KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

KADİR GECESİ

 • “Yok”luk karanlığı (gecesi)

 • İçinde "Kadir anı” nın olduğu gece

 
 • “KADR SÛRESİ”

 • Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta “Kadr” gecesi

 • Allah Rasûlü Muhammed Mustafa aleyhisselâm merkezli “Din” anlayışına göre “Kadr” gecesi anlatımının deşifresi, yorumlanması  (Ehlullah indinde)

 • KADR{"Güc yetirmek" -"Hükmü kaza, takdir, tazyik, azametli şeref" -“Kurân” ismiyle işaret edilen “sırlar bütününü” ve “özündeki hakikati” (enzalna HU) kişinin, kendi varlığının “yok”luğunu (LEYL) yaşadığı anda, şuurunda açığa çıkarılması sırrı(“Kurân ve insan ikiz kardeştir”, uyarısı hatırlanmalı)}

 • KADİR GECESİ" {“Yok”luk karanlığı (gecesi)-İçinde "Kadir anı” nın olduğu gece}

 • GECE VE GÜNDÜZ(İki işaret-Cehl ve ilim)

 • Gece->(Karanlığa(cehl) işaret –Bilgisizlik-Sükûnet vesilesi)

 • “KADİR ÂNI"(Süreci)->İnsanın bir ömür boyu yaşadıklarından çok daha hayırlı olan bir an-Bin aydan (seksen yıllık ömür) daha hayırlı olan gece(Süreç)-Hakikati yaşama süreci-Kişinin Özü olan” Hak” ile perdelerin ortadan kalktığı an-Rablerinin izni ile "Ruh" ve melekler tenezzül ettiği süreç-"Gece"nin kadrinde "Kur'ân-ı Kerim"in inzal olduğu süreç-Meleki boyuttan bir tenezzülât( Fiziksel bir oluşum değil!)-Melekler ve Ruh”un, Rablerinin izni ile her hükümden, hakikati yaşatarak(Selâm) Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanımasına kadar (“Fecr”e kadar) tenezzül ettiği gece-Melekî(Cebrail aleyhisselâm-Ruh’ül kuds) "Sıkma" süreci->"Beyin"e müdahale (Takdirinde olanlarda Hakikatın ortaya çıkması özelliğini sağlayan tazyik-Seçilmiş kişilerin beyinlerine  bazı “Allah isimleri”nin(“Rabbani isimler”in- "Alim", "Basir", "Hakim", "Fettah", "Muhyi" gibi bir kısım “isimlerin) frekansından impulslar göndererek, bu yolda açılım oluşturması(Beyne yolladığı ışınsal impulslarla büyük bir "SIKIŞMA" duygusu oluşturması, ve bu olay sonunda beyinde açılan ek kapasite ile de görevin gereği kemâlâtın" açığa çıkması- Herkesin kendi istidat ve kabiliyetine göre yararlandığı süreç}-Gelen çok yüksek ışınımın, ("Meleki güç"ün) beyinlerde oluşturduğu "TAZYİK" ile takdirinde olanlarda Hakikatın ortaya çıkması özelliğinin yaşandığı an-"OKU" hükmünün melekî "SIKMA" ile birlikte geldiği süreç-Rablerinin izni ile tenezzül eden Ruh  ve meleklerin her "Emr"den, hükmullah gereği varolmuştan selâm(Selâmet="Özündeki hakikatı idrak edip, o hakikatla tahakkuk edebilmesini temennî) getirdiği süreç-Melekler (melekî kuvveler-kanatlar bu kuvvelerin 2-3-4 yönlü olması) ve ruh (varlığındaki hüviyetin ”HU” hakikatin anlamı), kişinin rabbinin (esma terkibinin-varlığını oluşturan Allah isimlerininin bileşiminin) izni (kapsamı-kapasitesi) kadarıyla, şuurunda açığa çıkış süreci(Her hükümden “Selâm”ette olarak!.-böylece o anda, kendi “yok”luğu hissi yanısıra, mutlak var olan “ALLAH”ı hissedip yaşama süreci)!-"Secde hâli"ne en yakın bir hâl(Mir’âc Rabbi’ne olur; Secde Allah'a olur)-Anlık şuursal sıçrama veya açılım süresi{İnsanın hakikatine ait bilginin(ki bu, “HU” hüviyeti hakikatidir!.) kendisine bir tenezzül, yani “özünden bilincine” doğru açığa çıkar!.}-“ALLAH” özel ismiyle isimlenmiş indinde, kendi birimsel varlığından, yani gün aydınlığından, “yok”luğunu fark etme karanlığına düştüğünde; tüm varlık nazarında varlıklarını yitirdiklerinde...-Hakikati olan Allah isimlerinin özelliklerinin kendi varlığını oluşturduğunu hissettiği ve yaşadığı bir an-Duanın  "müstecap” olduğu an…-Kadir gecesi içinde bilemedin 15 dakikalık bir zaman-Selâmete erme-Herkese ortak olarak sunulan bir an…-Herkesin kendi istidat ve kabiliyetine göre yararlandığı süreç}

 • “KADİR HÂLİ" {“Meleki Sıkma” hâli-"Secde hâli"ne en yakın bir hâl(Kişinin, kendi varlığının, benliğinin var olmayıp; gerçekte var olan Tek varlığın Allah olduğunu idrak etmesi, hissetmesi hali)

 • “Kur’ân-ı Kerim”in, (Hz. Muhammed'in aleyhisselâma) Kadr gecesinde inzâli

 • Cebrâil”in müdahalesi ve “Oku” Hükmünün, melekî sıkma” ile birlikte gelişi

 • Cebrâil’in, Kurân’ı tebliğ etmeye başlaması(Cebrâil aleyhisselâm, Kurân’ı  “Levhi Mahfuz”dan bir defada “Oku”muş ve Hz.Muhammed aleyhisselâma tebliğ etmeye başlamıştır)

 • “Cebrâil”in müdahalesiyle (yolladığı nurlarla-gönderdiği  impulslarla) beyinde meydana gelen yüksek faaliyetle yeni açılımlar (Ek kapasiteler) oluşur.

 • “Cebrâil”, “uyanık” kimselere “Selâm” verir; sırtını sıvazlar.(Cebrâil’in temsil ettiği özellik, o kişide açığa çıkar)

 • Cebrâil’in eşliğinde Cennet ve Cehennemin boyutsal seyri (“Âfâkî Seyr”-“Mi’râc”ın 2.ci aşaması-Kudüs`den göklere yükseliş-Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini geziş -“7 Kat Semâ”yı geziş)

 • Gece ile Gündüzün birbirine dönüşüm (birbiri ardınca gelişi) sistemi (neden ve nasıl gece gündüz oluşumu, süreleri vs.)

 • Geceyi gündüze (cehalet karanlığını ilmiyle aydınlığa, hakikatin seyredildiği yaşama) dönüştürür...

 • Gece ve gündüzün birbirine dönüşmesi sisteminde derin düşünen akıl sahipleri (Ulül Elbab) için işaretler vardır.

 • “Gece”nin sonu(âlemlerin gerçekte yokluğu realitesinin ardından yeniden âlem sûretlerini seyir hâline geçiş)

 • “Kadr Gecesi”ni mânevi arınmanın son evrelerinde {“Ramazan’ın son günlerinde-beşeriyetten arınma ve hakikati hissetme çabalarını verdiğiniz süreçte) arayın(bu hâli yakalamaya çalışın!.}

 

“FECİR KURÂNI”

(Sabah salâtı-Salâtil Fecr-Kur'ânel fecr)

 • “FECR”İN DOĞMASI”(Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanıması)

 • KADR ÂNINDAKİ ŞEHÂDET (“Hakikat”in doğması ile şuur, “Vech”i tanır)

 • ALLAH'IN ŞEHÂDETİ

 • Allah şehâdet eder, kendisidir "HÛ"; tanrı yoktur; sadece "HÛ"!

 • MELEKLERİN ŞEHÂDETİ

 • Fecir Kurân OKUması şâhitlendirilmiştir (Meleki yoğunluk)

 • Esmâ'sının kuvveleri olanlar (melâike) ve Ulül İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehâdet eder, Adl'i kaîm kılarlar. Tanrı yoktur, sadece "HÛ"; Aziyz, Hakiym'dir.

 • "ULÜL İLM"İN ŞEHÂDETİ

 • "ŞehidAllahu enneHU la ilâhe illâ HUve, vel Melaiketü ve ülül ılmi kaimen Bil kıst* la ilâhe illâ HUvel Aziyz’ül Hakiym"-Âl-û İmran/18

 • ALLAH'A SIĞINMAK(Nefsinin hakikati olan Esmâ'sının kuvvesine sığınmak)

 • “Gece”nin işaret ettiği karanlığı(Cehli) kaldırıp, “Gündüz”ün işareti aydınlığı(İlmi) geçerli kıldık(Rabbinizden bir lütuf talep edesiniz ve senelerin adedini ve hesabı da bilesiniz diye...)

 • Gecenin zifirî karanlığındaki ile gündüzün aydınlığındaki aynıdır

 • Kendilerine hakikat bilgisi verilmiş olanlardan secde edip, gece boyunca Allâh işaretlerini okuyup değerlendiren bir grup da mevcuttur.

 • Rablerine iman edenlerin(Hakikati olan Esmâ'nın farkındalığı yaşamına ereceklerine inananların) Hakikatlerini yaşamaları kuvvetlendirilir ve kalplerine râbıta konur (Şuurları, müşahede hâlinde devamlı kılınır!

 

 

KADR GECESİNDE AÇIĞA ÇIKAN HAKİKAT

(İnsanın “Hakikati”ne ait “Bilgi”->“HÛ” HÜVİYETİ)

 

KURÂN'IN SIRRI

 
 • "Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler (varlıkta boyutları ve içindekileri meydana getirenler)."Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})."

 • Kadir sürecinde kişi, kendi “yok”luğu hissi yanısıra, mutlak var olan “ALLAH”ı hissedip yaşar…Her hükümden “Selâm”ette olarak!.

 • SELÂM

 • SELÂMET(“Kendi özünü bulmak suretiyle kurtuluşa erme)

 • “SELÂM YURDU”

 • Allah, "Selâm Yurdu"na (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır ...

 • “Rahiym Rab"den "Selâm" sözü ulaşır...

 • “Selâm” ismi özelliğini Rableri olan Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla yaşarlar...

 • Kadr süreci, herkese ortak olarak sunulan bir andır.

 • Bütün insanlara hidâyet devre devre gelir. 

 

 
 

"KADİR" ->NÜZÛL

"CUMA"->"Mİ'RÂC"

 

KIYÂMET GÜNÜ İLE KADİR VE CUMA GÜNLERİ-GECELERİ

“CEM” MAKAMIYLA İLGİLİDİR!

 

‘’CEM” MAKAMI
 

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg