KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"EMRULLAH"

("KIYÂMET"İN OLUŞMASI HÜKMÜ)

 • Allah Emri

 • Allah Hükmü

 • "O Saat"in ("Kıyamet"in) oluşması hükmü

 • Planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kader

 
 • ALLAH HÜKMÜ("Emrullah"), YERİNE GELİR…

 • Başından sonuna hüküm, Allah'ındır! (Allah, Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelendir(“EL HAKEM”)!

 • MUHAKKAK Kİ  ALLAH’IN TAKDİRİ YERİNE GELECEKTİR!

 • Allah'ın hükmü, planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kaderdir!

 • O GÜN ÖLÇÜ, "HAK"TIR!

 • Allah hükmü geldiğinde, Hak olarak hükmedilir ve bâtıl peşinde koşanlar orada hüsrana uğrar!

 • KIYAMET SÜRECİ->VAADOLUNMUŞ SÜREÇ{Zâtî tecelli-Allah Hükmünün açığa çıkışı-"Ruh-u Â'zam" müşahedesi-Uyarılma süreci-Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne Cehennemin apaçık serileceği süreç-Uyanış-Ölüm sürecinde yaşanacaklar-Ölümün tadılma süreci-Belirlenmiş ayırt etme süreci-Dostun dostundan bir şey uzaklaştıramadığı süreç-Yalnızca Dünya'nın ya da Güneş sisteminin olayı olarak üç beş insan anlayışı yılda olacak bir olgu değil; Evrensel boyuttaki yüz milyonlarca milyarlarca yıllık yaşam süreçlerini kapsayan süreç}

 • "Allah kelimeleri"ni (vadettiği sözlerini) değiştirecek yoktur...

 • Görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan'dır, Âli'dir.(Nahl/1)

 • İNZAL OLAN APAÇIK BİR NUR->"KURÂN"

 • KURÂN’IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER {Zâtî tecelli-Kıyamet süreci-Vaad olunmuş süreç-"Ruh-u Â'zam müşahedesi}  

 • Yakın olan azap, ölümdür. Çünkü ölümle, telâfisi mümkün olmayan bir yaşam sonrası başlamaktadır.

 • Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allah'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). Hepsi Allah'a döner (bir zaman gelir hakikatlerinin ne olduğunu görürler, bunu değerlendirmemiş olanlar da yanarlar)

 • MÜJDELEYİCİLER VE UYARICILAR OLARAK VELÂYET-NÜBÜVVET-RİSÂLET "BÂ'S"LARI

 • ALLAH NİMETİ(Hz. Rasûlullah)

 • "Nefslerindeki Esmâ Kuvveleri"nin yaşatacakları konusunda İNSANLARIN UYARILMASI

 •  “HACCI EKBER” GÜNÜ{Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • RASÛLULLAH'IN(Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâmın) "ALLAH ZİKRİ"NE (Hakikatinizi hatırlatmaya-Cuma Salâtına) ÇAĞRISI->EZAN{Allah ve Rasûlünden insanlara "Haccı Ekber" çağrısı(duyurusu)-“Hakikat”e tam dâvet-"Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösterme-“Oku”maya davet edilme-“Müminin Mi’râcı salâ”ya dâvet-“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nün dâvet ettiği “Salât” a icabet uyarısı}

 • “ALLAH İSMİ” ZİKRİ{"Bi-zikrillah"-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • Elbette ki Allah zikri (hatırlanışı) Ekber'dir (Ekberiyeti hissettirir)!

 • ZÂTÎ TECELLİ->"HÛ"NUN SALÂTI{İlk Tecelli->Allah'ın ilk tecellisi-İlahî özelliklerin tecellisi-“Esmâ Mertebesi”-Ceberût âlemi}

 • "Allah”ın tecellisi olmaz!

 • Zât, “Esmâ”sıyla tanınır.

 • Zâtıyla kâim varlığın benliğini bürüdüğü mânâlar

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • "HÛ" ki, sizi "TEK BİR NEFS"ten(makro planda: Hakikat-i Muhammedî - Akl-ı evvel; mikro planda: insanlık şuuru - Akl-ı küll) yarattı ve ondan da eşini (makro planda: evreni; mikro planda: bedeni) oluşturdu; ona yerleşsin diye...(A’râf/189)

 • Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a iman edip, O'na hakikatleri olarak sımsıkı tutunanlara gelince, onları HÛ'dan bir rahmetin ve fazlın içine sokacak ve onları kendisine varan sırat-ı müstakime hidâyetleyecektir. (Nisâ/175)

 • ÇAĞRIYA İCÂBET ETMEK->ALLAH'A YÖNELMEK ve Allah Rasûllerine tâbi olmak

 • “Muhakkak ki benim Rabbim, Kariyb'dir (yakın), Muciyb'dir (icâbet eden)"(Hûd/61)

 • "EL KARÎYB"->Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!)(Bakara/186)

 • Andolsun ki Allah, o ağacın altında sana biat ettiklerinde iman edenlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı bildi de, üzerlerine sekine (huzur) inzâl etti ve kendilerine feth-i kariyb (yakîn açıklığı) verdi.(Fetih/18)

 • O'na; "İsimler"in mânâlarıyla yönelin! (A'râf/180)

 • (İman edip imanının gereğini yaşayanların) ALLAH’A YÖNELİŞLERİ->("Subhaneke Allahümme = Subhansın sen Allah'ım; seni tenzih ve tespih ederiz"dir.)

 • (İman edip imanının gereğini yaşayanların) BİRBİRLERİNE YÖNELİŞLERİ -> "Selâm"dır (Selâm ismi mânâsı sürekli açığa çıksın bizde)...

 • ALLAH, KENDİSİNE OLAN YÖNELİŞLERE MUTLAKA İCABET EDEREK GEREĞİNİ OLUŞTURUR!{Yönelip isteyene (dua) icabet eder(“EL MUCİYB”)}

 • (İman edip imanının gereğini yaşayanların) ALLAH'A YÖNELİŞLERİNİN SONUCUNDA ULAŞTIKLARI NOKTA->"El Hamdu Lillâhi Rabb-ül âlemîn = Hamd Rabb-ül âlemîn Allah'ındır" noktasıdır.

 • CUM'A SALÂTI{Allah zikri çağrısı (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı)-Yöneticinin toplumsal tebliğ toplantısı-Gölgenin sıfırlandığı vakitte ifa edilen  namaz}

 • CUM'A SALÂTININ İMAMI->HZ.RASÛLULLAH{"Allah zikri" (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan-Tüm Nebilerin de imamı olan Hz.Rasûlullah-Cum'a Salâtının yöneticisi(yol göstereni-önderi)}

 • Ey iman edenler!.. Cuma'nın günü'ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allah zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın!

 • “RUH-U ’ZAM” MÜŞAHEDESİ

 • (İlk Mânâ Sûreti--Bölünmesi parçalanması sözkonusu olmayan, mânâda beliren ilk tekillik, birimlik kavramıyla mevcud olan)
 • Semâlarda ve Arzda ne varsa hepsi, Kıyamet Sürecinde “O”na “TEK”(“FERD”) olarak gelir. {Allah("HÛ" ismi ile işaret edilen "Mutlak Zât"), Esmâ âleminin kaynağıdır...Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturandır(“EL HAYY”)… Var olan her şey kendisiyle kaîm olandır.(“EL KAYYUM”)… Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelendir(“EL HAKEM”)… Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını verendir(“EL ADL”)… Yaratılmışlarda açığa çıkan özellik ve kavramlarla tanımlanmaktan, kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan da berîdir.(“EL KUDDÜS”)}

 • RABBİNİZDEN SİZE GELEN BİR BURHAN(“Hakikat”in dillenmişi Hz.Muhammed s.a.v.)

 • “Öz”ündeki Hakikat bilgisi, bir Rasûl aracılığıyla sana ulaşırsa ancak o takdirde kendinde mevcud olan bilgileri değerlendirebilirsin…

 • “Rasûl”e imanın gerekliliği    

 • Er Rasûl (Hz.Muhammed a.s.) Rabbinden (varlığını oluşturan Allah Esmâ'sı bileşiminden) kendisine (şuuruna) inzâl olana (boyutsal bir geçiş yapan bilgiye) iman etmiştir. İman edenler de!.. Hepsi iman etti ("B" harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda) nefslerini oluşturan hakikatlerinin Allah Esmâ'sı olduğuna, meleklerine (nefslerinin aslı olan Esmâ kuvvelerine), Kitaplarına (inzâl olan bilgilerine), Rasûllerine...(Bakara/285)

 • KIYAMET SÜRECİNDE YAŞANACAKLAR

 • {Güneşin dürülmesi-Yıldızların kararması-dağların yürütülmesi-en gözde zenginlik ve statü nesnelerinin başıboş terk edilmesi-vahşilerin haşrolunması-denizlerin kaynaması-nefslerin eşleştirilmesi-kaydedilmiş sayfaları açılması-Semânın sökülüp giderilmesi-pişmanlık ateşinin tutuşturulup alevlendirilmesi-Cennetin yaklaştırılması}

 • {Aklın karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirmesi-düşünme işlevinin durup, fikirlerin ışık tutmaz olması-organların çalışmaz olması-dünya değerlerinden geçilmesi-hayvani duyguların toplanıp güçlerini kaybetmesi-şartlanma yollu edinilmiş bilgilerin açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynaması-bilinçlerin ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirilmesi-kaydedilmiş sayfaların açılması-bilincin muhakemesini yitirmesi-pişmanlık yangınının alevlenmesi-biyolojik bedenli yaşamda yapılanların getirisinin algılanması}

 • KIYAMET SÜRECİNDE SEMÂLAR

 • Semâlar, O'nun sağ eliyle dürülmüşlerdir.

 • Muhakkak ki biz sana ağır bir söz ilka edeceğiz (şuurunda yaşatacağız)!

 • Muhakkak O, şerefli-Arş sahibi'nin indînde güvencede olan-kuvvet sahibi bir Rasûlün sözüdür.

 • KIYAMET SÜRECİNDE ARZ

 • Arz, kıyamet sürecinde, bütünüyle O'nun kabzasındadır (avucunun içindedir)

 • Arz, o süreçte haberlerini söyler.

 • Rabbinin yüce azametini fark et! Elbiselerini (bilincini - beynini) arındır! Her türlü şirkten, yanlış değerlendirmekten) kaçın!

 • ÂLEMLERİN KIYAMETİ

 • GALAKTİK KIYAMET{Samanyolu galaksisi üzerine hızla gelen Andromeda Galaksisinin, bizim galaksi ile çarpışması sonucu Samanyolu Galaksisi içindeki tüm yıldızların yörüngelerinden çıkması(Kurân-ı Kerîm'de yıldızların düşmesi şeklindeki tasvir)}

 • "SİSTEM"İN KIYAMETİ

 • DÜNYANIN KIYAMETİ

 • Yeniden bedenlenerek dünyaya geri geliş (REENKARNASYON) YOKTUR.{Beynin durmasından sonra o beynin Dünyada ürettiği mikrodalga beden(Ruh), bir daha Dünyaya geri gelmeksizin ileriye doğru yaşamına devam eder.(Biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişi bir daha dünyaya geri gelemez)}

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 
 
   

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org