KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

"KÜRSÎ"

"RUBÛBİYET"İN("Rabb-ül Âlemîn"in) TAHAKKUK VE TAHAKKÜM MERTEBESİ

· "Allah İsmi" ile işaret edilen Mutlak yaratıcının Semâları ve Arzı kapsayan hükümranlık ve tasarrufu {rubûbiyeti}

· Samanyolu ismiyle tanımladığımız yapı(Evrensel boyutta-> Arş`ın içinde gene çöle atılmış bir yüzük halkası)

· Semâvât yani tüm bilinç(nefs mertebeleri) ve arz (beden) üzerinde tasarrufu olan mertebe(İnsana dönük anlam)

· “Ruh” adlı kuvve

· Taht

 

 
 

 

O'NDA NE UYUKLAMA, NE DE UYKU SÖZKONUSUDUR.

 • “RUBÛBİYET”{“İlâhî isimler” diye bilinen, Esmâ-ül Hüsnâ diye bilinen isimlerin müsemması-”İlâhi isimler” diye bildiğimiz Esmâ-ül Hüsnâ’nın, hükümlerini âşikâre çıkartma özelliği}

 • “ÂLEMLERİN RABBI”(“Rabbül Âlemiyn”)->{Âlemler kelimesiyle işaret edilen, sonsuz sınırsız varlıkların meydana getirildikleri Rubûbiyet mertebesi-Allah'ın isimlerinin mânâlarının müşahede edildiği mertebe}

 • Allah, "Âlemlerin Rabbı"dır(“Rabbül Âlemiyn”dir)

 • UYKU (Yaratılmışları kendi hâline bırakıp kendi Zâtî dünyasına çekilme)

 • UYUKLAMA(Âlemlerden bir an için olsun ayrılık)

 • "O"NDA  NE ÂLEMLERDEN BİR AN İÇİN AYRILIK, NE DE YARATILMIŞLARI KENDİ HÂLİNE BIRAKIP KENDİ ZÂTÎ DÜNYASINA ÇEKİLME SÖZ KONUSUDUR? Allah, yegâne Hayat sahibidir!("El Hayy'ül Kayyum")

 • "İNSANLAR UYKUDADIR... ÖLÜNCE UYANIRLAR!" UYARISI

 • UYKU HÂLİ("Şuurî" mânâda uyku-Gaflet uykusu-Perdelilik hâli-kendini sadece bu et - kemik beden olarak var sanmak-âlemi beş duyuyla algıladıklarından ibaret olarak kabullenmek-endisinin, beden ve ruhun ötesinde "şuur"dan ibaret bir bilinç varlık olduğundan haberdar olmamak-tüm algıladıkları rüya hükmünde olmak)

 

"EL HAYY'ÜL KAYYUM"

(Hayy ve Kayyum)

 (Yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettiren)

 • Allah O, tanrı yoktur sadece HÛ! Hayy ve Kayyum (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettiren)?

 • "EL HAYY"{Allah'ın "Hayy" Esmâsı-Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!-Yaşam ışığı-Yaşam enerjisi}

 • İlgili Âyetler

 • Her “şey”, Hayat sahibidir.

 • "EL KAYYUM"{Hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kendi vasıflarıyla varlığını kaîm kılan. Var olan her şey kendisiyle kaîm olan}

 

"EL HAYY"

{HAYAT SIFATI->"ESMÂ ÂLEMİ"NİN KAYNAĞI!}

 • Allah, "Semâlar ve arzın Fâtır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayandır.

 

HAYAT

 • Ölümsüzlük(Ebedi Hayat)

 • İlim yaşantısıyla Hakikati müşahede ederek sürdürülen yaşam

 • "HÛ"DUR, ÖLÜMSÜZ DİRİ!(Esmâ âleminin kaynağı)->"EL HAYY"(Tanrı yoktur; sadece "HÛ"!)

 • Hayat, yaradılmış için gereklidir… Mutlak Zât, “Hayat Sıfatı”ndan de münezzehtir!

 •  "HAYAT"IN KENDİSİDİR "O"! (Ve Âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder. (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettirendir) -> "Allahu la ilâhe illâ HUvel Hayy’ul Kayyum"

 • "HÛ"DUR ÖLDÜREN(Ölümü tattıran)!{“EL MUMİT”... Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirten!}

 • "HÛ"DUR, "HAYAT"A(ölümsüzlüğe) KAVUŞTURAN(DİRİLTİCİ)->"EL MUHYİ"{İhya edendir-Ölüleri hayata(ölümsüzlüğe) kavuşturandır-İlim yaşantısıyla hakikati müşahede ederek yaşamını sürdürmeyi oluşturandır-Bilgisizlikle yaşayan ölüyü ve (diğer) ölüleri de diriltendir.}

 • O, ölüleri elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuşturandır! "HÛ" her şeye Kaadir'dir.(Rûm/50)

 • YENİ YAŞAM BOYUTLARI

 • "HÛ"DUR, SÜREKLİ YENİ YAŞAM BOYUTLARINA DÖNÜŞTÜREN!("EL BÂİS")

 • Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allah onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder, sonra O'na döndürülürler.(En’âm/36)

 • “HAYAT IRMAĞI”->”KEVSER”{“Esmâ Özellikleri havuzu”-Kurân-ı Kerim’de sık sık geçen "BİZ" tanımlı anlatım-"Rabb-ül Âlemîn"("Âlemlerin Rabbı")-Esmâ özelliklerinden meydana gelmiş âlemler ve âlemleri meydana getirmiş olan "Esmâ" mertebesi-Sonsuz sınırsız Esmâ mânâlarının kaynağı ve âlemlerde açığa çıkaranı-Oluşumu, "El Esmâ"sıyla açığa çıkan oluşumdan oluşturan}

 • O güvenli ortamdakiler, orada, ilk ölümden başka ölüm tatmazlar (ölümsüzdürler)! Rablerinden bir lütuf olarak yanma azabından korunmuşlardır. İşte bu, aziym kurtuluşun ta kendisidir! (Duhan/55-57)

 • Onların çevrelerinde ölümsüz genç hizmetliler dolaşır.(İnsan/19)

 • Ölümsüz Diri'ye (özellikleriyle hakikatin olana) tevekkül et; Bi-HamdiHİ (O'nun Hamdı olarak) tespih et!(Furkan/58)

 • HAYATİYETİMİZİN CEVHERİ-"HAYAT SIFATI"NIN ZUHURU->“RUH’U ’ZAM”-ALLAH’IN RUHURuhullah”-Allah’ın Yüzü-Ruh’ul Kuds-Kudsî Ruh- Sâri Ruh,Tek Ruh}

 • RUH adlı melek (kuvve) dahi,(Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle) "Hayy"dır!(Çünkü o dahi "şe'n" olarak vücud sahibidir!)

 • Efal mertebesinin özünde mevcut olan hayâtiyet, o varlıktaki Kudsi Ruha, Ruh-ül Kuds’e aittir! Tüm varlık, O’nun hayatı ile hayattadır.

 • EVRENİN HAYATİYET VASFI

 • Evrenin hayatiyet vasfı dahi, bilincin imajından ortaya çıkar.

 • Kozmik Bilince göre bütün mevcûdat “Salt enerji”den ibarettir… Maddi varlıklar ise “Salt Enerji” dalgalarının yoğunlaşıp varlığa bürünmüş hâli! (Salt enerji, “elektromanyetik dalgalar” adıyla varlığa bürünüp, yoğunlaşır)

 • ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU(Gelecek Yurdu-Güvenli ortam)

 • ÖLÜMSÜZ BİLİNÇ VARLIK->"İNSAN"!

 • İnsan, yaratılış özelliği dolayısıyla ölümsüzdür! "Ölümü yalnızca tadar" ve çeşitli "Bâ's" aşamalarından geçerek "ölümsüz" olarak sonsuza dek yaşamına devam eder!

 

 

ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTUNUN("Gelecek Yurdu"nun) OLUŞTURULMASI

 • Ölümsüzlük boyutu(Gelecek Yurdu), (Allah için) korunan-başkalarına üstünlük taslamayan ve düzene uyanlar için oluşturulur.

 • `HAYY` İSMİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI

 • "Hayy" İsmi özelliğiyle, (Hakikat İlmi yoksunu olan "Ölü"den), ölümsüzlüğünü fark edeni("Diri"yi) çıkarır!

 • Birim, algılamayla "hayat" bulur.

 • İNSANLAR İÇİN HAYAT UNSURU->“MESCİD-İ HARAM("KÂBE”-“BEYTULLAH"-ZÂT)->{"EL Beyt"-Haram Mescid-Haram kılınmış “Ev”-Varlığın-ın hakikati-Esma mertebesi-Kalp makamı-Gayrına haram ev-İnsanlara güvenilir sığınak-Muharrem-Beyt-i Atik-"Emin Belde"-En eski şerefli hür(özgür) ev)-Âlemler için mübarek ve bir hidâyet kaynağı-İnsanların belli bir ömür süresinden sonra varacakları yer-(Din 'in direği olan) Namazın tamam olması şartlarından bir tanesi-Rasûlün üzerinde olduğu/yöneldiği tek mutlak enerji(Kâbe)-Rasûlün (Razı olduğu)“Kalb”indeki! (Varlığındaki Hakikat!)-İçi mutlak yokluk, gayb olan; çokluğun gerçekte yaşandığı secde edilen mahal-Kendilerine Kitap verilenlerin Rablerinden bir Hak-İnsanlar için konulan İLK EV-Allah'ın insanlar için kıyam yaptığı yer(İnsanlar için Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne)-İnsanların imanının ayakta kalması ve devam etmesi için yöneldiği Hakikati-Apaçık âyetlerin ve Makam-ı İbrahim'in olduğu Ev-"Rabbül Âlemiyn"e secde edilen mahal-Kalbi Allah'a dönük olanın kıblesi}

 • “BEYTULLAH"IN SAHİBİ->ALLAH!

 • Allah, "Beytullah"ı("Kâ'be"yi) insanlar için kıyam yaptı(Hayat Unsuru-ayakta tutan nesne yaptı)

 • HAYAT, “İLİM”LE(“Nur” ile) VARDIR

 • İlim sahipleri Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür.

 • O'na; "İsimler"in mânâlarıyla yönelin! (A'râf/180)

 

ESMÂ İLE HAYAT BULMAK

 • ESM İLE HAYAT BULMAK("İsimler"in mânâlarıyla yönelmek-"Yok"tan "Var" olmak-Âdem’in yaratılışı(“yok”tan “var” oluşu)->{Varlığını oluşturan “Allah isimleri”nin işaret ettiği özelliklerin(mânâların) kendisinde açığa çıkışı-Meleklerin “yok”tan “var” olmuştaki Esmâ'dan meydana gelmiş varlığa(Esmâ mertebesine) secde etmeleri}

 • "Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de!" (Hicr/23)

 

(Varlığıyla bizâtihi) HER ŞEYİ himaye edip KORUYAN,

FAKAT KENDİSİ KORUNMAYAN ALLAH!

 

O, "ALİY" VE "AZİYM"DİR

 • "EL ALÎY"(Sınırsız yüce-Varlıkları Hakikat noktasından seyreden!)

 • "EL AZİYM"(Sonsuz azamet sahibi-Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan hiçbir birimin, azametini kavrayamayacağı muhteşem büyüklük)

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 Word olarak yükle

 
 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"(“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ)

SALÂT(Namaz)

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org