KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ
 
Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

108 - KEVSER SÛRESİ

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 

1-) İnnâ a'taynâkel Kevser;
Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser'i!

2-) Fe salli li Rabbike venhar;
O hâlde Rabbin için salâtı yaşa ve kurbanı (benlik) kes!

3-) İnne şânieke hüvel'ebter;
Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

 
 

“KEVSER”

"ESMÂ ÖZELLİKLERİ HAVUZU"

 • Kurân-ı Kerim’de sık sık geçen "BİZ" tanımlı anlatım...

 • "Rabb-ül Âlemîn"("Âlemlerin Rabbı")

 • "Hayat Irmağı"

 • Esmâ özelliklerinden meydana gelmiş âlemler ve âlemleri meydana getirmiş olan "Esmâ" mertebesi

 • Sonsuz sınırsız Esmâ mânâlarının kaynağı ve âlemlerde açığa çıkaranı...

 • Oluşumu, "El Esmâ"sıyla açığa çıkan oluşumdan oluşturan...

 
 • “RABB-ÜL ÂLEMİN”{Âlemlerin Rabbı-Sonsuz sınırsız Esmâ mânâlarının kaynağı ve âlemlerde açığa çıkaranı-Oluşumu, "El Esmâ"sıyla açığa çıkan oluşumdan oluşturan-“Kevser”i veren}

 • Allah, “Esmâ Tohumu”ndan, “Varlık Sûretleri”ni yaratandır!

 • “ESM TOHUMU”{"El Esmâ'ül Hüsnâ"-“Allah İsmi”yle işaret edilenin, ilminde seyrini oluşturan muazzam-muhteşem-mükemmel isimleri(özellikleri-kuantum potansiyel-“El Esm┠potansiyeli)-Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan(99 ile sınırlanamayan), “Allah’ı tanımanın anahtarları}

 • “EL ESM”DAN OLUŞAN “HAKİKAT”{Tek Yapı-Teklik Boyutu-Tüm mevcudatın Özünde saklı olan sır-İlim ve Kudret Sıfatlarıyla tanımlanan "Evrensel Öz"-Tüm varlık âleminin "Öz"ünün-Zâtının(Bâtıni gerçeğinin) İsmi "Allah" olan olduğu gerçeği-Hakk’ın varlığı ve O’nda mevcud olan mânâların âşikâre çıkışı-Varlığın "Öz"ünde işlemekte olan “Sistem” gerçeği-Sırat-ı müstakim}

 • “El Esm┠potansiyeli(kuantum potansiyel), birim ve zerre olarak algılanan her noktada mevcuttur{Hz.Rasûlullah (aleyhisselâm)'ın bildirdiği "Zerre küllün aynasıdır!" gerçeği->Tüm evrenler holografik gerçeklik doğrultusunda her bir zerrede mevcuttur!}

 • EVRENSEL DOĞURGANLIK="ARŞ"->{"Nokta"dan meydana gelen açı içindeki Rahmaniyet zuhuru ve bu zuhurun üretkenliği ile meydana gelen Rahîm’den oluşan (algıladığımız madde boyutunda değil)  esmâ mertebesi (bilinç=İlim boyutu)-Soyut olan sırf mânâ ile çokluk arasındaki sınır-Melekût ile ceberût âlemi arasındaki muhayyel sınır-Hükümranlık tahtı-El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamı-Evreni ihâta eden(kuşatan-kapsayan), ancak zaman ve mekân kavramı dışında olan(Mekânsal değil) boyutsal bir kavram-Milyarlarla galaksiyi ilminde barındıran, kapsamına alan yapının "bilinç boyutu"  -Dinî tâbirle "ilim boyutu"-Tasavvufî deyimiyle "Esmâ âlemi"-İlimde “Vahdet”in kesrete dönüştüğü sınır-İlmi ilâhi ile Esmâ ve Ef’al boyutu arasındaki sınır-İlmin zuhûr mahalli-Sayısız oluşumlar boyutunun Tekil düşünsel boyutla kesişme noktası-Düşüncenin, İlmin, Bilincin eyleme dönüş sınırı}

 • “EL ESM”NIN AÇIĞA ÇIKIŞ SÛRETLERİ->"Esmâ Tohumu"ndan yaratılan "Varlık Sûretleri"(Her isim ardındaki)

 • “RAB”{Birimin “Hakikat”i olan “El Esm┠(Allah isimleri)-Birimin varlığını oluşturan Esmâ özellikleri-Şuur ve bedeniniz}

 • "İNSAN"A "EL ESMÂ" POTANSİYELİNİN VERİLMESİ SİSTEMİ("İlim"in açığa çıkış sistemi)

 • ”İNSAN”DAKİ ZÂTÎ TECELLİ{"Allah Adem'i Rahman sûretinde halk etti"}

 • “İNSAN”IN İLMÎ SÛRETİ{“İnsan”ın hakikati olan “ruh-u nurânî” (kişinin Rabbi), “ayân-ı sâbite”, O’nun ilimlerinden bir ilimdir; ilmî suretlerden bir surettir!}

 • ZÂTÎ İSTİDAD VE “ZÂT”A YÖNELİK Mİ’RÂC{Hz.Rasûlullah'a has Zâti istidad}

 • Kurân, Besmele ile başlar.

 • Her Sûre başında "B" uyarısı ile yapılan hatırlatma(Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmakta olduğu vurgusu)

 • B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM (”Varlığımdaki Allah’ın güçleri ile bu işlere başlıyorum”-“Varlığımın hakikatı olup “Allah İsmiyle İşaret Edilen”in Rahmetiyle üretiyorum; ki bu rahmet, bir yönüyle acıyla karışık olsa dahi neticede sırf nimettir, mutluluk getirir!”)

 • “SALÂT” {Yöneliş-Rasûlullah'ın yöneldiği (razı olduğu) Kıble'ye yönelmek-Dışa değil; “Kalb”indekine (Varlığındaki Hakikatine) yönelmek-Hakiki Faile yöneliş-“Yok“ olan “benliğindeki” gerçek vücud sahibini hissediş-Derinliği itibariyle ise.. Özündeki “ALLAH” a  yöneliş(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)-Varlığın-ın hakikatine yönelme(Esmâ mertebesine yöneliş-Rabbine yöneliş-Hakikatiniz olan Esmâ mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede-Her bir varlığın  hakikati olan Esmâ bileşiminin gereğini yaşaması- Bâtının ve hakikâtın olup, özünden Zâhir olanı hissedip, bunun sonuçlarını yaşamak-O’nun indinde hiçliğini, yok olduğunu yaşamakla başlayıp; kıyâmda, kendini dillendirişinin; rükûda, kudretinin önünde yaratılmışın kulluk etmekten başka şansı olmadığını açığa çıkarmasının; secdede, “lillahil vahidil kahhar” hükmünün eserini ortaya koyuşunun yaşanışı-Boyutsal anlamda Hak’ka urûc-Allah’a olan mânevi borcumuz-“Din”in direği-“Mi’râc”ın başlangıcı}

 • RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK{“Kıyam”- İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi}

 • “SALÂT”I YAŞAMAK(Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek-Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak )

 • Kur'ân kıraat edildiğinde, Onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

 • “SALÂT”I  MUHAFAZA ETMEK{Allah'a yöneliş hâllerini sürekli korumak}

 • "Eğer yönelişiniz olmazsa Rabbim size önem vermez! "(Furkan/77)

 • “SALÂT”IN SONUCU OLAN İŞLEV{Allah’ı tesbih-Kulluk işlevini yerine getirme-Her bir varlığın salâtının sonucu olan işlevi}

 • “SALÂT” TAMAMLANDIĞINDA ALLAH'I ÇOK ZİKRETMEK (Arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (el Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin)

 • “SALÂT”TAN GÂFİL OLMAK(Haşyet  şuurundan ve duygusundan mahrum olmak)

 • “SALÂT”TAN MAHRUM KALMAK{Esmâ mânâlarını ruha yüklemekten yoksun kalmak-Kişinin kendisi ile Allah arasındaki bağın bir çeşit kopartılması}

 • KURBAN KESMEK{(BEN'liği=“EGO”yu kurban etmek)-Gerçekte varolmayan “BEN”ini ("ene"ni-Elinle, beyninle taktığın tasmayı) yok etmek-Bâki’ye Fâniyi kurban etmek}

 • İnsanların kıyamı için (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) kurbanın hükmolunması

 • “Kurban”ın üç derecesi->{1-Zâhirde kesilen kurban-2-Tabiatını kurban etmek-3-Mânevi Kurban{"Nefs"ini ("Ego"yu-"Ene"yi)Allah yolunda kurban etmek-Allah’tan ayrı saydığın, ayrı bir varlık olarak düşündüğün “ben” kavramını kurban etmek-"Bâkî"ye "Fâni"yi kurban etmek}

 • “Bismillâhi Allahû Ekber” diyen, nefsini kurban eder!

 • O ALLAH, MUTLAK TEK YARATAN-BÜTÜNSELLİKLE İŞLEVLENDİREN VE MÂNÂLAR SÛRETİNDE AÇIĞA ÇIKARANDIR... “EL HÂLIK… EL BÂR΅ EL MUSAVVİR”!

 • ALLAH’IN EZELDEN SEÇTİĞİ VE “HAKİKAT”E ERDİRDİĞİ(Doğru yola hidâyet ettiği-"Hakikat"i bildirdiği) ZÜRRİYETLER(Nesiller)->{Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyeti}

 • “Allah dilediğini kendine seçer; kendine yönelenleri de hakikate erdirir!"(Şûrâ/13)

 • Allah hükmü yerine gelir! Muhakkak ki Allah’ın takdiri yerine gelecektir!

 • Her topluluğun takdir edilmiş bir ömrü vardır.

 • NESLİ DEVAM EDENLER{Allah’a iman edenler ve imanlarını zulüm (gizli şirk) ile karıştırmayanlar-Allah’a yönelenler[Rabbine selim bir kalp ile (şuurunda Esmâ hakikatini yaşamakta olarak) yönelenler]-Muhsinler (müşahedelerinde Hak'tan gayrı bulunmayanlar)-insanlara (âlemlere) (beden yaşamında hilâfet sırrını yaşatarak) üstün kılınanlar-Doğru yolu bulanlar}

 • ALLAH’A YÖNELENLERİN NESİLLERİ DEVAM ETTİ(Tertemiz bir nesille müjdelendiler)

 • Nübüvvet'i ve Kitabı (Hakikat ve Sünnetulah BİLGİsini) onların zürriyetleri içinde oluşturduk! Sonra Rasûllerimizle onların eserleri üzere takviye ettik!(Hadiyd/26-27)

 • Allah’a yönelişin getirisi(Kişinin beşeriyet dünyasından arınıp;  Allah hakikatına yönelişinin sonucu)->(Salâtın ikâmesi-“Mi’râc”-Rableri indînde (hakikatleri olan Esmâ mertebesinin getirisi olan) dereceler-Mağfiret (Esmâ kuvvesi olan ilmin benliği örtmesiyle oluşan bağışlanma)-Kerîm rızık (cömert-şerefli rızık, maddi veya manevî rızık- Sıddıkiyet (Hakikati yaşayarak tasdik) ilminin yüce anlatım kuvvesi-Hakikatinin seslenişini duyacağı makam (Kurb makamı)-(Allah'a kulluğundan gâfil olmayacağı vaadine sadık) Tertemiz bir nesille müjdelenme)

 • İRSAL OLUNAN RASÛLLERE VERİLEN  ZÜRRİYET

 • BİRBİRİNDEN GELME TEK BİR NESİL(İslam fıtratı üzerine yaratılan tüm insanlar)

 • İnsanlar tek bir ümmetten (İslâm fıtratı üzere yaratılma gerçeği) başka bir şey değildi!.

 • “HAKİKAT”E ERENLERİN ZÜRRİYETLERİNDEN SALÂHA ERENLER(Düzelip uyumlu hâlde yaşayanlar)

 • İman edip korunanların kendilerine tâbi olan zürriyetleri de kendilerine katılır!

 • ŞUURLU KUVVELERİN, iman edenlerin zürriyetlerinden saflığa erenler için DUASI

 • ZÜRRİYETİNE SALÂH NASİP EDİLMESİ İÇİN RABBİNE DUA EDENLER{Allah’a tövbe eden Müslimler-Olgunluğa ulaşan ve kırk seneye erişenler-"Rabbimiz, Allah'tır" deyip sonra o doğrultuda yaşayanlar-Kendilerine korku olmayanlar-Mahzun olmayanlar-Vaad olunmuş sıdkın karşılığı olarak yaptıklarının güzelleri geçerli kılınan; kötülüklerinden vazgeçilenler-Cennet ehli(Cennet Ashabı)-Yaptıklarının cezası(karşılığı) olarak Cennette sonsuza dek yaşayacak olanlar}

 • Hz İbrahim’in zürriyeti için yaptığı dua

 • Nuh ve İbrahim’in zürriyeti içinde Nübüvvet ve “Kitap”ın oluşturulması

 • "Rabbimiz... Eşlerimizden (veya bedenlerimizden) ve evlatlarımızdan (bedenî çalışmalarımızın semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları bize ihsan et; bizi, korunmak isteyenlere uyulası önder kıl"(Furkan/74)

 • ZAYIF ZÜRRİYET{“Arz”da zayıf ve çaresiz olanlar-“Hicret”e imkânı olmayan güçsüz ve çaresizler}

 • Kim Allah yolunda(zulüm gördüğü yerden, ya da {"Allah'a firar edin", âyetince} özüne doğru) hicret ederse, Arzda pek çok gidilecek genişlik bulur.{ Rabbin belâya mâruz bırakıldıktan sonra hicret edenlerin yanındadır-Allah, kendi yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanları, güzel (En hayırlı) yaşam gıdasıyla besler.}

 • Sizden biri ister mi hiç, (İçinde nehirler akan ve çeşitli meyveler bulunan, hurmalık ve asmalarla dolu bahçesi olsun da) kendisine ihtiyarlık gelsin ve zayıf bir zürriyeti olsun?

 • Eğer dilerse sizi ortadan kaldırır; sizden başka dilediklerini Halife kılar… Başka bir halkın zürriyetinden sizi inşâ ettiği gibi!

 • "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan (onlara yaptıklarının sonucunu yaşattığı ve size de yaşatacağı için) korunun!"

 • MEL’UN ŞECERE{Uzaklaştırılmış ağaç–beden yaşamı-İnsanlar için yalnızca bir fitne kılınan sınav objesi}

 • ATALARININ, BABALARININ İZİ{Din anlayışı-Eserleri(Şartlanmaları-Genleri)} ÜZERE OLMAK(Örflerindeki şartlanma ve değer yargılarını, Allah hükmü din kabul etmek)

 • "Atalarınızın, babalarınızın izi üzerindeyseniz, ya onlar yanlış izdeler ise!" ("Allah'ın inzâl ettiğine (varlığın ve varlığınızın Allah Esmâ'sı olduğuna ve Sünnetullah bilgisine) iman edin")

 • (Hac ibadetinizi bitirince) Atalarınızı anma (âdetinizdeki) zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allah'ı zikredin.

 • Tam teslim olmuşluğun sonucu olarak benliğinizin ortadan kalkışını yaşayın ve Din anlayışınızı sadece O'na has kılarak O'na dua edin…

 • İMAN EDEN VE İNKÂR EDEN NESİLLERİN ÂKİBETİ

 • İman eden nesillerin âkibeti

 • “Hakikat”i inkâr eden nesillerin âkibeti

 • Helâk edilen (Kökü kesilen) kavimler(İman etmeyen kavimler)->{Nuh Kavmi-Ad Halkı-Semûd Kavmi-Lût Kavmi-Medyen Halkı-Firavun ve ileri gelenleri}

 • EBTER=NESLİ(Soyu-Zürriyeti) KESİLENLER{Zürriyeti devam etmeyenler-Rasûlullah’a kin bağlayanlar-“Hakikat”inden kaynaklanan Esmâ özelliklerinin getirisinden mahrum olanlar-Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşınanlardan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirilen ve (ezelden) seçilen kimselerin ardından gelen nesil-Kendine zulmedenler-Salâtı yitirenler-Atalarını (“Hakikat”ten) sapmışlar olarak bulan ve onların izleri üzerinde ısrarla koşanlar(Bunun sonucu, yapılarına işleyecek yakıcı su (benlik duygusu) olanlar-Mîsaklarına rağmen (yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen) sonradan Allah Ahdini (şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozanlar-Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparanlar ve arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapanlar-Allah'tan uzaklaştırılanlar(hakikatlerine bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşenler)-Hakikatlerini hatırlamayıp, kendilerini yalnızca biyolojik beden kabul ederek yaşayanlar-(Dünya yaşamı boyunca) biyolojik bedenden yiyip, karınlarını dolduranlar-Biyolojik beden kabulüyle yaşam sonucu yapılarına yakıcı su (benlik duygusu)işleyenler-Şehvetlerine (nefslerinin arzularına ve boş heveslerine)  tâbi olanlar-Gayyayı (içinden çıkılamaz cehennem çukurunu) boylayacak olan nesil-Onlardan önce gelip-geçmiş ümmetler hakkındaki azap hükmü, kendileri  aleyhine de gerçekleşecek kimseler-Vatanın kötüsü kendileri için olanlar-Hüsrana uğrayanlar}

 • Rasûlullah’a kin bağlayanlar ve "Hüzün yılı"

 • EY İMAN EDENLER!. HATIRLAYIN...

 • "Allah İsmi"ni hatırlayın...

 • Size bağışlanan Allah nimetini hatırlayın(Verilen ilim dolayısıyla  hatırlatılan varoluşunuzdaki hilâfet nimetini hatırlayın)

 • Size verilen(hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın(Bakara/63)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • Allah hükümlerini önemsememezlik yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; Kitap ve Hikmetten inzâl ettiğini hatırlayın.(Bakara/231)

 • Sizler düşman iken şuurlarınızda aynı idrakı oluşturarak sizi bir araya getirişini; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oluşunuzu hatırlayın…(Âl-û İmran/103)

 • Üzerinizdeki nimetiyle sizi bağladığı sözleşmeyi hatırlayın; Allah için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... (Mâide/8)

 • İçinizde Nebiler meydana getirdiğini ve sizi melîkler kıldığını; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdiğini hatırlayın(Mâide/20)

 • Hatırlayın… Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti.(Mâide/11)

 • Hatırlayın, düşünün ki sizi, Nuh halkından sonra halifeler kıldı ve sizi, yaratılışta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa kavuşturdu... Allah nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluşa eresiniz."(A'raf/69)-[Hud aleyhisselâmın kavmi olan Ad Kavmine hitap]

 • Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.(Enfâl/26)-{Ey iman edenler... Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)}

 • Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı.(İbrahiym/6)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • (Hendek savaşında) size ordular geldiğinde onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettiğini hatırlayın…(Ahzâb/9)-(İman edenlerin imtihan edildikleri ve şiddetli bir sarsılışla sarsıldıkları savaş)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)-(İsrailoğullarına hitap)

 • Hep birlikte varlığınızdaki "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILIN VE AYRILIĞA DÜŞMEYİN!

 • O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin... Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır! (Dini O'na has kılarak, O'na yönelin artık!)

 • Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)

 • ALLAH’I HATIRLAMAN İÇİN “SALÂT”I YAŞA!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz! (Cumu’a/10)

 • ALLAH ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ TAMAMLIYOR ki, Müslimler olasınız!

 • Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!."(Tâhâ/52)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsiyn/82-83)

 • Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken-mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye-bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur!(En’âm/95)

Word olarak yükle

 

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

"Eğer yönelişiniz olmazsa Rabbim size önem vermez! "(Furkan/77)

Onların etleri de kanları da Allah'a asla erişmez;

 fakat sizden O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır...(Hac/37)

 

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg