KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"MİRAC"IN OLUŞMASI

GERÇEĞE YÖNELME KAPILARININ AÇILMASI->"EL FETİH"

 • "BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

 • ALLAH NUSRETİ

 

 
 

 

 • "Mi'râc"ın oluşması, "Feth"in gerçekleşmesiyle mümkündür!

 • "EL FETİH"->"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ{Nasrullah-ALLAH NUSRETİ-"Salât"ı yaşamak-"Mi'râc"ın oluşumunu hazırlayan aşama- Kişinin kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi-Zül'Celâli vel'ikram" olan Allah'ın, Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatması-Tekâmülün sonu-"Berzah Âlemi"nin fethi-“Mânevi Ölüm”-Fiili ölüm-Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması-Allah’a rucû etmek-Mutlak açıklık-Yakınlık (Kurb)-Kurbiyet açılımı-Yakîn açıklığı-Ruh bedenle yaşam anına geçiş-Fizik(biyolojik beden) yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz dalga bedenin (ışınsal bedenin) bağımsızlığını kazanma hâli- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi-Kişinin içinde bulunduğumuz şu boyutta, bu bedenle yaşarken; bir anda, beden bağımlılığından kurtularak, sanki ölmüş gibi, tamamiyle ruh beden yaşamına geçmesi ve ruhtaki özellikleriyle yaşamını bu dünyada sürdürmesi hâli-İlâhi Sıfatlarla tahakkuk etme-Işık hızını aşma-Ölmeden evvel ölme-Bâtınî kapanıklıkların açılması-“Şuursal Şehidlik”-Şuur bakışı-Tekâmülün sonu-Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek-Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak-"Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-Ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşen Fetih-“Mutû kable en temûtu”(Allah'a vâsıl olma)-"Mi'râc"ın kapısını açan "Salât"ın(Namazın-Allah'a yönelişin) "Secde" ile("Fenâfillah" ile) tamamlanışı-“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”}

 • FÂTİH->Kulunu asılsız din anlayışından kurtaran ALLAH!

 • Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"!(En'âm/59)

 • NASRULLAH(Allah Nusreti)

 • Yoksa siz, sizden öncekilerin başlarına gelen mesel olmuş sıkıntılarının sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle sıkıntı, belâ gelip çattı, sarsıldılar ki, Rasûlleri ve yanındaki iman edenler "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek" dediler. Haberiniz olsun ki Allah nusreti yakındır!(Bakara/214)

 • Tâ ki Rasûller ümitlerini yitirdiler ve (azap uyarıları gerçekleşmeden önce) zannettiler ki kendileri yalanlandılar, (işte o zaman) nusretimiz onlara geldi... Dilediğimiz kimseler kurtarıldı... Suçlular toplumundan azabımız geri çevrilmez.(Yusuf/110)

 • ALLAH SİZE ÖĞRETİYOR(Allah Bi-küllî şey'in Aliym'dir. Allah'tan korunun)

 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETEN-> ALLAH”(“ Âlemlerin Rabbı”)

 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETENİN ÖĞRETİSİNCE ALLAH’I ZİKRETMEK(O'nun Esmâ'sının âlemlerde açığa çıkışını düşünmek).

 • Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en hayırlı Fatih'sin!"(A'râf/89)

 • FETİH ÖZELLİĞİ

 • Fetih özelliği, ışık hızını aşmaktır.

 • Fetih, "Hakkel Yakîn"in sonucudur.

 • FETİH EHLİ{(Mutlak kulluğunu itiraf eden-Kurb Ehli-"Hakkel Yakîn" ehli-Ölmeden evvel ölümü tadarak şuur boyutunda kıyameti yaşayan-İlâhi vasıflarla tahakkuk eden-Fetih ehli-"Mi'râc"ını yapan bilinç-"Samediyyet" tecellisi mazharı olan kul-Mardiye nefs-Şirk-i Hafînin kalktığı bilinç-"Oruçlu"-"İlm-i Ledün"nü yaşayan bilinç-Vâhidiyyet mertebesinde kendini tanıyan Nefs-Enbiyâ velâyetinin kemâlâtından hisse alan Veli-Varlığın bir takım sırlarına vâkıf olan, "Kalp gözü" açık olan-Vehim perdesi kalkmış, Allah nuruyla anlayış ikram edilmiş kul-Allah'a rücû eden kul-Allah'a eren, "Hakikat"i yaşayan-Mukarreb-Daimi namaz ehli-Ricâl-i Gayb ehli-Mânevi görevli-Tasarruf sahibi Veli-Verâseti Muhammediyi devam ettiren Ehlullah-Vâris-i Muhammedî-"Sistemi okuyarak" müşahede yolundan yürüyen vârisleri-Hazreti Muhammedi tasdik edip gereğince yaşayanlar-"Îkan" yollu Hazreti Muhammed takipçileri-Fiysebilillah" ALLAH yolunda ŞEHİD olmuş kimseler ile, "ölmeden ölmüş" diye tarif edilen evliyaullah ve nebiler}

 • "BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

 • ALLAH'IN KULUNA İKRAMI->ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM{Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.}

 • Rablerinden korunanlar, Hakikatleri olan "Allah Esmâsı"nın bilinçlerine inzâl(Boyutsal geçiş) ettiği kuvveler ile (Allah indînden inzâl olan ile) sonsuza dek yaşarlar.

 • Dünyada bir kişide açığa çıkacak en büyük nimet, "Fethi Nurâni"dir.

 • Fetih, çalışmaya bağlı değildir.

 • "FETİH"İN YAŞANDIĞI SÜREÇ ("El Feth"-Mutlak Feth-ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması)

 • RASÛLLER FETİH İSTEDİLER...(Nitekim) her inatçı zorba kaybetti.

 • FETİH EHLİNİN İLMİ

 • Fetih ehlinde yaşanılan ilim, "Ledün İlmi"dir.

 • "FETİH EHLİ"NİN HÂLİ(İKAN)->{Gördüğünün gereğini yaşama-"Gözündeki perde kalksa da artmayacak olan yakîn"... -Basiretinin görüşü ve tasdiki... -İman ettiğin şeyi görür hâle gelmek... -"İman"dan sonra gelen, *"İhlâs"ı "Oku"makla başlayan, gördüğünün gereğini yaşamakla devam eden yakîn hâli... -Kesin olarak bilme hâli... -Başka türlüsü mümkün olmayan kesin gerçeği tesbit etme... -Olay hakkında hiç kuşku olmayan ve gelecekte de olmayacak idrâk hâli... -Kesin idrakten kaynaklanan kabul... -Dünya hayatından sonraki yaşam boyutunu görmek ve gereğini yaşamak... -"Ölüm ötesi yaşam" gerçeğini tartışma götürmeyen bir kesinlikle kavrama... -"Göremediğine-aklının ermediğine iman ve kabullenme"-den sonraki aşama... Gördüğünün gereğini yaşama... -Ölüm ötesi yaşamın tüm aşamalarına karşı kesin bilinç sahibi olmak(tüm Allah Rasûlu’ne imanı olanlarca kabul edildiği gibi tasdiki)...}

 • HAKKEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ-> Daimi Namaz(Şuurda her an Allah'a yönelişi yaşamak)

 • "Fetih ehli", fetih kendilerinde açığa çıktığı sırada kabir sorgulamasını yaşadığı için artık ikinci bir defa daha bu sorgulamayı yaşamaz.

 • Fetih gelmiş kişiler, diledikleri takdirde ışınsal bedenlerini yoğunlaştırarak aramızda biyolojik bedenle görünebilirler.

 • Fetih ehli, "Vechullah"ı daimi müşahede içindedir.

 • Fetih ehlinin geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmıştır.

 • Fetih ehlinde günahın hatırası dahi çıkmıştır.

 • SANA YAKÎN GELENE KADAR RABBİNE İBADET ET!

 • Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) edenlerden ol! Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vahid-ül Kahhar'ın yaşanmasına) kadar, Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)! (Hicr/98-99)

 • FETİH(İlâhi sıfatlarla  tahakkuk) ancak "ZİKİR"LE MÜMKÜNDÜR

 • “Reşid" İsmi, en alt sınırdan başlayıp, İlahi Sıfatlarla tahakkuk hâli olan "Fetih" hâline kadar devam eder...

 • Bâtın kapanıklıkların açılması, "Fettah" İsmi ile mümkündür.

 • "OKU"DUKLARINI YAŞA!("KUL": DE Kİ!")->Bu gerçekliğin yaşanması, "Salât"tır(Namazdır)

 • “OKU”MANIN SONU-> “ÂLEMLERİN RABBI OLAN ALLAH"A “SECDE”!

 • "Oku"yabilen , “Tek Kare Resmi” görmeye başlar… Gören, Allah’ın azâmeti karşısında “Hiç”liğini  hisseder ve “Rabbül Âlemin”e(Âlemlerin Rabbı olan Allah’a) “Secde” eder(Secde hâlini yaşar)!

 • NASRULLAH(Allah Nusreti) VE "EL FETH" GELDİĞİNDE RABBİNİ TESBİH ET(ve O'ndan mağfiret dile)

 • Nasrullah (Allah nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık-şuur bakışı) geldiğinde, İnsanların öbek öbek Allah'ın dinine girer hâlde gördüğünde, Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile!(Nasr Sûresi)

 

 

ÖLÜMÜ TADAN,
İNTİZAR VAKTİNDE GÖZÜNÜ “Mİ’RÂCA ”DİKER!
 
 • Fetih, fiilî ölümün neticesinde meydana gelir.

 • Fetih, "Berzah âleminin fethi”dir; ki bu fetih ancak "yaşarken ölmek" suretiyle gerçekleşir.

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“Mİ’RAC”
(İnsanın derûnundaki yolculuk)

 

Word olarak yükle

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org