KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“Mİ’RÂC”IN AŞAMALARI
 • 1-“İsrâ(Tayyi Mekân-Mesafenin kısaltılması)

 • 2-Yedi kat “Semâyı geziş(Âfâkî Seyir)

 • 3-Asıl “Mi’râc(Enfüsî-Bâtınî seyir)

 

 

 

 

 

 

1-“ISRA”->TAYY-İ MEKÂN->“GECE” YOLCULUĞU

 • Geceleyin yürümek

 • “Gece” yürüyüşü yaptırmak

 • Mesafenin kısaltılması

 • Biyolojik bedenle olan yolculuk

 • Mekke’den Kudüs’e(Mescid-i Aksa'ya) bir anda gidiş

 • Kudüs’te Rasullerin ruhaniyetleriyle toplu olarak buluşma

 

 

 

"ISRÂ"NIN GERÇEKLEŞMESİ

 • "BURAK"{Taşıyıcı güç-Melek-Efendimiz Aleyhisselâm’ın Mekke`den Kudüs`e gittiği, "İsrâ" dediğimiz olayı gerçekleştiren araç}

 • MELEK->“ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ->{Tüm varlığın algılanamayan boyutu-Allah'ın kuvvetlerini ulaştırıcı varlıklar-İşlevlendirilenler-İlâhi kuvvetler-Dışardan karşımıza gelen bir varlık değil; özümüzden bilincimize ulaşan şekilde açığa çıkan bir kuvve}

 • "ISRÂ"NIN "TAYY-İ MEKÂN"DAN FARKLI YÖNÜ

 • Velilerin yaptığı "tayy-i mekân" iki türlüdür...

  Birinci tür "tayy-i mekân"da; bir veli bedenini bırakıp, ruh olarak her hangi bir yere gider; ve orada ruh, bir madde görüntüsü verir bir hâlde görünebilir.

  Hızır Aleyhisselâm’ın günümüzdeki yaşamı bunun benzeridir.. Hızır Aleyhisselâm, madde boyutundaki biyolojik bedenden, "berzah" denilen dalgasal boyutun ışınsal beden yaşamına geçmiş olmasına rağmen; istediği zaman, bu ışınsal bedenini yani "ruh"unu, biyolojik bedene dönüştürerek dünyamızda yer almaktadır.

  Kısa bir süre sonra dünyamıza geri gelecek olan İSA Aleyhisselâm da, halen ışınsal bedeniyle dalga boyutta yaşamaktadır!. Bir süre sonra Allah`ın hükmü ve iradesiyle bu ışınsal bedeni yoğunlaşarak, biyolojik beden şekline dönüşecek ve böylece dünyamızda yerini alacaktır..

  Velilerin yaptığı ikinci tür "tayy-ı mekân"da, beden, ruh gücünün oluşturduğu bir koruyucu manyetik alan içine girer, yani çevresinde koruyucu bir manyetik alan oluşur. Bu koruyucu manyetik alan, yüksek hızın getireceği zararları keser!. Çünkü aşırı hıza bu vücut, normal şartlarda dayanamaz!. Fakat O Zât, belli ruh kuvvetiyle çevresinde belli bir koruyucu alan meydana getirir ve o hız ona zarar vermeden istediği yere gider.

  Ancak, burada, Efendimiz Aleyhisselâm’a has olmak üzere, orijinal bir olay var ki bu olay, tayy-i mekândan farklı kılıyor "İsrâ" hâdisesini... O da "Burak" denen nesne!. Bir taşıyıcı güç, bir melek!...

 • RASÛLULLAH NEDEN KENDİNDEKİ ÜSTÜN RUHÂNİ KUVVETİ KULLANMADI DA "ISRÂ"YI "BURAK" İLE YAPTI?

  Bir veli`de mevcut olan tayy-i mekân gücünün kat be kat üstünde bir güce sahip olan Rasûlullah Aleyhisselâm, tayy-i mekân yoluyla yani, bir velideki gibi, kendisindeki üstün ruhânî kuvveti kullanmak sûreti ile değil de, bu seyahati neden "Burak"la yaptı?...

  Siz eğer, çok önemli bir misafiri ağırlayacaksanız; o size göre, çok üstün, çok değerli biri ise ne yaparsınız?. Arabanızı yollarsınız, onu evinden alıp getirirsiniz!. Bu, onun büyüklüğüne, yüceliğine, üstünlüğüne olan saygının ifadesidir.

  İşte burada "Burak", Efendimiz Aleyhisselâm’ın yüceliğini ortaya koymak için sunulan bir araçtır!. Hz. Rasûlullah Aleyhisselâm, kendisinde ki kuvvetle gidebilirdi. Fakat, O`nun şerefine, O`na "Burak" denilen bu araç tahsis olunmuş!.

   

GECE VE GÜNDÜZÜN DÖNÜŞÜMÜNDEKİ İŞARETLER

 • GECE->{Güneşi kaplayan-Sukûn dönemi-Perde-Beden-Uyku hâli-Bilincin kapalı olduğu-basiretin kapalı olduğu süreç-Bilgisizlik-Cehl-Sükûnet vesilesi}

 • GÜNDÜZ->”Gece”yi hızla takip eden- Güneşi açığa çıkaran

 • GECE VE GÜNDÜZÜN DÖNÜŞÜMÜNDE, ALGILABİLENLERE(Korunmak isteyenlere) NİCE İŞARETLER VARDIR

 • ÂYETULLAH(Allah’ın işaretleri-Allah’ın âyetleri)

 • CENÂB-I HAKK’IN ÂŞİKÂR ETMEK İSTEDİĞİ MÂNÂLARI, ENFÜSTE VE ÂFÂKTA, (Karşısında ve “Öz”ünde) ÖZEL BİR ALGILAMA SİSTEMİYLE GÖRDÜ!

 • TEK ŞUUR, KENDİ MÂNÂLARINI SEYREDER

 • “URÛC"UN (Bilinç boyutuna yükselişin) HAZIRLANIŞI {Rasûlullah Aleyhisselâmın ("Mi'râc"tan önce Kudüs'te) imam olup, hazır bulunan gelmiş geçmiş bir çok Nebi ve Rasûle  kıldırdığı Salât(namaz)-Hakikat semâsında "Öz"üne erişe hazırlama}

 

 

 

2- YEDİ KAT SEMÂYI GEZİŞ-> ÂFÂKÎ SEYİR

 • Işınsal bedenle olan yolculuk

 • Kudüs`den göklere yükselmek

 • Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezme

 • Cebrail aleyhisselâm eşliğinde Cennet ve Cehennemi boyutsal seyir

 

 

 

 • CEBRÂİL’İN KENDİNİ FARK ETTİRİŞİ(Hakikatin bilincine inişiyle fark edilişi)

 • CEBRÂİL’İN İSTİVA EDİŞİ(Beden hissi kaybolmuş bir hâlde Hakikat nurunun varlığını bürümesi)

 • CEBRÂİL’İN KURÂN-I KERİM’İ VAHYEDİŞİ

 • SİDRE-İ MÜNTEHA[Kesret kavramının bittiği yer-Şuur olarak sonsuz yaşam hissedişi}

 

 CEBRÂİL Aleyhisselâmın HZ.RASÛLULLAH’A

“Mİ’RÂC”TA EŞLİK ETMESİ

(Cennet ve Cehennemi boyutsal seyir)

 
 • "SIKMA"->"BEYİN”E MÜDAHALE (Takdirinde olanlarda Hakikatın ortaya çıkması özelliğini sağlayan tazyik-Seçilmiş kişilerin beyinlerine  bazı “Allah isimleri”nin(“Rabbani isimler”in) frekansından impulslar göndererek, bu yolda açılım oluşturması(Beyne yolladığı ışınsal impulslarla büyük bir "SIKIŞMA" duygusu oluşturması, ve bu olay sonunda beyinde açılan ek kapasite ile de görevin gereği kemâlâtın" açığa çıkması-Kişinin "Kadir hâli"-"Secde hâli"ne en yakın bir hâl-"1000 ay"dan hayırlı süreç-Rablerinin izni ile "Ruh" ve melekler tenezzül ettiği süreç-"Gece"nin kadrinde "Kur'ân-ı Kerim"in inzal olduğu süreç)

 • Cebrâl'in Hz.Muhammed aleyhisselâmın beynine yolladığı nurlar

 • Cebrâil, Kur'ân'ı "Levhi Mahfuz"dan bir defada "Oku"muş ve Hz. Muhammed aleyhisselâma tebliğ etmeye başlamıştır

 • “Mi’râc”ın 2.ci aşaması olan “Cennet ve Cehennemin boyutsal seyri”nde (Kudüs`den göklere yükselişte-Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezişte -“7 Kat Semâ”yı gezişte)“Âfâkî Seyr”de Hz.Rasûlullah aleyhisselâma eşlik etmiştir

 • "Sıkma"nın("Beyin"e müdahalenin) sonucu

 • Hz.Rasûlullah, Cebrâil'in "Sıkması"sına mâruz kaldığı zaman "Allah isimlerinin Mânâları" yönünde fetihlere kavuştu

 • Hz.Rasûlullah, Cebrâil'in "Sıkması"sı sonucu Mutlak gerçeği (“Evrensel Sistem”i)"Sünnetullah"ı "OKU"maya başladı...

 • "Sıkma"(Kadir süreci-Rablerinin izni ile "Ruh" ve meleklerin tenezzül ettiği süreç) herkese ortak olarak sunulan bir andır...

 • Cebrâil, “Uyanık” kimselere selâm verir; sırtını sıvazlar(Cebrail’in temsil ettiği özellik, o kişide açığa çıkar)

 • Her kimde Akl-ı Kül zâhir olursa, bu, “Cebrâil”dendir.

 • Kim Cebrâil'e("Sistem'e dönük akıl"a) düşman olursa, Allah da o perdelilerin düşmanıdır!

 

 

3-(Asıl) “MİR’ÂC”->BÂTINÎ(Enfüsî) SEYİR

 • Özünde Rabbini müşahede etmesi

 • Beşeriyetin tümüyle yok olması

 

 

 

 • Kesret kavramı kalktığında Cebrâil de kalmaz!

 • CEBRÂİL A.S “Mİ’RÂC”IN 3.AŞAMASI OLAN BÂTINÎ(Enfüsî) SEYİRDE(Asıl Mi’râc aşamasında) Sidret-i Münteha (bilinç boyutunda-şuurunda kesret kavramı kalkıp, Tekliği müşahede etme noktasında -Ef’al(Çokluk) âleminin son bulduğu noktadan sonraki sıfat mertebesinde) EŞLİK ETMEMİŞTİR
 • MUSALLİN(Bilfiil salât yaşayanlar)

 • Bireysel namaz->Namazın bireysel işlevi

 • Cemaatle Namaz->Namazın toplumsal işlevi(Salâtın topluluk tarafından ikâmesi-inananların inançları doğrultusunda güçlü beyin dalgalarını kullanmak suretiyle, topluma yararlı yön verme)

 • 1-NAMAZ KILMAK->Tefekkürsüz şeklî tapınma(“Allah’a tâ’zim”)

 • 2-NAMAZI İKÂME ETMEK->AYNEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ("Salât"ın ikâmesi-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi(İkâmesi)-"Mi'râc")-> SALÂT

 • Namazda safların düzeltilmesi

 • Hz.İbrahim'in salâtın ikâmesi için duası(Namazın hakikatine-özüne ermek isteyenlerin duası)

 • İkâme olunan salâtın alâmeti

 

ALLAH’IN SALÂTI->TECELLİ"!

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 

“RUH”TAN “KALB”E YANSIMALAR

 • Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad-Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh'tan kalbe yansımaları anlatır. "Halife-İnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe "İnsan" adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allahu âlem! A.H.)!

 

ESMÂ İLE HAYAT BULMAK

 • ESM İLE HAYAT BULMAK("İsimler"in mânâlarıyla yönelmek-"Yok"tan "Var" olmak-Âdem’in yaratılışı(“yok”tan “var” oluşu)->{Varlığını oluşturan “Allah isimleri”nin işaret ettiği özelliklerin(mânâların) kendisinde açığa çıkışı-Meleklerin “yok”tan “var” olmuştaki Esmâ'dan meydana gelmiş varlığa(Esmâ mertebesine) secde etmeleri}

 

"Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de!" (Hicr/23)

 • DAİMİ NAMAZ->HAKKEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ(”RABBİN SALÂTI){“Rubûbiyet” mertebesinin namazı-"Rabb--ül Âlemiyn"in rubûbiyet hükümlerinin ef'âl âleminde yürürlükte olması-Rabbın hükümlerinin, Rabbanî kudretiyle tahakkuku("terbiye")-Rabbin Hakk'anî vasıflar ile zuhuru-tahakkuku("Şuur" kendisini "ceberût" boyutunda tanıdığı zaman, kendi vehmî benliği, birimsel benliği kalkmış olur; ve kendisinde Hakk'anî vasıflar ile Rabb zuhur eder)-Rabb-ül âlemînin tüm mevcûdat üzerinde esmâ yollu mutlak tasarrufunu müşahede-"Namaz mü'minin mi'râcıdır" şeklindeki Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâmın işaret ettiği namaz-Salât(Hakikatine yöneliş-Namaz) ile  yaşanan “Mi’râc”- Ârifi billah'ın namazı-Daimi Namaz}

 • Namaz, iman etmişin (müminin) "Mi'râc"ıdır(İman ettiğini hissedip yaşama hâlidir)

 • Namaz "daimi"ye dönmeden(Edâ edilmeden-ikâme edilmeden) hedefe ulaşılmış sayılmaz!"(Namaz, "Din"in direğidir!")

 • MİRÂC NE ZAMAN TAMAM OLUR?{Gavs dedi:“Rabbimi gördüm ve “mi’râc “tan sordum... Buyurdu ki; Mi’râc, benden gayrı herşeyden urûc’tur! Mi’râc‘ın kemâli de, nazarının gayrına kaymaması ve isyan etmemesidir!”}

 • “Mİ’RÂC”I YAŞAYAN “DAİMİ NAMAZ” HÂLİNDEDİR!

 • Namaz, iman etmişin (müminin) "Mi'râc"ıdır(İman ettiğini hissedip yaşama hâlidir)

 • MİRAC YOLU, TÜM İNANANLARA AÇIKTIR!

 

 

 
 

 

NEFSLERİNİZDE!... HÂLÂ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

(Fark etmiyor musunuz?)?

BÖYLE BİR “Mİ’RÂC”I TANRILAR YAŞATABİLİR Mİ?

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

Bunu ne kadar az hatırlayıp, üzerinde derin düşünmüyorsunuz!(7/3)

 

 

 

“Mİ’RAC”
(İnsanın derûnundaki yolculuk)

 

Word olarak yükle

 

 

 

SALÂT(Namaz)

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org