KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

     
 

 

"KUR’ÂN”

 {(Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI}

 • Zâtın, sıfat ve esmâsıyla kesret (çokluk) âlemine tenezzülü; bu sûretle algılanan ve algılanamayan her şeyin, elbette ki “cin” (tüm görünmez varlıklar) ve insanlığın oluşumunu sağlamasının genel adı...

 • "Allah Kelâmı"

 • Allah’ın vahdaniyetini, Tek’liğini, Ahadiyetini anlatan Kutsal Kitap

 • "Allah" İsmiyle işaret edilenin sonsuz kelâmından bir Kelâm, bir "Kelime"...

 • Allah indinden gelmiş Kitap

 • Zâtî ilim

 • Zâtın sıfat ve esmâsı ile kesret âlemine tenezzülü

 • Ulûhiyet boyutunun vahyi

 • "Ulûhiyet"i anlatan "El Esmâ ül Hüsnâ"nın açılımı(İnsanın "hatırlaması" istenilen, kendisine talim edilmiş olan "esmâe külleha"- "Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı")...

 • İsmi Allah olanın, evreni, yani orijin “ANA KİTABI” oluşturmuş olduğu sistem ve düzenin, oluşum ve işletim programlanması

 • "Rahman'ın zikri"

 • "Hakikat'i ve Sünnetullah'ı içeren BİLGİ"

 • Âlemlerin Rabbinden öğüt... “Rabbül Âlemiyn”den indirilen bir ders

 • Âlemlerin Rabbi olanın irsal ettiği (risâlet işleviyle açığa çıkardığı) Rasûlüne, (boyutsal derinliklerinden bilincine) inzal ettiği "Hakikat Bilgisi" ve "Sünnetullah" açıklaması...

 • “Evrensel Sistem”i açıklayan ve "Sistem bilinci"ni oluşturan Kitap

 • "Sistem bilinci"ni-Sistemli tefekkür aklını- herşeyin hakkını verecek işlev bilgisini oluşturan Kitap...

 • Tek bir Hâkim-i Mutlak'ın herşeyi varoluş amacına göre oluşturduğunu ve herşeyin isteyerek veya zorunlu olarak yaradılış amacına hizmet etmekte (kulluk etmekte) olduğunu açıklayan Kitap...

 • “Semâvi” (Semâdan yani belirli bir mekândan) gelmeyen Kitap…

 • “Boyutsal ” derinlik ifade eden “Allah’ın Evrensel Kitabı”

 • "Âlemlerin Zikri"

 • Âlemler için zikir

 • Âlemler için öğüt

 • (Tüm mertebeleri kapsayan) bir zikir ( Allah) ve (tüm kemâlâtları cami) mübiyn

 • Arapça dillendirilmiş “Allahça Mesaj”

 • Beşer olan birimsel terkibin eseri değil, Ulûhiyet boyutunun vahyi olarak Allah tarafından Allah Rasûlü’nün ağzıyla bize ulaşan Kitap

 • Rasûl’ün(Hz.Muhammed aleyhisselâmın)özünü-hakikatını oluşturan Rabbin'den inzal olan Kitap...

 • Allah ilminin Rasûlullah’ta özünden gelen bir ilimle açığa çıkışı sonucu “IKRA=OKU”nuşu

 • Bütün indirilmiş “Kitap”lar’ın sırrı

 • “İsmi Allah” olanın, evreni, yani orijin “Ana Kitabı” oluşturmuş olduğu sistem ve düzenin, oluşum ve işletim programlanması…

 • Her boyut için rehber, hidâyet kaynağı

 • "Varlığın mutlak tekilliği"ni vurgulayan ve "Sistem"ini anlatan muhteşem "Bilgi"

 • İçinde hiçbir ihtilaf/çelişki olmayan hükümler bütünü

 • Hikmet dolu Kitap…(Doğru-sistemli-akıllı tefekkürü, herşeyin varoluş gerekçesini, sebepleri-oluş sistemini, neyin niçin olduğunu, din ilmini öğreten Kitap-İnsanlara hakikati idrak ettiren ve gerçekle yanlış arasındaki farkları açıklayan Kitap)...

 • "Sünnetullah” adıyla işaret edilmiş sistem ve düzenin insana gerektiği kadarıyla açıklanan mekanizmaları

 • Zâhiri ve Bâtıni Hükümler bütünü

 • Zengin ve cömertçe (Kerîm) açıklayan Bilgi Kaynağı...

 • “Sırlar Kitabı”

 • “Sırlar Bütünü”

 • Evrensel sırlarla dolu mucize

 • “Bilgi Kitabı”

 • “Bilgi Kaynağı”

 • Evrendeki en geniş "Bilgi Kaynağı"...

 • Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem bilgi kaynağı

 • Gökten değil; Allah indinden gelmiş Kitap

 • Gökten inmiş ciltli kitap değil; Evrensel hakikatin insanlığa açtığı ve yeniden değerlendirip; işaret yollu bildirdiklerini deşifre etmesi gereken "Bilgi kaynağı"

 • Gökteki bir tanrının yeryüzündeki postacı-peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyruklar veya ferman değil; Âlemlerin Rabbi olanın irsâl ettiği (risâlet işleviyle açığa çıkardığına) Rasülüne, (boyutsal derinliklerinden bilincine) inzâl ettiği Hakikat Bilgisi ve "Sünnetullah" açıklaması…

 • Rabbin'den(hakikati olan esmâ mertebesinden) bilincine inzâl olan (boyutsal açığa çıkış) Hakikat ve "Sünnetullah" BİLGİ'si

 • "İnsan"a, insanların gereklerine göre gelen "Allah" İsmiyle işaret edilenin sonsuz kelâmlarından bir Kelâm...

 • Önündekileri (kendinden önceki Kitabları) tasdikleyen Kitap...

 • Bizden öncekilerin yaşadığı olayları, ibret olsun diye anlatan; ve o bilfiil yaşanmış olan olaylarda özellikle bizlere örnek olacak görevli kişiler olan Nebi ve Rasûllerin nasıl davrandığını açıklayan bilgi kaynağı

 • İçinde yaşadığımız sistem ve düzeni bize anlatan bir kitap…

 • “Oku”manın vahiylerle tafsil yollu topluma nakli...

 • "Hakikat BİLGİSİ" oluşu itibariyle birimin, algılanan veya algılanamayan her şeyin "Hakikati"ni açıklarken; "Sünnetullah BİLGİSİ" olması itibariyle de, "birimin sonsuza dek içinde yaşayacağı boyutların varoluş ve işleyiş sistem ve düzenini" bildiren "Kitap"…

 • Nefsinden (özünden-zâtından)gelen hitâbı anlayabilmen için âfâkından gelen Kitap

 • Birimin Zâtından(Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan-Rabbül âlemiynden) gelen bir boyutsal derinlik ihtiva eden program...

 • "İnsan"ın "Kendi özünü-"Hakikatı"nı oluşturan Rabbin"den("Rabbül Âlemiyn"den) inzal olan...

 • “Şirk” düşüncesinden(“Bir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı var” anlayışından - “necis” (pis) olandan) kurtulmadan (“tâhir” olmadan-Abdest almadan-temizlenmeden) teması mümkün olmayan "Bilgi"("İnsanın eline alamayacağı" Bilgi)

 • Kişinin kendi hakikatını(“Allah” ismiyle işaret edileni) açıklayan Kitap

 • İşaret ettiği gizli sırları deşifre edilerek “öz”ümüzdeki gerçeklere-kuvvelere ermemize vesile olacak “Bilgi Kitabı”

 • İnsan boyutuna hitâp eden ("İnsan"a gelmiş olan) Allah'ın kelâmlarından bir tanesi…"İnsan"lığa hitaben nâzil olmuş "BİLGİ"

 • İnsanlık yaşadıkça, onlara ışık tutacak ve âhıret saadetini sağlayacak bilgileri ihtiva eden Bilgi kaynağı

 • Cehennem ve cennet boyutlarında dahi sonsuza dek yararlanılacak bilgi ve yaşam gereklerini kişiye açan Kitap

 • Tüm “Evrensel sistem ve düzen”in işleyiş mekanizmasını anlatan Bilgi Kaynağı

 • Yaratılanları ve sistemi anlatan bilgi kaynağı

 • “Yaşam ve değerlendirme kılavuzu”

 • OKU”nası “KİTAP’ın–Ümmül Kitap”ın deşifre edilebilmesi için; “ALLAH” Adıyla İşaret Edilen’in yaratısı SİSTEM ve DÜZEN’e göre, insana kendini tanıtan ve sorunlarına çareler sunan bir “yaşam ve değerlendirme kılavuzu”

 • Gönüller derdine bir şifa

 • İnsanlara bir kılavuz ve rahmet

 • Hakikat rehberi

 • İçinde yaşamakta olduğumuz Allah Sistem ve Düzenini farketmemiz için elimize verilmiş kitap

 • İnananlara kemâlâtlarını açığa çıkarır bir kılavuz ve rahmet

 • Kendilerine ilim verilmiş olanların derûnlarındaki apaçık işaretler...

 • Öğüt

 • Düşündürücü

 • Arındırıcı

 • Hatırlatıcı(İnsana Hakikatini hatırlatıcı)

 • İdrak ettirici

 • Uyarıcı

 • Müjdeleyici

 • Hak ile Bâtılı ayırt edici...

 • Açık seçik bilgi...

 • Rabbinizden Basiretler

 • "Hakikat"...

 • "Hazine"...

 • “Nur”

 • “Işık”

 • Karanlıkta kalmış beyinlere gerçekleri görmeleri için tutulan ışık

 • Evrenin mikrosu

 • “İnsan”a “Ayna”

 • "Zikir = insana hakikatini hatırlatıcı"

 • “İnsan”ın "Zikri"(“İkiz kardeşi”-ÖZ" kardeşi)

 • İnsanın "hatırlaması" istenilen, kendisine talim edilmiş olan "esmâe külleha"...

 • İnsanın "var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"

 • (Tevrat'ı) tasdik eden

 • İnsanlığın Tek kurtuluş yolu...

 • Sana, sen"SİZ- “Sen”dekini anlatan "Bilgi kaynağı"

 • "Teklif" görünümünde "tespit"("Ulül Elbâb" indinde)

 
     
 

NÜZUL

 (Kişinin orijin (Rububiyet) boyutundan bilinç/farkındalık alanına iniş)

 
 • Kur'ân-ı Kerîm'de, Rasûlullâh (sav) açıklamalarında ve dahi Hz. Musa ve Hz. İsa tarafından anlatılmış teşbih/benzetme, misal, mecaz yollu pek çok konunun mahiyeti ve oluş mekanizması artık fark edilebilir hâle gelmiştir. Mesel⠓sem┠kelimesi hem uzay anlamına gelir hem de kişinin boyutsal oluşum derinliğine işaret eder. “Nüzûl” kişinin orijin (Rububiyet) boyutundan bilinç/farkındalık alanına iniş anlamındadır. (Bu konunun tüm detaylı açıklamaları “Kur'ân-ı Kerîm Çözümü” isimli kitapta mevcuttur. www.ahmedhulusi.org adresinden okunabilir veya indirilebilir.) Buna rağmen bütün bildiklerimiz Allâh'ın bildirdikleri kadardır. Yani, TEK'in, bizler adı altında açığa çıkardığı bilgi kadarıyladır. Elin, beynin hükmü ve iradesiyle hareket etmesi misalinde olduğu gibi!

 

 

 

İRSAL

 • Risâlet işleviyle açığa çıkarma

 
 • İRSAL OLANLAR{“Nokta”nın(“Esmâ mertebesi”nin) “her an yeni bir şanda” olarak meydana getirdikleri(Açığa çıkanlar-algılayabildiğimiz (belki milyar kere milyarda bir’lik) alandakileri ve algılayamadığımız her şey-“çok boyutlu tek kare resim olarak” )}

 • ALLAH’IN İRSAL OLDUĞU MAHAL->Rasul-Allah!{“Allah İlmi”nin açığa çıkış sûreti”-“Allah” ismiyle işaret olunan mânânın açığa çıktığı mahal-Allah nimeti)

 • "Nokta", kendini seyretmek için "Beyin" adı altında irsal oldu.( Ve o “beyin”e (kalbe-şuura) ilim, “vahiy” adıyla inzal oldu!)

 • İÇİNİZDEN (hakikati dillendirmek üzere) RASÛL İRSAL ETTİK (açığa çıkardık).Âyetlerimizi (varlığın hakikati oluşumuza dair işaretleri) size tilavet ediyor (okuyup anlatıyor), sizi arındırıyor ve Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) Hikmeti (varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerinizi öğretiyor. (Bakara/151)

 • “Rasûlullah” insanlara irsal oluş amacına uygun olarak gerçeği dillendirir, bildirir.

 • İRSAL OLAN RÜZGÂRLAR(“Rahmani İlim”)

 • Allah, ölü bir bilince "Rahmani İlim"i(Rüzgarları) irsal etti{De, beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) sürüyor... }

 

 

 

VAHİY

 • BİRİM ADI ARKASINDA AÇIĞA ÇIKAN "ESMÂ MERTEBESİ" İLMİ

 • ALLAH İSİMLERİ(Esmâ ül Hüsnâ)

 • FITRÎ MELEKÎ BOYUTUN BEŞERİ BOYUTA MÜDAHALESİ

 • NÜBÜVVET İLMİNE DAYALI BİLGİLER

 • YENİ DÜZEN GETİRME YOLU

 • Allah İsimleri(Bilinç devrede olmaksızın şuurda açığa çıkıp, daha sonra bilinç tarafından değerlendirilmeye çalışılan evrensel -kâinat anlamında değil âlemler işareti doğrultusunda- özellikler)...

 • Birimin derûnundaki, hakikatindeki "ilim" boyutunun tanımlaması olan "Akl-ı küll"...

 • Allah'ın  insanın özündeki meleki güç kanalıyla-zâhirine doğru “Sistemi’ni” bildirme, yeni düzen getirme yolu...

 • "Velâyet” kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasûl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Dışardan değil; insanın özündeki meleki güç kanalıyla kendi zâhirine doğru oluşan anlayış, kavrayış, idrâk...

 • "İman"ın dayalı kılındığı "İlim"...

 • Varlığındaki sırrın açığa çıkışı...

 • “OKU”ma özelliğini oluşturan, melek aracılığıyla ulaşan "Sistem"e dair gerçekler...

 • Akıl, fikir, mantık kullanılmaksızın; kendi özündeki hakikatın, sende melek aracılığıyla açığa çıkması...

 • Nebi ve Rasûllerin, özünden gelen bir şekilde, varlığın hakikatının melek aracılığıyla açılması...

 • Nebi ve Rasûllerde aklı kullanmağa ihtiyaç bırakmayacak biçimde açığa çıkan güç...

 • Zâhire dönük ilmin adı ve aracısı...

 • Aklı kül boyutunun ilminin açığa çıkması...(Nebilerde açığa çıkan Vahiy)

 • “Velâyet “ kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasùl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Hakk’tan direkt olarak, herhangi bir çalışma sözkonusu olmadan kendisine nâzil olan ve kendisinde fışkıran ilâhi ilim...

 • Velâyeti hükmüyle yaşayan Nebi'nin, görevle birlikte aldığı ilâhi ilim...

 
 • "SİSTEM"(DİN), "VAHİY"E DAYALIDIR

 • Vahiy gücünün olduğu yerde aklî delillere ve imana yer yoktur.

 • NÜBÜVVET İLMİ(“SÜNNETULLAH” adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzen)

 • Vahiy, Nübüvvet İlmine dayalı bilgilerdir.

 • Allah, "Vahiy" ile insanlara "Sistemi"ni bildirir.

 

KURÂN "OKU"MAK

 
 • "OKU"MAK->HATIRLATMA->RAHMET(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)

 • "B" UYARISI(Vurgusu)->{Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır}

 • Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...(Nisâ/36)

 • KUR'ÂN, "B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM "(Besmele) İLE BAŞLAR(İlk âyet (Sûre)->“ALLAH” kelimesinin yalnızca bir isim olduğu vurgulanır)

 • HER SÛRENİN BAŞINDA “B” UYARISI YAPILIR...

 • İnsanlardan bir kısmı "B" işareti kapsamınca (hakikatlerinin Allah Esmâ'sı olduğu inancıyla) Allah'a ve âhiret süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!(Bakara/8)

 • İmam, cemaat adına besmele çekemez...(Kişinin “Besmele”yi bizzat yaşaması zorunludur urûç yapabilmek için!.)

 

 

 

 • KURÂN'IN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

 • KURÂN MEÂLİ

 • KURÂN TEFSİRİ

 • KURÂN'IN TEVİLİ

 • KURÂN'IN GERÇEK ANLAMI

 

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kurân'ın Türkçe çevirisi olmaz!

MEÂL

(Yazanın Kurân'dan anlayabildiği)

 • MEÂL OKUMAK(O meâli yazanın Kurân'dan anlayabildiğini okumak)

 

TEFSİR

 • Gelen metni açıklamak

 • Çalışıp çabalama sonucu, kişinin uzun seneler sonunda elde ettiği ilim ile, zâhir mânâsının genişletilmesi

   

KURÂN'IN TEVİLİ

 • Âyetlerin yorumu

 • Neye işaret ettiği

 • Kesin olarak ne kastedildiği

 • MUHKEM ÂYETLER(Bilginin (Kitabın) anası, temeli-Açık - net anlaşılır hükümler ihtiva eden âyetler)

 • MÜTEŞÂBİH ÂYETLER(Teşbih-misal benzetme yollu anlatım)

 • KURÂN'IN TEVİLİNİ(Kesin olarak ne kastedildiği) ANCAK ALLAH BİLİR. Öze ermişlerden (Ulül Elbab) başkası bunu anlayamaz.

Kur’ân ’ın bir tefsiri vardır, bir de gerçek anlamı.

Tefsir; çalışıp çabalama sonucu, kişinin uzun seneler sonunda elde ettiği ilim ile, zâhir mânâsının genişletilmesi demektir.

Gerçek anlamı ise, ancak Allah’ın “indinden ilim” ihsan ettiği RASİH kişiler tarafından bilinir. Bunlar Rabbülâleminin verdiği ilim ile, her bir âyet ve kelimenin gerçek mânâsını müjdelerler .

"HÛ"dur; ki sana inzâl ettiği BİLGİ (Kitap) işaretlerinin bir kısmı muhkemdir (açık - net anlaşılır hükümler ihtiva eden), bilginin (Kitabın) anası - temelidir; diğerleri de müteşabihâttır (teşbih - misal benzetme yollu anlatım). Kalplerinde zey (art niyetli, olayı saptırmak isteyen düşünceye sahip) olan kişiler, fitne amaçlı tevilini (yorumunu - neye işaret ettiğini) yapmak üzere müteşabih olanlarıyla hükmederler. Bunların tevilini (kesin olarak ne kastedildiğini) ancak Allâh bilir. İlimde Rasih olanlar (derinlikli düşünenler): "İman ettik, onların tamamı Rabbimizin indîndendir" derler. Öze ermişlerden (Ulül Elbab) başkası bunu anlayamaz.(Âl-û İmran/7)

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org