KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

UNUTULANLAR

 • İnsanın kendi "Hakikat"i->Yaratanı->Allah!(“Rabb-ül Âlemîn”)

 • Fıtrî Ahd(Yaratılış fıtriyeti)

 • "AhdAllahi"(Allah Ahdi-Allah'a verilen söz-Varoluşundaki Hilâfet sözü-Allah'tan bir ip-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği)

 • Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç

 • Hak Din (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • “El Emânet”(Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Esmâ şuuruyla yaşama)

 •  Rasûlullah ile ulaşanlar(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler)

 •  "Allah Zikri"-Kurân

 

 

 

 

UNUTMAK

 • "Allah Zikri"nden(Hatırlatılan Hakikatinden) yüz çevirmek

 • Allah âyetlerini(Delilleri) bile bile inkâr etmek

 • Rabbinin hakikatindeki delillerine iman etmemek

 • (Halifelik istidadını açığa çıkarıcı ömrünü) israf etmek

 • Din anlayışını eğlence ve oyuna çevirmek

 • (Sefil) Dünya hayatına aldanmak

        

 

 

 

 İNSANIN,

"HAKİKAT"İNİ ("Allah Zikri"-Kurân) UNUTMA NOKTASINA GELİŞİ

 

 

 
 • “HAKİKAT”İNDEN KOPUK YAŞAM(Önceki milletlerin yolu-Ataların izi-Tanrılarına bağlı kalma)

 • ALLAH'I(Hakikatlerinin Esmâ olduğunu) UNUTANLAR{"Ahd"lerini bozanlar-Allah için yaratılmış olduğunu unutanlar-"Kelime"lerdeki mânâları asıl anlamlarından saptıranlar-Kendi yaradılışını unutanlar-Rabbinin delilleri kendine geldiği halde, değerlendirmeyi unutanlar-Kendilerine yapılan öğütleri unutanlar-Allah yolundan engelleyenler-Din anlayışlarını eğlence ve oyuna çevirmiş olanlar-(Sefil)Dünya hayatına aldanmış olanlar-Eğri yollara saptırmak isteyenler--Gelecekteki sonsuz yaşam süreçlerini inkâr edenler-Allah hükmüne göre olumsuz şeyleri emredenler-Cimrilik yapanlar-Münafıklar-fâsıklar(İnançları bozulmuşlar)- Hizbüş Şeytan(şeytanî fikir yandaşları-kendini yalnızca beden sananlar)-hüsrana uğrayanlar}

 • DALDIKLARI DÜNYALARINDAKİ HAYÂLİ DEĞERLER İÇİNDE OYNAMAKTA OLANLAR(Yalanlayanlar)

 • YETİŞME SÜRECİNDE ÖRTÜLÜ KALAN ŞUUR

 • "ÖLÜ"(Âmâ-Kör)->{"Hakikat" İlmi yoksunu-Hakikatini fark edemeyen veya inkâr eden-Kendini vefat edince yok olacak sanan bedenli-Canlılığını yaşayamayan-Hayy olanın esmâsıyla diri olduğu bilincinde olmayan-Kendini sırf beden sanarak yaşayan-Kendi veya karşısındakinin hakikatini görememe veya kendini sırf beden olarak kabullenip, toprak olup yok olacağını sanma hâli}

 • ALLAH'I UNUTANLARI, ALLAH DA UNUTUR!("O Saat"te(Hakikatin ortaya çıkacağı sürece)kavuşmayı unutan, mahrum kalır unutup hatırlamadıklarından)

 • Onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları gibi; delillerimizi nasıl bile bile inkâr ediyorlardıysa; biz de bugün onları unuturuz!

 • Allah'ı (hakikatlerinin Esmâ olduğunu) unuttular, Allah'ın da onlara nefslerini (hakikatlerini) unutturduğu kimseler gibi olmayın.(Haşr/19)

 • ADEM, BİLGİLENDİRİLDİĞİ HALDE UNUTTU; HATIRLAMAZ OLDU...{"İnsan" diye tanımlanmış "şuur", kendi orijin yapısını gözünü bedende açması dolayısıyla unuttu; hatırlamaz oldu}

 • Biz bir âyet hükmünü nesih (iptal) eder ya da unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Bilmez misin, Allah kesinlikle her şeye Kaadir'dir.(Bakara/106)

 • RAHMAN, TÂLİM ETTİ KURÂN'I(El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi, Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu), Halketti İNSAN'ı, ÖĞRETTİ ONA BEYÂN"I (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı-Hatırlatma); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu.)

 • "İNSAN"IN RABBİ->"RABB-ÜL ÂLEMÎN"{Her bir âlemin, birimin belli bir programla var edeni-İnsanın varlığını meydana getiren "Esmâ-i ilâhi"-Ef’al mertebesi dediğimiz mertebede tasarruf eden, ef’al mertebesini meydana getiren, mutlak varlık-İnsanın kendi varlığını meydana getiren “Allah” isimlerinin işaret ettiği ilâhî güç-Allah'ın isimlerinin mânâlarının neticelerinin ef'âl âleminde ortaya çıkışını sağlamakta olan-Kişinin kişiliğini meydana getiren ilâhî isimler terkibi(İlâhi isimlerin mânâlarının Allah’a ait olması hasebiyle de kişinin Rabbı Allah'tır!)-Her an, her "şey"i varediş gayesine uygun bir biçimde, hazırlayan, geliştiren, olgunlaştıran, varoluş gayesinin gereğini ortaya koyduran ve bunun için gerekli herşeyi sağlayan; kısacası, nesneyi mevcut hâliyle ortaya çıkartma özelliğine sahip olan}

 • BEDENSELLİĞİ ÖRTECEK GİYSİ(Hakikat bilgisi)

 • ANLAMLARIN GİYSİLERİ("Kelime"ler)

 • ELBİSESİNE BÜRÜNMEK{İç dünyasındakini örtmek-Ziynet yerlerini örtmek-Hicap}

 • ELBİSESİNE(Bilincine) BÜRÜNMÜŞ OLAN(Müddesir)

 • RABBİN ÖRTÜSÜNE BÜRÜNENLER{“Rabb-ül âlemîn”e iman eden-“Rabb-ül âlemîn”i tanıyan bilinç-“Ferdiyet” sahipleri-Ölümsüzler(İlk ölümden başka ölümü tatmayanlar)Yanma azabından korunmuş olanlar-Rabbin örtüsü altındaki veli kulları, sıddîklar, müferridunlar(Cennetin kapısı “Rabb-ül âlemîn”e iman edenlere açılır ancak!)

 • ŞEYTANIN ÂDEMOĞULLARINDAN LİBASLARINI(Melekî Kuvvelerini) SOYMASI(Cennetten çıkarması)

 • Şeytan (yalnızca beden olma fikri) onlara yerleşti de, onlara Allah'ın zikrini (hatırlatılan hakikatlerini, bedeni terk edip Allah Esmâ'sıyla var olmuş yapılarıyla {şuur} sonsuza dek yaşayacaklarını) unutturdu!(Mücâdele/19)

 • Kendi yaradılışını unutanın getirdiği misâl("Çürümüş hâldeki şu kemiklere kim diriltip hayat verecek?"

 

 

 

 VARLIKTAKİ EVRENSEL HÂFIZA

(MEMORY)

 
     
 
 • İNSANIN UYUYAN BOYUTUNA KARŞILIK, HAKİKATİNDEKİ HİÇ UYUMAYAN MERTEBE(İnsanın hakikatinde bulunan ismi "ALLAH" olanın mertebeleri ve özellikleri)

 • İNSANA UNUTTUKLARINI HATIRLATAN->"RABBÜL ÂLEMİYN"{Terbiye edeni-Terbiyeyi oluşturanı-Terbiye ile gayeye yönlendireni-yetiştiricisi-belli bir olgunluğa, kemâle sürükleyeni-Velisi)->("Rabbi"-"Hakikat"ini esmâsıyla oluşturan Rabbi-"Hakikat"indeki esmâ bileşimi-Tüm yaratılmışın da Rabbi olan "Allah" İsmiyle işaret olunan Mutlak Varlık}

 • "ÂYATULLAH"(Allah işaretleri)

 • HATIRLATMA->RAHMET("OKU"MAK-Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)->{Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi-Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma-Hakikatinden şuuruna yansıtma-Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}

 • Bunlar Allah işaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allah âlemlere zulüm dilemez.(Âl-û İmran/108)

 • RAHMET HAZİNELERİ(Nimetler-kuvveler-özellikler)

 • Allah'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.(Âl-û İmran/132)

 • ”EL HAFİYZ”-> Âlemler içindekilerin varlığının korunması için onların gerekenlerini oluşturan

 • "EL MUKİYT”->"Hafiyz" isminin özelliğinin oluşması için gerekli olan maddi veya manevî olarak nitelendirilen alt yapıyı oluşturup meydana getiren

 • “KİTABULLAH"->LEVHİ MAHFUZ”{"Kitabullah"-"Allah Kitabı"-"Ana Kitap"-"Ümmül Kurân"-“İlâhî kitap"-"Ümmül Kitap"-“Kitab-ı Mubîn”-Korunmuş Levha-Allah'ın hıfzettiği(sakladığı) “Kitap"- Hıfzedilmiş, korunmuş İlim- Allah İlmi"-  “İlmulllah”- İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı olan "Âlemler Kitabı"-“Rab”bin(İlim sıfatının mazharı olan "Salt şuur"un) “Mânâ Boyutu”nda “Kozmik Kalem” ile yazdığı Rabbani özellikler ve genetik yazgı}

 • KORUYUP KAYIT EDEN KİTAPKitab-ı Hafiyz”)

 • “Koruyup kayıt eden kitap = memory indîmizdedir (varlığın ruhunda)”(Kaf/4)

 • Dünya semâsı (en yakın semâ), aydınlatıcılar-fikirler{(Bi-)mesabîh} ile süslenir ve hıfzedilir (hafızada kaydedilip korunur{beyinde değil; ruh bedende. A.H.}).

 • BÜTÜN DİN ANLAYIŞLARINA ÜSTÜN KILINAN DİN ANLAYIŞI-> "HAK DİN"->İSLÂM (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • “HAKİKAT”İN DİLLENİŞİ OLAN HATIRLATICI->KURÂN-I KERİM{("Zikir=insana hakikatini hatırlatıcı")-Tümüyle "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı}

 • İnsanın tüm yaptıkları Evrensel Hâfızada kaydedilir ve o Saatin geldiği süreçte, Hak olarak dillenir.

 • HATIRLATICIYI (Zikri) GETİREN RASÛLLERİN AÇIĞA ÇIKIŞI(Ve "insan"a, "şuur" olan hakiki varlığına iman etmesini teklif edişi)

 • “HATIRLATICI”YI(“ZİKİR”i-Allah için yaratılmış olma gerçeği) OKUYANLAR(İlkâ edenler)-{Allah Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Mele-i Âlâ”-Alûn melekler-"Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkaran kuvveler -Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa edenler}

 • “HAKİKAT”İN DİLLENMİŞİ(Nûru Muhammedî)->{(Hak-hakikat olarak irsal olunan)-“Hakikat”in zuhuru olan o sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH-ALLAH adıyla işaret edilenin “Hüviyeti”nin “ABD”ı ve “RASÛLܔ-Rabbinizden size gelen bir burhan-"Sistem"i "OKU"yan, Vahdeti açıklayan Rasûl-Üzerinizdeki şâhit-Son Nebi}->HZ.MUHAMMED MUSTAFA Aleyhisselâm

 • HZ.RASÛLULLAH’IN ("Mi'râc"tan önce Kudüs'te) DİĞER NEBİ VE RASÛLLERE  KILDIRDIĞI SALÂT("Cumâ Salâtı")->YÖNELİŞ{Hakikat semâsında "Öz"üne erişe hazırlama-"Urûc"un(Bilinç boyutuna yükselişin) hazırlanışı}

 • GELEN BİLGİ İÇİNDE HATIRLAT(Hatırla-An...)...

  Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya rahmetini hatırla (zikret).(Meryem/2)

  Gelen bilgiler içinde Meryem'i de hatırlat (zikret)...(Meryem/16)

  Gelen BİLGİ içinde İbrahim'i de hatırla (zikret)! (Meryem/41)

  Gelen BİLGİ içinde Musa'yı da hatırlat (zikret)... (Meryem/51)

  Gelen BİLGİ içinde İsmail'i de hatırla (zikret)... (Meryem/54)

  Gelen BİLGİ içinde İdris'i de hatırlat (zikret)... (Meryem/56)

  Kuvvet sahibi Davud'u zikret (hatırla)...(Sâd/17)

  Kulumuz Eyyub'u da zikret (hatırla)... (Sâd/41)

  Kudretli ve basîretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da zikret (an, hatırla)! (Sâd/45)

 • İNSANIN HATIRLAMASI İSTENİLEN->"Esmâe külleha" ("Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "EL ESMÂ" -“Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"!)

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa ederler.

 • "HATIRLATICI"NIN ŞUURDA AÇIĞA ÇIKIŞI{"RAHMÂNİ" hakikat üzere yaratılmış bulunan “beşer”in, RAHMÂNİYET" üzere "OKU"masi}

 • "Mele-i Alâ", özür(kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere "Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkarır.

 • Hatırlatma("Oku"ma-Meleklerin tenezzülü) sırasında "Sistem"e dair gerçekler kişinin beyninde açığa çıkar.(Görenin veri tabanına GÖRE sûretlenmiş olarak)

 • Sen, Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi nedir, iman neyedir bilmezdin!  Ne var ki, biz Onu (ruhu, kendisiyle hakikate erdirdiğimiz nur (ilim) olarak meydana getirdik, kullarımızdan dilediğimize!

 • Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!(Rabbin için unutma kavramı geçersizdir!)

 • Hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!(Kaf/37)

 • De ki: "Eğer Rabbimin kelimeleri (açığa çıkardığı mânâlar) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce elbette deniz tükenirdi! Velev ki onun (o denizin) bir o kadarını daha getirsek!"(Kehf/109)

 • "HATIRLATICI"YI GETİREN RASÛLLERİN İNSANA YAPTIKLARI TEKLİF->"Şuur" olan hakiki varlığına iman etmesi!

 • (Rasûlüm) de ki: "Ben, benzeriniz olan, bir beşerim (dolayısıyla siz de benim gibisiniz); sadece (sizden ayrıcalıklı olarak) Ulûhiyetin TEK'liği şuuruma vahyolunuyor! O hâlde kim Rabbine likâyı (Esmâ hakikati gereğini yaşamayı) umuyorsa, imanının gereğini yaşasın ve Rabbinin kulluğunda (devam edip) O'na ortak koşmasın!"(Kehf/110)

 • “HAKİKAT”İ DİLLENDİRMEYENLER(Lâl olmuşlar)

 

 
 

HZ.RASÛLULLAH İLE ULAŞANLAR

 • "El Emânet"

 • Kurân'ın ikizi olan El İnsan'ın yüklendiği şey

 • Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet

 • Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı melek olarak şuuru

 • Hak Din (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • Esmâ şuuruyla yaşam

 • (Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan) ilim ve mârifetler

 • Mânevi yardım

 • Doğru bilgi

 • "Sünnetulallah"ın insanlığı ilgilendiren tüm özelliklerinin bütün detayları

 • Şefâat("Zât"ın şefâati)

 

“ALLAH” Rasülü ve Nebîsi olarak, ne kendisinden önce, ne de sonra (kıyâmete kadar) hiç kimse nun açıklayıp bildirdiklerini açığa çıkaramayacaktır! Bu yüzden de O’ndan sonra nebî gelmeyecektir.

 
 • TÂHİR (tertemiz hakikati yansıtan) SAYFALAR (bilgiler) {irk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı sayfalar-Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm-sağlam-payidar kitaplar) vardır.(Beyyine/2-3)}

 • HZ.RASÛLULLAH İLE BERABER OLAN KİMSENİN HATIRLADIĞI HAKİKAT->"LÂ İLÂHE İLLALLAH"

HATIRLA...

EY İMAN EDENLER! "ALLAH İSMİ"Nİ HATIRLAYIN...

 

 

 • "Allah İsmi"ni hatırlayın...

 • Size bağışlanan Allah nimetini hatırlayın(Verilen ilim dolayısıyla  hatırlatılan varoluşunuzdaki hilâfet nimetini hatırlayın)

 • Size verilen(hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın(Bakara/63)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • Allah hükümlerini önemsememezlik yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; Kitap ve Hikmetten inzâl ettiğini hatırlayın.(Bakara/231)

 • Sizler düşman iken şuurlarınızda aynı idrakı oluşturarak sizi bir araya getirişini; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oluşunuzu hatırlayın…(Âl-û İmran/103)

 • Üzerinizdeki Allah nimetini ve sizi onunla bağladığı sözleşmeyi hatırlayın; hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...  Allah'tan korunun! Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)

 • İçinizde Nebiler meydana getirdiğini ve sizi melîkler kıldığını; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdiğini hatırlayın(Mâide/20)

 • Hatırlayın… Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti.(Mâide/11)

 • Hatırlayın, düşünün ki sizi, Nuh halkından sonra halifeler kıldı ve sizi, yaratılışta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa kavuşturdu... Allah nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluşa eresiniz."(A'raf/69)-[Hud aleyhisselâmın kavmi olan Ad Kavmine hitap]

 • Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.(Enfâl/26)

 • Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı.(İbrahiym/6)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • (Hendek savaşında) size ordular geldiğinde onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettiğini hatırlayın…(Ahzâb/9)-(İman edenlerin imtihan edildikleri ve şiddetli bir sarsılışla sarsıldıkları savaş)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)-(İsrailoğullarına hitap)

 • Hep birlikte varlığınızdaki "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILIN VE AYRILIĞA DÜŞMEYİN!(Kim varlığını oluşturan Allah Esmâ'sına (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.)

 • Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır. O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin...

 • O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Şirke düşenleri-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri)  terk edin! (A'râf/180)
 • ALLAH’I HATIRLAMANIZ İÇİN “SALÂT”I YAŞAYIN!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • O salât tamamlandığında arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz! (Cumu’a/10)

 • Arafat'tan hep birlikte akıp dönerken, Meşari Haram'da (Müzdelife) Allah'ı zikredin. O'nu, hidâyetinin sizde açığa çıktığı kadarıyla zikredin.(Bakara/198)

 • ALLAH ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ TAMAMLIYOR ki, Müslimler olasınız!

 • Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!."(Tâhâ/52)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsiyn/82-83)

 • Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken-mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye-bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur!(En’âm/95)

 • "DİRİ"(Gören)->{Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark eden-"İnsan"-"Halife"(yeryüzünde açığa çıkışı itibarıyla)-"Şuur" boyutu itibarıyla  hakikat boyutunu algılayıp yaşayan("Çokluk" âlemlerinde "yok"tan "var" kılınmış her şeyin, "Allah" adıyla işaret edilenin "El Esmâ ül Hüsnâ"sıyla varlığını sürdürüp işlevini yerine getirdiği gerçeğini hisseden, yaşayan}

 • DİRİLTEN ŞEY(Hakikat ilmi)

 • UNUTTUĞUNDA RABBİNİ  (Hakikatin olan Esmâ mertebesini)  HATIRLA!(Zikret)..(Kehf/24)

 • Rabbinin ismini zikret (hatırla) ve her şeyden kesilip sırf O'na yönel!(Müzemmil/8)-Sabah-akşam Rabbinin ismini zikret (hatırla)!(İnsan/25)

 • Rabbini nefsinde, haddini bilerek, hissederek ve gizlice, gösterişsiz, sesini yükseltmeden, sabah-akşam zikret, hatırla ve derinliğine düşün! Gâfillerden olma!(A'râf/205)

 • İŞLERİN SONU, ALLAH'ADIR!

 • Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (O'nun Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için)...(Lukman/26)

   

 

 
 

ALLAH'A VERDİĞİNİZ

"VAROLUŞUNUZDAKİ HİLÂFET SÖZÜ"NÜ HATIRLAYIN!

 

          HÛ ESMÂ'SIYLA HER YARATIŞI ALİYM'DİR

        ("Onları daha önce inşa eden diriltip hayat verecektir"-Yâsiyn/79)

 

 
 • "AHDALLAHİ"->"ALLAH AHDİ"{Allah'a verilen söz-İnsanın varoluşundaki hilâfet sözü-Allah'tan bir ip-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği}

 • FITRÎ AHD(Yaratılış fıtriyeti-Allah'tan korunmak-Varoluşundaki hilâfet sözüne ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek)

 • BİAHDİLLAHİ->"ALLAH AHDİ"NE UYMAK{Allah'a verilen sözü yaşamak-Allah'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-"Rabbimiz sensin" Ahdi(Hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğu)-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereğini yaşamak-Allah'ın varlığında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşamak-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmamak-Allah'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirmek-Rabbinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duymak; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkmak-Rabbinin vechini (cennet yaşamı olan rabbanî kuvvelerin açığa çıkışı yaşamını) arzulayarak sabretmek (mevcut şartlarına)-Salâtı ikame etmek ve Allah'ın kendilerinde açığa çıkardığımız yaşam gıdasından gizli ve açık olarak bağışta bulunmak-Yaptıkları yanlışları (arkasından yapacakları) güzel fiillerle yok etmek}

 • "ALLAH AHDİ"NE UYANLAR(Rablerine icabet edenler (hakikatlerine yönelenler)-Hakikate erenler-Mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmayanlar)

 • BİAHDİHİ{Söz verdiğinde verdiği sözün arkasında durmak ve korunmak}

 • Ey iman edenler... Eğer Allah'tan korunursanız (fıtrî ahdinize ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmezseniz), sizin için Furkan (Hak ile bâtılı ayırt etme kuvvesi) oluşturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar... Allah, Zül Fadlil Aziym'dir.(Enfâl/29)

 • Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır... Allah uğruna savaşıp, öldürürler veya öldürülürler... Tevrat'ta, İncil'de ve Kurân'da, üstlendiği Hak vaattir! Kim Allah'tan daha kuvvetli, ahdini yerine getirebilir? O hâlde O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş işte budur!(Tevbe/111)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)

 • Sözleştiğiniz zaman, Allah adına olan ahdinizi hakkıyla yerine getirin... Yeminleri, kesinleştirdikten sonra bozmayın... (Zira yeminlerinizle) Allah'ı kefil kıldınız! Muhakkak ki Allah işlediklerinizi bilir.(Nahl/91)

 • Az bir pahaya Allah ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allah indîndeki sizin için daha hayırlıdır.(Nahl/95)

 • Söz verdiğinizde tutun! Muhakkak ki söz veren sözünden sorumludur!(İsrâ/34)

 • Kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, şüphesiz ki Allah korunanları sever.(Âlû İmran/76)

 • RAHMÂNÎ AHD

 • RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)

 • GÖRÜRCESİNE ALLAH'A YÖNELENLER{Şuurunu(Vechini) Allah'a teslim edenler-En sağlam kulpa tutunanlar(Rablerinin kendilerine verdiğini alıcılar olanlar (içten dışa çıkış olarak)-"Muhsin"-İhsan ehli}

 • ALLAH AHDİNİ BOZMAK{Allah'a verdiği sözü, şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozmak-Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparmak-arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapmak-Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlerine bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşmek)

 • KENDİ YARADILIŞINI UNUTMAK("Çürümüş hâldeki şu kemiklere kim diriltip hayat verecek?" diye misal getiren-Yâsiyn/78)

 • ŞEYTANA KULLUK ETMEK{Hakikatinin gereğini hissedip yaşayamamak-(Bedene-Hakikatinden habersiz bilince kulluk etmek)}

 

 

ÜZERİNİZDEKİ ALLAH NİMETİNİ

VE SİZİ ONUNLA BAĞLADIĞI SÖZLEŞMEYİ HATIRLAYIN;

hani "İşittik ve itaat ettik" demiştiniz...

Allah'tan korunun!

Muhakkak ki Allah içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak Aliym'dir.(Mâide/7)

 
 
   

YÜKLENDİĞİNİZ "EMÂNET"İ

       {Esmâ şuuruyla yaşamı- Rasûlullah ile ulaşanları(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetleri)}

HATIRLAYIN...

 

 

 

 BENİ FITRATLANDIRANA NASIL KULLUK ETMEM?

(O'na rücu ettirileceksiniz-Yâsiyn/22)

 
 

 

 • “EL EMÂNET”{Kurân'daki fonksiyonel kullanılışı->Semâların-arzın-dağların yüklenmekten imtina ettiği ve el Kurân'ın ikizi olan El İnsan'ın yüklendiği şey....-Esas itibarıyla Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı melek olarak şuuruna işaret…-Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler-Esmâ şuuruyla yaşamak}

 • "RUH" ADLI MELEĞİN YÜKLENDİĞİ EMANET

 • "RUH" adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyum'dur!

 • "EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET("Ruh" adlı Melekten insana yansıyan emanet-> Esmâ mertebesi ilmi-"El Kurân"ın ikizi olan "El İnsan"ın Hakikatinin, Esmâ özellikleri olduğu şuurunu yaşamak!)

 • Muhakkak ki biz o Emaneti (Esmâ şuuruyla yaşamayı), semâlara (benlik bilincine), arza (bedene) ve dağlara (organlara) önerdik de, onu yüklenmekten kaçındılar (Esmâ bileşimleri onu açığa çıkarmaya elvermedi); ve ondan korktular! Onu, İnsan (hilâfeti oluşturan Esmâ mânâlarını açığa çıkarma şuuru) yüklendi! Muhakkak ki o zâlim (hakikatini hakkıyla yaşamakta yetersiz) ve cahildir (sınırsız Esmâ'yı bilmede yetersizdir)!(Ahzâb/72)

 • Bütün insanlar bir zamanlar tek bir topluluk idi. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah, Nebileri bâ's etti (nübüvvet kemâlâtını onlarda açığa çıkardı). Onlar yanı sıra, ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmetmek için, Hak olarak Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) inzâl etti. (Bakara/213)

 • Ey iman edenler... Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)

 • EMÂNETİ GÖZETİP HİMÂYE EDEN->EL MÜHEYMİN{"Esmâ" mertebesinden açığa çıkanları kendi sistemi içinde koruyup sürdürendir (El hafizu ver Rakiybu ala külli şey)!- Emaneti gözetip himaye eden, koruyan, emin...}

 • EMÂNETEN KALMA YERİ{Beden-Müstevda}

 • İSTİKRAR BULMA YERİ

 • "HÛ" ki, sizi Nefs-i Vahide'den (TEK BİR NEFS'ten) inşa etti... Müstekarr (istikrar bulma yeri-hakikatini tanıma ve yaşamada kararlılık için)... (En'âm/98)

 • Muhakkak ki Allah iman edenlere sahip çıkar! Muhakkak ki Allah hiçbir hain (emanete ihanet eden) ve nankörü (verileni değerlendirmeyeni) sevmez!(Hac/38)

 • Muhakkak ki Allah emanetleri ehillerine vermenizi ve insanlar arasında âdil olarak (herkesin hakkını vererek) hükmetmenizi emreder. Muhakkak Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Kesinlikle Allah Semi'dir, Basıyr’dir.(Nisâ/58)

 

 
 

"B" SIRRINI HATIRLAYIN

EY İMAN EDENLER... "BESMELE"Yİ YAŞAYIN...("B" Harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin!)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

“NÛRU MUHAMMEDΔNİN ASIRLAR ÖNCE YAPTIĞI DÂVET

("B" sırrı kapsamında iman)

 
 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org