KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

 

MÜCEDDİD->YENİLEYİCİ

 

 

ALLAH, HER AN YENİ BİR ŞANDADIR! (Her "An"-her şeyi yeniler)

 • HER "AN" HER ŞEYİ YENİLEYEN->ALLAH!

 • "Allah, her bir âlemde, o âlem sûretleri olarak tasarruf eder."… İşte bu, "Allah her an yeni bir şandadır" işaretiyle anlatılan olaydır.

 

 

“YENİ BİR ŞEN” -> AKIŞ-OLUŞUM

 

 
 • HER AN GEÇERLİ OLAN VAROLUŞ VE YOKOLUŞ SÜRECİ

 • VAROLUŞ PROGRAMI(Ana Programı)->ALLAH FITRATI->“İSLÂM FITRATI" (Zamansallıkla bağlı değil; her an geçerli sistem)

 • İLK YARATIŞ SİSTEM VE DÜZENİ->"SÜNNETULLAH"(Evrensel Allah kanunlarının işleyiş mekanizması)

 • YENİ BİR ŞEN”İ MEYDANA GETİREN TETİKLEME SİSTEMİ"İsimlerin özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"(Tüm Evrensellik içinde algılayanın algıladığı her ortama ya da boyuta veya açığa çıkan birime göre geçerli olan "tetikleme")

 

 

 

SONSUZA DEK SÜRECEK BOYUTLARIN VAROLUŞ VE İŞLEYİŞ SİSTEM VE DÜZENİ

("SÜNNETULLAH BİLGİSİ")

 • "Birimin sonsuza dek içinde yaşayacağı boyutların varoluş ve işleyiş Sistem ve Düzeni"

 

 

 

VAROLUŞ PROGRAMI

"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"

 • Ana Program

 • FıtratAllah(Allah Fıtratı)

 • Allah Yaratışı(İnsanları o program üzere yaratmıştır)

 • İslâm Fıtratı

 • Tek "Din"

 • Allah Dini

 • Haniflik

 • Haniflik tabanlı Fıtrat Dini

 • Din-i Kayyım(Hep payidar, daim geçerli Sistem)

 • Allah’ın varettiği “Sistem Düzen”

 • İlk yaratış sistem ve düzeni...

 • İnsanların ekseriyetinin bilmediği “Sistem”

 • Mânevi Sûret

 • Rabbini bilme yetisi...

 • Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu...

 • FITRAT(İlk yaratış- Yaratılışın ilk tarz ve hey’eti- “İlâhi isimler terkibi-bileşimi”- Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı ve yaratılışı)

 • Tek bir Fıtrat vardır. "Birimsel fıtrat", bizim anlayışımızdan doğmaktadır.

 • FITRAT DİNİ(Din-Allah Dini-Allah’ın varettiği “Sistem-Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-“İslâm Fıtratı”-Ana Program-Rabbini bilme yetisi-Haniflik-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu)

 • Din, "Allah Fıtratı"dır.

 • “İSLÂM FITRATI"->ALLAH FITRATI(Ana Program-Varoluş Programı-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi, Birime genetik olarak intikal etmiştir.

 • Her insan, "İslâm Fıtratı" üzere doğar.

 • "BİRİM"İN FITRATI(Birimin mânevi sûreti-Varoluş programı-Esmâ(İsimler) bileşimi-Takdir edicisi-Kolaylaştırıcısı- “Rab”bi-Terkibi-Kaderi)

 

 

 

HER AN VAROLUŞ VE YOKOLUŞ SÜRECİNDE KESİNLİKLE YERİNE GELEN HÜKÜM

("EMRULLAH")

 

  ·       Zâtî Tecelli

  ·       Allah Emri

  ·       Allah Hükmü

  ·       "O Saat"in ("Kıyamet"in) oluşması hükmü

  ·       Planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kader

 

 

ALLAH YANISIRA İLÂH-TANRI EDİNMEYİN!

 Allah dûnunda Rab ittihaz etmeyin!

     

TEK MELİK’TİR! ORTAĞI OLMAZ!

“EL MELİK”{Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde dilediğince şe'n alarak fiiller âlemi sûretlerinde tedbir edendir! "Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebeden açığa çıktığına işaret) Subhan'dır.}

HÜKÜMRANLIK VE TASARRUFU(Rubûbiyeti)  SEMÂLARI VE ARZI KAPSAMIŞTIR

Allah O, tanrı yoktur sadece HÛ! Hayy ve Kayyum (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettiren); O'nda ne uyuklama (âlemlerden bir an için olsun ayrılık), ne de uyku (yaratılmışları kendi hâline bırakıp kendi Zâtî dünyasına çekilme) söz konusudur. Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel akıl ve fiiller boyutunda) ne varsa hepsi O'nundur. (Bakara/255)

HÛ”DUR; EVVEL, ÂHİR, ZÂHİR, BÂTIN

("HÛ"dan gayrı olarak hiçbir şey yoktur)!

"HÛ"vel'Evvelu vel'Ahıru vezZahiru velBatın* ve HUve Bi kulli şey'in Aliym; (Hadiyd/3)

 “EL EVVEL”->Yaratılmış olanın başı, ilk Hâli olan Esmâ Hakikati.

 “EL ÂHİR”->Yaratılmış olanın sonsuza dek bir sonrası.

 “EZ ZÂHİR”->Apaçık ortada olan, Esmâ özelliğiyle algılanmakta olan!

 “EL BÂTIN”->Apaçık ortada olanın algılanamayanı ve Gaybın hakikati. (Evvel Âhir Zâhir Bâtın, HÛ'dur)

Hu” ismi “nokta”nın Bâtınına yani içselliğine (derinliklerine) işaret eder demiştik. Bu durumu sakın boyutsallık olarak algılamayalım! Zirâ bu anlatılmaya çalışılan “Nokta”da, anladığımız manâda bir derinlik veya dışsallık (Zâhir) söz konusu değildir. Çünkü Samediyyet” vasfından kaynaklanmaktadır “nokta”!

Yalnızca “Her an yeni bir şanda olan” vardır; o kadar!.. “Külle yevmin HU ve Fiy Şa’n!”…

 
 

 

ALLAH'IN BİR "AN"DAKİ ESERİ->"NOKTA"!

 • Kuantsal boyut

 • “RÛH” ( “Rûh-u Â’zâm” ismiyle tasavvufta işaret edilen mertebe)

 • Tüm algıladığımız ya da algılayamadığımız her şeyin hakikati olan TEKİL yapı

 • “Vitriyet” mertebesi

 

Tüm yaratılmışların algıladığı ya da algılayamadığı; farkettiği ya da farkedemediği; tasavvur ya da tahayyül ettiği her şey hep bu “ALLAH” isminin işaret ettiği varlığın bir “an”ındaki eseridir!

Ki bu “an”, “”nun indinde bir “nokta”dır!.

Bize göreyse çıkış “nokta”sıdır!..

“Nokta”dan meydana gelmiştir insan-cin-melek tanımlamalarıyla anlatılan her şey ve dahi, evren içre sayısız -algılayana göre- evrenler!.

Sonsuzda bir “nokta”nın yerini düşünün!..

Nokta” olarak yaratılmış; ilmi yönüyle “Akl-ı Evvel”, hayâtiyeti yönüyle “Ruh-u Â’zâm”, hüviyeti yönüyle “Hakikat-ı Muhammedî” ve nihayet kişiliği itibariyle aldığı isim de “İnsan-ı Kâmil” olan evrensel varlığı düşünüyor; ve biz ona da “” ismiyle işaret ediyoruz.

Oysa…

Bu bahsettiğimiz Zât, “ALLAH” ismiyle işaret edilenin ilminde yalnızca bir “ilmî sûret” olup; vücudu ise varlığını “”nun esmâsından alır!. Bu sebepledir ki, “nokta”nın, gayrı bir bağımsız varlığı ve vücudu sözkonusu olmaz!.

Nokta”dan meydana gelen bu varlığın -mutlak evrenin- algılanan sıfatları ve esması ve müşahede edilen ef’âli, “”nun her an yeni bir “şe’n”de oluşundan kaynaklanır!.

Kuantsal boyut olan, “RÛH” ya da “Rûh-u Â’zâm” ismiyle tasavvufta işaret edilen mertebe, tüm algıladığımız ya da algılayamadığımız her şeyin hakikati olan TEKİL bir yapıdır; ve Vitriyet” mertebesidir; ki, bundaki bilinç “her an yeni bir şân'dadır”; kuantların her anki değişkenliği dolayısıyla!.

Tüm Kuantlar bir çift hâlinde ve algılayana göre foton ya da dalga biçiminde yaşamlarına devam etmektedirler… Her an birbirleriyle iletişim hâlindedirler biri galaksinin öbür ucunda olsa bile!

     
 

 

"BİR AN"LIK İLMİN GETİRİSİ

 • “Esmâ-i ilahî”den açığa çıkan anlamlar

 • "Nokta"nın projeksiyonu

 

 

Esmâ-i ilahî”nin (Allah isimleri olarak işaret edilen özelliklerin), kül olarak (tümel-tekil), her an yeni bir şan da olması sonucu, açığa çıkan tüm anlamlar, adı “ALLAH” olan indindeki sayısız “nokta”lardan bir “nokta”nın projeksiyonundan başka bir şey değildir!.

Bu projeksiyon, “Allah” adıyla işaret edilenin, “nokta”da (stringler evreninde) açığa çıkan, bir “AN”lık ilminin getirisinden başka bir şey değildir.

     
 

“HER AN YENİ BİR ŞAN ALIŞ” İLE MEYDANA GELENLER
(EVREN İÇRE EVRENLER VE İÇİNDEKİLER)

 

 

ALLAH” ismiyle işaret olunanın, “Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti” sonucu, “iki eliyle” (ilim ve kudret) -data ve enerji-, “Esmâ mertebesi” -stringler boyutu- hasıl olmuş; bu boyutun her an yeni bir şan alışı ile de tüm evren içre evrenler ve içindekiler olarak, birbirlerince algılananlar meydana gelmiştir, “melekût” (kuvveler) boyutunda.

”Bir An”ki açığa çıkışı, “tek kare resim” olan evren içre evrenlerin 3D algılanmasının geçmişteki “OKU”nuşu, “Zâtî ilim”de bir nokta olarak açığa çıkan ve din terminolojisinde “esma mertebesi” denilen ve her an yeni bir şan da olanın varlığını anlatır. . Esmâ mertebesi diye anlatılan günümüzdeki tespitiyle string boyutu olarak tanımlanan kudret-ilim, enerji-data veri tabanı kastedilir.

 

 

"BİR AN" Kİ AÇIĞA ÇIKIŞ İLE KAYITLANMAZ!

("TENZİH" GERÇEĞİ)

 • Allah Subhan'dır.

 • “Allah” ismiyle işaret edilen, “Âlemlerden Ganî’dir“

 

 

ALLAH "SUBHAN"DIR!

 • “SUBHAN”{“Ekber” olan(Tüm seyir ve dillendirilenlerin  yalnızca "nokta"mızla ilgili olduğu; Allah’ın yalnızca “Ekber” olduğu gerçeği)-Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan-Semâlar ve arzda ne varsa hepsi de Kendisine  ait olan ve her şeyin (kanitun) hükmünü yerine getirici olduğu “O”!-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanların; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenlerin ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenlerin vasıflamalarından münezzeh olan-Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayan-Yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir şey yaratma hâlinde olan-Varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzeh olan}

 • "SUBHANALLAH"!(Allâh Subhan'dır (varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzehtir)-Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir)…

 • "SUBHANEKE"(Tenzih ederim seni...Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayansın)!

 • "SUBHANEKE" "OKU"MAK(Öncelikle "Allah" ismi ile işaret edilenin azamet ve sonsuzluğunun, ve dahi o boyutların yanında Dünya ve diğer değerlerin ne ifade ettiğini hatırlamak)

 • SUBHANDIR ALLAH, AKŞAMINIZDA DA SABAHINIZDA DA! (FesubhanAllahi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun “-Rûm/17)

 • Eğer o ikisinde (semâlar ve arz) Allah'tan başka tanrılar olsaydı, elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! Arş'ın Rabbi Allah, onların vasıflamalarından münezzehtir.(Enbiyâ/22)

 

ALLAH, "ÂLEMLERDEN GANİ"DİR

 • "EL GANİYY"{Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle sınırlanıp kayıtlanmayan ve o vasıflarla etiketlenmekten dahi münezzeh olan; "Ekberiyeti" dolayısıyla! Esmâ'sıyla sayısız sınırsız zengin olan!}

 • Allahismiyle işaret edilen, “âlemlerden Ganî’dir“ denerek, bu isimle isimlenmiş olanın, “nokta”dan zâhir olan âlemler ve onlardaki özellikler ile kayıtlanmaması (tenzih) istenmiştir.

           “Yevm” yani “An”, “Nokta”daki sürekli değişik görüntü oluşturan süreçtir.

Algılama dünyamıza ait tüm kavramlar, Allah” adıyla işaret edilenin “tek kare resim”de, “her an yeni bir şanda” oluşunun sonucu olarak, “varALGILANDIĞI içindir ki, “Allah” adıyla varlık özdeşleştirilmiş ve çok yönlü algılamaya açık bir oluş meydana gelmiştir.

 Algılama, “birim”in hakikatindeki “esma özellikleri”nden kaynaklanır. “Esma mertebesi” denince, sayısız özellikleri olan tek bir yapıdan söz edilmektedir. Bundaki çeşitli özellikler, sayısız birimleri yaratmakta ve onlara sayısız özellikler bahşetmektedir kendi varlığıyla.

Her an yeni bir şan alması”, bu tekilliğin, tek kare resmin, her an yeni bir görüntüsü olarak kabul edilmekte… Bu da, âlemlerin her an var olup, daha sonra yok olması olarak nitelenmektedir.

Allah” adıyla işaret edilen, Zât’ı itibariyle, esmâ mertebesi olarak açığa çıkardığı “NOKTA” denilen âlem içre âlemler algılamasının getirisinden “GANΔdir!

 

“KURÂN-I KERİM”İ(Arapça orijinal kelimeleriyle)

BEYİNDE TEKRAR ETMEK VE BUNU  RUHA(dalga bedene) YÜKLEME ZORUNLULUĞU

 • Belli isimlerin("EL Esmâ'ül Hüsnâ"nın) işaret ettiği belli özellikler, doğal olarak, otomatik olarak ilgili diğer isimlerin oluşumlarını tetikleyerek, akışı-oluşumu, "yeni şe'n"i meydana getirmektedirler.

 • Beyin, belirli “zikir” türleri ile yeni açılımlara kavuşur(Allah’a ait olarak bilinen bir mânâyı tekrar etmek, beyinde yeni kapasiteyi devreye sokar)

 

 

 

HATIRLATILANLARI{"OKU"DUKLARINI("Evrensel Mânâlar"ı)} YAŞA
("KUL": DE Kİ!"-"Salât"ı ikâme et!)

“Kul HUvAllahu Ehad;

Allahus Samed;

Lem yelid ve lem yûled;

Ve lem yekün leHU küfüven ehad”(İhlâs Sûresi)

 

DE Kİ: "HÛ Allah EHAD'dır!"

"Allah SAMED'dir (Som, çokluk kavramı düşünülemeyen; gayrı kavramından berî);"

"Doğurmamış ve doğurulmamıştır;"

"O'na hiçbir küfuv (denk) olmadı!"

 

 

"Rabbimiz, semâların ve arzın Rabbidir

O”NUN DÛNUNDA VARLIKTA TASARRUF EDEN KABUL ETMEYİZ!

"Rabbimiz (aslımız olan El Esmâ mertebesi), semâların ve arzın Rabbidir (varlıkta olan her şeyi El Esmâ'sıyla oluşturandır)! O'nun dûnunda (o kavrama denk olmayan) ilâh (varlıkta tasarruf eden) kabul edemeyiz!.. Andolsun, bunun aksini dillendirirsek o takdirde akıl ve mantığın alamayacağı kadar saçma bir laf etmiş oluruz."(Kehf/14)

 

 

 

("Cum'a salâtı"nın yöneticisi-yol göstereni-önderi-imamı)

HZ.RASÛLULLAH'I KÂİM HALDE TERK Mİ EDİYORSUNUZ?

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“EL MEHDİ”

MUTLAK MEHDİ->"KURÂN"

 

 

 

EMÂNETLER->RASÛLULLAH İLE ULAŞANLAR
(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler)

“EL EMÂNET”
(Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Esmâ şuuruyla yaşam)

KIYAMET("HACC-I EKBER")

SALÂT(Namaz)

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org