ezelde kâinatı, galaksileri, Güneş Sistemini, Dünyayı ve  insanları dilediği gibi varettiği sistem ve düzen

·  Dünya-Güneş Sistemi-Kâinat var olmadan evvel Allah indindeki Din

·  Sonsuz gelecekteki herhangi bir nokta itibariyle de Allah indinde Din

·  Varlığın, Malikel Mülk olan “Allah”ın hükmü, iradesi, kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği

·  Her an, her zerrede yürürlükte olan sistem ve düzen

·  Var olan hiç bir varlığın, hakikatı itibariyle,  “Allah”a isyan edemeyeceği, âsi olamayacağı gerçeği...

·  Tapılacak Tanrı olmadığı; Allah'ın Ahad olduğu ve dolayısıyla bir Tanrı'nın mevcut olmadığı; insanların, bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı gerçeği...

·  “İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiç bir şeyin olmadığı gerçeği...

·  Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”...

·  Selâmet bulma-Selâmete erme

·  “Selâm” isminin mânâsının birimde açığa çıkması

·  Yaşamakta olduğumuz sistem ve düzen

·  Yaşam Sistemi

 

•TÜM ALLAH RASÛL VE NEBİLERİNİN AÇIKLADIĞI DİN->"İSLÂM"!

• “İslâm Dini”, “Rasûl’ün ferde tebliğ ettiği yaşam sistemi ve düzeni”dir.(Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla, boyutsal sistemidir-İnsanlığın tek kurtuluş reçetesidir)

•  İslâm Dini, gelen bir şey değildir… İslâm Dini, bildirilmiştir!

•  İslâm, Hz.Muhammed’e inanmakla başlar… O’nun getirdiklerinden hiçbirinin yanlış olduğunu düşünmemek kaydı ile!

•  İslâm Dininin açıklanmasının sebebi(İnsanların hakikatları olan Allah'ı tanımaları-Kendilerinde açığa çıkmakta olan Allah'a ait özelliklerle geleceklerini, ebedî hayatlarını inşâ etmeleri)

•  İslâm Dininin kurallarını, Hz.Rasûlullah açıklamıştır... Din’in hükümlerini değiştirme konusunda kimsenin hürriyeti yoktur.

•  Din, "İsmi Allah olanı holografik gerçeklik esasına göre tanıyıp Evrendeki yerini bil(“İhlâs” Oku!)” diye bildirilmiştir.

•  Tek Din ("Din-i Kayyım"-Tek bir Yaratış Sistemi-Esmâ mertebesinin “çok boyutlu tek kare resim” seyri-İnsanların çoğunluğu bilmediği gerçek...)

•  Ötende bir Tanrı yok… Tüm varlığın ”Öz”ünde (“Allah” adıyla işaret edilen, tüm varlığın özündeki “Hakikat” denilen ilim ve kudret sıfatlarıyla tanımlanan “Öz”ünde) işleyen bir “Sistem” var!.

•  İslam Dini, “Semâvi Din” değildir.

• İslâm, “Kozmik Din” değildir! ("Din", "Allah"tandır; "Allah"a aittir!. "Din"in sahibi, belirleyicisi, ortaya koyucusu, yürütücüsü ve koruyucusu hep "Allah"tır! )

•  "Din"i anladığın andan itibaren tapınma kalkar; "Kulluk" başlar!

•  İslâm’ın bâtın yönü

•  İslâm, Çağötesi Dindir.

•  “İslâm”(“Allah indinde Din”), zamanla kayıtlı değildir! (Hz.Muhammed Aleyhisselâm ve tüm Nebi ve Rasûller farklı dinler getirmemiştir!)

• İslâm hükümleri (Kurân-ı Kerim) kıyamet kopana kadar geçerlidir. (Kurân`dan sonra başka bir kitap gelmeyecektir.

•  “İslâm”, 1400 yıllık yorumlar bütünü değil; Allah Rasûlü’nün bildirdikleridir!.

•  İslâm Dini'nde kişi ile Rasûl arasına kimse giremez!(İslâm Din'inde "Din Adamı" Sınıfı," Din Görevlisi" yoktur-Ne mertebede veya etikette olursa olsun hiç bir din görevlisine yer yoktur-İslâm Dini’nde Ruhban sınıfına yer yoktur)

•  İslâm’da “Mezhep” yoktur! Tüm insanların hedefi, ölümötesi yaşam yolunda-“Hz.Muhammed” adı altında birleşerek yürümek olmalıdır.

•  "Zamanüstü Evrensel Sistem ve Düzen"e dayalı Din

•  İslâm Dini, bir kabileye gelmiş (onlara özgü bir anlayışa hitabeden, onlara yön vermek isteyen bir sistem anlatımı) değildir.

•  İslâm Dini, “Evrensel Rasûl Hz.Muhammed Mustafa (a.s) tarafından (Bir ırka değil) tüm insanlığa açıklanmıştır.

•  İslâm, insanın Allah yasalarına göre yaşamına yön vererek kendini gelecekte karşılaşacağı çok tehlikeli olaylardan korumasını teklif eder.

•  İnsanlar, Allah'ın yaratış sistem ve düzenini-yasalarını anlamak suretiyle yaşamlarını değerlendirebilirler.

•  İslâm Dini niçin Arap toplumuna mâl edilmiş?(Ve niçin dışardan bakan toplumlarca Arabın Dini diye değerlendirilmiştir?)

•  Fıtrat Dini("Allah Fıtratı-Fıtrat olan Allah Dini-İslâm Fıtratı-Allah yaratışı-Haniflik-Yaratılış itibariyle "Allah dini" üzere olma-Doğru ve sabit din-Orijin İslâm)

•  İslâm fıtratı

•  "Her insan İslâm Fıtratı üzere doğar..."

•  Var olan bütün birimler; "Allah indînde Din, İslâm'dır" hükmünce meydana gelmiştir.

•  Her varlık, varoluş programı doğrultusunda("Fıtrat`ın oluşturduğu programın doğrultusu"nda-"Allah"ın dilediği mânâları ortaya koymak üzere-Şakilesi doğrultusunda-Allah’a teslim bir halde-Fıtrat Dini üzere) fiiller ortaya koyar.

•  "Fıtrat Dini" olan "İslâm"a (“Allah Fıtratı”na-Allah Dini’ne-“Allah yaratışı”na)sarıl!

•  "Allah'a teslim olma Dini" (İslâm)… Geçerli Din anlayışı!

•  Semâlarda ve Arz'da (Evrenin mânâ ve madde boyutlarında, her zerrede-her noktada) bütün varlıklar, Allah'a teslimdirler.

•  (Hakikatinizin Esmâ olması sebebiyle) Allah, Esmâ'sıyla sizi her an kontrolünde tutandır (Rakîb'dir).

•  Mânevi yüzünü-düşünsel kimliğini(Vechini) İslâm’a teslim etmek(Vechinde Allah’tan gayrının olmadığını itiraf)

•  Teslim olan, selâmete çıkar...(Allah’ın yaratış sisteminin gereği-Allah indindeki Din olan İslâm'ın esası budur)

•  İslâm’dan başka bir Din aramak

• Kim İslâm'dan (teslim olunmuşluğun idrakından) başka bir Din (sistem ve düzen) arayışındaysa, bu geçersizdir!

•  “İslâm”ın Ruhu(“İslâm’ın Düşünce Sistemi-“İslâm"ın temel mânâsı-Tevhid inancının esası)

•  İslâm’ın ana temel nirengi noktası, “Birimin kendi özünde bulup hissedebileceği bir Allah” kavramıdır(“B” Sırrı)

•  İslâm'ın düşünce sistemi ve yaşamının ana prensipleri

•  İslâm Devletinin kuruluşu ve “Dünyanın ilk Anayasası”nın kaleme alınışı

•  İslâm, ahlâkı tamamlamak için gelmiştir. {İslâm’ın temel mânâsı->Allah ahlâkıyla ahlâklanmak-Tabiat kökenli davranışların kalmaması}

•  Geçmişte ve sonsuz gelecekteki Din

•  Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”, “İslâm”dı!

•  İnsanlar yeryüzünde var olmadan evvel de (Cinler yeryüzünde yaşarken de) “Allah indinde Din”, “İslâm”dı!

•  “İslâm Tasavvufu”

•  Hakikat Ehli(Ehlullah)nin derinlikli İslâm anlayışı…

•  İslâm Dini ile diğer dinler arasındaki fark

•  “İslâm” olan yegâne Din ile öncekiler arasındaki en önemli fark...(İsmi "Alllah" olanı fark ettikten sonra, "Sünnetullah"ı fark edip-ona göre yaşayıp yaşayamama farkı)

•  “Dün” kozasından çıkıp, “Öz”e ermek!

•  Kişinin muhatabı

•  Kişinin muhatabı, "Allah'tır; Rasûlullah'tır!

•  İslâm, öneridir; tekliftir!

•  "İslâm"ın kişiden ilk isteği...

•  İslâm Dini’nin getirdiği teklifler, tek bir paket değildir.

•  İslâm Dini’nin teklifleri, yukarıda bir tanrının gözüne girmek için değil; geleceğinizi kurtarmak içindir!

•  Zorlama, Din’den çıkartır.("Din"de (Allah yaratısı sistem ve düzeni {Sünnetullah} kabul konusunda) zorlama yoktur!..)

•  İslâm Dini’nde ne teşkilâtlar vardır… Ne de müesseseler!

•  İslâm'ın şartları (Zâhiri araçlar-"İman esasları" olarak bildirilen hedefleri kavrama ve gereğini yaşayarak ölümötesi yaşama hazırlanma amaçları)

•  İslâm'ın şartlarının bâtıni amacı

•  Kurân-ı Kerim'de açıklanan 54 farz

•  İslâm'da yasaklar

•  İslâm’da yasakların gelmesinin sebebi, varlığın Özünde Allah’ın olmasıdır.

•  İslâm ve Devlet

•  Din ferde gelmiştir; Devlete değil! ( Ölümötesi yaşamda devlet değil ferde vardır!)

•  Din’in amacı siyaset değildir... İslâm prensipleri, saltanata ve sivil-askeri diktatörlüklere razı olmaz.

•  Müslümanlık ve İslâm Dini

•  Yaygın müslümanlık anlayışı

•  “Müslümanlık” ile “İslâm Dini” arasındaki fark...İslâm Dini, orijin; Müslümanlık ise, insanların bu “Orijin”den anladıklarıdır!

•  İslâm Dini, nasıl "Müslümanlık Dini" hâline gelmiştir?

•  Müslümanlığı değil; “İslâm”ı anlayın!

•  Müslümanlığa bakarak “İslâm Dini”ni dikkate almamanın diyeti…

•  (Bin küsur yıldır yanlış yorumlarla çığ hâline getirdiği) Müslümanlıktan arınıp; İslâm Dİni'nin orijinine sarılmadıkça insanlığın sorunları bitmez!

•  İslâm Dini'ni kabul veya red…Bir kimseyi Din'a alma veya Din'den çıkarma!!!

•  İslâm’ın tasdik veya reddedilmesi için fark edilmesi gereken gerçekler

•  Kimse kimseyi Din’e alamaz… Kimse kimseyi Din’den çıkaramaz!

•  İslâm'da sağlamca yer almışken ayağın kayması

•  Rahmeti çığa döndürdük!

•  İslâm ve üst düzey beyinler

•  İslâm câmiasında niçin Dünya bilimlerine dönük üst düzey beyinler çıkmamıştır?

•  Niçin pek çok Müslüman toplum bugünün en geri kalmış ülkeleridir?

 

Word olarak yükle

 

 
 

 

 

 

 

."HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli ("HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor)

.ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak (Allah size işaretlerini gösteriyor)

 

.RAHMAN'IN NEFESİ->(Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

 

.RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

."RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}