KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET

İNSANIN DERÛNUNDAKİ  YOLCULUK
 
 

 

HOLOGRAFİK GERÇEKLİK

 • İsmi "Allah" olan, her bir zerrede "Kürsî"si ile de mevcuttur(Holografik gerçeklik)

 • Kürsî, Evrende vardır?... Kürsî, Arş"ın etrafında vardır...? Kürsî, "İnsan"da da vardır? Her ne ararsan, kendinde ara...Kendini tanırsan mikro âlem olarak, evreni de tanırsın makro âlem olarak!.

 

"EL İNSAN" VE KÜRSÎ

"EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET

 • "EL İNSAN"IN TÜM BİLİNÇ(Nefs) MERTEBELERİNDE(Semâvâtında) VE BEDENİ ("Arz"ın) ÜZERİNDE TASARRUFU OLAN MERTEBE

 • Kürsî, Rubûbiyetin tahakkuk ve tahakküm mertebesi olarak açığa çıkmaktadır!. Daha sonra Rabbın yani esma terkibinin getirisi hükmü kademe kademe kişinin semâvâtından  bedene nâzil olmaktadır!.

 • "EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET("Ruh" adlı Melekten insana yansıyan emanet-> Esmâ mertebesi ilmi-"El Kurân"ın ikizi olan "El İnsan"ın Hakikatinin, Esmâ özellikleri olduğu şuurunu yaşamak!)

 • "İNSAN"IN İLMÎ SÛRETİ{"İnsan"ın hakikati olan "ruh-u nurânî" (kişinin Rabbi), "ayân-ı sâbite", "O"nun ilimlerinden bir ilimdir; ilmî suretlerden bir surettir!}

 • İNSANIN, "HAKİKAT"İNİ("Allah Zikri"-Kurân) UNUTMA NOKTASINA GELİŞİ...

 • İNSANIN UYUYAN BOYUTUNA KARŞILIK, HAKİKATİNDEKİ HİÇ UYUMAYAN MERTEBE(İnsanin hakikatinde bulunan ismi "ALLAH" olanın mertebeleri ve özellikleri)

 • İNSANA UNUTTUKLARINI HATIRLATAN(Terbiye edeni-Terbiyeyi oluşturanı-Terbiye ile gayeye yönlendireni-yetiştiricisi-belli bir olgunluğa, kemâle sürükleyeni-Velisi)->("Rabbi"-"Hakikat"ini esmâsıyla oluşturan Rabbi-"Hakikat"indeki esmâ bileşimi-Tüm yaratılmışın da Rabbi olan "Allah" İsmiyle işaret olunan Mutlak Varlık-"Rabbül Âlemiyn")

 • "HAKİKAT"İN DİLLENİŞİ OLAN HATIRLATICIYI (Zikri) GETİREN RASÛLLERİN AÇIĞA ÇIKIŞI(Ve "insan"a, "şuur" olan hakiki varlığına iman etmesini teklif edişi)

 • Sen, Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi nedir, iman neyedir bilmezdin! Ne var ki, biz Onu (ruhu), kendisiyle hakikate erdirdiğimiz nur (ilim) olarak meydana getirdik, kullarımızdan dilediğimize!

 • Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!(Rabbin için unutma kavramı geçersizdir!)

 • Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!

 

İNSANIN

nefsinden başlayan ve "Nefsinin Hakikati"ne yükselen ("Mi'râc" yollu Allah adıyla işaret edilene uzanan), DERÛNUNDAKİ  YOLCULUK

 • HZ.RASÛLULLAH'A HAS ZÂTÎ İSTİDAD VE "ZÂT"A YÖNELİK Mİ'RÂC

 • Allah, kulunu, "Zâtî Hakikat"ini bilmez halde bulup, "Hakikat"e erdirendir...(Kuluna "Zâtî Hakikat"ini açar ve  hatırlattığı "Hakikat"ini yaşatır!)

 • "OKU"MAK->HATIRLATMA-(RAHMET-Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)->{Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi-Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma-Hakikatinden şuuruna yansıtma-Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}

 • "Rabb-ül âlemîn"in tasarruf ve tahakkümüne iman

 • "İçinizdekini gizleseniz de açıklasanız da Allah (yaratanı olarak) onu bilir. Semâlarda ve arzda (âfakî ve enfüsî anlamlarıyla) ne varsa bilir.

 • Rabb-ül âlemîn olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!{O hâlde (Kurân'ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?...O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir'dir (hatırlatmadır)!}

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 Word olarak yükle

 
 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"(“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ)

SALÂT(Namaz)

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org