KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 KIYAMETİN İŞARETLERİ

(Tecellileri-Alâmetleri-Kıyâmet öncesi olaylar)

 

    

 
 • KIYAMETİN ZAMANI{Muhakkak ki o saatin (ölümün) ilmi Allah indîndedir}

 • Saat'in (kıyametin) oluşması hükmü (Allah'a göre) bir göz kırpması gibi yahut daha da yakındır!

 • (Nahl/77)
 • KIYAMET ÖNCESİ OLAYLAR(Tecelliler-İşaretler)->{Deccal’in çıkışı (Hakiki Deccal’den önce 30 a yakın sahte Deccalin çıkışı)-3.Dünya savaşının çıkışı-Hz.Mehdi’nin Mekke’de açığa çıkışı(ve pek çok kişinin inkâr edişi(Evliyaullahın pek çoğuna bile gizli kalacağı)-"Yecüc ve Mecüc"ün  çıkışı-Çinlilerin Türkiye’ye kadar Ortadoğuyu istilâsı-Rusların 6 ay İstanbul’da kalışı-Avrupa’nın Türkiye’yi dışlaması-Yunanistan ile savaş-Suriye’nin durumu}

 • 1-ZÂHİRİ İŞARETLER(Zâhirî Tecelliler-“Mehdî”yet, “Deccal”iyet ve “İsevîyet”)

 • DECCAL'İN ZÂHİR OLMASI(Yeryüzüne inmesi)

 • “DECCALİYET”(Deccal’in işlevi)

 • DECCAL{En büyük yalancı-Sonlu sınırlı bir Tanrı!-Açık açık beklenen “ALLAH” olduğunu ilân ederek gelecek olan varlık-Sağ gözü kör yâni Hakk’ı-gerçeği görmekten perdeli, sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık!-Bütün yaratılmışları var eden bir TANRI olduğunu iddia eden varlık-Kudret sıfatı da en geniş şekliyle açığa çıktığı mahal-Her gerçeği saptırma, olduğunun aksine gösterme ve kabul ettirme işlevi(‘’ak’’ı kara, ‘’doğru’’yu yanlış, ‘’cennet’’i cehennem gösterme)-Kişinin, kendisini “Allah”tan ve “hilâfetten” alakoyan dünyası-İsa aleyhisselâmın yeryüzünden kaldıracağı varlık}

 • “Mesih”iyet dalgaları

 • "MEHDİ"lik anlamını ve duygusunu taşıyan yan dalgalar dünya üzerine ulaşmaya başlamıştır... Keza "MESİH"iyet dalgaları da öyle!

 • "MESİH DECCAL" ORDUSU

 • "YECÜC VE MECÜC"ÜN ÇIKIŞI

 • Fırat nehri (suları azalarak) ALTINDAN BİR DAĞI açıp meydana çıkarmadıkça kıyamet kopmaz!(Hadis)

 • Mehdilerin çoğalması(ve orijinalinden önce gelmeye başlayan parazitli yan dalgalar!)

 • MEHDİ`nin Mekke`de ortaya çıkmasından önce; Avrupa, Amerika, Rusya ve Ortadoğu`da çok büyük siyasi değişiklikler ve savaşlar

 • “MEHDİ’NİN DÜNYA ÜZERİNDE-İNSANLIK ÂLEMİNDE AÇIĞA ÇIKIŞI VE TANINMASI

 • Hz.Mehdi’nin Müslüman ülkelerde ve Dünya üzerinde hâkimiyeti, İsa aleyhisselâm'ın nuzülü ile birlikte olacaktır.

 • MEHDİ’NİN DECCAL İLE MÜCADELE YÖNTEMİ(Bilgi ve ilim, hidayet yollu)

 • MEHDİ'NİN İNSANLARI UYARMASI{“Mehdi” lâkablı zât, Allah'ın âdeti olduğu üzere, önce insanları ALLAH'a inanmaya, O'nun SONSUZ-SINIRSIZ TEK olduğuna; tapınılacak bir TANRI olmadığına, her türlü, şekil, renk, ışık ve bu tür kavramlardan münezzeh yüce bilgi ve güç sahibi evrenüstü, enerji üstü bir kavram olduğuna işaret edip uyaracak.}

 • Deccal ile mücadeleyi önce Mehdi yapar.(Hidâyeti ulaştıran Hakikat İlmi, vehmi benliğin karşısına dikilir)

 • “ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"Bİ-ZİKRİLLAH"

 • "B" HARFİ İLMİ VE "El AHAD-ÜS SAMED" İLMİ

 • BEYİNLERDEKİ ÇİN SEDDİNİN YIKILIŞI

 • "Kıble"nin(Kudüs'ten Kâbe'ye) değiştirilmesi

 • Deccaliyetin Kıblesi(Yönlendirdikleri)->(Şirk ehlinin Allah dûnunda varsayıp yöneldiği dışsal güçler-Gökten gelecekler!-Tanrılar- Şefaate sahip olamayanlar)

 • Rasulullahın yöneldiği (razı olduğu) Kıble->“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat)

 • İSTANBUL'UN FETHİ

 • Mehdi Rasûl'ün İstanbul'a gelişi

 • İstanbul'un, 2.kez zikir ile fethi(“Allah İsmi" zikri ("Bi-zikrillah")-Silâhlı bir fetih değil!)

 • “EL EMÂNET”{Kurân'daki fonksiyonel kullanılışı->Semâların-arzın-dağların yüklenmekten imtina ettiği ve el Kurân'ın ikizi olan El İnsan'ın yüklendiği şey....-Esas itibarıyla Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı melek olarak şuuruna işaret…-Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler-Esmâ şuuruyla yaşamak}

 • HZ.RASÛLULLAH'A BİAT{Cum'a Salâtının imamı(Yöneticisi-Yol göstereni-Önderi)-Allah zikri (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan Allah Rasûlüne iman ve itaat}

 • Ey iman edenler... Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)

 • “EL MEHDİ"NİN DÜNYAYA HÂKİMİYETİ

 • “MEHDİ” GÖREVDE İKEN HZ.İSA’NIN DÜNYAYA GELİŞİ("Îsevi Hakikat"in nuzülü)

 • Hz.İsa'nın gelişi sırasında "Mehdi"nin, müslümanların başında olması(“Sizden olan İmamınız!”)

 • Beşikte iken insanlara konuşacak olan “Allah’tan Bi-Kelime” (Kendisini tanımladığı Esmâ'sından kendisine vasfettiği bazı mânâları açığa çıkaracağı bir kulu-El Mesih-Meryemoğlu İsa)

 • İnsanın içinde gelişeceği beşik{Arz(Beden)-Hakikate eresiniz diye sizin için (düşünce akımları-meşreblere göre) yollar oluşturulan Arz(Beden)}

 • Hz.İsa, kıyamet için bir ilimdir.

 • Kundakta konuşan bebek

 • Sizin için beşik olarak meydana getirilen Arz’da, sizin için açılan yollar… Semâdan inzal edilen bir “Su”…

 • İsa aleyhisselâm "Deccal"i yeryüzünden kaldıracak...

 • Hz.İsa Aleyh'sselâmın, Hz.Muhammed'in geleceğini müjdelemesi

 • 2-BÂTINÎ İŞARETLER(Bâtınî Tecelliler-Kişinin kıyâmeti-Kıyamet alâmeti olarak bildirilen “Mehdî”yet, “Deccal”iyet ve “İsevîyet” olayının, kişinin kıyâmeti ile ilgili iç (bâtın) anlamları)

 • "Kıyâmet alâmetlerinin bâtınî tecellileri"(Kıyâmet alâmetleri, kişinin seyri sülûkta "MÜLHİME NEFS" bilinci devresinde bâtınen oluşur)

 • Arzın Dabbesi->Şuurun, eşi olarak kendisine geçici süre verilmiş olan beden ise, kâh maddeden meydana gelmesi itibarıyla tanımı.

 • MEHDİ’NİN “BİRİM”DE AÇIĞA ÇIKIŞI

 • Her insanın Mehdi'si, Deccal'i, İsa'sı vardır

 • “Mehdi”, “Hakikat”iNde mevcuttur.(Rabbinden sana ulaşan hidâyet, özünden açığa çıkar-"İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümleri, özünden i âşikâre çıkar)

 • Mehdiyet ile “Rububiyet Hakikati” idrâk edilir.{Rubûbiyet Hakikati->("Bi-Rabbi-HİM)-Her birimin özünde mevcud olan ve Esmâ terkibi şeklinde açığa çıkan Rubûbiyet boyutu-Birimin özünde "İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümlerini âşikâre çıkartma özelliği-Nefsin hakikatinin rubûbiyet kemâlinden meydana gelmiş olması)

 • "Îsevi Hakikat" nuzül ettiğinde "B" sırrı açılarak yaşanmaya başlanır.  {Varlığın yalnızca, “Allah” adıyla işaret edilenin “esmâ mertebesi”nden ibaret olduğu hissedilir-Deccaliyet (tanrılık vehmeden benlik) eriyip yok olup gider-“El Mudil” isminin ağırlığı geriler-“VELΔ ismi seyri ağırlık kazanır}

 • Her insan yaşamı boyunca bu isimlerle tanımlanan özelliklere muhataptır.

 • "Beyaz atlı, elinde sihirli kılıç" olan (Sanki gökten iner gibi pat diye ortaya çıkacak-tüm rejimleri yıkıp İslâm dinini esas alan devlet düzenini kuracak) bir "Mehdi" bekleme!(Allah sistem ve düzenini fark et!)

 

        

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org