.

 

 

 

KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

"KÂBE”

(“MESCİD-İ HARAM"-“BEYTULLAH"-ZÂT)

 •  "El Beyt"

 • "Allah Mescidi"(Yeryüzündeki Allah'ın en büyük mescidi)

 • Haram Mescid

 • Harem-i Şerif

 • Gayrına haram kılınmış “Ev”

 • Varlığın-ın hakikati

 • Esma mertebesi

 • Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji

 • Rasûlün (Razı olduğu) “Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)

 • Kendisine yöneldiğin Kıble...

 • Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi

 • (Her nereden çıkılırsa çıkılsın) Mânevi yüzün(Düşünsel kişiliğin) çevrildiği mescid…

 • Kalp makamı

 • Kalplerin(Gönüllerin), "O"nun özel ismi ile("Allah İsmi" ile) tatmin olup huzur bulduğu makam...

 • İnsanlara güvenilir sığınak

 • Muharrem

 • Beyt-i Atik

 • "Emin Belde"("Hakikat"i temsil eden ve o "Hakikat"i yaşayanların çevresi)

 • En eski şerefli hür(özgür) ev)  

 • Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı

 • İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer

 • (Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi

 • Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak…

 • İnsanlar için konulan İLK EV

 • Vechullah'ın görüldüğü ve "Yâr" ile sohbet edildiği makam...

 • Allah'ın  insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)

 • İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati

 • Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev

 • "Rabbül Âlemiyn"e  secde edilen mahal...{Beden yanı sıra Ruhun, şuurun "Rabbül Âlemiyn"e  Secde ettiği(Çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı) mahal}

 • İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde mahalli

 • İlk görüşte yapılan duaların kabul olduğu yer...

 • Dünyanın bedeni içindeki, “pozitif” enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez!

 • Dünya üzerindeki göğe yükselmekte olan bir “Nur”  sütunu(Celâl Nurları-“Pozitif” olarak nitelenen yüksek frekanslı ışınım-Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü gerçek!)

 • Çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla  tüm insanların beyinlerinin öylesine etkilenip, öylesine güçlü bir faaliyet içine girdiği Harem...

 • Kılınan iki rek'ât namazın, dünyanın başka mescîdlerinde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaplı olduğu merkez…

 • İnsanın "Başka yerlerde sadece fiillerinden mes'ûl olduğu halde, orada(Beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla düşünceleri dahi fiil düzeyindeki bir güçle ruha yüklemesi sebebiyle) düşüncelerinden de mes'ûl olduğu Harem-i Şerif…

 • Çevresinde yapılan her ibadet sırasında, yeraltından yayılan “celâl nurları” yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla, beynin kat bekat güçlü dalga üretimi yapmakta; hem bunu ruha güçlü olarak yüklemekte; hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamakta olduğu merkez...

 • Kişinin "Öz"ündekiyle iletişim kurmasını sağlayan iletişim konsantrasyon merkezi...

 
 • “BEYTULLAH"IN SAHİBİ(Allah!)

 • “BEYTULLAH"IN BİLİNCİ

 • “Beytullah”ın da bir bilinci ve benliği var.

 • İNSANLAR İÇİN HAYAT UNSURU

 • Allah, "Beytullah"ı("Kâ'be"yi) insanlar için kıyam yaptı(Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne yaptı)

 • İNŞÂSI

 • Hz.İbrahim aleyhisselâm tarafından inşâsı

 • ARINDIRILMASI VE İNSANLARIN DÂVET EDİLMESİ

 • Hz.İbrahim’in tavaf edenler, (benlikleriyle) ayakta yönelenler ve secde (benliksiz) ile rükû edenle(boyun eğenler) için “Beyt”i arındırması ve insanlara Haccı yaşamalarını ilân etmesi(“Beytullah”a davet etmesi)

 • RESTORASYONU(Hz.Muhammed Mustafa Efendimiz otuzbeş yaşında!)

 • KORUNMASI (Beyt'in sahibi ise Allâh'tır ki, onu da korumak O'na düşer!)

 • KÂBE'YE YÖNELMEK{"Kıble"ye yönelmek(Dönmek)-"İstikbali Kıble"(Kâbetullah’a yönelmek-Yüzünü-müşahedeni, Mescid-i Haram'a ("Kâbe"ye -içi mutlak yokluk-gayb olana -çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahale) döndürmek]-Hakiki Faile yöneliş-“Yok“ olan “benliğindeki” gerçek vücud sahibini” hissediş-Derinliği itibariyleÖzündeki “ALLAH” a  yöneliş(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)-(Varlığın-ın hakikatine yönelme->Esmâ mertebesine yöneliş-Rabbine yöneliş)}

 • Herkesin bir yönü vardır... Her nereden (hangi düşünceden) çıkarsan çık, vechini (yüzünü-müşahedeni) Mescid-i Haram'a (çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahale) döndür! Bu elbette Rabbinden (kaynaklanan) bir Hak'tır.

 • Kişi ile Kâ'be arasında beliren "Nur"dan parlaklık

 • KALBİ ALLAH’A DÖNÜK OLMAYANIN KIBLESİ

 • "KÂBE"NİN SIRRI("ALLAH ismiyle işaret edilen”i açıklayan ve dahi arınmamışların giremeyeceği "Beytullah" sırrı)->{Kudüs’teki radyasyon, insanların âhırete dönük çalışmalarında her ne kadar yeterli bir radyasyon idiyse de beyinler için... Kâbe’deki enerji, hakikatın gereğini idrâk etmiş olanlara bunu sağlayacak enerji potansiyeline de sahiptir.}

 • KÂBE’DE KILINAN NAMAZ

 • Tüm insanların beyinleri, Harem-i Şerifteki pozitif enerjiden etkilenip güçlü bir faaliyet içine girer.

 • SECDE

 • Her secde yerinde("Mescid'de) şuurunuzu Allah'a döndürün.

 • Secde, bir yönüyle "Beyt"in sahibine secde etmek olduğu gibi; Gönül  Kâbesi”ndeki o Kâbenin sahibini görebilmek ve O’na secde edebilmektir!

 • KÂBE’NİN HAKİKATİNE YÖNELEN ŞUUR VE İLK GÖRÜŞTE YAPILAN DUA

 • "Kâbe"yi ilk görüşte yapılan dua, kabul olur!

 • EHLİ BEYT(Hane halkı)

 • Allah'ın rahmeti ve bereketi, "Ehli Beyt" üzerinedir.

 • "MESCİD-İ HARAM”IN EVLİYASI (Muttakiler-Korunanlar-Takva üzere olanlar-Benlik duygularından, beşeri özelliklerden korunanlar)

 • “Mescid-i Haram”ın(Kalp makamının) Evliyası, benlik duygularından-beşeri özelliklerden korunanlardır.

 • KÂBE("Beytullah") İLE KONUŞMAK {Kâbe ile sohbet etmek-“Kâbe’nin varoluş hikmetiyle  görüşmek”(Dünyanın veya insan dışındaki objelerin ruhları “varoluş amaçlarına hizmetleri” şeklinde anlaşılır)

 • Kâbe’de dahi Vechullah’ı görebilmek!. Ve Yâr ile sohbet etmek!.

 • "Beytullah" ile konuşabilirsen eğer, Allah ile konuşmuş olursun!

 • "KÂBE"NİN AĞLAMASI(Kâbe’nin hakkının verilmemesi,değerlendirilmemesi!)

 • "MESCİD-İ HARAM"A NANKÖRLÜK ETMEK

  Mescid-i Haram”a nankörlük edip, halkı oraya girmekten yasaklamak-ehlini orada sürmek, Allah indinde, “Haram Ay”da savaşmaktan çok daha büyük iştir!

 • Şirk ehli, "Mescid-i Haram"a yaklaşmasın!

 

 

GÖNÜL KÂBESİ

 • “RUH’TAKİ ŞUUR”

 • "KALP"

 • BİLİNÇ

 • “BEYT"

 • "KÂBE"

 • Allah Esmâsının açığa çıkma yeri

 • Kişinin hakikatinden kaynaklanan Akl-ı küll

 • "Hakikat"i hissetme merkezi

 • Gönül

 • İçinde sadece Allah'ın olduğu gönül...

 • İnsanlara güvenilir sığınak

 • Hologramik özelliklere sahip dalga bedendeki şuur

 • Şuurda açığa çıkan iman nuru

 • Basiret

 • Şuurun 7.kat semâsı

 • Takva(Fenâ) ve İlâhi sıfatlar(Rıdvan)üzerine kurulan “Ev”

 • Düşünsel arınma mahalli

 • Teslim mahalli

 • Kişinin kendi varlığının var olmadığını,  yalnızca Allah'ın var olduğunu idrâk ettiği yer

 • İzâfi kişiliğinin son bulduğu yer(Yokluk-Fenâ mahalli)

 • Kişinin kendi varlığının yok olduğu, varlığında var olanın mutlak gerçek varlık olan Allah olduğunu idrâk ettiği yer

 • Perdelerin kalktığı yer

 • "Tek kare Resim"e bakanın gördüğü, sonra da "Oku"duğu ve bu "Oku"manın neticesinde de haşyeti duyduğu yer

 • Her bir surette Allah'ın vechinin var olduğunun idrak edildiği yer

 • "Hakikat'e tam dâvet"in işitildiği yer

 • "Salât"ın yaşandığı yer(Şuur boyutundaki namaz mahalli)

 • "Fâtiha"nın "Oku"nduğu yer

 • "Secde mahalli"{ Çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahal...Beden yanı sıra Ruhun, şuurun "Rabbül Âlemiyn"e  Secde ettiği yer}

 • Kulun Allah'a en yakîn olduğu yer

 • Duanın kabul olduğu yer

 • İçinde “Allah” İsminin çokça zikredildiği mahal

 • Kişinin kendi varlığının var olmadığını,  yalnızca Allah'ın var olduğunu idrâk ettiği makam...(Kişinin kendi varlığının yok olduğu, varlığında var olanın mutlak gerçek varlık olan Allah olduğunu idrâk ettiği makam)

 • Şirk ehlinin yaklaşamadığı mescid...

 • Tekâmülün sonu

 • Mescidler Allah'ındır!

 • Mescidlerde Allah yanısıra birine yönelmeyin... Allah yanısıra birini çağırmayın! (O’ndan gayrını zikretmeyin; isimlendirmeyin, ortak yaratmayın; halis kulluk yapın)!.

 • GÜVENİLİR SIĞINAK(Kâbe-Kalp-"Hakikat"i hissetme merkezi-Mümin gönüller- içinde “Allah” İsminin(Zikrullah) çokça zikredildiği ve Salâtın(namazın) yaşandığı kalpler-> (İmanın getirisi)

 • Kim,"Beyt"e(Kâbe-Kalp) dahil olursa, güvende olur.

 • Mescidlerde itikaf

 • Evlerinizde Allah'ın âyetlerinden ve hikmetten bildirilenleri zikredin (anın)-(Nebi hanımlarına hitap)

 • Melekûtuna sığınmak

 • Yokluğunu idrâk eden kişinin meskeni(Fakr hâlindekilerin sığınacağı yer-Fakre eren kişinin içinde bulunacağı hâl-Nazar ettiği mahâl, döneceği Hakikati)

 • Beden memleketinde(Mısır'da) Rabbiniz için bir "Ev"(Kalb) hazırlayın.

 • Allah, “Ev”inden muhacir olarak çıkandan(İzâfî kişiliğinden-fizikî ölümle zaten bitecek olan dünyevî-imaj kişiliklerinden hicret edenden) razı olmuştur.

 • "YENİ EV"

 • "Koza"sını terk edebilenin kendinde keşfedebildiği ve kullanabildiği kuvve ve özelliklerle "B"izzât "kendi elleri"yle imar ettiği "YENİ EV"i!

 • ALLAH MESCİDLERİNİ İMAR ETMEK{Kişiye kendi gönlündeki kalbindeki Allah'ı farketmek)

 • Allah Mescidlerini(Kalpleri) imar edenler(İnsanlara gönlündeki-Kalbindeki Allah’ı fark ettiren, Allah’ın varlığını Hakkal Yakîn bilenler)

 • "Allah'ın Mescidleri"ni yeryüzünde ancak Allah'a iman edenler imar eder.

 • İnsanların  gönüllerini imar eden-mâmur kılanlar, insanda B  harfinin sırrınca Allah'ın varlığını HAKKAL YAKÎN   bilenlerdir!

 • İÇİNDE KIYAM ETMENE LÂYIK OLAN MESCİDLER(Allah'tan bir takva ve Rıdvan üzere kurulan-içinde arınmışlığı seven rical’in olduğu-kıyam etmene lâyık olan mescidler)

 • Her mescid indinde ziynetinizi alın.

 • Evlerinizde Allah'ın âyetlerinden ve "Hikmet"ten(“Bilgi” ve açığa çıkış sistemi-Sistemli düşünme aklı-Sebepler ilmi-Sistem ve düzenin gerçekleri-Oluşum sistemi bilgisi) tilâvet edilenleri zikredin(anın).

 • "ALLAH"I, DIŞSALLIKTA(Âfakta) VE İÇSELLİKTE(Nefsinde-Enfüste)Esmâsı itibariyle GÖRMEK->"B" sırrıyla iman

 • “ALLAH İSMİ” ZİKRİ{"Bi-zikrillah"-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • "Allah Mescidleri"nde kalpler(Gönüller), "O"nun özel ismi ile("Allah İsmi" ile) tatmin olur, huzur bulur.

 • İÇİNDE ASLA NAMAZA DURULMAYACAK MESCİDLER(Zâlimlerin kurdukları mescidler-Yalancı olduklarına Allah'ın şahidlik ettiği kişilerin açtığı mescidler-İman edenlere zarar vermek, küfür, iman edenler arasında ayrılık çıkarmak ve daha önce Allah'a ve Rasûlüne savaş açmış kimseyi gözetmek için açılan mescidler-Yıkılmaya yüz tutmuş uçurumun kenarı üzere kurulan binalar-Kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde bir kuşku olarak devam edecek olan mescidler)

 • "ALLAH"I, DIŞSALLIKTA(Âfakta) VE İÇSELLİKTE(Nefsinde-Enfüste)Esmâsı itibariyle GÖREMEMEK-> Açık ve gizli şirk

 • Dışsallık sevgisiyle(Buzağı sevgisiyle) dolu kalpler{Sonsuz gelecekleri (içsel hakikat yaşamları) karşılığında dünya (bedensel arzu ve zevkler) hayatını satın alan bilinçler-insanın, dışsallıkla uğraşıp içselliğindekileri bilememesi-Bilincin kendini bedensellikle kayıtlaması ve bedensel bağlarla kendini başkalarına bağlaması-Sonsuz pişmanlığı ve en büyük cehennemî yanışı meydana getirecek olan şartlanmalar ve değer yargılarıyla kayıtlı bilinçler-Benliklerini ya da dışsal objeleri şirk koşanlar}-> Hakikatini inkârın getirisi!

 • İnsan, varlığına bahşedilmiş "Esmâ" mânâ ve özelliklerini dünya yaşamında keşfedip açığa çıkarma özelliğini elde edemezse(dışsallıkla uğraşıp içselliğindekileri bilemediği için) ölümle birlikte bu şansı ebeden yitirmiş olduğunu görerek sonsuz bir pişmanlığa düşecektir.

 • Dişi örümceğin evi

 • Evlere ön kapıdan girmek(Korunanlardan olmak için direkt kestirme yoldan ulaşmak)... Evlere arka kapıdan girmek(Hakikata dolaylı yoldan ulaşmak)

 • Kendi evlerinizden başka evlere, izinlerini almadan ve o hane halkına selâm vermeden girmeyin.

 • ALLAH MESCİDLERİNİ HARAP ETMEK

 • Allah'ın Mescidlerini harab edenler(Allah Mescidlerinde “Allah” İsminin zikredilmesine mâni olanlar-Nefsani yaşayanlar)

 • Eğer Allah, insanların bir kısmı ile (B sırınca) bir kısmını çıkarmasaydı, mümin gönüller (Mescidler) elbette yıkılırdı.

 • Karşımızdakinin gönlü, "Allah'ın Beyti"dir.(Gönül Kâbesinde, o Kâbe'nin sahibini görebilmek...)

 

 

"BEYT-İ MÂMUR"

·       Zâtî ilimle meydana gelmiş Esmâ mertebesi

·       Hakikat-i Muhammedî

·       Mükemmel imar edilmiş ev

·       Allâh Esmâ'sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuuru

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

UNUTULANLAR...

 

 

 
 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg