KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 NESİLLERİN KIYAMETİ

 
 

 

 • KIYAMET SÜRECİNDE İNSAN NESLİNİN ÂKİBETİ

 • Allah sizi kendisinde hiç şüphe olmayan Kıyamet Sürecinde toplayacaktır.

 • Allah, tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" olarak ilminde topluca seyredendir. Yaratılmışları, yaratılış amaç ve işlevleri doğrultusunda toplayandır!("EL CÂMİ")

 • Yâ Siiin (Ey Muhammed)! Ve Kur'ân-ı Hakiym (ve bildirdiği Hikmet dolu Kur'ân)! Kesinlikle sen Rasûllerdensin. Sırat-ı müstakim üzeresin. Aziyz ve Rahıym'in sende tafsilâtlı olarak açığa çıkardığı ilim ile! Ataları uyarılmamış, bu yüzden (hakikatlerinden, Sünnetullah'tan) kozalı olarak yaşayan bir toplumu uyarman için.(Yâsin/1-6)

 • "HAKİKAT"E VÂRİS OLANLAR-> BİRBİRİNDEN GELME TEK BİR NESİL{İslam fıtratı üzerine yaratılan tüm insanlar-Allah'a yönelenler-Allah ve Rasûlüne iman ve itaat edenler-İrsal olunan Rasûllere verilen zürriyet-Allah'ın Ezelden seçtiği ve “Hakikat”e erdirdiği (Doğru yola hidâyet ettiği-"Hakikat"i bildirdiği) zürriyet(Nesil)->{Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyeti-Tertemiz bir nesil}

 • İnsanlar tek bir ümmetten (İslâm fıtratı üzere yaratılma gerçeği) başka bir şey değildi!.

 • Allah ve Rasûllerine gayblarında yardım edenler{Salâtı ikame eden-zekâtı veren-Allah Rasûllerine iman edip onlara yardımcı olanlar)

 • Kendilerine yardım edilenler{Allah dûnunda tanrılar edinmeyenler-Allah'a, görürcesine kulluk edenler-İmanı tam hakkını vererek yaşayan iman edenler-Allah işaretlerine iman edip gereğini yaşayanlar-Allah'a "B" sırrıyla İman edip sadece (Esmâ'sıyla hakikatleri olan) Allah'a tevekkül edenler-Yardımı Allah indinden isteyenler-Rablerinden yardım isteyenler-"Allah'tan (Ulûhiyeti dolayısıyla hakikatinden; nefsini oluşturan El Esmâ'sındaki kuvveden) yardım isteyip sabredenler-Allah'a şirk koşmayanlar-Allah'tan korunanlar-"Hakikatine" iman edip bunun gereği olan çalışmaları yapanlar-İman edip imanının gereği davranışlarla (sâlih amel) yaşayanlar-Allah ve Rasûllerine gayblarında yardım edenler-(Salâtı ikame eden-zekâtı veren-Allah Rasûllerine iman edip onlara yardımcı olanlar)-Allah'a (tefekkür, riyâzat ve mücahede ile) yardım edenler-O'na iman eden, O'na saygı gösteren (destekleyen), O'na yardım eden ve O'nunla birlikte inzâl olunan Nur'a (Kur'ân) tâbi olanlar-El Esmâ'sıyla hakikatin olan Allah'a ve Rasûlüne iman eden ve Allah yolunda karşılık beklemeksizin mallarıyla ve nefsleri ile mücadele verenler-Allah'a tevbe edenler-Rabbine yönelen (tövbe eden) ve kendisine azap (ölüm) gelmeden önce O'na teslim olanlar-Kendisine yapılan eziyete benzeriyle cevap verdikten sonra yeniden aynı eziyete uğrayanlar-Nefslerine zulmetmeyenler}

 • ALLAH’A YÖNELENLERİN NESİLLERİ DEVAM ETTİ(Tertemiz bir nesille müjdelendiler)

 • Allah’a yönelişin getirisi(Kişinin beşeriyet dünyasından arınıp;  Allah hakikatına yönelişinin sonucu)->(Salâtın ikâmesi-“Mi’râc”-Rableri indînde (hakikatleri olan Esmâ mertebesinin getirisi olan) dereceler-Mağfiret (Esmâ kuvvesi olan ilmin benliği örtmesiyle oluşan bağışlanma)-Kerîm rızık (cömert-şerefli rızık, maddi veya manevî rızık- Sıddıkiyet (Hakikati yaşayarak tasdik) ilminin yüce anlatım kuvvesi-Hakikatinin seslenişini duyacağı makam (Kurb makamı)-(Allah'a kulluğundan gâfil olmayacağı vaadine sadık) Tertemiz bir nesille müjdelenme)

 • “Allah dilediğini kendine seçer; kendine yönelenleri de hakikate erdirir!"(Şûrâ/13)

 • “HAKİKAT”E ERENLERİN ZÜRRİYETLERİNDEN SALÂHA ERENLER(Düzelip uyumlu hâlde yaşayanlar)

 • İman edip korunanların kendilerine tâbi olan zürriyetleri de kendilerine katılır!

 • YANLIŞ YOL->ŞİRK KOŞANLARIN YOLU{Allah’a varmayan yol-Deccalının renkli, şatafatlı dünyasına götüren yol}

 • O geleceğini bildikleri (Hz.Muhammed) geldi, ama onu inkâr ettiler!(Bakara/90)

 • "Siz, Allah'ın emri (ölüm) gelesiye kadarki süreçte, nefslerinizi fitneye düşürdünüz (imanı yaşamadınız), gözetleyip durdunuz, şüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı ve o çok aldatıcı da (bilincinizdeki şartlanmışlık fikirleri) Allah'la (siz O'ndan var oldunuz ne yapsanız bir şey olmaz size, kuruntusuyla) sizi aldattı!"(Hadiyd/14)

 • ALLAH İLE BAĞINI KOPARTMAK {"Hakikat"i inkâr etmek-Uydurulan gerçek dışı kabuller-“İlâh” varsayımı, tasavvuru-(Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretleri yalanlamak ve geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin boş hayallerine tâbi olmak- Dışsalı tanrı edinmek-Putlarını Rablerine denk tutmak-(Allah dûnunda övülen-yüceltilen-büyütülen ve bunların karşılığında kişiye istek ve arzuları istikametinde bağışlarda bulunacağı umulan varlık oluşturmak-vehmetmek-varsaymak)- Allah dûnundan, kendilerine ne fayda ve ne de zarar vermeyen şeylere dua edip yakarmak-Hayâlindekilerle ötende kabul ettiğin Tanrını bezemek ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olmak-Din’e ihanet etmek}

 • İman edenler, iman edenleri bırakıp, hakikati inkâr edenleri velî-dost edinmesin. Bunu yapan, Allah'la bağını koparmış olur. Bu ancak korunma amaçlı olabilir. Allah sizi kendisine dikkatli olmanız konusunda uyarır. Dönüşünüz Allah'adır!(Âl-û İmran/28)

 • Helâk ettiğimiz hiçbir şehir halkı da iman etmemişti(Enbiyâ/6)

 • CEHENNEMİN GÖZLER ÖNÜNE SERİLMESİ

 • Hakikat bilgisini inkâr edenlerin(Varlıklarında Esmâ şuurunun açığa çıkacağını yaşamayı inkâr edenlerin) yaşayacakları cehennem; Allah işaretlerini ve Rasûllerini alaya almalarının sonucudur!

 • ZULMETTİKLERİ İÇİN YOK EDİLEN ŞEHİRLER{İşte sana, zulmettiklerinden dolayı yok ettiğimiz şehirler ki onların helâkı için de bir süreç tayin etmiştik.(Kehf/59)}

 • YOK EDİLEN BÖLGELER RUCÜ EDEMEZLER{Kim imanlı olarak yararlı bir fiil ortaya koyarsa o çalışmasının karşılığını alır! Biz onun kaydını tutanlarız!Yok ettiğimiz bir bölgedekilere haramdır ki; onlar rücu edemezler! (Enbiyâ/94-95)}

 • Helâk olmuş nice toplumun meskenleri üzerinde dolaştıkları hâlde, bu onlara gerçeği göstermedi mi? Muhakkak ki bunda ibret alacak kadar aklı olanlara nice delil vardır. (Tâhâ/128)

 • HELÂK EDİLEN NESİLLER->{Rasûlleri yalanlayan (Atalarının Dinine bağlı kalan-Tanrılarına bağlı kalarak yollarına devam eden-Hakikat bilgisini inkâr eden-Hakikatlerinden kopuk bir yaşam içinde olan) nice nesiller-Artık kurtulmaları mümkün olmayanlar-Arzda (bedensel yaşamda) bozuk inançları doğrultusunda yaşayanlar-Yaratılış fıtratına uymayan şekilde yaşayanlar(Füccar) ->{Nuh'un halkı-Ad (Hud'un halkı)-Sütunlar (üzerine kurulu saraylar) sahibi Firavun-Semud (Sâlih'in toplumu)-Lût'un toplumu (bedensellik-şehvet ile helâk olanlar)-Ashab-ı eyke (orman halkı, Şuayb'ın toplumu)}

 • Rasûlleri yalanlayan nice nesiller, feryat figan içinde helâk edildi.

 • HELÂK EDİLEN NESİLLERİN ARDINDAN BAŞKA NESİLLER İNŞÂ EDİLİR

 • Zâlim olan nice bölgeyi kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka halklar inşa etti(Enbiyâ/11)

 • İNKÂR FİKRİNDE BİRLEŞENLERDEN ARTA KALANLAR(Allah yolundan sapanlar-Hezimete uğratılmış bir ordu-Yaptıklarının kötü sonucunu yaşamayı hak edenler-Gecikmesi olmayan bir tek sayhayı (sesi-ölümü) beklemekte olanlar-Hak ettiklerini, yapılanların sonuçlarının açıkça görüleceği süreçten önce, hemen isteyenler-Yaptıklarının sonucunu yaşama sürecini unutmalarından dolayı şiddetli bir azap yaşayacak olanlar)

 • EMİN Mİ OLDUNUZ?{Sizde yerin dibini (bedenselliğin en beterini) yaşatmayacağından yahut üzerinize bir hortum (yaşamınızı allak bullak eden olaylar) göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir vekîl de bulamazsınız.-İsrâ/68}

 • İSLÂM, GERİYE DÖNÜŞÜ DURDURMUŞTUR!

 • HAKİKATİNE DÖNEN(Hakikatini yaşayan-Evvab)

 • "Hakikat"ine dönene Hikmet (sebepler ilmi) ve Fasl-ul Hitab (doğruyla yanlışı en mantıklı şekilde hemen ayıran muhakeme kuvvesi) verilir-(İnsan olman hasebiyle) Arzda bir halife kılınır-Mağfiret edilir(Birimselliği örtülür)-Allah indinde kendisi için yakınlık ve dönüşün güzeli vardır.

 • HAKİKATİNE DÖNENİN YAŞADIĞI HAKİKAT İLMİ(“Esmâ İlmi”-“Nûr'un alâ nûr”-“Öz”den gelen İlim-“Kitab” ve “Hikmet”-"Sistem”="Din"-Tüm mevcudatın Özünde saklı olan sırrı bildiren ilim-Zâtiyyuna has, müferriduna has, ikram yollu sunulan “indallah”tan bağışlanan gaybi ilim-Çalışmakla elde edilmiş bir ilim olmayıp; O’nun bizden zâhire çıkarmayı murad ettiği bir ilim-O’nun ilmi-Fetih ehlinde yaşanan ilim-Zât’ın “Esmâ”sına olan ilmi-Melekî Özellik-Rabbinin rahmeti sonucu özel melekî kuvve açığa çıkışı-Sıfat mertebesindeki varoluş-Varlığın derûnunda potansiyel olarak bulunan Allah İsimlerinin özellikleri-Hikmet sisteminde açığa çıkan kudret sırrı-Bâtın esmâsına olan ilim-Tüm mevcûdatın Özünde saklı olan sırrı bildiren ilim-"Bilmediklerin"-Yıkanıp içilecek serinletici su)

 • KURÂN'DAN SONRA YENİ BİR KİTAP GELMEYECEKTİR!

 • YAZIKLAR OLSUN kendi elleriyle (nefsanî doğrultuda) bir takım bilgileri yazıp, sonra da az bir paha karşılığı için "Bu Allah indîndendir" diyenlere!.. Yazıklar olsun elleriyle yazıya döktükleri bilgilere! Yazıklar olsun bu yolla elde ettikleri kazanca!(Bakara/79)

 • O'NDAN SONRA(Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselâmdan sonra) NEBİ GELMEYECEKTİR!(SON NEBİ!)

 • O NEBÎ, "ASIL FITRAT"I BOZULMAMIŞ-YARATILDIĞI SAFLIK ÜZEREDİR; RASÛL'DÜR!(Hakikat”ini “Oku”yandır-Allah seslenişine aracılık eden uyarıcıdır-İşlevlendirilendir)

 • Son Nebi("Hatemin Nebi”-Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm), Evrensel ve tüm insanlığı kapsayan muhteşem “SÜNNETULLAH”I AÇIKLAMIŞTIR!(“ALLAH” Rasülü ve Nebîsi olarak, ne kendisinden önce, ne de sonra (kıyâmete kadar) hiç kimse nun açıklayıp bildirdiklerini açığa çıkaramayacaktır.)

 • O'na tâbi olanlara Allah'a göre olumlu olanları emreder ve olumsuz fiilleri yasaklar; onlara temiz şeyleri helal kılar; pis, çirkin şeyleri haram eder; onlardan sırtlarındaki ağır yükü (benliklerinin getirilerini) kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri (yüzlerini Allah'a döndürmelerini engelleyen tüm bağlarını) çözer.

 • O SÜREÇTE HER ÜMMETTEN BİR ŞÂHİT ÇIKARTIRIZ!{Hakikat bilgisini inkâr edenlere izin de verilmez ve onlardan mazeret de istenilmez.(Nahl/84)}

 • İndînde, Allah'ın şahitliğini gizleyenden daha zâlim kim olabilir?{"Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?"... Allah varlığınızın hakikati olarak, yaptıklarınızdan gâfil değildir.(Bakara/140)}

 • MUHAMMED ÜMMETİ{Tevhid ümmeti-Ümmeti vasat(adalet ve Hakkaniyet üzere olan)-Doğu ile batıyı BİRleştiren, orta/denge ümmet-İnsanlar üzere şâhit kılınanlar}

 • RASÛL'Ü DE ÜZERİNİZE ŞEHİD KILDIK!

 • Sizi insanlar üzere şâhit, Rasûlü de sizin üzerinize Şehiyd kıldık. Siz ümmeti Vasat'sınız (adalet ve Hakkaniyet üzere olan).(Bakara/143)

 • ZÂT'IN ŞEFÂATİ->SALÂVAT(İlâhi özellikler-Özel rahmet-Mânevi yardım-Doğru Bilgi-“Kesinlikledir ki Allah ve melekî kuvveleri Nebî’sine yönlenmektedir. Ey iman edenler siz de Ona yönlenin ve teslim olun, selâmet bulun” uyarısı)

 • Melekî kuvveler, “Nübüvvet” dediğimiz sistemin gerçeklerini, ”Sünnetullah”ı okuma hâline yönlendirir O’nu… Siz de O’na yönlenerek, O’ndan yayılan bu frekansı alıp, “ayna nöron”larınızın bu “dalga”ları (gelen yayını) değerlendirmesi suretiyle selâmete erin”

 • CENÂB-I HAKK'IN SELÂMI, "NEBÎ"YEDİR!{Selâmu aleyke ya eyyühen nebiyyü, ve rahmetullahi, ve berekatuh!.}

 • Selâm, dalga dalga yayılır “Özündeki Hakikatı Muhammedi”den “kulluk” görevini yerine getirmekte olan tüm “salih”lere... “benliğinden kurtulmak suretiyle tüm SALÂHA ermişlere”...

 • “Ne yana dönersen Vechullâh karşındadır (Allah Esmâ'sının açığa çıkışıyla karşı karşıyasın)!.."(Bakara:115)-"Muhakkak ki Allah, âlemlerden (Esmâ bileşimi birimselliklerden) elbette Ğaniyy'dir ["HÛ"viyeti (ZÂT'ı) itibarıyla, Esmâ'sında açığa çıkanlarla kayıtlanmaktan veya onlarla sınırlı tanımlanmaktan münezzehtir]!"(Ankebût:6)

 • NASRULLAH(Allah Nusreti)

 • Nasrullah (Allah nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık-şuur bakışı) geldiğinde, İnsanların öbek öbek Allah'ın dinine girer hâlde gördüğünde, Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile!(Nasr Sûresi)

 • HEDEFE GİDEN YOL, ALLAH'ADIR! Ondan sapan (yol) da vardır...

 • Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; yolundan sapanı daha iyi bilir (O)... Daha iyi bilir "HÛ", doğru yola erenleri! Kesinlikle Allah korunanlar ve muhsinlerle (Allah için yaşamakta olduğunun farkındalığında olanlarla) beraberdir.(Nahl/125-128)

 •  

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org