KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

KADER

 ·        Allah'ın ilminde kendi mânâlarını seyredilir hale gelmesini düzenlemesi(Mutlak mânâda Kader)

·         Yerine gelmesi kesin olan planlanmış Allah hükmü

·         Sır(Sistemin işleyişi ve sistemin bilinci anlamında)

·         Yazı

·         Ölçü

·         Birimin programı

·        Her insanın yaptıkları(Kendisine kaydolmuş bilgisi-Kendi boynuna dolanan)

   

KADER SİSTEMİ

     

·  KADERULLAH(Allah'ı hakkıyla değerlendirebilmek)

·ALLAH ESMÂ’SININ OLUŞTURDUĞU("B"iiznillah) DEĞİŞMEZ PROGRAM (Kitaben Müeccela)

·  Ulûhiyet”in isteği, kesin yerine gelendir!

·  Allah, mahlûkatın kaderlerini, Gökleri ve yeri yaratmazdan ellibin sene evvel takdir etmiştir.

·  “ULÛHİYET”İ ANLATAN “EL ESMÂ’ÜL HÜSN”NIN AÇILIMI->KURÂN-I KERİM!

·  KADER SİSTEMİ BİLGİSİ(Rabbinin Hükmü)

·  Gerçekten Allah, her şey için bir kader meydana getirmiştir!

·  EZELÎ HÜKÜM(Rabbin Sözü)

· YARATMA ÖNCESİ {Takdir-Tasarım-Planlama-Düzenleme-Ölçümleme-Zamanlama} ->KAZA-> "Emr"(Hüküm ve oluş-Var etme Hükmü-Allah'ın ilminde kendi mânâlarını seyretmesi, seyretmeyi hükmetmesi)

· Dileyen ve "ol" hükmü ile istediği şeyi olduran TEK'dir!(Öz'den bakan için. dileyen ve hükmü yerine gelen Allah'tır!)

·  Varlıkta mutlak hüküm süren-tasarruf eden, Allah azze ve celledir!.

·  Muhakkak ki Allah, emrini yerine ulaştırandır!(Talâk/3)

 

 

 

TAKDİR->PROGRAMLAMA

 • TAKDİR EDEN->PROGRAMLAYAN->“HÛ"!

 • ANA PROGRAM->VAROLUŞ PROGRAMI->ALLAH FITRATI-> İSLÂM FITRATI->SÜNNETULLAH BİLGİSİ->İLK YARATIŞ SİSTEM VE DÜZENİ(Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi-Sonsuza dek sürecek boyutların varoluş ve işleyiş sistem ve düzeni)

 • KADERİ YAZAN ŞUUR->"KALEM"

 

 
     
 

 • PLANLANMIŞ (yerine gelmesi kesin) KADER{Allah'ın Hükmü-İlim boyutunda(Bir Kitapta) takdir}

 • “SEYR ÂLEMİ”->Hüküm->Kader(Tekliğin dilemesi ile meydana gelen seyir-Herşey, Kuantsal Boyutun Kendisini seyrinden ibarettir)

 •  SEYR MAHALLİ->ESMÂ ÂLEMİ!

 

 

 

 

”ALLAH” İSMİYLE İŞARET OLUNANIN,

Kendi Kendineliği içinde

“ULÛHİYET”İNİ SEYRİ

 

ZÂTIYLA ESMÂSINI SEYRETMEKTEDİR…İLMİNDE!

 • “ULÛHİYET” HAKİKATİ{Allah-O’nun Zât’ını da anlatan sıfatı-“Allah”lık kemâlâtı!}

 • SİZİN TANRI DİYE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ, SADECE "ULÛHİYET SAHİBİ TEK"TİR!(ALLAH'TIR)Siz müslimler misiniz (teslimiyetinizin farkında mısınız)?"(Ulûhiyet sahibiniz, sadece Allah'tır!) O hâlde O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin...

 • ULÛHİYET MERTEBELERİ"NİN HOLOGRAFİK ESASA GÖRE VAR OLMASI

 • Allah’da “İsimler” terkib yönüyle değil; mutlâkiyeti yönüyle mevcuttur! Tüm yaratılmış birimlerde ise belli İsimler, bir terkib şekliyle mevcuttur.

 • “ULÛHİYET”TEN GELEN HÜKÜMLER->İlâhi Hükümler(Takdir-i ilâhîye-“Din”in mânâsı- Hakikatın gereği ve zarureti olan hükümler- Birimin ebedi saadetini meydana getirecek ilâhi hükümler-Ulûhiyet mertebesinin, isimler mertebesine sâri olması nedeniyle,  Allah Rasûlü’nün tebliğ ettiği ve insanın uymaya zorunlu olduğu İlâhi emirler-Ulûhiyet ile işaret edilen gerçekler-Ezelde kesin olarak verilen hüküm)

 • ALLAH TAKDİRİ”NİN AÇIĞA ÇIKIŞI{Allah takdiri, olayları oluşturacak sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak... Ve bizler, “ân” içre oluşmuşu seyredeceğiz, kapasitemiz kadarıyla!.}

 • “ULÛHİYET”İ ANLATAN “EL ESMÂ’ÜL HÜSN”NIN AÇILIMI->KURÂN-I KERİM!

 • MÂNÂLARININ SEYRİ->(KÂİNATIN YARATILMASI-Âlemlerin varolması-Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri)

 • ULÛHİYETİNİN İSTEĞİ->"OLUŞMAKTA OLAN"!->KESİN YERİNE GELEN!

 • Ulûhiyetin sonucu açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin(yaratış amacına göre) hakkını verir.

 • Ulûhiyet gereği olarak, her yaratılmışa(yaratılış amacına göre hak ettiğini vermek suretiyle) adaletini uygular.

 • “ULÛHİYET"TEN GELMEYEN HÜKÜMLER->Beşeriyetten gelen hükümler(Kurân ve Hadis dışındaki bütün görüşler, İlâhi Hükümlerin beşere göre yorumlanmasıdır. Yorumlar ise tâbi olma zorunluluğunu getirmez!)

 • OLAYLAR BİRBİRİNİN ZIDDINA DÖNEREK DEVRAN DÖNER!(Allah, geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye!)

 
ALLAH'IN İNŞÂ ETMESİ

(Allah'ın oluşturması)

 

İnşâ Allah!”

 

 

·  HZ.RASÛLULLAH’IN AÇIKLADIĞI "SİSTEM"-TEK BİR YARATIŞ SİSTEMİ (Sünnetullah-Din-İslâm")

·  Tüm yaratılmışlar,  yaradılışları itibariyle Allah Dini(Allah Fıtratı) üzeredir.

·  "KALEM" İLE ("Allah İlmi"ne göre) "KADER"LERİN YAZILMASI

· Allah önce("Öz" noktasında) "Kalem"i halk etti ve ona "Yaz!" dedi..."Kalem sordu: Ya Rabbi ne yazayım?"... Kaderi (Olmuş ve ebeden olacak herşeyi) yaz!"dedi.

·   “KALEM", BOYUTSAL PLANDA "GENETİK YAZGI"YI YAZAR

·(Madde planındaki) Genetik Yazgı, boyutsal planda “Kalem” ile (Kozmik Işınlarla) yazılıyor..(Mânâ boyutundaki kemâlât genetik intikal ile sana da ulaşıyor)

·"KALEM"İN SATIR SATIR YAZDIKLARI(Ulûhiyet ilminin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullah olarak yaratması)

· HÜKMÜ TEDBİR EDENLER("Esmâ'sıyla tedbirâtının" yürüdüğü oluşumlar-Burçlar-Yıldızlar)->(Varlıkta mutlak hüküm süren-tasarruf eden, Allah azze ve celledir!-Âlemlerdeki "tedbirâtı", "El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri olan her isim ardındaki yoluyladır.Takdir ALLAH`ındır; yıldız ve planet etkileri ise takdiri oluşturan mekanizmadır.)

·  SEMÂDAN İNEN ÖLÇÜLÜ SU(İlim)

·  Allah, dilediğini ölçü ile indirir.

·  Acele isteme!

· Sadece "İnşâ Allah=Allah inşa ederse" kaydıyla de Unuttuğunda Rabbini (hakikatin olan Esmâ mertebesini) zikret (hatırla)!.. {Hiçbir şey için "Onu yarın kesinlikle yapacağım" deme (çünkü Allah'ın onu inşa edeceğini bilemezsin)!}

· BİKADER{Esmâ kuvvelerinin-özelliklerinin, yaratılmış birimde gereken ölçüsüyle inzâli (açığa çıkartılıması)-(Terkibiyetlerindeki kuvvelerin miktarlarınca-Gereken ölçü}

·   Allah, her şey için bir kader meydana getirmiştir!(Talâk/2)

· Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyni programlaması)-(lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)

·  Semâdan bir su (Esmâ özellikleri) inzâl etti de vadiler (Esmâ bileşimi olan birimsel yapılar) kendi Bi-kaderlerince (terkibiyetlerindeki kuvvelerin miktarlarınca) sel olup (düşünsel yaşamları) aktı.

·   "KALEM" İLE İNSAN BEYNİNİN PROGRAMLAMASI

· (Alın yazısı-Beyin programı), silinmesi-bozulması kabil olmayan bir yazı ile "Ana Kitap"ta(İlmulllah”ta-Ümmül Kitap”ta-Levhi Mahfuz”da-Sahife-i Vücud”da) "Ezel"de yazılmıştı!

· Yaratan Rabbin, Rabbani özellikleri ve genetiğini "Kalem" olarak programladı(İnsana bilmediğini talim etti)

· “Kozmik Kalem", "ALIN YAZISI"nı yazar! (Algılayamadığımız bir biçimde kozmik ışınlarla insan beyni programlanır)

· "KALEM", KIRILMIŞTIR!(Herkesin geleceği takdir edilmiş, kesinleşmiş ve geleceğini yazan kalem kırılmıştır)

·   Allah İlmine göre kaderleri yazan "KALEM" KURUDU!

·  Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, "Allah'ın Kelimeleri" tükenmez.

·  MÂLUM KADER

·  "Her şeyi kaderiyle (yazılı-programlanmış) yarattık!

·KADER SIRRI(Tevhid Sırrı-Sistemin işleyişi ve sistemin bilinci)->"Allah İsimlerinin(Esmâ'ül Hüsnâ"nın) özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"-"Kim zerre kadar hayır yaparsa, sonucuna erişir" gerçeği)

· EVRENSEL BOYUTTA(veya insanın dünyasında, bilincinden açığa çıkan düşünceler dâhil) TÜM FİİLLERİN OLUŞMA SİSTEMİ{"Allah İsimleri”nin(“Esmâ’ül Hüsnâ”nın) özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"-"Sünnetullah" diye tanımlanan, evrensel Allah kanunlarının -ya da basîreti kısıtlı olanların deyişiyle doğa kanunlarının- işleyiş mekanizması}

·"B” SIRRI->{B-ismillah'ın sırrı-Şirk anlayışının geçersizliğini anlatan vurgu-Özündekini hissetmenin; ve gereklerini ortaya koymanın yaşanması[Herkesin bizatihi kendi özünde varolan sırra dayalı olarak “B”esmeleyi kendisinin “OKU”ması ve yaşaması gerekliliği=>Esmâ'sıyla (muazzam, muhteşem, mükemmel özellikleriyle) varlığımı yaratan, ismi Allah olan Rahman Rahıym'dir]}

·B” sırrının işaret ettiği şekilde ismi Allah olanın Rahmaniyet ve Rahimiyeti kişinin nefsinden zuhur etmektedir.

·  Her işine, her  "Kitap"ın anahtarı olan "Besmele" ile başla!("Besmele" "Oku")->{(”Varlığımdaki Allah’ın güçleri ile bu işlere başlıyorum”-“Varlığımın hakikatı olup “Allah İsmiyle İşaret Edilen”in Rahmetiyle üretiyorum; ki bu rahmet, bir yönüyle acıyla karışık olsa dahi neticede sırf nimettir, mutluluk getirir!” ) farkındalığıyla...}

·  Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah, Veliyy isminin özelliğiyle size yeter ve size hakikatinizden yardım eder! (Nisâ/45)

·  KADERE İMAN->"VE BİL KADER"("Nesnenin kaderi kendisinde mevcut olarak, o nesne var olmuştur"-Oluşan birim, kaderi kendisinde mevcut olarak o kaderle mevcut olmuş, var olmuştur)

·  "Allah", insanların her birini belli bir gayeye uygun olarak, kendindeki mânâları seyretme amacına dönük "fıtrat"la halketmiştir.  Belli bir program üzere kendi kaderi ile, "fıtratı" ile varolmuş olan insan; sadece kendi çizgisini, kaderini yaşar.

·  "ÖZ"ÜNE YÖNELME("Hidâyet"-Doğru yola yönelme) VE KADER

· ALLAH'A DÖNÜK YAŞAM{Allah'a yöneliş hâllerini sürekli korumak-Mânâ yüzünü, hakikati Esmâ bileşimi olan şuurunu, tanrı kavramsız, âlemler olarak algılanan sistemin hakikati olan soyut Esmâ mertebesine yönlendirmek-"Vechini hanîf olarak Din'e tutmak}

·   Muhakkak ki Allah iman edenlere sahip çıkar! (Hac/38)

· DOSDOĞRU YOL("SIRAT-I MUSTAKÎM")->{Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-Nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

·ALLAH HİDÂYETİ->{Yaratış nimeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

· Allah'a dönük yaşamın getirisi(Huzurda olmanın sonuçlarını yaşamak-”Esmâ”dan oluşan Hakikatinin(Allah'a kulluk ettiğinin)  farkındalığına ermek)->"Cennet"(Melekî özelliklerle yaşam boyutu-"Melek-kuvve" olan "insan"ın özelliklerinin yaşanacağı ortam-Sâlih kullar için, hiçbir gözün görmediği-hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir aklın kavramadığı şeylerin hazırlandığı yaşam boyutu)!

·  O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır...Teslimiyet ve itaati fark etmeye müsait olanları müjdele!

·Nimetlerin arttırılması(Nimeti-verileni değerlendirmek)->İman edip imanın gereğini uygulayanlara icabet eden ve kendi lütfuyla onlara (nimetlerini) arttırandır!.)

·  KORUNMA MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ

·  Korunma, dışa yönelerek değil; Özündeki Allah’a yönelmek suretiyledir!

· Mescid-i Haram”ın{["Beytullah"-Sahibi Allah olan, yeryüzündeki Allah'ın en büyük mescidi-(Varlığın-ın hakikati)-Âlemlere hidâyet kaynağı]nın}  velîleri, korunanlardır!

·  Korunanlardan olmak

· Korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan) girmek{"Birr, evlere arka kapıdan girmek (hakikate dolaylı yoldan ulaşmak) değil, korunanlardan olmak için ön kapıdan (direkt kestirme yoldan) girmektir. Allah'tan korunun ki felâh bulasınız.(Bakara/189)}

·  Kim Allah'tan korunursa, ona bir çıkış yeri oluşturur. Ona ummadığı bir taraftan yaşam gıdası verir! (Talâk/2)

·  Kebairden (büyük suçlardan-şirk, insan öldürmek vs.) kaçınmak

·   İstiğfar etmek

·  Tevbe etmek ve tevbeyi yaşamak{"Et Tevvab”->Allah'a özden ve kesin bir tövbe ile tövbe etmek-Kendi hakikatine dönmek- yaptığı yanlışlardan dönmek ve verdiği zararları gidermek}

·  Allah'a tevekkül etmek(Allah, idrakıyla kendisine tevekkül edene sahip çıkarak, onun için en hayırlı sonucu oluşturur!->"El Vekil"(Vekiyl olarak, El Esmâ'sıyla seni yaratan Allah yeterlidir.(Nisâ/132)

· Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter! Muhakkak ki Allah, emrini yerine ulaştırandır! Gerçekten Allah, her şey için bir kader meydana getirmiştir!(Talâk/3)

· TEDBİR ALMAK{Kader kesindir ve asla değişmez!.Bizim aldığımız tedbirlerin tümü de kader dışında ve kadere rağmen-karşı değil; aksine, kaderin sonucudur...Tedbir, takdirdendir”!..}

·  "Salât"ı ikâme etmek

·  ZİKİR

·  Rasûller tarafından açıklanan frekanslar

·  DUA VE KADER("Kader'i ancak DUA değiştirir. "Kaza"yı ancak DUA geri çevirir!)

·  Allah'ın kazâsından Allah'ın kaderine kaçmak

· Rızıklandırıldıklarından (maddi veya salâtı yaşamanın sonucu oluşan manevî rızkı) infak etmek

·  Boyutlarının kayıtlarından(Sınırlamalardan) selâmete çıkmak{Rahıym isminin “Es Selâm” İsmini tetikleyerek açığa çıkarması-Birimin hakikatine ait kuvvelerin tahakkuku olan cennet boyutu hâlinin yaşamı(Dar'üs Selâm)-Yâkîn hâli}

· Beden ve tabiat kayıtlarından selâmet{Allah'ın semâdan su inzâl edip onunla ölümden sonra arzı diriltmesi[Allah’ın bilinç katlarından ilim inzâl ederek hakikatine şuuru olmayan bedende "diri" olanın açığa çıkarılması ve onda hareket eden tüm canlıları yayması-Tüm organlarındaki havl ve kuvvetin Allah'la meydana gelmesi]-Esmâ kuvvelerinin bilinçte fark edilmesi(Allah’ın Rüzgârları yönlendirmesi)-Beden boyutunda açığa çıkabilecek kuvvelerin şuurda varlığının oluşumu(semâ ile arz arasında emre amade bulutların varlığı}

·  Tehlikeden selâmet

·  YANLIŞ YOL{Allah’a varmayan yol-Deccalının renkli, şatafatlı dünyasına götüren yol}

·  YANLIŞ YOLA SAPMAK

· NEFSİN MENFAATLERİNE DÖNÜK YAŞAM {"Allah dûnundaki kendisine fayda ve zarar vermeyecek şeylere yöneliş("Salât"tan(namazdan) gâfil olmak-"Salât"ı yitirmek}

·  Muhakkak ki Allah hiçbir hain (emanete ihanet eden) ve nankörü (verileni değerlendirmeyeni) sevmez!(Hac/38)

·  Rasûle itaat etmeyenin(Onun dediklerinin zıddını kurgulayanın) yaptığı kurgular

·(Münafıklar-ikiyüzlüler) insanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan asla! Oysa O beraberdi (tasavvufî anlayışla mâiyet sırrı-Allah'ın, kulun her zerresini Esmâ'sıyla varetmesi hakikati) onlarla gece boyu, Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri kurgularlarken.(Nisâ/108)

· Ne var ki, Allah sana inzâl ettiği ile şahitliğini gösterir ki, HÛ'nun ilmi olarak onu sana inzâl etmiştir. Melekler (bu inzâl ile ilgili kuvveler-Cibrîl) de olayın şahididir. Şahit olarak Allah yeterlidir. (Nisâ/166)

·Nefsin menfaatlerine dönük yaşamın getirisi(Huzurdan uzaklaştırılmışlığın sonuçlarını yaşamak-Esmâ mânâlarını ruha yüklemekten yoksun kalmak-Kişinin kendisi ile Allah arasındaki bağı kopartması)->"Cehennem"(Allah'tan mahrum kalma ortamı)!

· KAPASİTE SINIRLAMALARI-BOYUTLARININ KAYITLARI(Beden-bilinç kayıtları-çok sınırlı yaşam alanı-> {“Rahman’ın zikri”nden (hatırlattığı hakikatinden) yüz çevirmek-Kendini beden sınırlamasının mutsuzluğu içinde bulmak ve bunun sonuçlarını yaşayarak yanmak}

·  Hz.Âdem’in beden kayıtlarıyla Arzda-bedende yaşamak zorunda kalması{Üflenen ruh = Esmâ {El Veliyy} açığa çıkışı = şuur varlık olarak kayıtsız şekilde yaşayan Adem'in, bedenini {Havva} kendisi olarak kabullenmesi-Cennet boyutunu Esmâ kuvveleriyle yaşarken, kendini beden vehmederek, bu kuvvelerden uzak düşmesi-Yasak ağaca dokunmak}

·  KADER GEREĞİ İNSANIN BELÂ İLE DENENMESİ

·   İsabet eden belâlar("Elleriyle yaptıklarının sonucu")

·Arzda (bedeninizde-dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç dünyanızda) size isâbet eden hiçbir musîbet yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda takdir edilmiş) olmasın!

·  MEKR SİSTEMİ

·  Hakikat bilgisini inkâr edenlere mekrleri süslendi.

·  (Hakikate) işaretlerimizi yalanlayanları, hiç bilmedikleri taraftan aşama aşama (mekr yollu) helâke götürürüz.(A'râf/182) 

·  KADERİYECİLER(Ümmetin mecûsileri-"Kul kendi kaderini kendi yazar"; görüşünde olanlar

 

 

KAZA(VARETME HÜKMÜ)

 

 
 
 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org