KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

ALLAH YOLU->SIRAT

 • Kaçış yolu-(Taştan-betondan bir köprü değil, bir tür hava köprüsü...)

 • Üzerinde ne sağa-sola kıvrılma; ne de iniş-çıkış olan… iki nokta arasında seyreden ışın hattı gibi hava köprüsü

 • 3000 senelik geçiş yolu

 • Şehvetlerle arzularla sarılmış olan kaçış yolu

 • Allah'a tapınma amacıyla değil; kişinin ruhsal enerjisinin güçlendirilmesi gayesiyle teklif edilmiş ibadetleri, zikirleri yapmış olanların, elde ettikleri "nur-enerji" nisbetinde Dünya üzerinden ayrılıp, Güneş’in radyasyon alev dilimleri içinden geçerek kaçtıkları yol

 • En önce Muhammed ümmetinin geçeceği 3000 yıllık süreci kapsayan Cehennemden kaçış yolu

 • “Cehennem” içine çekilmekte olan Dünya üzerinde bulunan insanların, ”cennetler” ismiyle tanımlanan ortama kaçış olayı

 • Herkesin nuru miktarınca kaçabildiği yol

 • Şu anda da üstünde adım attığınız yol

 

 

MUHAKKAK Kİ BENİM RABBİM SIRAT-I MUSTAKÎM ÜZEREDİR!

"İşte benim üzerime aldığım müstakim yol budur!"(Hicr/41)

 

 

"SIRAT KÖPRÜSÜ"

 • "SIRAT KÖPRÜSÜ", CEHENNEMİN TAM ORTASINA KURULUR!

 • "Sırat"ın iki yanında asılı duran çengeller(İstekler ve arzular)

 • "SIRAT KÖPRÜSÜ"NDEN GEÇİŞ

 • RASÛLLERİN O GÜNKÜ KELÂMI->“İLÂHİ SELÂMET VER!”

 • "SIRAT"I EN EVVEL GEÇECEK ÜMMET->"Muhammed Ümmeti"!("Hakikat Bilgisi"ne(Kitap) sımsıkı sarılanlar ve "Salât"ı ikame edenler)

 • NİMETLERİ HÂVİ SIRAT("İn'âm")->"Rahman"ın "rahmet"i sonucu oluşan "in'am olan yol"(kişiyi Rabbine kulluğunun bilincine kavuşturacak olan yol)

 • HER İNSAN NURU MİKDARINCA KURTULUŞA KOŞAR

 • İman edenlerin nurları önlerinde ve sağlarında koşar.{Derler ki: "Rabbimiz... Nurumuzu tamamla ve bizi mağfiret eyle... Muhakkak ki sen her şeye Kaadir'sin."(Tahriym/8)}

 • Şu anda da sırat üstünde adım atıyorsunuz!


 
"SIRAT-I MUSTAKÎM"
 
 • ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL("SIRAT-I MUSTAKÎM")->{Allah'ın yürünmesini istediği yol-Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Hakikate erdiren yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-"Yakîne ve kurbete götüren yol" -Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • Allah’a giden yol, kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!

 • O'na kullukta olduğunuzun farkındalığına erin ve ona göre yaşayın. Bu Sırat-ı Müstakim'dir."(Âl-û İmran/51)

 • ALLAH REHBERLİĞİ->"SELÂM YURDU"NA ÇAĞRI{Yaratış nimeti-Allah Hidâyeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

 •  Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir(Hedefe giden yol Allah'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allah hidâyet etmedikçe)

 • Allah, Selâm Yurduna (Sonsuz gelecek yurduna-Bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır (ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.)

 • Dilediğine hidâyet eder, sırat-ı müstakime yönelmesi için(Bakara/142)

 • Dilediğini dosdoğru yola erdirir.(Bakara/213)

 • ALLAH'I İSTERSEN, ALLAH YOLUNU AÇAR!(Neyi talep ettiğine bak!)

 • ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU{Gelecek Yurdu-Selâm Yurdu (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutu)-(Geleceğin yurdu) Adn cennetleri-Sonsuz gelecek vatan-Sonsuz gelecek yaşam-Sonsuz gelecek yurdu-Daimî kalma yurdu-Asıl bilinçlilik-yaşam yurdu-Âhiret-Medine}

 • Din'i O'na has kılarak Allah'a yönel!

 • ALLAH’A ÖDÜNÇ VERMEK{Kim, Allah'a güzel bir ödünç verip de karşılığını katbekat geri almayı ister! Allah kabz eder veya bast eder (tutar, sıkar, daraltır veya açar, genişletir, yayar)... O'na döndürülmektesiniz!(Bakara/245)}

 • "ALLAH FITRATI"NA SARILMAK->"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILMAK{Fıtrat olan Allah Dini'ne(O yaratışa) sarılmak-"Rabbimiz sensin" ahdine, yani hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğuna}

 • Semâlar ve arzda ne varsa O'nun içindir! Din de daimî-ebedî-yalnız O'nundur! Allah'ın gayrından mı sakınıyorsunuz?Nimetten neyiniz varsa Allah'tandır!(Nahl/52-53)

 • Kim verir ve korunursa, El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse, Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız! Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa); El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa;Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullah'tan perdeli yaşamayı) kolaylaştırırız!(Leyl/5-10)

 • ALLAH'IN "SIRAT-I MUSTAKÎM"E YÖNELENDİRDİĞİ KULLARI

 • Muhakkak ki İbrahim bir ümmet idi... Allah'a itaatkârdı... Hanîf'ti (Allah yanı sıra tanrı kabul etmeyen)... (O), müşriklerden (Allah'a ortak koşanlardan) olmadı. O'nun nimetlerine şükredendi... (O), Onu seçmiş ve Onu sırat-ı müstakime yönlendirmişti.(Nahl/120-121)

 
“SALÂT”
 
 • “SALÂT”->NAMAZ {Rasûlullah'ın yöneldiği (razı olduğu) Kıble'ye yönelmek-(Boyutsal anlamda) Hak'ka urûc-"Öz"ündeki sonsuzluğa, o sonsuzluktaki huzura yöneliş-"İman" edilen "Hakikat"in yaşanması Sistemi(Allah'a yöneliş ile mirac"ı yaşama)- Dışa değil; “Kalb”indekine (Varlığındaki Hakikatine) yönelmek Faile yöneliş-“Yok“ olan “benliğindeki” gerçek vücud sahibini hissediş-Derinliği itibariyle ise.. Özündeki “Allah” a  yöneliş(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)-“Varlığın-ın hakikati”ne yönelme(Esmâ mertebesine yöneliş-Rabbine yöneliş- Öz"ündeki sonsuzluğa açılan pencere -"Mirâc"ın kapısını açan âfakî ve enfüsi yöneliş- Bâtının ve hakikatin olup, özünden Zâhir olanı hissedip, bunun sonuçlarını yaşamak- Hakiki Hakikatin olan Esmâ mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede-Varlığındaki Allah esmâsının(Allah isimlerinin-“Esmâ’ül Hüsnâ”nın) azâmetini hissedip, tesbih etme ve bunun nefs’in hakikati olan Muhît olan tarafından algılandığını fark etme-O'nun indinde hiçliğini, yok olduğunu yaşamakla başlayıp; kıyâmda, kendini dillendirişinin; rükûda, kudretinin önünde yaratılmışın kulluk etmekten başka şansı olmadığını açığa çıkarmasının; secdede, "Lillahil Vâhid'il Kahhar" hükmünün eserini ortaya koyuşunun yaşanışı- Allah’a olan mânevi borcumuz-“Din”in direği-“Mi’râc”ın başlangıcı}

 • NAMAZA DURMAK

 • NİYET(Kişinin namaza hazırlanma düşüncesi-Yöneliş-Karar)

 • Hedef-> "ALLAH"ta yokluğunu farkedip; dilinde okuyanın "O" olmasıdır!...

 • MESCİDLERDE YER AÇMAK{Ey iman edenler... Meclislerde size: "Yer açın" denildiğinde, genişletin ki Allah da size genişlik versin! "Kalkın" denildiğinde de, kalkın ki, Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler itibarıyla yükseltsin!)(Mücâdele/11)

 • SAFLARIN DÜZELTİLMESİ{Zâhirde->“Namazın ikâmesi safların düzeltilmesiyle olur."-Bâtında-> Bâtındaki tasarruf ehlinin hiyerarşisine de işaret; tasarrufların bir sistem içinde oluşması itibariyle…}

 • "Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler (varlıkta boyutları ve içindekileri meydana getirenler)"…"Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})"(Sâffât/165-166)

 • VAKİT

 • Hangi vaktin içinde iseniz, o vaktin namazını kılabilirsiniz ancak!.

 • VAKTİN GİRMESİ(Kişinin “benlik”ten arınmasıyla huzurullahta “benliksiz” olarak yeralması)

 • 5 VAKİT NAMAZ(Namazın bilinen beş vakti)

 • 5 VAKİTTE HUZURA ÇIKMAK{Her an O'nun huzurunda iken, bundan gaflet edip; sadece namazda O'nun huzuruna girmeyi kabullenmek, son derece önemli bir “SAPMA”dır!.}

 • İSTİKBALİ KIBLE(Kâ'betullah’a yönelme-Derinliği itibariyle,Özündeki "ALLAH"a yöneliş)

 • RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK{“Kıyam”-İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi}

 • Artık Allah'a ve Rasûlüne iman edip; O'na yardımcı olun...

 • Rasûl’e iman edenler(O’na biat edenler-el tutuşup bağlılık sözü verenler), Allah’a biat etmiştir ve “Allah’ın eli” onların üzerindedir! (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder.

 • TEKÂMÜLÜN  SONU "SECDE"; SONUN BAŞLANGICI, "KIYAM"DIR!

 • Secdede varlığını yok etmeyenler, kıyamda, Fâtihayı okumaktan mahrum kalırlar.

 • KIYAM(Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli- Bekabillah-Mi’rac ‘ın kapısı olan “Fâtiha”nın okunduğu mahal-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi-Varlıkta hükmünü icra eden "HAYY" ve "KAYYÛM" Hak'kın kelâmının, varlıkta dimdik duran, her an geçerli sistem ve düzen olan "ALLÂH" hükmünün senden açığa çıkışı)

 • KIYAM HÂLİ(Ayakta Kur`ân okuma süreci)

 • Kişinin tüm benliğiyle, ben kendi kendime varım; anlamına gelir!. Okunan Besmele ve Fâtiha ise ayakta duruşun Allah halifeliği dolayısıyla yapılmasının itirafı anlamınadır.. Okunmazsa bunlar, o takdirde kişi varlığını Allah`a şirk koşmuş olur!

 • İnsanların Kıyamı(İmanının ayakta kalması ve devam etmesi)

 • Süreçte, her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır).

 • "KIRAAT"

 • Kıraat, "Kelâm"ın sahibinden gelir.

 • KURÂN'A DOKUNMAK{"(ŞİRK) pisliğinden (ben ve tanrı anlayışından) arınmamış olanlar Ona (o BİLGİYE-Kurân'a) dokunmasınlar!" (Çünkü anlayamazlar!)…"Şirk (bir yanda tanrı diğer yanda her şey) düşüncesine sahip olanlar pistir!"}

 • “Görülemeyen Bilgi”ye dokunmak {(Şirk necasetinden-pisliğinden) Arınmak-Tâhir olmak-“Oku”yabilmek  -Rabb-ül âlemîn'den insan bilincinde tafsile indirilen "Evren Kitabı"nı [Allah Esmâsının açığa çıktığı Evren Kitabı-“ Kitabullah”-“Ümmül Kitap”-Mutlak Kitap-Kitapların Anası-İlâhi kitap-Ulûhiyet kemâlâtının eseri olarak yazılmış olan kitabı ilâhi-“Âlem Kitabı”-Tüm boyut ve katmanlarıyla evren-Meleklerin varlığı ile oluşmuş kitap-Her satırı, bir ismi ilâhinin mahzarı  olan ef`al âleminin( fiillerin oluştuğu boyutun) tümü-Harfleri, Kelimeleri, Sûreleri, âyetleri “melekler” olan âlem Kitabı-Hakikat bilgisi ve Sünnetullah-Varlığın hakikatı bilgisi-Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hâli olan evren içre evrenler-“Sistem” bilgisi-Hakikat bilgisi ve Sünnetullahı-İnsanı Kâmil-Ruh'u Âzam-Hakikatı Muhammediye-Vücud ilmi-Enfüsünden ve âfâktan gelen hitap-Kurân- Kerim’-Bilgi-Oluş-Yaşam Bilgisi] deşifre edilebilmek}

 •  HZ.İBRAHİM’E (a.s), SEMÂLARIN VE ARZIN MELEKÛTUNU GÖRECEK BASİRETİN VERİLMESİ

 • HZ.YUSUF’UN 11 GEZEGENİ, GÜNEŞ VE AY’I GÖRMESİ

 • GERÇEĞE YÖNELME KAPILARININ AÇILMASI->"FETİH"!

 • "Mİ'RÂC"IN OLUŞMASI

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılmasıyla(Fetih ile) “Mi’râc”ın oluşması(Kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi -“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”)

 • AYNEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ(Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi-"Mi'râc")

 •  HZ.RASÛLULLAH’IN,(Cebrâil aleyhisselâm eşliğinde) 7 KAT SEMÂYI GEZİŞİ… CENNET VE CEHENNEMİ BOYUTSAL SEYRİ(Hz. Muhammed aleyhisselâm “Sistem”i “OKU”duktan sonra, İslâm dinini tebliğ etti)

 • RUKÛ(Ulûhiyet önünde, Rubûbiyet hükümleriyle varolan varlığın sembolizesi)

 • Muhammed ümmetinin namazına ilâve edilmiş bir rahmet{Daha evvelki ümmetlere verilmediği halde Muhammed Ümmetine bahşedilmiş olan "VAHDET" irfanı ve ilmine  rağmen secdeyi gerçekleştirmeyenler için istenilen idrâk-itiraf ve yaşam}

 • "Rukû"daki idrâk-itiraf ve yaşam{Biliyorum ki ben yokum, sen varsın; ama bu bilgi varlığımı ortadan kaldırmaya yetmiyor; sen bundan dolayı beni bağışla; anlamı taşır!.}

 • SECDE(“Kul”un Allah’a en yakın olduğu hâl-Fenâfillah")

 • Şuur boyutunun secdesi(Tahkikî Secde)

 • "Secde"de kul ile Allah arasında perde yoktur!.

 • "Allah"a secde etmek{O mutlak varlık yanısıra, ne senin ne de bir başka varlığın, vücudunun "var" olmadığını idrâk etmek, müşahede etmek{"Ben yokum, sadece ALLAH var!" -"Var olan yegâne varlık Vahidül Ahad olan Allah" idrâkı}

 • Kur'ân okunduğunda secde etmek (Benliğini yok edip Hakk'a boyun eğmek)

 •  “Sistem”i anlama konusundaki bilgiler, Allah rasûlü ile kemâle ermiştir.

 • HAKKEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ-> Daimi Namaz

 • Nerede olursanız O sizinle (hakikatinizin Esmâ ül Hüsnâ'sıyla varolması sonucu) beraberdir!(Hadiyd/4)

 • Namaz "daimi"ye dönmeden(Edâ edilmeden-ikâme edilmeden) hedefe ulaşılmış sayılmaz!"(Namaz, "Din"in direğidir!")

 

BUNLAR HİÇ EŞİT OLUR MU?

 
 • Bir şeye gücü yetmeyen köle ile kendisini bizden güzel bir yaşam gıdası ile beslediğimiz ve ondan gizli ve açık başkalarına bağışta bulunan kişi... Bunlar hiç eşit olur mu? (Nahl/75)

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org

 

 

 

 

,