KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 İNSANIN KIYAMETİ

 
 
 • İNSANIN KIYAMETİ(Birimsel Kıyâmet-Ölüm)->İnsandaki Zâtî Tecelli("İnsan"ın Zât'ı, "Esmâ" hakikatinden meydana getirilmiştir.)

 • ECEL(Takdir edilmiş ömür-Belirlenmiş yaşam süreci)

 • Ecel hükmeden, “H۔dur!(Ecel, "O"nun indindedir!)

 • Hû, takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's eder... Sonra dönüşünüz O'nadır... Sonra yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)!

 • ÖLÜM(Hükmedilmiş vakit-Vaadolunan-Dönüştürme-Bilinen süreç-"Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı)

 • VEFAT{Vaadolunanı yaşatacak olan-Bedenin hayatiyetini çekim enerjisini yitirmesiyle meydana gelen kopuş}

 • VEFAT SARSINTISI(Zelzele)

 • ÖLÜM VAKTİ

 • ÖLÜM HÜKMÜ

 • "Başlangıcınızdaki gibi (cennette Adem'in yaratılışı üzere) O'na döneceksiniz"

 • HÜKMÜ VEREN(ÖLDÜREN VE DİRİLTEN)->"HÛ"

 • "HÛ" odur ki; diriltir ve öldürür! Hüküm verdiğinde yalnızca "Ol" der (olmasını irade eder); o, olur!(Mümin/68)

 • Mülkünde dilediğini tedbir eden->"EL MALİK'ÜL MÜLK"(Hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan)

 • ALLAH, ÖLÜMÜ TATTIRANDIR!...Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirtendir! ("EL MÜMİT")

 • “Emr”i(“Hüküm”ü) Semâdan Arzı tedbir eder!

 • "ALLAH HÜKMÜ"NÜN("Emrullah"ın) UYGULANMASINDA GÖREVLİ KUVVELER("Mele-i  Âlâ){Kudret-i İlâhi-Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri-“Allah” Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati-Varlığın algılanamayan boyutu -Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar-“Sistem”in işleyişinde ana mekanizma-Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar-Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)-Alûn melekler-Refik-i ’lâ-Mukarreb Melekler-"Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler-"Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden-Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar-Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler(Soyut kavram olan “Mele-i ’l┠yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin! )-Galaktik boyuttaki melekler-Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar-Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar-Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden  üst boyut bilinci varlıklar-Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar-Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar-"İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler-"İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler-yüce kuvveler-"Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler-Ardı ardına irsâl olunanlar-Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)-Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler-Şiddetle esip de savuranlar-Diriltip ayağa kaldıranlar-Seçip ayıranlar-Hatırlatıcıyı ilka edenler-Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar-Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)-Şuurda açığa çıkaran kuvveler}

 • Âlemler ait tüm tedbirât ve tasarrufun "Mele-i Âlâ" hükmü ile açığa çıkar.(Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!)

 • KUVVELERİN(Rasûllerin-İşlevlendirilenlerin), ÖLÜM VAKTİ GELENİ VEFAT ETTİRMESİ

 • Andolsun sizi ilk defa yarattığımız (durumdaki) gibi (orijininizin farkındalığıyla) FERD'ler olarak bize geldiniz! Sizi hayaline daldırdığımız şeyleri, geride bıraktınız(En'âm/94)

 • ÖLÜM(Dönüştürme)->RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI->BEDEN VE BİLİNÇLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ{Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesi ve o yapıyla alâka kesilmesinin hemen akabinde o birimin yeni yapısının meydana getirilmesi}

 • O süreçte arz (beden), başka arza (bedene) dönüştürülür, semâlar da (bilinçler de başka bir algılayışa)! (Hepsi) Vahid, Kahhar olan Allah'a bârizdirler (içyüzleriyle apaçık ortadadırlar).(İbrahiym/48)

 • "Kendisinden kaçmaya çalıştığınız ölüm mutlaka size ulaşacaktır! Sonra gayb ve şehâdeti Bilen'e döndürülürsünüz; sizde yapmakta olduklarınızın getirisinin haberini açığa çıkarır!" (Cum’a/8)

 • 1-ÖLÜMÜN TADILMASI{“Ölüm” denen beden ve bilinçlerin dönüştürülmesi”}

 • Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!

 • AZRAİL {"EL MÜMİT" isminden oluşan melek-“El Mümit” isminin mânâsı ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim kuvveden fiile çıktığı zaman, ”nur” diye bahsedilen enerji boyutunda oluşturulan birim-(Melek)-“Ölüm” denen dönüştürme” olayını oluşturan melek-Vehimler üzerinde tasarrufu olan melek}

 • Görevi{Ölümü tattıran(dönüştürme olayını başlatan-o birimin mevcut yapısıyla alakasını kesen kuvve(Melek)}

 • 2-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ->Mutlaka gerçekleşecek olan “B’S”{Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesinin hemen akabinde, yeni yapısının meydana getirilmesi-Mânevi Diriliş-Ruhâni Diriliş-Ölüm akabindeki diriliş-Uyanış-Boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşmek}

 • Allah, sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştürendir! "Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli yeni bir hâl yaşatandır!("EL BÂİS")

 • SUR’A NEFH OLUNMASI->HUZURDA HAZIR KILINIŞ(Tek bir sayha!-(Rahman'ın vaad ettiği-Rasûllerin açıkladığı gerçek)-Yeni bir bâ's için sürecin başlaması-İsrafil'in Sur'u üflemesi-Kabir hükmünde olan bedenden çıkıp, Rabbine (hakikatlerini fark etme aşamasına) koşmak-Dünya uykusundan yeni yaşam boyutuna geçiş)

 • "Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!" (84. İnşikak: 19)

 • Kesinlikle Allah, kabirlerde (bedenleri içinde) olan nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir (varlıklarındaki Esmâ özelliğiyle yeni bir beden oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)!" (22. Hac: 7)

 • Sur'a üflendiğinde (yeni bir bâ's için süreç başladığında), o gün aralarında nispetler (beşerî mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümleri) olmayacak! Sualleşmezler de (dünyadaki nispetlere/iletişime göre birbirlerini sormazlar da).(Mü’minun/101)

 • İNSANLARIN RABLERİNE SEVK EDİLME SÜRECİ

 • O süreçte sevk Rabbinedir!(Kıyamet/30)

 • O vakit Allah işaretlerinde mücadele edenler, boyunlarında (beşeriyetlerinden kalma) bağlar ve zincirler (zincirleme bağlılıklarla), sürüklenirler!(Mümin/71)

 • DÜNYA UYKUSUNDAN YENİ YAŞAM BOYUTUNA GEÇİŞ(HUZURDA HAZIR KILINIŞ)

 • "El BÂİS" isminden oluşan melek

 • Görevi{Daha  o varlığın ilk oluşum safhalarında görevli olan melek-Ölümün tadılmasının akabinde birimin yeni yapısını meydana getirilmesinde görevli melek}

 • HER BİRİMİN KARARGÂHI!

  O süreçte insan: "Nereye kaçabiliriz?" der! Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur! O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!(Kıyâmet/10-12)

 • İNSANLARIN(Nefslerindeki Esmâ Kuvvelerinin yaşatacakları konusunda) UYARILMALARI

 • GÜVENİLİR SIĞINAK(Kâbe-Kalp-"Hakikat"i hissetme merkezi-Mümin gönüller- İçinde “Allah” İsminin(Zikrullah) çokça zikredildiği ve Salâtın(namazın) yaşandığı kalpler-> (İmanın getirisi)

 • Kim,"Beyt"e(Kâbe-Kalp) dahil olursa, güvende olur.

 

 

 

O SÜREÇTE KURTULUŞ İÇİN TEKLİF EDİLECEK

FİDYELER VE MÂNEVİ YARDIMLAR

 
 

 

 • O GÜN, ÖDENECEK KURTULUŞ BEDELİ(Fidye) KABUL EDİLMEZ!(Her fidyeyi verse de, ondan alınmaz!)

 • YARDIM(Şefâat) FAYDA VERMEZ!{Onların O'nun dûnunda ne bir Veliyy’i ve ne de bir şefaat edicisi vardır-(Allah) ortakları sanıp şefaatçi edindiklerini ile de  aralarındaki bağ kopmuş ve var sandıkları şeyler onlardan kaybolup gitmiştir!}

 • Hiç kimse bir diğerine şefaat edemez, şefaat edilecek olanın "HÛ"viyetindeki (yaratılış amacına göre oluşmuş Esmâ bileşimi) elvermedikçe! İşte budur Rabbiniz olan Allah!(Yunus/3)

 • O gün şefaat fayda vermez... Sadece Rahman'ın izin verdiği ve sözüne (illâ Allah diyen) razı olduğu kimse müstesna!(Tâhâ/109)

 • ŞEFÂAT(Yardım) TÜMÜYLE ALLAH’INDIR! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü O'nundur!(Zümer/44)

 • O SÜREÇTE YARDIM ETMESİNE(Şefâat etmesine) İZİN VERİLMİŞ OLANLAR{Rahman'ın indînde ahd edinmiş olanlar (Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar) (Meryem/87)

 • Kendisine izin verilen müstesna, O'nun indînde şefaat fayda vermez(Sebe/23)

 • Rasûller(İkrama nâil olmuş kullar-İsa ve Allah'ın kızları diye vehmedilen melekler), ancak Allah’ın rızasını kazanmış kişilere şefaat ederler... Onlar, O'nun haşyetinden titrerler. (Enbiya/28)

 • KENDİLERİNE YARDIM EDİLENLER->KURTULUŞA ERENLER{“Takva”yı (Korunmayı) gerçekleştirenler}

 • Ey iman edenler, ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı günden önce, sizi rızıklandırdıklarımızda infak edin (imanınız dolayısıyla karşılıksız bağışlayın)...(Bakara/254)

 • Kim bir iyiliğin oluşması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi olur... Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur... Allah her şeye Mukiyt'tir.(Nisâ/85)

 • KENDİ  HALLERİNE BIRAKILANLAR{Allah dûnundan ne bir Veliyy’i ve ne de bir şefaatçisi olmayanlar-Yaptıklarının getirisi yüzünden rehin tutulacak olanlar-Hakikat bilgisini inkâr edenler-Dinlerini bir oyun ve eğlence edinmiş olanlar-Kendilerini dünya hayatının aldatmış olduğu kimseler}

 • "İşte bunlar Allah indînde bizim şefaatçilerimiz" derler... De ki: "Siz, Allah'a, semâlar ve arzda bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?" Subhan'dır O; onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.(Yunus/18)

 • Şirk koştuklarının şefaati olmadı; zira şirk koştuklarının geçersizliğini gördüler!(Rûm/13)

 • Sizin O'ndan başka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir şefaat ediciniz vardır... Hâlâ bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz?(Secde/4)

 
 

İNSANLIĞIN KIYAMETİ

 
 
 • İNSANLIĞIN KIYAMETİ(Bütün insanları bürüyen “Büyük Tecelli”)-> (Gâşiye'nin haberi)

 • Toplumların eceli

 • Her topluluğun takdir edilmiş bir ömrü vardır... Onların ömrünün sonu geldiğinde, ne bir an ertelenebilir, ne de öne alabilirler.(A'râf/34)

 • İNSANLARIN GRUPLAR HÂLİNDE ÇAĞRILMASI

 • "O Gün" insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki, çalışmalarının sonucunu görsünler.
 • “O süreçte, her insan grubunu kendi önderleriyle çağırırız!”
 • Firavun kıyamet sürecinde halkının önüne geçip önderlik eder... (İşte) onları ateşe ulaştırır!
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org