KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

KUANTUM POTANSİYEL

"ER RAHMAN"

   

  ·          "Allah" ismiyle işaret edilenin, "zerre"lerin zâtını "Esmâ"sıyla ilminde "var" kılma özelliği ...

  ·          Esmâ("İsimler") mertebesi

  ·          "El Esmâ" potansiyeli

  ·          Tüm yaratılmışların kaynağı olan potansiyel("Er Rahman")

  ·          Kozmik elektromanyetik açılım

  ·          Varlığı oluşturan "Mânâ Okyanusu"

  ·          "Holografik Tekil bilgi"

  ·          Kabarıp taşan okyanus(ilim-dalga {wave})

  ·          Enerji okyanusu

  ·          Her Şey"in varlığını  ("İlim ve irade" mertebesinde) elde ettiği, özellikler

  ·          "İnsan"ın Zâtının meydana geldiği Hakikat

  ·          Sonsuz-sınırsız; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesi özellikleri

  ·          "HÛ"nun "El Esmâ ül Hüsnâ" tanımlamasıyla işaret edilen özellikleri(Ayrı ayrı şeyler olmayıp; TEK BİR varlıkta bulunan, değişik işlevlerin açığa çıkmasına kaynak olan özellikler)

  ·          Evrensel boyutların tümünü "yok"tan, "zıll-gölge" vücud olarak (hologramik) "var" kılan özellikler tekilliği….

  ·          Tüm boyutsallığı ve içre varlıklarıyla evrenselliğin hakikati olarak, muazzam, muhteşem, mükemmel özellikler…

  ·          Zamansızlık-mekansızlık boyutu

  ·          "Nokta"

  ·          “Allah İlmi"nde bir "Nokta" olan "Data"

  ·          Evren içre evrenler tanımlamasıyla tanımladığımız yapının Hakikati

  ·          "Holografik Tekil bilgienerji okyanusu”(Her damlasında tümünün özellikleri mevcut olan bir okyanus)

  ·          "Çok boyutlu tek kare resim"

  ·          "Şuur"da açığa çıkan "Esmâ"nın Hakikati

 
 • TÜM MEVCÛDATIN ÖZÜNDE SAKLI OLAN SIR[Hazreti Rasûlullah'ın açıkladığı "ilim"-“Hakikat İlmi-“Hakikat İlmi”nin bildirdiği sır]

 • “ESMÂ(“İsimler”) MERTEBESİ"{“Allah İsmi”yle işaret edilenin, ilminde seyrini oluşturan muazzam-muhteşem-mükemmel isimleri(özellikleri-kuantum potansiyel-Evren içre evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil, sınır, mekân gibi kavramların söz konusu olmadığı; varlığında sonsuz anlam yaratan mertebe(Tasavvuftaki tanımlamasıyla "Esmâ mertebesi"!)-Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan(99 ile sınırlanamayan), “Allah’ı tanımanın anahtarları!}

 • “ESMÂ(“İsimler”) MERTEBESİ"NİN SONSUZ-SÜREKLİ DÖNÜŞÜMÜ{“Küll” denen “Tümel”in, tekil bir varoluş dönüşümü-“Her an yeni bir şan alış”-String boyutunun sonsuz-sürekli dönüşümü-“Kâinatın her an yok olup bir an sonra yeniden var olması-Esmâ mertebesinin "her an yeni bir şe'nde" olması}

 • VARLIĞIN OLUŞTURULMA PROGRAMI{"SÜNNETULLAH"-"DİN"-Allah Fıtratı-Allah yaratışı-Tek bir yaratış sistemi-"İslâm"-"Çok boyutlu Tek Kare Resim Seyri"nin(Esmâ  Tecellîsi"nin) oluşumundaki sistem ve düzen}->Bir “NOKTA”dan var edilen tüm evrenler yaratılış amacına göre “sünnetullah” kanunlarına göre işlevlerini oluşturmaktadır.

 • YARATMA ÖNCESİ TAKDİR-TASARIM-PLANLAMA-DÜZENLEME-ÖLÇÜMLEME-ZAMANLAMA-SIRALAMA

 • Tüm yaratılmışlar,  yaradılışları itibariyle Allah Dini(Allah Fıtratı) üzeredir.

 • Tüm oluşumlarda, "Esmâ'sıyla tedbirâtı" yürür{Tüm âlemlere ait tüm tedbirat ve tasarruf, “Mele-i âlâ” (Esmâ Kuvveleri-Her "Şey"in "Tek bir şuur" olduğu orijin kuantsal boyut) hükmü ile çıkar-Âlemlerdeki "tedbirâtı", "El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri olan her isim ardındaki yoluyladır.}

 • Hükmü tedbir edenler (“Mele-i Âlâ-Açığa çıkaran kuvveler)

 • Yazıcı Meleklerin(“Sefere”nin) elleri(Kuvveleri)

 • “Fâtır”, gökleri ve yeri hangi gaye uğruna-hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratmış ise, o yaratılmış olanların o gaye dışına çıkan işleri yapması asla mümkün değildir.

 • EVRENSEL BOYUTTA(veya insanın dünyasında, bilincinden açığa çıkan düşünceler dâhil) TÜM FİİLLERİN OLUŞMA SİSTEMİ{"Allah İsimleri”nin(“Esmâ’ül Hüsnâ”nın) özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"-"Sünnetullah" diye tanımlanan, evrensel Allah kanunlarının -ya da basîreti kısıtlı olanların deyişiyle doğa kanunlarının- işleyiş mekanizması}

 • KUANTUM POTANSİYEL… KOZMİK ELEKTROMANYETİK AÇILIM…. “BEYİN” ADIYLA BİLİNEN DALGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ… BEYNİN ÜRETTİĞİ HOLOGRAMİK DÜNYALARIN VARLIĞINI KEŞFETME SÜRECİ

 • KOZMİK ELEKTROMANYETİK AÇILIM BOYUTU->“Ruh-u Âzam”-Aklı Evvel-Hakikati Muhammedî(Unutmayalım ki bu isimler obje değil, bir özelliğe işarettir!)

 • KUANTUM POTANSİYEL-> "ER RAHMAN"!Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat)

 • (Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI-> Kur'ân-ı Kerîm

 • B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM {İlk âyet (Sûre)-Her “Kitab”ın anahtarı}

 • “B” HARFİ{B-ismillah'ın sırrı}

 • "Ulûhiyet"e işaret eden Özel isim->"ALLAH"! {Özellikleriyle hakikatin olan ölümsüz diri-O, hiçbir insan veya yaratılmışın hayal veya tasavvurunun, havsalasının alamayacağı, “ALLAH ismiyle işaret edilen!..O öyle bir “ALLAH” ismiyle işaret edilen ki, “İLMİ”indeki “DATA”larından bir “DATA”da “esmâ”sıyla, “Hakikat-i Muhammedî”yi irsâl eylemiş, O’nunla “esmâ”sını seyreylemiş!(Allah, “Esmâ Tohumu”ndan, “Varlık Sûretleri”ni yaratandır!)}

 • Allah, “Er-Rahman” ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!}

 • "EL ESMÂ"(Allah İsimleri") İLE İŞARET EDİLEN ÖZELLİKLERDEN(Algılayana göre algılananları) ÂLEMLERİ OLUŞTURMA->“ÂLEMLERİN RABBI”(Allah) tanımlaması{ Algılanan veya algılanmayan her ne varsa, hepsi de "El Esmâ" (Allah isimleri) ile işaret edilen özelliklerden oluşturulmuştur.}

 • RAHMAN SÛRETİ(Rahmaniyet özelliği yansıması)

 • Holografik Tekil bilgi{Kabarıp taşan okyanus[ilim-dalga (wave)]–Enerji okyanusu}

 • Nefes-i Rahman {Evren içre evrenler(Uzay) suretinde algılanan “Bilgi”}

 • Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği..."ER RAHİYM" ismi özelliği!(Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)

 • ER RAHMAN-İR RAHİM {Âlemlerin Rabbı olan Allah, Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)}

 • HÛverRahmanurRahiym("HÛ" ve Rahman ur Rahıym’dir. Herşeyi kendi rahmetinden, Esmâ'sından meydana getirmiştir.)

 • "OL" HÜKMÜ"OLUŞ" takip eder!(Rahman ve Rahim olan) “DATA”, her bir "Âlem sûreti"ne, ilmi ile "Vücûd" verir(“Yok”tan “var” eder!)

 • "İLMÎ SÛRETLER"İN "YOK"TAN VAR EDİLİŞİ{"İlmî Sûret"lerin(“Tek kare resmin) oluşumu(Hayata çıkarılışı-"Esmâ Mertebesinde" mevcut olan özelliklerin kuvveden fiile çıkışı}

 • Semâlar ve arzın hakikati, ilimden ibarettir! {Allah, semâların ve arzın nurudur (NUR ilimdir)!}

 • "El Esmâ" özellikleriyle oluşmuş birimsel benliklerin tamamı, "Melekî Kuvveler"den meydana gelmiştir(Her şeyin varlığındaki üst boyut, "melekiyetidir")

 • ULÛHİYET İLMİ("NUN")

 • “KUANTUM POTANSİYEL”İN İLMİ{(Sonsuz-sınırsız; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesinin İlmi)-Tüm evren içre evrenler olan "Çok boyutlu tek kare resim"}

 • Kuantum potansiyelin İLMİNİN KAYNAGI{“Zât”ın İlmi-DATA” ismiyle işaret ettiğimiz, öyle bir “GERÇEKLİK”tir ki, İlmi “ZÂT”ın ilminden gelir; “esmâ”sı, yani sayısız isimlerle işaret edilen varlığındaki özelliklerin sonucu, dilemesiyle açığa çıkar her “AN” yeni bir “şan” şeklinde “çok boyutlu tek kare resim” olarak...}

 • İLMÎ SÛRETLER”İN (“Tek kare resminREKKEBİ{DATA!(Varlığını “Zâtî İlim”den alan Ahadiyet derûnu)-String boyutu olarak anlatılan sonsuz yapı-(“Kudret ve ilim” —enerji ve bilgi (data)—okyanusu)-Tüm bildirilmiş ve bildirilmemiş Esmâ-ül Hüsnâ-O’ndaki özellikler}

 • Rahman, talim etti Kurân'ı (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi, Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu.)

 • "ULÛHİYET İLMİ"Nİ AÇIĞA ÇIKARAN=YAZAN("KALEM")

 • “Rahiym” olan “Data” (açığa çıkmamış haliyle “Esmâ mertebesi”), “Tek kare resim”i, Rahminden(Her “AN”), KALEM” ile yazar(Programlar-Tâlim eder-Hayata çıkarır)

 • "ULÛHİYET İLMİ"Nİ AÇIĞA ÇIKARANIN SATIR SATIR YAZDIKLARI(İlmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullah olarak yaratan)

 • “EL ESM”NIN AÇIĞA ÇIKIŞ SÛRETLERİ->"Esmâ Tohumu"ndan yaratılan "Varlık Sûretleri"(Her isim ardındaki)

 • İLK MÂNÂ SÛRETİ(HAKİKAT-İ MUHAMMEDİ)->{Allah’ın ilk tecellisi-Zâtî İlimle meydana gelmiş "Esmâ Mertebesi”-Allah İlminde ilk yaratılan en mükemmel varlık-Evrensel kuantsal bütünlük-(Varlığın özündeki “Kudret- İlim Boyutu”)-İlk mânâ sûreti-Bütün mânâların(Esmâ mânâlarının) mevcud olduğu "Ruh"-Dairenin tam tepesi olarak tasavvur ettiğimiz “Nokta”--Soyutun somuta dönüşmesi sınırında oluşan varlık-“El İnsan-ı Kâmil”-“İnsan ismiyle işaret edilen “Data”-“Heyulâ”-Mükemmel imar edilmiş ev-Allah Esmâ'sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan “insan” şuuru.-"Beyt-i Mâmur")

 • Kuantum potansiyelin "HAKİKAT-İ  MUHAMMEDİ"YE ("Ruh adlı melek") BÜRÜNEREK AÇIĞA ÇIKIŞI{Esmâ mertebesinin özellikleri, "Allah" adıyla işaret edilen indîndeki, sayısız "nokta"lardan bir "nokta" ve dahi "Hakikat-i Muhammedî" veya "Ruh adlı melek" isimlerine bürünerek açığa çıkar. Bir sonraki anda da dönüştürerek yeni bir yaşama sokar!} 

 • “Hakikat-i Muhammedî”(“El İnsan-ı Kâmil”)  Noktasının tam karşısına düşen muhteşem ayna -> Hazreti Muhammed aleyhisselâm

 • “Nokta”daki sürekli değişik görüntü oluşturan süreç{“Seyir”-> ”Allah’ın nazarı”-Allah’ın bakışı}

 • “Hû”, İlminde, İlmiyle, “İlmini” seyretmiştir. {İlim boyutunda, “vehim nurundan” meydana gelen seyirle; "El Esmâ ül Hüsnâ" tanımlamasıyla işaret edilen özelliklerini(kuantum potansiyel-“DATA” veya “NOKTA”nın “ZÂT”ına işaret), “esmâ”sının özelliklerini seyretmiştir=>Başı ve sonu olmayan seyr…"HÛ", bu seyrettikleriyle kayıtlanıp sınırlanmaktan münezzehtir (Âlemlerden Ganî'dir.}

 • “Hakikat-i Muhammedî”ye bürünen “Data” (“El İnsan-ı Kâmil”-“Nokta”), “Çok boyutlu Tek Kare Resim”i “AN”lık bakışlar hâlinde (İlmiyle, ilmini, ilminde) seyretmede!{Ne yana dönersen, Allah'ın vechini görürsün!"}

 • “Çok boyutlu Tek Kare Resim” olan yapı (Her an yeni bir “şan” sonucu “var” olup, akabinde “yok” olan yapı) hep birbirini takip eder…(Sanki senaryonun gereği çekilmiş filmin kareleri gibi,  birbirini izler olaylar şeklinde tezahür eder)

 • "İlmî Sûret"lerin kulluğu(Semâlar ve arzda kim var ise Rahman'a kulluk eder-Fıtratları sonucu olarak kendi varoluş programları doğrultusunda fiiller ortaya koyar)

 • "İlmî Sûret"lerin kulluklarının devamı(Secdeleri-ibadetleri)

 • “Data”(“Fâtır”, “Bârî”, “Bediî” olan “Rabbül âlemiyn”), açığa çıkarış amacına göre mükemmellik içinde, kendine özgü programla yaratarak kulluklarını devam ettirir.

 • Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle âlemlerin Rabbı olan Allah’a kulluk etmekte olan tüm yaratılmışlar,  bunun farkındalığına ermek için yine Allah’tan yardım dilerler.

 • İlmî Sûretlerin mâhiyeti{“Yok”("El Kahhar"->"Vahid" oluşunun sonucunu yaşatarak "izafî - göresel" benliklerin asla "var" olmadığını seyrettiren!}-Tutmak istediğinizde boşluğa düşecek, moleküler boyutta bedensel “Yok”luğa karışacaklar...)

 • “Hakikat”, sûretsizdir! Sûret, “hakikat”in değil, sizin algı biçiminizin bir ürünüdür!

 • “El Esmâ” potansiyeli(kuantum potansiyel), birim ve zerre olarak algılanan her noktada mevcuttur{Rasûlullah (aleyhisselâm)'ın bildirdiği "Zerre küllün aynasıdır!"->Tüm evrenler holografik gerçeklik doğrultusunda her bir zerrede mevcuttur!}

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

Word olarak yükle

 

KUANTUM POTANSİYEL

("ER RAHMAN")

 

 

 

KURÂN’IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org